Magistrantūros studijos

Asmenys, turintys pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios studijų pakopos studijų programas.

Rask studijas

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Aktuali informacija

Kur kreiptis renkantis studijas?

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Praplėsk savo kompetencijas

Studijų vertės

 • studijų kokybė;
 • studijų aplinka;
 • praktinė mokslinė veikla;
 • akademinė ir socialinė parama;
 • tarptautiškumas.
 

Priėmimo tvarka

Priėmimas į pirmą studijų semestrą

Priėmimo prašymo pateikimas
 • Prašymas teikiamas internetu, Universiteto Magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS).
 • Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Už stojantįjį įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
 • Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nereikia.
 • Prašyme iš viso galima nurodyti iki keturių pageidavimų.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 • Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo (VF, VNF) nurodymas.
 • Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
 • Nurodant pageidavimus reikia įvertinti tai, kad studijų programos, kurios siūlomos lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio studentui bus vykdomos tik anglų kalba.
 • Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Stojant į visas studijų programas vykdomas motyvacijos vertinimas.
 • Asmenų, pirmosios pakopos išsilavinimą įgijusių KTU 1997 m. ir vėliau arba VU, asmeniui sutikus, bakalauro diplomų duomenys pateikiami iš Universiteto duomenų bazių. Stojantysis privalo pats patvirtinti MPIS vieno mygtuko paspaudimu, kad nori įkelti savo bakalauro diplomo duomenis ir pasitikrinti, kad duomenis buvo sėkmingai įkelti. Neatlikus šio veiksmo, prašymas nebus nagrinėjamas ir priėmimo konkurse nedalyvaujama.
 • Stojantieji, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne KTU ar VU arba baigę KTU 1996 m. ir ankščiau, turi patys nuosekliai įvesti visus diplomo ir jo priedėlio dalykų įrašus (įvertinimus) MPIS, prieš tai nurodydami įgyto išsilavinimo liudijančių dokumentų – diplomo ir diplomo priedo, blanko ir serijos numerius. Šie stojantieji taip pat privalo patys pateikti abiejų dokumentų elektronines kopijas įkeliant jas į MPIS. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Visi stojantieji, internetu teikiantys stojimo prašymą ir turintys mokslinės arba meninės veiklos įrodymų, privalo įrodymų elektronines kopijas įkelti į MPIS.
 • Jei pretenduojama studijuoti studijų programoje, kurioje buvo numatyti specialieji priėmimo reikalavimai, nurodyti Priėmimo taisyklių 4 priede, stojančiajam privaloma pateikti elektroninę pažymos kopiją per MPIS apie įgytą ne mažesnę kaip vienerių metų adekvačią profesinio darbo patirtį. Nepateikus šios pažymos, prašyme nurodytas pageidavimas, priimti studijuoti šia studijų programa, nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
  • gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra;
  • praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Konsultacijas dėl priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė
K. Donelaičio g. 73-404, Kaunas
Tel.: +370 (37) 300 007,
+370 (685) 96 007, +370 (665) 17 478
e. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus:

 • asmenys, baigę Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro arba magistro (vientisųjų studijų atveju) kvalifikacinį laipsnį bei atitinkantys Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus;
 • asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys praktinės veiklos patirties bei atitinkantys papildomus priėmimo reikalavimus, nurodytus Priėmimo taisyklių 4 priede;
 • asmenys, mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Konkursinio balo dedamosios:

 1. pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis koeficientas – 0,7), prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
 2. mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,2);
 3. motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,1);

Konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV (pagal 1, 2 ir 3 punktuose išvardintas dedamąsias).

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, jeigu stojantysis su el. prašymu pateikia:

 • kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią antrosios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • užsienio kalbos aukštojo arba jam prilygstančio filologijos krypties išsilavinimo (bakalauro arba magistro) diplomą (tokiu atveju pripažįstama, kad turimas kalbos lygis yra C1);
 • aukštojo mokslo ar jam prilygstančio išsilavinimo diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad asmuo studijavo antrąją užsienio kalbą ir pasiekė ne mažesnį nei B2 lygį (privalo būti nurodytas studijuotos kalbos lygis);
 • antrąja užsienio kalba negali būti laikoma anglų kalba, jeigu nėra pateikiami patvirtinantys dokumentai apie kitos, nei anglų kalbos, kaip pirmosios užsienio kalbos, mokėjimą;
 • jeigu stojantysis pateikia kitų užsienio kalbų mokėjimo įrodymus, papildomi balai nesumuojami – skiriama ne daugiau kaip 0,5 balo.

