ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Priedų cementui sintezė, savybės ir naudojimas
doc. dr. Irmantas BARAUSKAS valstybės finansuojama
Anglies pluošto elektrodų modifikavimas ir jų taikymas elektrocheminiuose energijos šaltiniuose doc. dr. Egidijus GRIŠKONIS valstybės finansuojama
CO2 aplinkoje kietėjančių kalcio silikatinių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS valstybės finansuojama
Funkcinių oligosacharidų fermentinė sintezė ir sinbiotinių gėrimų kūrimas doc. dr. Michail Syrpas valstybės finansuojama
Antrinių žaliavų modifikavimas ir taikymas inovatyviose aplinkai draugiškose technologijose
prof. dr. Kęstutis BALTAKYS valstybės finansuojama
Mikroorganizmų ekosistemų tarpusavio santykių reguliavimas modeliuojant maisto medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį
doc. dr. Antanas ŠARKINAS valstybės finansuojama
Naujų bioskaidžių kompozitų iš polisacharidų kūrimas, jų struktūros bei savybių tyrimas doc. dr. Joana BENDORAITIENĖ valstybės finansuojama
Biopolimerų dariniai veikliųjų medžiagų imobilizavimui
prof. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės finansuojama
Nanostruktūrinių oksidinių dangų sintezė ir elektrokatalizinis aktyvumas vandens elektrolizės ir CO2 redukcijos procesuose
doc. dr. Agnė ŠULČIŪTĖ valstybės finansuojama
Adityvinės nano ir mikropluošto technologijos taikymas aerozolio filtravimo proceso efektyvumui didinti
prof. dr. Dainius MARTUZEVIČIUS valstybės finansuojama
Žemės ūkio ir maisto perdirbimo šalutinių produktų bei atliekų valorizacija taikant jų biorafinavimo būdus
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės finansuojama
Naujų funkcionaliųjų tręšiamųjų produktų ir jų gamybos technologijų kūrimas iš netradicinių žaliavų
doc. dr. Rasa PALECKIENĖ valstybės finansuojama
Bioskaidžios termoplastinės medžiagos iš polisacharidų
lekt. dr. Laura PEČIULYTĖ valstybės finansuojama
Inovatyvios antibakterinės šviesos ir ultragarso technologijos augalų patogenų ir fitovirusų augalinėje žaliavoje sumažinimui m.d. dr. Darius ČERNAUSKAS valstybės nefinansuojama
Fotodetektoriams skirti donoras-akceptorius tipo organiniai puslaidininkiai pasižymintis absorbcija artimoje infraraudonai spektro srityje
prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Maisto gamybos atliekų panaudojimas kuriant funkcinius maisto komponentus su hipoglikeminiu aktyvumu ir hipolipideminiu poveikiu
prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Žarnyno sveikatą gerinančių maisto produktų gamybai skirto biorašalo sukūrimas
prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Genetiškai užkoduotų biojutiklių kūrimas ir taikymas efektyvių biokatalitinių procesų, skirtų ligninui skaidyti ir valorizuoti, atradimui ir inžinerijai bei fenolinių rūgščių gamybai
prof. dr. Naglis Malys valstybės finansuojama
Polimerai iš atsinaujinančių žaliavų optiniam 3D spausdinimui
prof. dr. Jolita OSTRAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Kalcio aliuminatų su įsiterpusias Cu2+, Co2+ ir Cr3+ jonais sintezė, modifikavimas ir taikymas doc. dr. Anatolijus EISINAS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– privaloma tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,4

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.