Informatika

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Informatika yra kompiuterių mokslu ir skaičiavimų mokslu besiremianti mokslo kryptis. Joje tiriama, pasitelkiant nagrinėjamo objekto arba sistemos matematinius modelius, sukuriant atitinkamus simuliavimo algoritmus ir jais gaunant mokslui ir praktikai svarbius rezultatus. Jungtinėje KTU, VDU, VGTU informatikos doktorantūroje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose. Kai kurie iš šių tyrimo laukų gali būti priskiriami taip pat ir informatikos inžinerijos mokslo krypčiai, priklausomai nuo to, kuris aspektas – matematinis sistemos modelis ar inžinerinis-architektūrinis modelio realizavimo aspektas yra dominuojantis.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Adaptyvių klasifikavimo algoritmų projektavimas ir tyrimas
doc. dr. Tomas RUZGAS valstybės finansuojama
Adaptyvūs geometriniai iteraciniai metodai duomenų analizei
doc. dr. Svajūnas Sajavičius valstybės finansuojama
Algoritmų, paremtų fizikos pagrindu veikiančiais giliaisiais neuroniniais tinklais, sukūrimas dinaminių sistemų modeliavimui doc. dr. Dalia Čalnerytė valstybės finansuojama
Finansinių tinklų ir jų topologijos modeliavimas naudojant grafų teoriją
doc. dr. Kristina ŠUTIENĖ valstybės finansuojama
Hierarchiniai (savi-panašūs) euristiniai algoritmai kombinatorinio optimizavimo uždaviniams
prof. dr. Alfonsas MISEVIČIUS valstybės finansuojama
Kompiuterinės regos algoritmai objektų formos atpažinimo uždaviniams spręsti
doc. dr. Armantas OSTREIKA valstybės finansuojama
Konfidencialių ir patikrintinų transakcijų sistema blokų grandinėse.
prof. dr. Eligijus SAKALAUSKAS valstybės finansuojama
Mašininio mokymosi ir informacijos integravimo tyrimai ligų prognozavimui ir sveikatos apsaugai
prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės finansuojama
Metaeuristiniai metodai maksimaliai įvairialypio grupavimo uždaviniams.
prof. dr. Gintaras PALUBECKIS valstybės finansuojama
Studento reputacijos modelio kūrimas ir tyrimas blokų grandinių pagrindu
prof. dr. Vacius JUSAS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.0

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Šiuos modulius siūlo Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Iš jų privalu pasirinkti tik P170D101 „Informatikos matematiniai modeliai“. Tarp modulių yra du, siūlomi mūsų partnerių iš VDU ir VGTU. Galima rinktis KTU dėstomus ir kitų universitetų siūlomus doktorantūros modulius, suderinus su darbo vadovu ir Informatikos mokslo krypties doktorantūros komitetu.