en

Informatika

Informatika (09P) yra Kompiuterių mokslu ir Skaičiavimų mokslu besiremianti mokslo kryptis. Joje tiriama, pasitelkiant nagrinėjamo objekto arba sistemos matematinius modelius, sukuriant atitinkamus simuliavimo algoritmus ir jais gaunant mokslui ir praktikai svarbius rezultatus. KTU+VDU+VGTU 09P kryptyje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose. Kai kurie iš šių tyrimo laukų gali būti priskiriami taip pat ir Informatikos inžinerijos (07T) mokslo krypčiai, nelygu kuris aspektas – matematinis sistemos modelis ar inžinerinis-architektūrinis modelio realizavimo aspektas yra dominuojantis.

Studijuok
Kodas N009
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ląstelių tinklų, sujungtų plyšinėmis jungtimis, skaitinis modeliavimas doc. dr. Mindaugas ŠNIPAS valstybės finansuojama
Ankstyvosios gedimų nustatymo metodikos pagrįstos išmaniaisiais signalų analizės algoritmais prof. habil. dr. Minvydas Kazys RAGULSKIS valstybės finansuojama
Pensijų sistemos matematiniai modeliai doc. dr. Audrius KABAŠINSKAS valstybės finansuojama
Mokesčių vengimo ir sukčiavimo nustatymas didžiųjų duomenų analitikos metodais doc. dr. Audrius KABAŠINSKAS valstybės finansuojama
Išmokstami teksto reprezentacijos modeliai ir jų efektyvumo tyrimas doc. dr. Mantas LUKOŠEVIČIUS valstybės finansuojama
Robastinių klasterizavimo algoritmų projektavimas ir tyrimas doc. dr. Tomas RUZGAS valstybės finansuojama
Hierarchinių euristinių algoritmų sudarymas ir jų efektyvumo kompiuterinis tyrimas prof. dr. Alfonsas MISEVIČIUS valstybės finansuojama
Optimalių ir patikimų sistemų išmanus projektavimas prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės finansuojama
Informacijos integravimui ir sveikatos apsaugai skirtų išmaniųjų sistemų efektyvumo tyrimas prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės finansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis P170D101 „Informatikos matematiniai modeliai" yra privalomas visiems studijuojantiems informatikos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas
 • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
 • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

0,05