Aplinkos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Jungtinė KTU, VDU ir LEI aplinkos Inžinerijos mokslo krypties doktorantūros tikslas – parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus, suteikti žinių bei įgūdžių, užtikrinančių karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse. Doktorantai, studijuojantys aplinkos inžinerijoje, turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį su Bolonijos universitetu (Italija).
Programos struktūra suteikia galimybę studentams rinktis modulius atitinkančius jų mokslinių tyrimų poreikius ir įgyti tarpdisciplinines kompetencijas. Pagrindinius studijų modulius parengė pažangiausi jungtinės programos universitetų mokslininkai, todėl užtikriname, kad studijuojantys bus supažindinami su aktualiausiais aplinkos inžinerijos mokslo iššūkiais, eksperimentų planavimu, kiekybiniais bei kokybiniais tyrimų metodais. Doktorantai turi puikias sąlygas siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Lietuvos energetikos institutas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas pritaikant autotrofines bakterijas
prof. dr. Naglis Malys valstybės finansuojama
Aplinkos inžinerijos ir tvarios miestų plėtros integravimas siekiant mažinti šviesos taršos poveikį ekosistemai
prof. dr. Žaneta Stasiškienė valstybės finansuojama
Aplinkosauginių technologijų optimizavimas dizaino, procesų ir eko- efektyvumo požiūriu
doc. dr. Violeta Kaunelienė valstybės finansuojama
Atliekų gaisro poveikio aplinkai vertinimas sudegusių atliekų morfologinės ir cheminės sudėties požiūriu
prof. dr. Gintaras Denafas valstybės finansuojama
Azoto srautai Baltijos jūros regiono žemės ūkio-maisto vertės grandinėje
prof. dr. Jolita Kruopienė valstybės finansuojama
Nanotechnologijos ir procesų inžinerijos taikymas aplinkos užterštumo mažinimui prof. dr. Dainius Martuzevičius valstybės finansuojama
Pažangios biopolimerinės medžiagos pakuotėms ir pakuočių komponentams doc. dr. Visvaldas Varžinskas valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.0

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T270D106 „Darni pramonės plėtra" yra privalomas visiems studijuojantiems aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.