en

Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

Studijuok
Kodas T005
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems į chemijos inžinerijos doktorantūros studijas 2019 m.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Biologiškai aktyviomis medžiagomis praturtintų mineralinių trąšų efektyvumo didinimas ir aplinkos tausojimas prof. habil. dr. Gražina JUODEIKIENĖ valstybės finansuojama
Uždelstaja fluorescencija pasižyminčių organinių spinduolių sintezė ir tyrimai prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Dvistadijinis aplinkai draugiškų kalcio silikatų gamybos būdas prof. dr. Kęstutis BALTAKYS valstybės finansuojama
Daugiasluoksnių kompozitų perskyrimo tirpikliais technologija prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės nefinansuojama
Maisto sistemų mikroorganizmų atsparumo fizikiniams cheminiams veiksniams savitumai doc. dr. Antanas ŠARKINAS valstybės nefinansuojama
Kalcio aliuminatų sintezė ir panaudojimas doc. dr. Anatolijus EISINAS valstybės nefinansuojama
Ekstrakcijos procesų ir kultivavimo sąlygų optimizavimas siekiant išgauti aukštos pridėtinės vertės komponentus iš dumblių doc. dr. Michail Syrpas valstybės nefinansuojama
Organinių puslaidininkių, turinčių donorines ir akceptorines grupes, sintezė ir savybių tyrimai prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Augalinių gėrimų gamyboje susidarančių išspaudų dezagregacija inovatyviomis priemonėmis naujų maisto produktų sukūrimui ir išeigų didinimui prof. habil. dr. Gražina JUODEIKIENĖ valstybės nefinansuojama
Odų išdirbimo procesų tobulinimas panaudojant mažiau kenksmingas ir/ar bioaktyvias medžiagas prof. dr. Virgilijus VALEIKA valstybės nefinansuojama
Belitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomos sąlygos: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • gyvenimo aprašymas
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas
  • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
  • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

Pokalbio metu parodytas doktorantūros temos suvokimas ir aktualumas, gebėjimas formuluoti atsakymus, įvertinta pagal dešimtbalę sistemą

0,15

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05