Elektros ir elektronikos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Elektros ir elektronikos inžinerija – viena iš smarkiausiai besivystančių mokslo krypčių, kurioje plėtojami moksliniai tyrimai apimantys diagnostiką aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymą biomedicinoje, stebėsenos ir valdymo sistemas ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodus. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Italijos mokslo institucijose, bei siekti dvigubo laipsnio Bolonijos universitete (Italija).

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Daugiafunkcinio hibridinio lusto efektyviam energijos valdymui tyrimas prof. dr. Algimantas Valinevičius valstybės finansuojama
Efektyvaus žadinimo bei signalų apdorojimo technologijos ultragarsiniams matavimams ir vizualizacijai
prof. dr. Linas Svilainis valstybės finansuojama
Elektroninė ultraskvarbios dezinfekcijos ir probiotikų mišinio kolonizavimo sistema doc. dr. Mindaugas Žilys valstybės finansuojama
Elektro-optinių moduliatorių topologijų ir akustinių triukšmų šaltinių tyrimas lazeriuose
prof. dr. Vytautas Markevičius valstybės finansuojama
Elektros energijos išgavimo iš aplinkos ir panaudojimo elektroniniuose įtaisuose tyrimas prof. dr. Dangirutis Navikas valstybės finansuojama
Išmaniojo miesto 5G parkavimo sistema transporto priemonių srautų optimizavimui prof. dr. Darius Andriukaitis valstybės finansuojama
Neinvazinių technologijų, skirtų žmogaus smegenų fiziologinei stebėsenai ir funkcinei neuroprotekcijai problemos ir plėtra. prof. dr. Arminas Ragauskas valstybės finansuojama
Širdies ir kraujagyslių patologijų atpažinimo, prognozavimo ir stebėsenos technologijų tyrimas
prof. dr. Vaidotas Marozas valstybės finansuojama
Programinio fokusavimo sistemos sukūrimas vaizdo kamerai prof. dr. Renaldas Urniežius valstybės finansuojama
Termoplastikinių kompozitinių konstrukcijų su termiškai sukelto gijimo galimybėmis struktūrinė stebėsena naudojant ultragarsines nukreiptąsias bangas
prof. dr. Elena Jasiūnienė valstybės finansuojama
Ultragarsiniuose neardomųjų bandymų ir medicininės diagnostikos vaizduose esančių informatyvių sričių analizė, taikant dirbtinio intelekto metodus
prof. dr. Renaldas Raišutis valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama (jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,35

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,35

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T110D811 „Neelektrinių dydžių matavimas elektriniais metodais“ yra privalomas visiems studijuojantiems elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
Laisvai pasirenkami Matavimų inžinerijos (T010), Informatikos inžinerijos (T007), Mechanikos inžinerijos (T009) mokslo krypčių dalykai