Magistrantūros studijos

Vyksta priėmimas į magistrantūros studijas

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) arba vientisąsias studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 90 arba 120 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai. Magistrantūros studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašas čia.

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 4 priedai).

Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 6 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus:

 1. asmenys, baigę Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro arba magistro (vientisųjų studijų atveju) kvalifikacinį laipsnį bei atitinkantys Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus;
 2. asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys darbo patirties bei atitinkantys papildomus priėmimo reikalavimus, nurodytus Priėmimo taisyklių 4 priede;
 3. asmenys, mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

Norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas, bet netenkinantys minimaliųjų reikalavimų, turi rinktis papildomąsias studijas, į kurias priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

 

Konkursinio balo dedamosios:

Konkursinio balo formulė – KB = (0,9*SV + 0,1*MV)+PB, kur:
SV – pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
MV – motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje;
PB –  gali būti pridedami papildomi balai.

 

Konkursinio balo skaičiavimo principai:

 1. prieš skaičiuojant konkursinį balą yra vertinama stojančiųjų išsilavinimo atitiktis priėmimo reikalavimams. Reikalavimai priėmimo atitikčiai nurodyti Universiteto tinklalapyje studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“;
 2. stojančiųjų atitikties Priėmimo taisyklių 4 priede nurodytiems papildomiems reikalavimams ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos, stojančiojo į skirtingų studijų krypčių programas atitiktis 4 priede nurodytiems priėmimo reikalavimams gali būti skirtinga;
 3. jei pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
 4. penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
 5. jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita ar su nenurodytais įvertinimais, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
 6. asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinimai yra lygiaverčiai bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams;
 7. stojantysis, nepateikęs pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlio (priedo) su įrašytais mokomųjų dalykų įvertinimais ir nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse nedalyvauja;
 8. motyvacijos vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos;
 9. stojantieji į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas numatytais terminais, privalo išlaikyti stojamąjį egzaminą. Asmenims, nelaikiusiems arba neišlaikiusiems stojamojo egzamino konkursinis balas neskaičiuojamas ir priėmimo konkurse į šią studijų programą nedalyvauja. Stojamąjį egzaminą vertina Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisija;
 10. surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio:
  • baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymys yra didesnis;
  • diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis.

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 1. mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimą dešimties balų skalėje (maksimaliai 2 balai);
 2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo); netaikoma stojantiesiems, kurie Universitete dalyvavo srities profesinės kompetencijos vertinime pagal Priėmimo taisyklių III skyriaus V skirsnį ir kuriems buvo pripažinta kompetencija kaip minimalus priėmimo reikalavimas;
 3. dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, jei stojantysis pateikia bakalauro arba vientisųjų studijų diplomo priedėlį, kuriame įrašyti ne mažiau kaip 24 ECTS kreditai, įgyti dalinių studijų užsienio aukštojoje mokykloje metu (0,5 balo);
 4. bakalauro arba vientisųjų studijų metu pabaigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz., KTU programą “GIFTed talentų akademija”, jei stojantysis pateikia programos baigimo pažymėjimą (0,5 balo);
 5. bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Priėmimo 2023 rezultatai

Studijų programų vertinimo išvados

Kviečiame susipažinti su studijų ir mokymo programų registre įregistruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo terminais pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus:

 

Stojimo žingsniai

Priėmimas į pirmą semestrą

Priėmimą į antrosios pakopos pirmąjį semestrą sudaro trys etapai. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų vietų. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.

 

Priėmimas į magistrantūros studijų programas vykdomas per KTU magistrantūros priėmimo informacinę sistemą MPIS.

 

Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto.

Priėmimas į pirmą semestrą

Informacija apie laisvas vietas

Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

Valstybės finansuojamų vietų skaičius bus paskelbtas netrukus.

 

Priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu (Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-06-25
12 val.

Srities profesinės kompetencijos vertinimas* (taikomas kai kuriose studijų programose kaip alternatyvus priėmimo reikalavimas; konkrečios datos nurodomos priėmimo informacinėje sistemoje)

Prašymo pateikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024-06-20 iki 17 val.

2024-05-06

8 val.

2024-06-25

12 val.

Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas, mokslo (meno) veiklos vertinimas**, motyvacijos raštu ir žodžiu vertinimas***,  stojamojo egzamino laikymas**** (jei numatytas); priėmimo komisijų darbas 2024-06-27
8 val.
2024-06-27
15 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas 2024-06-27
16 val.
Apeliacijų teikimas (esant pagrįstoms priežastims)

2024-06-27

16 val.

2024-06-27

20 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas 2024-06-28
iki 15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2024-06-28
16 val.
2024-07-02
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) 2024-07-01
8-16 val.
2024-07-02
8-16 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu (Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-07-05
8 val.
2024-07-22
24 val.

Srities profesinės kompetencijos vertinimas* (taikomas kai kuriose studijų programose kaip alternatyvus priėmimo reikalavimas; konkrečios datos nurodomos priėmimo informacinėje sistemoje)

Prašymo pateikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024-07-17 iki 17 val.

2024-07-10

8 val.

2024-07-22

17 val.

Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas, mokslo (meno) veiklos vertinimas**, motyvacijos raštu ir žodžiu vertinimas***,  stojamojo egzamino laikymas**** (jei numatytas); priėmimo komisijų darbas 2024-07-24
8 val.
2024-07-24
15 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas 2024-07-24
16 val.
Apeliacijų teikimas (esant pagrįstoms priežastims)

2024-07-24

16 val.

2024-07-24

20 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas 2024-07-26
iki 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2024-07-26
14 val.
2024-07-29
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) 2024-07-29
8-16 val.
2024-07-29
8-16 val.

Trečias etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu (Kauno technologijos universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-08-01
8 val.
2024-08-19
24 val.

Srities profesinės kompetencijos vertinimas* (taikomas kai kuriose studijų programose kaip alternatyvus priėmimo reikalavimas; konkrečios datos nurodomos priėmimo informacinėje sistemoje)

Prašymo pateikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024-08-14 iki 16 val.

2024-08-06

8 val.

2024-08-19

17 val.

Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas, mokslo (meno) veiklos vertinimas**, motyvacijos raštu ir žodžiu vertinimas***,  stojamojo egzamino laikymas**** (jei numatytas); priėmimo komisijų darbas 2024-08-21
8 val.
2024-08-21
15 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams ir konkursinio balo paskelbimas 2024-08-21
16 val.
Apeliacijų teikimas (esant pagrįstoms priežastims)

2024-08-21

16 val.

2024-08-21

20 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas 2024-08-23
iki 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2024-08-23
14 val.
2024-08-26
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) 2024-08-26
8-16 val.
2024-08-26
8-16 val.

* – Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis) galimas stojant į šias studijų programas: Didžiųjų verslo duomenų analitika, Įmonių valdymas,  Inovacijų valdymas ir antreprenerystė, Marketingo valdymas, Taikomoji matematika, Tarptautinis verslas, Vadyba, Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros, Žmonių išteklių vadyba. Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥3 m. darbo patirtis) galimas stojant į šias studijų programas: Biomedicininė inžinerija, Elektronikos inžinerija, Elektros energetikos inžinerija, Energijos technologijos ir ekonomika, Valdymo technologijos. Darbo patirtis turi atitikti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį, stojantysis šią patirtį turi pagrįsti, pateikdamas dokumentą.
** – Mokslo (meno) veiklos vertinimas atliekamas stojančiojo pateiktų įrodymų pagrindu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

*** – Motyvacijos vertinimas yra dviejų tipų: motyvacinis laiškas arba motyvacinis pokalbis. Motyvacinio vertinimo tipas priklauso nuo pasirinktos studijų programos. Motyvacinis laiškas patekiamas Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu arba atvykus į Universitetą. Motyvacijos vertinimas atliekamas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu.

**** –  Stojamasis egzaminas privalomas stojantiems į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas.

Priėmimas į pirmą semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Prašymas teikiamas tik internetu numatytomis datomis Universiteto Magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS).
 1. Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 2. Už stojantįjį įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
 3. Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nereikia.
 4. Prašyme iš viso galima nurodyti iki keturių pageidavimų.
 5. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus. Priėmimui teikiama išsilavinimo informacija vieno bakalauro diplomo pagrindu (išimtis vientisųjų studijų atveju – teikiamas magistro diplomas).
 6. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo (VF, VNF) nurodymas.
 7. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
 8. Nurodant pageidavimus reikia įvertinti tai, kad studijų programos, kurios siūlomos lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio studentui bus vykdomos tik anglų kalba.
 9. Pradėjus pildyti prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 10. Stojant į visas studijų programas vykdomas motyvacijos vertinimas.
 11. Asmenų, pirmosios pakopos išsilavinimą įgijusių KTU arba VU nuo 2004 m., bakalauro diplomų duomenys pateikiami iš Universiteto duomenų bazių. Asmuo, siekdamas automatinio duomenų perkėlimo, Universitetui turi pateikti sutikimą. Stojantysis privalo pats patvirtinti MPIS vieno mygtuko paspaudimu, kad nori įkelti savo bakalauro diplomo duomenis ir pasitikrinti, kad duomenis buvo sėkmingai įkelti. Neatlikus šio veiksmo, prašymas nebus nagrinėjamas ir priėmimo konkurse nedalyvaujama.
 12. Stojantieji, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne KTU arba baigę KTU 2003 m. ir anksčiau, turi patys nuosekliai įvesti visus diplomo ir jo priedėlio dalykų įrašus (įvertinimus) MPIS, prieš tai nurodydami įgyto išsilavinimo liudijančių dokumentų – diplomo ir diplomo priedo, blanko ir serijos numerius. Šie stojantieji taip pat privalo patys pateikti abiejų dokumentų elektronines kopijas įkeliant jas į MPIS. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 13. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių departamentui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę. (žr. skiltį Išsilavinimą įgijusiems užsienyje). Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 14. Visi stojantieji, internetu teikiantys stojimo prašymą ir turintys mokslinės arba meninės veiklos įrodymų, privalo įrodymų elektronines kopijas įkelti į MPIS.
 15. Jei pretenduojama studijuoti studijų programoje, kurioje buvo numatyti specialieji priėmimo reikalavimai, nurodyti Priėmimo taisyklių 4 priede, stojančiajam privaloma pateikti elektroninę pažymos kopiją per MPIS apie įgytą ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį, atitinkančią ketinamos studijuoti programos studijų kryptį. Nepateikus šios pažymos, prašyme nurodytas pageidavimas priimti studijuoti atitinkamą studijų programą, nebus nagrinėjamas.
 16. Stojantysis, nepateikęs pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlio (priedo) su įrašytais mokomųjų dalykų įvertinimais ir nedalyvavęs motyvacijos vertinime, nedalyvauja konkurse.
 17. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo)*;
  • papildomųjų studijų ar gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra;
  • darbo patirties įrodymų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.

*Jei iki numatyto termino stojantysis dar nėra gavęs diplomo ir jo priedėlio, jis Studijų procesų ir priėmimo skyriui gali pateikti akademinę pažymą (tik gavęs diplomą ir jo priedėlį – pateikti juos Studijų procesų ir priėmimo skyriui) – ši pastaba taikoma tik I-ajam priėmimo etapui.

Priėmimas į pirmą semestrą

Stojamasis egzaminas

 1. Stojantieji į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas numatytais terminais, privalo išlaikyti stojamąjį egzaminą.
 2. Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino, tolesnis dalyvavimas konkurse į šią studijų programą negalimas.
 3. Stojamąjį egzaminą vertina Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisija.
 4. Konsultacijas dėl egzamino teikia studijų krypties programos vadovas, kontaktai nurodyti Universiteto tinklalapyje studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.
KTU vykdomo stojamojo egzamino į studijų programą Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas:

Priėmimas į pirmą semestrą

Motyvacijos vertinimas

 1. Motyvacijos vertinimas sudaro 10 procentų stojamojo konkursinio balo.
 2. Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse nedalyvauja.
 3. Motyvacijos vertinimas yra dviejų tipų: motyvacinis laiškas arba motyvacinis pokalbis. Motyvacinio vertinimo tipas priklauso nuo pasirinktos studijų programos. Motyvacinis laiškas pateikiamas Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų įrangą, arba kontaktiniu būdu (Universiteto patalpose); abiem atvejais stojantysis vertinimo komisijai parodo savo tapatybę pagrindžiantį dokumentą. Motyvacinio vertinimo tipas nurodytas Priėmimo taisyklių 4 priede prie kiekvienos studijų programos.
 4. Motyvacijos vertinimas atliekamas stojant į visas studijų programas.
Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas:

Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas

 