Konkursinio balo skaičiavimo principai:

 • apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių grupių studijų programas konkursinį balą, mokslo (meno) veiklos įvertinimas gali būti skirtingas;
 • jei pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
 • penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
 • jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
 • asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinimai yra adekvatūs bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams.

Stojančiųjų atitikties Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytiems papildomiems reikalavimams ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos, stojančiojo į skirtingų studijų krypčių programas atitiktis 4 priede nurodytiems priėmimo reikalavimams gali būti skirtinga.

Stojantieji į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas numatytais terminais, privalo išlaikyti stojamąjį egzaminą. Asmenys, nelaikę arba neišlaikę stojamojo egzamino negali dalyvauti priėmimo konkurse į šią studijų programą.

Stojamąjį egzaminą vertiną socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisija.

Mokslo (meno) veiklos bei motyvacijos vertinimo ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.

Stojantysis, nepateikęs mokslo (meno) veiklos įrodymų ir (arba) nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda 20 proc. konkursinio balo dedamąją už mokslo (meno) veiklos įvertinimą ir (arba) 10 proc. konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.

Motyvacijos vertinimas yra dviejų tipų: motyvacinis laiškas arba motyvacinis pokalbis. Pastarasis gali būti organizuojamas tiesioginiu būdu (Universiteto patalpose) arba nuotoliniu būdu (Skype pokalbis). Motyvacinio vertinimo tipas nurodytas Priėmimo taisyklių 4 priede prie kiekvienos studijų programos.

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

 • Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys:
  • pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo,
  • norintys studijuoti dar vieną antrosios studijų pakopos programą.
 • Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 • Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
 • Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 • Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu.
 • Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • diplomo ir jo priedelio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į magistrantūros studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 • Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centruose.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

 • Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami internetu MPIS kartu su priėmimo prašymu.
 • Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėn., o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę.
 • Stojantieji, kurie turi Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC), išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą, teikdami priėmimo prašymą, MPIS įkelią el. dokumento kopiją, ir nurodo, kad reikalinga tik įvertinimų konvertavimo į lietuvišką vertinimo sistemą pažyma.
 • Išduotą įvertinimų konvertavimo pažymą, stojantysis privalo pats pateikti MPIS, t. y. įvesti visus pažymoje surašytus konvertuotus įvertinimus bei pateikti šios pažymos elektroninę kopiją. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 

Datos ir terminai

Priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-05-02 8 val. 2019-06-26 12 val.
Prašymų teikimas internetu, Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS) 2019-05-02
8 val.
2019-06-27
15 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos* vertinimas ir, jei numatytas, stojamojo egzamino** laikymas priėmimo komisijose 2019-07-01
8 val.
2019-07-01
16 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas iki 2019-07-02
9 val.
Apeliacijų dėl priėmimo procedūrinių pažeidimų teikimas 2019-07-02
9 val.
2019-07-02
12 val.
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2019-07-02
13 val.
2019-07-02
16 val.
Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas iki 2019-07-03
15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2019-07-03
16 val.
2019-07-05
15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas tiesioginiu būdu (fakultetų studijų centruose) 2019-07-04
8 val.
2019-07-05
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-07-10
8 val.
2019-07-17
12 val.
Prašymų teikimas internetu, Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS) 2019-07-10
8 val.
2019-07-18
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos* vertinimas ir, jei numatytas, stojamojo egzamino** laikymas priėmimo komisijose 2019-07-19
8 val.
2019-07-19
14 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas iki 2019-07-22
9 val.
Apeliacijų dėl priėmimo procedūrinių pažeidimų teikimas 2019-07-22
9 val.
2019-07-22
12 val.
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2019-07-22
13 val.
2019-07-22
16 val.
Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas iki 2019-07-23
15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2019-07-23
16 val.
2019-07-24
17 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas tiesioginiu būdu (fakultetų studijų centruose) 2019-07-24
8 val.
2019-07-24
17 val.

