Aplinkos inžinerija

04T Aplinkos inžinerijos mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

 

Jungtinė KTU, ASU ir LEI Aplinkos Inžinerijos krypties doktorantūros programa sukurta siekiant parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus ir suteikti žinių bei įgūdžių užtikrinančių karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse. Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį, nes yra pasirašyta sutartis su Bolonijos universitetu (Italija).

Tai intensyvi sisteminių mokslinių tyrimų programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.

Programos struktūra suteikia galimybę studentams rinktis modulius atitinkančius jų mokslinių tyrimų poreikius ir įgyti tarpdisciplinines kompetencijas. Pagrindinius studijų modulius parengė pažangiausi jungtinės programos universitetų mokslininkai, todėl užtikriname, kad studijuojantys bus supažindinami su aktualiausiais aplinkos inžinerijos mokslo iššūkiais, eksperimentų planavimu, kiekybiniais bei kokybiniais tyrimų metodais. Taip pat sudarytos puikios sąlygos programos studentams siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

Kontaktai

Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73, kab. 422, 423 44249 Kaunas, Lietuva
e. p. doktorantura@ktu.lt Skype: ktu.doktorantura

Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00 12:45-17:00
V 8:00-12:00 12:45-15:45
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val.

Tel. +370 (37) 30 00 42

 

Studijuok

Disertacijų tematikų sąrašas stojantiesiems į aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas 2017 m.

 

Tematikos pavadinimas (lietuvių k.) Tematikos pavadinimas (anglų k.) Galimi moksliniai vadovai
Išteklių atgavimas iš antroposferos Resources recovering from anthroposphere Prof. dr. Gintaras Denafas
Mažų nuotekų valyklų (300-2000 GE)  efektyvumo didinimo tyrimai  regione taikant būvio ciklo požiūrį Enhancing efficiency of small wastewater treatment plants (300-2000 PE) in region using life cycle approach Prof. dr. Jolanta Dvarionienė
Efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių išteklių panaudojimo pastatuose tyrimai Assessment of Energy efficiency and use of renewable energy resources  in buildings Prof. dr. Jolanta Dvarionienė
Efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių išteklių panaudojimo miesto transporto sistemose tyrimai Assessment of energy efficiency and use of renewable energy resources  in city transport systems Prof. dr. Jolanta Dvarionienė
Biokuro gamybos iš medienos biomasės procesų būvio ciklo analizė Lifecycle analysis of biofuels production processes from woody biomass Doc .dr. Irina Kliopova
Nanodalelių charakterizavimas ir taršos mažinimas miesto aplinkoje Characterisation and pollution reduction of nanoparticles in urban environment Prof. dr. Linas Kliučininkas
Naujų nikotino turinčių produktų naudojimo įtaka patalpų oro kokybei Impact of the use of new nicotine containing products on indoor air quality Doc. dr. Dainius Martuzevičius
Inovatyvių oro teršalų skaidymo procesų prototipavimas Prototyping of Inovative Processes for the Decomposition of Airborne Pollutants Doc. dr. Dainius Martuzevičius
Oro teršalų emisijos iš statybos produktų poveikis patalpų oro kokybei Effects of building product emissions to the indoor air quality Doc. dr. Dainius Martuzevičius

Dalykai

Atsiliepimai

Priėmimo tvarka

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos, gyvybės ar fizinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,4
Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
0,4
Mokslininkų rekomendacijos, motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą
0,2
Pateikiamas prašymas internetu ktu.edu/doktorantura
Pristatomi dokumentai
Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

  1. atspausdintas ir pasirašytas prašymas dalyvauti konkurse
  2. paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
  4. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  5. mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (pasirašytos)
  6. mokslo darbų sąrašas (pasirašytas)
  7. publikacijų kopijos arba mokslinis referatas
  8. stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  9. kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
Donelaičio 73,
kab. 422, 423 Kaunas
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą posėdyje KTU CR
Pasirašoma studijų sutartis KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla
Donelaičio 73, 422, 423 kab., Kaunas