Informatikos inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Dirbtinio ir aplinkos intelekto taikymas optimalių ir patikimų sistemų modeliavimui ir išmaniajam projektavimui prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės finansuojama
Dirbtiniu intelektu grįstų sprendimų priėmimo metodų ir modelių projektavimas naudojant aiškumo principus
prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS valstybės finansuojama
Gilaus apmokymo intelektinių metodų taikymas dinaminių vaizdų anomalijoms aptikti
doc. dr. Arūnas LIPNICKAS valstybės finansuojama
Giliojo mokymosi modelių taikymas efektyviai jūros dugno vaizdų analizei prof. dr. Evaldas VAIČIUKYNAS valstybės finansuojama
Mašininio mokymosi modeliai objektų formos atpažinimo uždaviniams spręsti
doc. dr. Armantas OSTREIKA valstybės finansuojama
Širdies ir kraujagyslių ligų prognozavimas, naudojant mašininio mokymosi algoritmus
prof. dr. Agnius LIUTKEVIČIUS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos mokslų arba gamtos mokslų studijų srities fizikos, matematikos arba informatikos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomi reikalavimai:
– privalomas tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti stojančiajam, jei jis būtų pakviestas studijuoti;
– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo
– privaloma turėti bent vieną išleistą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
 • technologijos mokslų arba gamtos mokslų studijų srities fizikos, matematikos arba informatikos krypčių magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
 • gyvenimo aprašymas
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
 • tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti
 • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama
 • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos (privaloma turėti bent vieną atspausdintą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją)
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis – publikacijos, įvertintos pagal galiojantį kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, kita mokslinė patirtis ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai. Privaloma turėti bent vieną atspausdintą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją, kitu atveju prašymas nenagrinėjamas.

0,4

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T120D004 „Informacinių technologijų metodai" yra privalomas visiems studijuojantiems Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.