Trečias etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-07-26
8 val.
2019-08-22
12 val.
Prašymų teikimas internetu, Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS) 2019-07-26
8 val.
2019-08-23
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos* vertinimas ir, jei numatytas, stojamojo egzamino** laikymas priėmimo komisijose 2019-08-27
8 val.
2019-08-27
14 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas iki 2019-08-27
16 val.
Apeliacijų dėl priėmimo procedūrinių pažeidimų teikimas 2019-08-27
17 val.
2019-08-27
21 val.
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2019-08-28
8 val.
2019-08-28
11 val.
Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas iki 2019-08-28
15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2019-08-28
16 val.
2019-08-29
17 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas tiesioginiu būdu (fakultetų studijų centruose) 2019-08-29
8 val.
2019-08-29
17 val.

* – Priklausomai nuo studijų programos, taikomas motyvacijos vertinimas laišku arba pokalbiu.
** – Stojamasis egzaminas privalomas stojantiems į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas.

Priėmimo į aukštesnį semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-08-05 8 val. 2019-08-26 12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2019-08-27 8 val. 2019-08-27 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-08-28 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2019-08-29 16 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-01-02 8 val. 2020-01-28 12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2020-01-29 8 val. 2020-01-30 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2020-01-31 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2020-01-31 15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per magistrantūros priėmimą ir į aukštesnį semestrą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): 12€, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka visi pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): 45€, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): studijų įmokų dydžiai tvirtinami Universiteto Senato nutarimu, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Magistrantūros priėmimo sistemoje (MPIS) skiltyje ĮMOKA arba Univesiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius

2019 m. metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos 1 studijų krypčių grupė 2608€ 1739€ 43,47€
Taikomosios matematikos mokslų studijų kryptis 2933€ 1955€ 48,88€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, medicinos technologijų, vertimo, edukologijos studijų kryptys 3737€ 2491€ 62,28€
Muzikos studijų kryptis 7281€ 4854€ 121,35€

1Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programai Apskaita ir auditas (anglų kalba) nuolatine studijų forma taikoma 3465 € studijų kaina, ištęstine forma – 2310 €, vieno kredito kaina – 57,75 €.

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos ir skatinimo galimybės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 • Numatytomis datomis MPIS skiltyje PAGEIDAVIMAI yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 • Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 • Sudarant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 • Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 • Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 • Studijų sutartį tiesioginiu būdu pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.
 • Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 • Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 • Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti, fakulteto studijų centrui privaloma pateikti dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) saugojimui:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
  • gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra;
  • praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Kviečiamieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 • Pakviestieji studijuoti studijų programą “Medicininė chemija” galimybės studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu neturi, nes sutartis yra trišalė.
 • Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 • Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 • Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 • Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą MPIS. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui fakultetų studijų centre, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
  • gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra;
  • praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Fakultetų studijų centrai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
mob. tel. +370 682 46 815
tel. +370 37 300 156
e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
tel. +370 37 300 572
e. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt

e. p. renata.paupariene@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
tel. +370 37 300 250
e. p. agne.grigaliunaite@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 300 350
e. p. vitalija.gabriene@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
mob. tel. + 370 610 60 279
tel.: +370 37 300 300
e. p. jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt

e. p. laura.baleviciute@ktu.lt

 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
tel. +370 37 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
tel. +370 37 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Nuolatinių studijų aptarnavimo administratorė

Studentų g. 48-409, Kaunas
tel. +370 37 300 465
e. p. virginija.klimaviciene@ktu.lt

 

Ištęstinių ir papildomųjų studijų aptarnavimo administratorė

Studentų g. 48-407, Kaunas
tel. +370 37 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt

 

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
mob. tel. +370 686 54 890
tel. +370 45 468 547
e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

e. p. rita.laurikietyte@ktu.lt