 1. Srities profesinės kompetencijos vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys studijuoti Universiteto antrosios pakopos studijų programose, kuriose numatyta tokios procedūros galimybė Priėmimo taisyklių 4 priede, ir turintys ne mažesnę kaip 1 ar 3 metų (priklausomai nuo studijų programos) darbo patirtį pagal studijų programos kryptį.
 2. Kompetencijos vertinimą ir pripažinimą atlieka fakulteto, kurio studijų programoje asmuo pageidauja studijuoti, priėmimo komisija.
 3. Stojančiųjų srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas vykdomas pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytus priėmimo į antrosios pakopos studijas procedūrų terminus ir negali būti atidedamas.
 4. Stojantysis turi patvirtinti savo pageidavimą dalyvauti kompetencijos vertinimo ir pripažinimo procedūroje ne vėliau kaip 5 dienos iki Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytos vertinimo ir pripažinimo procedūros termino pabaigos.
 5. Stojantysis į MPIS įkelia savo darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų suskaitmenintas kopijas ir aprašo įgytą darbo patirtį, nurodydamas darbovietės pavadinimą, darbo trukmę, einamas (eitas) pareigas ir vykdytas funkcijas. Nurodoma tik ta darbo patirtis, kuri atitinka pageidaujamos studijuoti studijų programos studijų kryptį.

Kilus klausimų, kviečiame susisiekti šiais kontaktais:

 

Fakultetas Studijų programa Kontaktinis asmuo
Elektros ir elektronikos fakultetas Biomedicininė inžinerija, Elektronikos inžinerija, Elektros energetikos inžinerija, Energijos technologijos ir ekonomika, Valdymo technologijos

Studijų programų vadovai:

Roma Račkienė roma.rackiene@ktu.lt

Virginijus Baranauskas virginijus.baranauskas@ktu.lt

Andrius Chaziachmetovas andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakultetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė, Įmonių valdymas, Marketingo valdymas, Tarptautinis verslas, Žmonių išteklių vadyba Studijų prodekanė Kristina Kundelienė kristina.kundeliene@ktu.lt
Informatikos fakultetas Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros Katedros vedėja Lina Čeponienė lina.ceponiene@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Didžiųjų verslo duomenų analitika, Taikomoji matematika, Duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas Katedros vedėjas Kęstutis Lukšys kestutis.luksys@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba, Valdymo technologijos Studijų prodekanė Brigita Stanikūnienė brigita.stanikuniene@ktu.lt

Priėmimas į pirmą semestrą

Mokslo (meno) veiklos vertinimas

 1. Mokslo (meno) veiklos vertinimas – galimybė gauti iki 2 papildomų balų, pridedamų prie stojamojo konkursinio balo.
 2. Mokslo veikla – mokslinės publikacijos, pranešimai mokslinėse konferencijose, dalyvavimas parodose, darbas studentų mokslinėje draugijoje ar darbo mokslinėje grupėje ir kt.
 3. Meno veikla – meno kūrinio skelbimas arba realizavimas, dalyvavimas meno parodose ir architektūriniuose konkursuose (stojant į meno srities studijų programas).
 4. Mokslo (meno) veiklos bei motyvacijos vertinimo ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.
 5. Stojantysis, nepateikęs mokslo (meno) veiklos įrodymų, konkurse dalyvauja, tačiau negauna papildomų balų.
Mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašas:

Priėmimas į pirmą semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos).
 2. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 3. Pradėjus pildyti prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 4. Už stojantįjį įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
 5. Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nereikia.
 6. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos).
 7. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai.

 8. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 9. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 10. Studijų įmokos mokestis už studijas turi būti sumokėtas pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Priėmimas į pirmą semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis MPIS skiltyje „Pageidavimai“ yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.

 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

 4. Jei pakviestieji studijuoti pagal Taisyklėse nustatytus terminus studijų sutarties su Universitetu nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

 5. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, atlikus tapatybės identifikaciją per Elektroninius valdžios vartus, arba kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatunės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.

 6. Turintiems ne Lietuvos pilietybę studijų sutartį su Universitetu sudaryti nuotoliniu būdu galimybės nėra.
 7. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 8. Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 9. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 2. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSS IS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 3. Kviečiamieji studijuoti, turintys ne Lietuvos pilietybę, nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 4. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.

Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Kontaktinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant kontaktiniu būdu, pakviestieji turi asmeniškai atvykti į Universitetą ir parodyti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 2. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti, studijų sutartį sudaro ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia kvietime nurodytu adresu.

Priėmimas į pirmą semestrą

Sutarties nutraukimas

 1. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje (VF) vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų (VNF) vietų.
 2. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 3. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

1. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĘ SISTEMĄ (ESSS IS), bet sutartes  dar nepasirašė KTU atstovas (per 1 darbo dieną), nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija:

2. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĘ SISTEMĄ (ESSS IS) ir ją jau pasirašė abi šalys (studentas ir Universitetas), bet Jūs dar nebuvote prisijungęs(-usi) prie Universiteto akademinės informacinės sistemos (AIS)*, užpildykite prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo, pridėdami asmens dokumento kopiją. Prašymą siųskite e. p. priemimo.sistema@ktu.lt

* Jei jau prisijungėte prie AIS, vadovaukitės punktu nr. 3

3. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO AKADEMINĘ INFORMACINĘ SISTEMĄ (AIS), bet nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija:

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba baigę kolegines studijas (turintys koleginį aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą) ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

Stojant į aukštesnį studijų semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.

 

Asmenys priimami į aukštesnį semestrą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai nebuvo atsiskaitę už likusią dalį studijų programos modulių ir (arba) kai neparengė ir negynė / neapgynė baigiamojo projekto.

 

Asmenys priimami ginti baigiamąjį projektą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai negynė / neapgynė baigiamojo projekto, bet yra atsiskaitę už baigiamojo projekto modulį.

 

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai). Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu (žr. skiltį Studijų kainos)

 

Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios. Informacija apie priėmimo į aukštesnį studijų semestrą tvarką Universitete teikiama fakulteto studijų centre darbo dienomis.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas*

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-08-23
15 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2024-08-29
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2024-08-30
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2024-08-30
15 val.

Antras etapas*

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-12-02
8 val.
2025-01-24
17 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2025-01-30
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2025-01-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2025-01-31
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centrui (elektroninė prašymo forma).
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 5. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą, siekiant teisės tęsti studijas antrosios pakopos studijose, nurodyti studijų programą, kurios skelbiamos Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį studijų programos).

 6. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą. Apie Universiteto sprendimą dėl priėmimo stojantysis informuojamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Prašymo formos priėmimui į aukštesnį semestrą:

Prašymo formos priėmimui ginti baigiamąjį projektą:

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo prašymą į aukštesnį studijų semestrą mokama stojamoji studijų įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos).

 2. Pradėjus pildyti prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos).

 4. Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. Finansinė informacija).

 5. Stojamoji studijų įmoka ir registracijos studijoms įmoka netaikoma Kauno technologijos universitete studijuojantiems studentams, keičiantiems studijų programą.

 6. Asmenims, priimamiems ginti baigiamąjį projektą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai negynė / neapgynė baigiamojo projekto, bet yra atsiskaitę už baigiamojo projekto modulį, teikiant priėmimo prašymą, mokėti stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos nereikia, mokama tik Universiteto senato nutarimu einamaisiais metais patvirtinto dydžio įmoka už pagrindinių studijų baigiamojo projekto gynimą po nustatyto termino ir (arba) už gretutinių studijų baigiamojo projekto gynimą po nustatyto termino.
 7. Registracijos sudijoms įmoka netaikoma studentams, kurie nutraukia studijas ir grįžta tęsti tas pačias studijas ne vėliau kaip po 2 metų po studijų nutraukimo.
 8. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.

 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos).

 3. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, atlikus tapatybės identifikaciją per Elektroninius valdžios vartus, arba kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatunės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.

 4. Turintiems ne Lietuvos pilietybę studijų sutartį su Universitetu sudaryti nuotoliniu būdu galimybės nėra.
 5. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 6. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu el. paštu individualiai siunčiama nuoroda , per kurią galima prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 7. Norint sudaryti studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 8. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 9. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija.

Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Klausytojų priėmimas

Klausytoju vadinamas asmuo, su Universitetu sudaręs klausytojo studijų sutartį bei pagal ją, už nustatytą mokestį, studijuojantis atskirus Universiteto programose dėstomus studijų modulius. Klausytojų priėmimas vyksta dviem etapais iki kiekvieno semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai).

 

Klausytojas reguliariame studijų procese turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso.

Studijuoti atskirus pasirinktus studijų modulius priimami ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, studijų sutartis sudaroma dalyvaujant vienam iš tėvų arba globėjų (rūpintojų) ir gavus jo rašytinį sutikimą. Jei tėvai arba globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnametis asmuo privalo pateikti notariškai patvirtintą tėvų arba globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.

Asmenims, išklausiusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.

