Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Adityvinės nano ir mikropluošto technologijos taikymas aerozolio filtravimo proceso efektyvumui didinti prof. dr. Dainius MARTUZEVIČIUS valstybės finansuojama
Antimikrobinių polipeptidų išskyrimas iš antrinių kviečių krakmolo produktų, jų savybių ir taikymo personalizuotos mitybos produktų bei valgomųjų plėvelių gamybai nustatymas
v.m.d. dr. Lina Vaičiulytė valstybės finansuojama
Antrinių žaliavų modifikavimas ir taikymas inovatyviose aplinkai draugiškose technologijose prof. dr. Kęstutis BALTAKYS valstybės finansuojama
Augalų išspaudų savybių modifikavimas pritaikant maisto matricoms
vyr.m.d. dr. Gitana ALENČIKIENĖ valstybės finansuojama
Augalų bakterinių endofitų ir virusų kontrolė metalų nanodalemis
v.m.d. dr. Ingrida Mažeikienė valstybės finansuojama
Biopolimerų dariniai veikliųjų medžiagų imobilizavimui
prof. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės finansuojama
Bioskaidžios termoplastinės medžiagos iš polisacharidų
lekt. dr. Laura PEČIULYTĖ valstybės finansuojama
Chemolitoautotrofinių bakterijų apibūdinimas ir metabolinė inžinerija itakonato ir akrilato biosintezei
prof. dr. Naglis Malys valstybės finansuojama
CO2 aplinkoje kietėjančių kalcio silikatinių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS valstybės finansuojama
Daugiasluoksnių kompozitų perskyrimo tirpikliais teorija ir technologija
prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės finansuojama
Didele mitybine verte pasižyminčio maistinio rašalo gamybai skirtų skirtingų mikroįkapsuliavimo sistemų sukūrimas ir charakterizavimas
lekt. dr. Viktorija EISINAITĖ valstybės finansuojama
Fermentuoti mikroskopinių dumblių ekstraktai nutraceutikams ir burnos sveikatos priežiūros priemonėms kurti
doc. dr. Michail Syrpas valstybės finansuojama
Fermentuotų augalų ekstraktų gamyba, fitocheminės sudėties ir savybių tyrimai bei taikymas funkciniams produktams kurti
doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa valstybės finansuojama
Fitopatogeninių Xanthomonas spp. bakterijų paplitimas, biologiniai savitumai ir prevencinių priemonių prieš jas paieška
v.m.d. dr. Irena MAČIONIENĖ valstybės finansuojama
Įkapsuliuotų prebiotikų/probiotikų maistui tinkamų sistemų su teigiama įtaka žarnyno mikrobiotai sūkurimas
prof. dr. Aušra ŠIPAILIENĖ valstybės finansuojama
Inovatyvūs tręšiamieji produktai agroekosistemos tvarumo grandinėje doc. dr. Rasa ŠLINKŠIENĖ valstybės finansuojama
Kalcio aliuminatų su įsiterpusias Cu2+, Co2+ ir Cr3+ jonais sintezė, modifikavimas ir taikymas doc. dr. Anatolijus EISINAS valstybės finansuojama
Nanostruktūrinių oksidinių dangų sintezė ir elektrokatalizinis aktyvumas vandens elektrolizės ir CO2 redukcijos procesuose
doc. dr. Agnė ŠULČIŪTĖ valstybės finansuojama
Naujų termoplastinių biokompozitų kūrimas
doc. dr. Joana BENDORAITIENĖ valstybės finansuojama
Organinių skylinių puslaidininkių, skirtų optoelektronikos prietaisams tyrimai
v.m.d. dr. Jūratė SIMOKAITIENĖ valstybės finansuojama
Polimerai iš atsinaujinančių žaliavų šviesą naudojančioms gamybos technologijoms
prof. dr. Jolita OSTRAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Ratiometrinių ir organoleptinių nano termosensorių, pagrįstų grynais organiniais tripletų emiteriais, kūrimas vyr.m.d. dr. Dmytro VOLYNIUK valstybės finansuojama
Sluoksniuotos struktūros silikatinių junginių (CaO/SiO2=0,6-1,0) skirtų anijonų adsorbcijai sintezė
doc. dr. Tadas Dambrauskas valstybės finansuojama
Vabzdžių lervų biologiškai vertingų komponentų ir jų aplikavimo maisto sistemose tyrimai
m.d. dr. Alvija ŠALAŠEVIČIENĖ valstybės finansuojama
Žemės ūkio ir maisto perdirbimo šalutinių produktų perdirbimas į aukštesnės vertės funkcines medžiagas taikant inovatyvius biorafinavimo būdus
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties studijų dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,4

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.