en

Informatika

Informatika (09P) yra Kompiuterių mokslu ir Skaičiavimų mokslu besiremianti mokslo kryptis. Joje tiriama, pasitelkiant nagrinėjamo objekto arba sistemos matematinius modelius, sukuriant atitinkamus simuliavimo algoritmus ir jais gaunant mokslui ir praktikai svarbius rezultatus. KTU+VDU+VGTU 09P kryptyje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose. Kai kurie iš šių tyrimo laukų gali būti priskiriami taip pat ir Informatikos inžinerijos (07T) mokslo krypčiai, nelygu kuris aspektas – matematinis sistemos modelis ar inžinerinis-architektūrinis modelio realizavimo aspektas yra dominuojantis.

Studijuok
Kodas N009
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Smegenų-kompiuterio sąsajos signalų atpažinimo metodų tyrimas ir kūrimas giliųjų neuroninių tinklų pagrindu
prof. dr. Vacius JUSAS valstybės nefinansuojama
Dirbtiniu intelektu paremtas modelis ankstyvų Alzheimerio ligos požymių prognozavimui prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Giliojo mokymo algoritmas daugiau nei vieno instrumento muzikos melodijų generavimui prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Daugiakriterijinis investicinių sprendimų priėmimas naudojantis paaiškinamu dirbtiniu intelektu
doc. dr. Audrius KABAŠINSKAS valstybės nefinansuojama
Metodų tyrimas paaiškinamiems dirbtinio intelekto algoritmams kurti
doc. dr. Agnė PAULAUSKAITĖ-TARASEVIČIENĖ valstybės nefinansuojama
Vaizdų analizė taikant gilų mokymą jūros dugno padengimo įvertinimui prof. dr. Evaldas VAIČIUKYNAS valstybės nefinansuojama
Ilgų sekų priklausomybių įvertinių projektavimas ir tyrimas
doc. dr. Tomas RUZGAS valstybės nefinansuojama
Finansinių tinklų ir jų topologijos modeliavimas naudojant grafų teoriją
doc. dr. Kristina ŠUTIENĖ valstybės nefinansuojama
Pensijų sistemos matematiniai modeliai
doc. dr. Audrius KABAŠINSKAS valstybės nefinansuojama
Hierarchiniai euristiniai algoritmai kombinatorinio optimizavimo uždaviniams prof. dr. Alfonsas MISEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Mašininio mokymosi ir informacijos integravimo tyrimai ligų prognozavimui ir sveikatos apsaugai
prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Šiuos modulius siūlo Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Iš jų privalu pasirinkti tik P170D101 „Informatikos matematiniai modeliai“. Tarp modulių yra du, siūlomi mūsų partnerių iš VDU ir VGTU. Galima rinktis KTU dėstomus ir kitų universitetų siūlomus doktorantūros modulius, suderinus su darbo vadovu ir Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetu.


 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • gyvenimo aprašymas
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

 

 

 

 


Studijuok