ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Elektros ir elektronikos inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su Miguel Hernandez de Elche universitetu, Ispanija

Tai viena iš plačiausių ir smarkiausiai besivystanti mokslo krypčių. Be elektros ir be inovatyvių elektronikos sprendimų negali gyvuoti nei viena mokslo ar pramonės šaka. Šioje kryptyje tyrimai atliekami tokiose srityse kaip ultragarsiniai matavimai ir diagnostika aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymas biomedicinos srityje, stebėsenos ir valdymo sistemos ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodai. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Ispanijos mokslo institucijose

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ultragarsiniai ir rentgeno neelektrinių dydžių matavimo, neardomųjų bandymų, techninės ir medicininės diagnostikos metodai. Defektų aptikimas ir charakterizavimas sudėtingose struktūrose, naudojant dirbtinio intelekto algoritmus
prof. dr. Liudas MAŽEIKA valstybės nefinansuojama
Ultragarsiniai ir rentgeno neelektrinių dydžių matavimo, neardomųjų bandymų, techninės ir medicininės diagnostikos metodai. Ultragarsinių diagnostinių vaizdų analizė ir klasifikavimas, taikant dirbtinio intelekto metodus
prof. dr. Liudas MAŽEIKA
prof. dr. Renaldas RAIŠUTIS
valstybės nefinansuojama
Interaktyvios elektroninės sistemos. Energetiškai efektyvaus išmanaus miesto valdiklių tinklai nuotolinei stebėsenai prof. dr. Darius ANDRIUKAITIS valstybės nefinansuojama
Interaktyvios elektroninės sistemos. Elektroninė ultraskvarbios dezinfekcijos ir probiotikų mišinio kolonizavimo sistema doc. dr. Mindaugas ŽILYS valstybės nefinansuojama
Elektrostatinių mikrostruktūrų taikymas mikrosrautų valdymui
prof. dr. Darius VIRŽONIS valstybės nefinansuojama
Neinvazinio nuotolinio metodo elektros energijos apskaitos priemonių paklaidų stebėsenai tyrimas
prof. dr. Žilvinas NAKUTIS valstybės nefinansuojama
Bejutiklinės elektros pavaros optimalusis valdymas bioinžineriniam taikymui prof. dr. Renaldas URNIEŽIUS valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,35

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,35

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T110D811 „Neelektrinių dydžių matavimas elektriniais metodais“ yra privalomas visiems studijuojantiems elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
Laisvai pasirenkami Matavimų inžinerijos (T010), Informatikos inžinerijos (T007), Mechanikos inžinerijos (T009) mokslo krypčių dalykai