Klausytojų priėmimo procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-08-23
15 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2024-08-29
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2024-08-30
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2024-08-30
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-12-02
8 val.
2025-01-24
17 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2025-01-30
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2025-01-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2025-01-31
15 val.

Klausytojų priėmimas

Prašymo pateikimas

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto fakulteto, kuriame nori išklausyti pasirinktus modulius, studijų centrą ir užpildyti prašymą.

 2. Esant poreikiui, asmuo dėl ketinamų studijuoti modulių turinio gali pasikonsultuoti ir su Universiteto akademinių padalinių vadovais ar dėstytojais.

 3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti kokius studijų modulius pageidauja išklausyti. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

 4. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau mokama registracijos studijoms įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos).

 5. Su prašymu pateikiama:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
  • sumokėtos registracijos įmokos išrašo kopija.
 6. Prašymai studijuoti atskirus studijų modulius pateikiami fakultetų studijų centruose numatytomis datomis (žr. skiltį Datos ir terminai).

Klausytojų priėmimas

Privalomosios įmokos

 1. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau teikiant priėmimo prašymą mokama registracijos studijoms įmoka tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos).

 2. Klausytojui pageidaujant studijuoti skirtinguose Universiteto fakultetuose vykdomus studijų modulius, registracijos studijoms įmoka taikoma už kiekvieną pasirašytą klausytojo studijų sutartį kiekviename fakultete.
 3. Mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į klausytojo pasirinktų studijų modulių kreditų skaičių.

 4. Studijų įmoką, skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 5. Klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Klausytojų sutarties sudarymas

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete, asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį. Priimtiesiems studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.

 2. Studijų centro darbuotojas paruošia klausytojo studijų sutartį.

 3. Klausytojo sutartis sudaroma vienam semestrui. Laisvajam klausytojui pageidaujant studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, atlikus tapatybės identifikaciją per Elektroninius valdžios vartus, arba kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatunės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 4. Jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, studijų sutartis sudaroma dalyvaujant vienam iš tėvų (globėjų) ir gavus jo rašytinį sutikimą. Jei tėvai (globėjai) drauge atvykti negali, nepilnametis asmuo privalo pateikti notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 5. Klausytojo studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu (išskyrus nepilnamečius asmenis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą.
 6. Klausytojo studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 7. Pageidaujantiems klausytojų studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu, el. paštu individualiai siunčiama nuoroda, per kurią galima prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 8. Norint sudaryti klausytojo studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 9. Pakviestieji studijuoti, turintys ne Lietuvos pilietybę, nuotoliniu būdu sudaryti klausytojų studijų sutarties negali.
 10. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija

Klausytojų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Studijų programos keitimas, pereinant iš kito universiteto

Antrosios pakopos studentai turi galimybę pereiti studijuoti iš kito universiteto į Kauno technologijos universitetą ir keisti savo studijų programą į kitą, išlaikydami turimą valstybės finansuojamą vietą.

Studentams, pageidaujantiems pereiti į Kauno technologijos universitetą ir keisti studijų programą, taikomi šie reikalavimai:

 • keitimas galimas tik universitetų studentams – toje pačioje studijų rūšyje (universitetinės studijos);
 • keitimas galimas ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • turi sutapti šiuo metu studijuojamos ir pageidaujamos studijuoti studijų programos krypčių grupė (programos pagal krypčių grupes ČIA);
 • studentas šiuo metu studijuojamoje studijų programoje negali turėti akademinių skolų.

 

Prašymo pateikimo eiga:

 1. Studentas, norintis keisti studijų programą, turi kreiptis į Kauno technologijos universiteto fakulteto, kuriame pageidauja studijuoti, studijų centrą ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios (semestrai KTU prasideda rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.). Studijų centras pateiks prašymo keisti studijų programą (priimti į aukštesnį semestrą) formą.
 2. Studentas prašyme turi nurodyti šiuo metu studijuojamą ir pageidaujamą studijuoti naują studijų programą bei prie prašymo pridėti dokumentus, reikalingus studijų rezultatams įskaityti.
 3. Pageidaujamą studijų programą vykdančio fakulteto studijų prodekanas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl studento studijų programos keitimo.
 4. Studijų programą keičiantis studentas, gavęs sprendimą, kad gali studijuoti pagal kitą studijų programą Kauno technologijos universitete, per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo apie tai turi pranešti universiteto, kuriame studijuoja, studijas administruojančiam padaliniui, pateikdamas prašymą dėl studijų tame universitete nutraukimo, nurodant priežastį – studijų programos keitimas, keičiant aukštąją mokyklą.
 5. Studentas bus priimtas į Kauno technologijos universitetą, kai kitas universitetas nutrauks studento studijas ir tai pažymės Studentų registre. Valstybės finansuojamos vietos (studijų krepšelio) duomenų perkėlimu iš universiteto, kuriame studentas studijavo, į Kauno technologijos universitetą rūpinasi fakulteto studijų centras, kuris Studijų departamentui pateikia informaciją, reikalingą parengti dokumentus aukštajai mokyklai, iš kurios studentas persineša studijų krepšelį. Studijų departamentas parengia ir išsiunčia dokumentus LR finansų ministerijos biudžeto departamentui ir aukštajai mokyklai, iš kurios studentas atvyksta.

Pastabos:

Tais atvejais, kai pageidaujamos studijuoti studijų programos norminė kaina yra didesnė už esamos studijų programos norminę kainą, kainų skirtumas padengiamas programą pakeitusio studento lėšomis.

 

Jei studentas nutraukė studijas, kurių metu buvo išklausęs daugiau negu pusę studijų programos kreditų, antrą kartą į tos pačios studijų pakopos valstybės finansuojamą vietą pretenduoti nebegali.

 

Daugiau informacijos apie studijų krepšelio pernešimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą galite rasti ČIA.

 

Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje vietoje ir pageidaujantis pereiti į Kauno technologijos universitetą, gali būti priimtas į aukštesnį semestrą pagal šią tvarką.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

 1. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos nariai;
  • ne Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 3. Stojančiajam reikia turėti akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą.
 4. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, tel. +370 37 300 037, el. p. international@ktu.lt.
 5. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 6. Pateikus visus privalomus dokumentus, TRD akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra atliekama per 1 mėnesį. Išduodama atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo pažyma, kurią asmuo teikdamas prašymą studijuoti prideda prie stojančiojo prašymo.
 7. Jei asmuo jau turi Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą, jis gali iš karto tiesiogiai teikti priėmimo prašymą internetu KTU magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – MPIS).
 8. Jei asmuo turi tik SKVC ar TRD išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, tai teikdamas priėmimo prašymą internetu MPIS nurodo, kad reikalinga pažymių pervedimo (konvertavimo) pažyma.
 9. Studijų procesų ir priėmimo skyrius, gavęs tokį prašymą, kreipiasi tiesiogiai į TRD ir Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas bei gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą per 1 savaitę.
 10. Studijų procesų ir priėmimo skyrius, gavęs iš TRD pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymos elektroninę kopiją, prideda ją prie stojančiojo prašymo MPIS ir išsiunčia el. paštu stojančiajam.
 11. Stojantysis privalo MPIS pats įvesti visus pažymoje surašytus konvertuotus įvertinimus. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 

Finansinė informacija

Studijų kainos

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, filosofijos studijų kryptys 4384€ 2923€ 73,07 €
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, medicinos technologijų, vertimo studijų kryptys 5266€ 3511€ 87,77€
Muzikos studijų kryptis 9887€ 6591€ 164,78€

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji, pateikdami prašymą): įmokos dydis – 25 Eur, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur (klausytojai moka 20 Eur, teikdami priėmimo prašymą), įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170

 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

 

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Magistrantūros priėmimo sistemoje (MPIS) skiltyje ĮMOKA arba Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT2X
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT2X

 

Mokantiems įmokas per Swedbank: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje Swedbank programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per SEB bankas: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje SEB Lietuva programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia:

 

Karjeros ir paslaugų centras
tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt
Studentų g. 50-168, Kaunas

 

D.U.K. Magistrantūros studijos

Šiandien norint likti konkurencingam darbo rinkoje bei kurti aukštos pridėtinės vertės produktus, asmuo turi pasižymėti sisteminiu ir savarankišku mąstymu, išmanyti kompleksinių projektų valdymą ir mokėti spręsti sudėtingas problemas, gebėti komunikuoti su labai įvairiais asmenimis ir jų grupėmis bei būti lankstus, gebėti analizuoti didžiuosius duomenis. Šie įgūdžiai sėkmingiausiai įtvirtinami universitete, magistrantūros studijų metu.

Magistrantūros studijų vertė ir svarba formuojamos ir per pridėtines vertes tiek pačiam darbuotojui, tiek įmonei. Vis daugiau įmonių supranta, kad sudarydamos sąlygas mokymuisi jos skatina darbuotojų lojalumą ir kuria patrauklaus darbdavio įvaizdį. Tai padeda pritraukti talentingus, motyvuotus tobulėti specialistus. Jie operatyviau prisitaiko prie pokyčių, turi platų akiratį, yra kūrybingi. Kaip rodo tyrimai, šalyse, kuriose magistro bei mokslo daktaro laipsnį įgyja daugiau žmonių, geriau išvystytas ir aukštųjų technologijų sektorius, veikia daugiau didesnę pridėtinę vertę valstybei kuriančių įmonių. Pramonės, verslo ir studijų sinergija sukuria sąlygas magistrantūros studijas rinktis stipriai motyvuotiems studentams, o įmonė kartu su universitetu pradeda vykdyti mokslinius tyrimus, kurių rezultatas – inžineriniai sprendimai ir naujos technologijos.

Magistrantūros absolventai lengviau įsidarbina, sparčiau kopia karjeros laiptais ir uždirba daugiau. Lietuvos statistikos duomenimis, darbo užmokesčio dydžio santykis yra apie 30 proc. didesnis nei bakalauro studijas baigusių darbuotojų. Kaip rodo pasaulinė praktika, nedarbo lygis tarp magistratūros studijas baigusių studentų yra ženkliai mažesnis lyginant su vien bakalauro studijas baigusiais aukštųjų mokyklų absolventais.

Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nereikia.

Papildomų įrodymų, kad mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsite studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba, pateikti nereikia. Pildydami prašymą priėmimo informacinėje sistemoje, kalbos mokėjimo punktą pažymėkite varnele, taip patvirtindami, kad Jūsų anglų kalbos žinios yra ne žemesnės kaip B2 lygio.

Pagal nustatytus terminus priėmimo informacinės sistemos skiltyje „Pageidavimai“ yra skelbiami kvietimai studijuoti. Kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą (rekomenduojama pasitikrinti aplankus „Šlamštas“ ar „Spam“).

Galima prašymą teikti antru / trečiu etapu. Studijų sutartį valstybės finansuojamoje (VF) studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje. Stojantysis vienu metu gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje.

Mažiausių konkursinių balų (KB), su kuriais asmenys įstojo į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) vietas neskelbiame, nes kiekvienais metais jie kinta. Valstybės skirtų VF vietų skaičius, kandidatuojančių asmenų skaičius ir kandidatuojančių asmenų konkursiniai balai skiriasi, todėl raginame teikti prašymą į pageidaujamos studijų programos VF vietą ir, esant galimybei, į VNF vietą.

Paskaitų tvarkaraščiai kiekvienais metais keičiasi. Studentams paskaitų tvarkaraštis rudens semestrui yra paskelbiamas paskutinę rugpjūčio savaitę Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Daugiau informacijos tvarkaraščio klausimais sužinoti galite kreipdamiesi į atitinkamo fakulteto studijų centrą.

Pereiti į kitą studijų programą, išlaikant valstybės finansavimą, galima toje pačioje studijų krypčių grupėje. Daugiau informacijos rasite ČIA.

Pastaba. Nutraukus studijas, jei išklausyta daugiau negu pusė studijų programos kreditų, antrą kartą VF vietos gauti nebegalima.

Motyvacinio vertinimo tipas (raštu ar žodžiu) nurodytas Priėmimo taisyklių 4 priede prie kiekvienos studijų programos. Informaciją, kaip yra vykdomas motyvacinis pokalbis bei kas turėtų būti motyvaciniame laiške, galite rasti Motyvacijos vertinimo apraše.

Jei prie atitinkamos studijų programos minimaliųjų reikalavimų privalomas darbo patirties įrodymas, šis dokumentas turėtų atspindėti kiek laiko, kokioje darbovietėje dirbote, kokias pareigas užėmėte ir (arba) kokias funkcijas atlikote. Tai gali būti:

 • Darbo sutartis;
 • „Sodros“ suvestinė – “Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius”
 • Laisvos formos darbdavio pažyma;
 • Pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;
 • Kiti dokumentai, pagrindžiantys darbo patirtį.
 

Konsultacijos studijų klausimais

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontaktai

tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Klausk studento

Nori daugiau sužinoti apie KTU?
Paklausk čia besimokančio studento!