Edukologija

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos sporto universitetu (koordinuojanti institucija), Šiaulių universitetu (nuo 2021 m. – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)

Edukologija – šiuolaikinis mokslas, turintis gilias pedagogikos tradicijas. Šiandien edukologijos mokslininkus domina ne tik jaunosios kartos ir suaugusiųjų formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo bei mokymosi, socialinio ugdymo, švietimo vadybos, aukštojo mokslo klausimai, bet ir šiuolaikinių edukacinių technologijų, edukacinių ir mokymosi aplinkų, edukacinių novacijų klausimai.

Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įsiveikti su darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukaciniais iššūkiais.

KTU edukologijos mokslinė grupė, turinti daugiau nei 50 metų patirtį ir parengusi per šimtą šiuolaikines edukologijos žinias turinčių šio mokslo daktarų, yra pripažintas išskirtinis šios mokslo krypties centras. Edukologijos krypties doktorantūros studijų kokybė užtikrinama ne tik doktorantams rengiant disertacijas šiuolaikinių aktualijų „smaigalyje“ esančiomis temomis. Ilgametis bendradarbiavimas su Kembridžo universiteto (D. Britanija), Haifos universiteto (Izraelis), Kalifornijos valstybinio universiteto Fulertone (JAV) ir kt. mokslininkais, pastaruoju metu vykdomi ERASMUS mainai, ypač – su Lisabonos universitetu (Portugalija), yra atvėrę mūsų doktorantams tiesioginio sąlyčio su tarptautine akademine erdve galimybes.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 • Vilniaus universitetas
 • Lietuvos sporto universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Mokymosi užsienio kalba curriculum vystymas: studiocentrinė perpektyva
prof. dr. Jolita HORBAČAUSKIENĖ valstybės finansuojama
Inovatyvūs curriculum sprendiniai ugdant pradinių klasių moksleivių tvarią mąstyseną
prof. dr. Brigita JANIŪNAITĖ valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami stojantieji, įvertinti ne žemesniu nei 8 (aštuoni) konkursiniu balu

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas KTU rektoriaus vardu
 • dvi edukologijos mokslų krypties mokslininkų, turinčių habilituoto daktaro arba daktaro mokslo laipsnį, rekomendacijos
 • gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
 • magistro laipsnio diplomas arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas / priedėlis (originalai bus iš karto grąžinami) ir šių dokumentų kopijos (kopijos įteikiamos)
 • pirmosios, antrosios ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priedas ar licencijuoto užsienio kalbų centro išduota pažyma, kurioje nurodytas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys (originalai iš karto grąžinami) ir šių dokumetų kopijos (kopijos įteikiamos)
 • stojančiojo į doktorantūrą mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnas bibliografinis aprašas) ir jų atspaudai, jeigu tokie yra (pateikiama kartu su leidinio viršelio ir turinio kopijomis); priimti spaudai darbai yra pateikiami su leidinio redaktoriaus pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros); šiais kalendoriniais metais baigusiems antrosios pakopos studijas – ir magistro baigiamojo darbo (jeigu toks yra) kopija
 • pažymos apie skaitytus pranešimus, apie darbą mokslinėse konferencijose, jeigu tokios yra (kopijos įteikiamos; originalai bus iš karto grąžinami)
 • viena 3 x 4 cm dydžio nuotrauka (įteikiama)
 • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į KTU arba LSU sąskaitą banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos
 • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos)
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija  įteikiama
 • papildomi dokumentai: Dokumentai pretendento nuožiūra, atspindintys jo mokslinę ir pedagoginę veiklą

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos

0,25

Mokslinė patirtis

0,15

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių)  pažymys

nurodytas pirmosios, antrosios ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licencijuoto užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje

0,1

Motyvacinis pokalbis

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus. Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.
Studijų modulis S270D852 „Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika " yra privalomas visiems studijuojantiems edukologijos mokslo krypties doktorantūroje.