Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis

Doktorantūros mokykla
Studentų infocentras
Studentų g. 50
LT-51368, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt

 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Adityvinės nano ir mikropluošto technologijos taikymas aerozolio filtravimo proceso efektyvumui didinti prof. dr. Dainius Martuzevičius valstybės finansuojama
Alternatyvių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Kęstutis Baltakys valstybės finansuojama
Anglies dioksido pagrindu pagrįsta fermentų ir maistinių medžiagų, kaip pašarų priedų, gamyba naudojant chemolitoautotrofines bakterijas
prof. dr. Naglis Malys valstybės finansuojama
Augalinės kilmės maisto perdirbimo šalutinių produktų bei atliekų valorizacija, taikant įvairius biorafinavimo būdus funkcionaliųjų komponentų išgavimui ir jų pritaikymui
doc. dr. Milda Pukalskienė valstybės finansuojama
Bemetaliai organiniai spinduoliai, pasižymintys ilga emisijos gyvavimo trukme, deguonies jutikliams
vyresn.m.d. dr. Asta Dabulienė valstybės finansuojama
Biopolimerų dariniai veikliųjų medžiagų imobilizavimui
prof. dr. Ramunė Rutkaitė valstybės finansuojama
Bioskaidžios termoplastinės medžiagos iš polisacharidų
doc. dr. Laura Pečiulytė valstybės finansuojama
CO2 aplinkoje kietėjančių kalcio silikatinių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas valstybės finansuojama
Daugiasluoksnių kompozitų perskyrimo tirpikliais teorija ir technologija
prof. dr. Gintaras Denafas valstybės finansuojama
Development of innovative fermentation processes for macroalgal biomass valorization into functional components
doc. dr. Michail Syrpas valstybės finansuojama
Didele mitybine verte pasižyminčio maistinio rašalo gamybai skirtų skirtingų mikroįkapsuliavimo sistemų sukūrimas ir charakterizavimas
doc. dr. Viktorija Eisinaitė valstybės finansuojama
Įkapsuliuotų prebiotikų/probiotikų maistui tinkamų sistemų su teigiama įtaka žarnyno mikrobiotai sūkurimas
prof. dr. Aušra Šipailienė valstybės finansuojama
Kalcio aliuminatų su įsiterpusias Cu2+, Co2+ ir Cr3+ jonais sintezė, modifikavimas ir taikymas doc. dr. Anatolijus Eisinas valstybės finansuojama
Naujų termoplastinių biokompozitų kūrimas
doc. dr. Joana Bendoraitienė valstybės finansuojama
Organinių puslaidininkių, pasižyminčių efektyvia trumpai gyvuojančia emisija bei efektyvia krūvininkų pernaša sintezė ir savybių tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius valstybės finansuojama
Portlandcementis ir papildomosios cementinės medžiagos
prof. dr. Rimvydas Kaminskas valstybės finansuojama
Puplaiškinių (Menyanthaceae) šeimos augalų ekstraktų gamyba ir jų taikymas funkcionaliems produktams kurti
doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa valstybės finansuojama
Sluoksniuotos struktūros silikatinių junginių (CaO/SiO2=1,0-1,5) skirtų anijonų adsorbcijai sintezė
doc. dr. Tadas Dambrauskas valstybės finansuojama
Sumanūs biopolimerai šviesą naudojančioms gamybos technologijoms
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– privaloma pateikti bakalauro kvalifikacinio laipsnio diplomą ir jo priedėlį

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties studijų dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (Universitetinėse pirmosios ir antrosios pakopos studijose išklausytų Chemijos inžinerijos ir Chemijos krypčių studijų dalykų ECTS kreditų suma ≥ 30)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,4

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.
 

 

 

 

Kontaktai

Doktorantūros mokykla
Studentų infocentras
Studentų g. 50
LT-51368, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt