ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Chemijos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu (Slovakija)

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra tradicinė daktaro laipsnį suteikianti programa, kurios trukmė – 4 metai. Ji vykdoma tyrimų pagrindu ir suteikia:
•Išsamias fundamentalias cheminės inžinerijos principų žinias ir intensyvių tyrimų patirtį;
•Aplinką, kurioje vykdoma lanksti intensyvios mentorystės programa, suteikiant studentams galimybę dirbti su įžymiais šios srities Lietuvos mokslininkais;
•Realią patirtį vykdant eksperimentines ir praktines užduotis, praktinį darbą su modernia bandomąja įranga ir analizės metodais;
•Modernias kompiuterių technologijas skirtas procesų modeliavimui, simuliacijoms ir kontrolei;
•Galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose ir mokslinėse dirbtuvėse.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Gamtinės kilmės pagrindu pagamintų flokuliantų panaudojimas vandenvaloje ir biomasės tankinimui
doc. dr. Joana BENDORAITIENĖ valstybės nefinansuojama
Alternatyvių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Kęstutis BALTAKYS valstybės nefinansuojama
Organinių skylinių puslaidininkių, pasižyminčių žemais jonizacijos potencialais, sintezė ir tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Žemės ūkio ir maisto perdirbimo šalutinių produktų bei atliekų valorizacija taikant jų biorafinavimo būdus
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės nefinansuojama
Maistinių skaidulų produktų kūrimas ir panaudojimas maisto produktų mitybinės vertės gerinimui bei papildomų sveikatai naudingų savybių suteikimui
prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Polimerų sintezė iš atsinaujinančių žaliavų fotopolimerizacijos būdu ir jų savybių tyrimas
prof. dr. Jolita OSTRAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
CO2 aplinkoje kietėjančių kalcio silikatinių rišamųjų medžiagų sintezė ir savybės
prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS valstybės nefinansuojama
Aplinkai draugiškų cementų sintezė, savybės ir naudojimas
prof. dr. Rimvydas KAMINSKAS valstybės nefinansuojama
Bioskaidžios termoplastinės medžiagos iš polisacharidų
lekt. dr. Laura PEČIULYTĖ valstybės nefinansuojama
Maisto sistemų mikroorganizmų atsparumo fizikiniams cheminiams veiksniams savitumai
doc. dr. Antanas ŠARKINAS valstybės nefinansuojama
Inovatyvios antibakterinės šviesos ir ultragarso technologijos mikotoksinų ir fitovirusų augalinėje žaliavoje sumažinimui m.d. dr. Darius ČERNAUSKAS valstybės nefinansuojama
Plazmoninių nanodalelių sintezė ir taikymas imunofermentinėje analizėje kokybiniam ir kiekybiniam fitopatogenų identifikavimui
m.d. dr. Lina Trakšelė valstybės nefinansuojama
Genetiškai užkoduoti biosensoriai metbolinei inžinerijai ir patobulintai platforminių cheminių medžiagų biosintezei prof. dr. Naglis Malys valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– privaloma tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

Pokalbio metu parodytas doktorantūros temos suvokimas ir aktualumas, gebėjimas formuluoti atsakymus, įvertinta pagal dešimtbalę sistemą

0,15

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T350D732 „Chemijos inžinerija“ yra privalomas visiems Chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantams.