en

Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

Studijuok
Kodas T005
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Genetiškai užkoduotų biojutiklių kūrimas ir taikymas efektyvių biokatalitinių procesų, skirtų ligninui skaidyti ir valorizuoti, atradimui ir inžinerijai bei fenolinių rūgščių gamybai prof. dr. Naglis Malys valstybės finansuojama
Žemės ūkio ir maisto perdirbimo šalutinių produktų bei atliekų valorizacija taikant jų biorafinavimo būdus
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės nefinansuojama
Aerogelių kūrimas ir panaudojimas maiste kontroliuojamam biologiškai aktyvių junginių atpalaidavimui virškinimo metu
prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Amfifilinių polisacharidų sintezė ir taikymas
doc. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės nefinansuojama
Maisto sistemų mikroorganizmų atsparumo fizikiniams cheminiams veiksniams savitumai
doc. dr. Antanas ŠARKINAS valstybės nefinansuojama
Daugiapakopis dumblių biorafinavimas į aukštos pridėtinės vertės produktus: proceso optimizavimas ir produktų charakterizavimas doc. dr. Michail Syrpas valstybės nefinansuojama
Anglies pluošto elektrodų modifikavimas ir jų taikymas elektrocheminiuose įrenginiuose doc. dr. Egidijus GRIŠKONIS valstybės nefinansuojama
Bioplastikai ir biokompozitai iš žemės ūkio kilmės žaliavų dr. Paulius Pavelas DANILOVAS valstybės nefinansuojama
Sudėtinių maisto produktų, priskiriamų mėsos analogams, fizikinių savybių modeliavimas siekiant išgauti pageidaujamas juslines savybes
vyr.m.d. dr. Gitana ALENČIKIENĖ valstybės nefinansuojama
Daugiasluoksnių kompozitų atliekų perskyrimas tirpikliais vertingų medžiagų atgavimo ir perdirbimo tikslais: proceso teorija ir technologija prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės nefinansuojama
Fitopatogeninių Xanthomonas spp. bakterijų savybės ir įvairių veiksnių poveikis jų gyvybingumui
v.m.d. dr. Irena MAČIONIENĖ valstybės nefinansuojama
Antrinių žaliavų biologinės vertės, funkcinių technologinių ir saugos savybių modeliavimas mėsos analogų prototipams
m.d. dr. Alvija ŠALAŠEVIČIENĖ valstybės nefinansuojama
Belitinių ir belitinių-sulfoaliuminatinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas
prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS valstybės nefinansuojama
Genetiškai užkoduoti biosensoriai metbolinei inžinerijai ir patobulintai platforminių cheminių medžiagų biosintezei prof. dr. Naglis Malys valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomos sąlygos: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

Pokalbio metu parodytas doktorantūros temos suvokimas ir aktualumas, gebėjimas formuluoti atsakymus, įvertinta pagal dešimtbalę sistemą

0,15

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

 


Studijuok