ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Informatika

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Informatika yra kompiuterių mokslu ir skaičiavimų mokslu besiremianti mokslo kryptis. Joje tiriama, pasitelkiant nagrinėjamo objekto arba sistemos matematinius modelius, sukuriant atitinkamus simuliavimo algoritmus ir jais gaunant mokslui ir praktikai svarbius rezultatus. Jungtinėje KTU, VDU, VGTU informatikos doktorantūroje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose. Kai kurie iš šių tyrimo laukų gali būti priskiriami taip pat ir informatikos inžinerijos mokslo krypčiai, priklausomai nuo to, kuris aspektas – matematinis sistemos modelis ar inžinerinis-architektūrinis modelio realizavimo aspektas yra dominuojantis.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Smegenų-kompiuterio sąsajos signalų atpažinimo metodų tyrimas ir kūrimas giliųjų neuroninių tinklų pagrindu
prof. dr. Vacius JUSAS valstybės nefinansuojama
Mašininiu mokymu paremtas modelis, mechaninio gedimo aptikimui garsinio triukšmo aibėje
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Laikysenos nustatymo modelis apribotų duomenų scenarijams
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Ilgų sekų priklausomybių įvertinių projektavimas ir tyrimas
doc. dr. Tomas RUZGAS valstybės nefinansuojama
Finansinių tinklų ir jų topologijos modeliavimas naudojant grafų teoriją
doc. dr. Kristina ŠUTIENĖ valstybės nefinansuojama
Daugiakriterijinis investicinių sprendimų priėmimas naudojantis paaiškinamu dirbtiniu intelektu
doc. dr. Audrius KABAŠINSKAS valstybės nefinansuojama
Hierarchiniai (savi-panašūs) euristiniai algoritmai kombinatorinio optimizavimo uždaviniams
prof. dr. Alfonsas MISEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Duomenų mokslu ir dirbtiniu intelektu pagrįsta duomenų sistemų efektyvumo analizė ir klientų segmentavimas
prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės nefinansuojama
Mašininio mokymosi ir informacijos integravimo tyrimai ligų prognozavimui ir sveikatos apsaugai
prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės nefinansuojama
Intelektinis judesio animacijos priderinimo modelis prie dinamiškai kintančių sąlygų
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Generatyviniais tinklais paremtas modelis, realistinių animacijų generavimo nuo nulio, pagal dinaminius požymius
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.0

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis 
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Šiuos modulius siūlo Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Iš jų privalu pasirinkti tik P170D101 „Informatikos matematiniai modeliai“. Tarp modulių yra du, siūlomi mūsų partnerių iš VDU ir VGTU. Galima rinktis KTU dėstomus ir kitų universitetų siūlomus doktorantūros modulius, suderinus su darbo vadovu ir Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetu.