en

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

Studijuok
Kodas 07T
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2018 m.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Intelektualizuotos rizikų valdymo sistemos funkcinė organizacija: adaptyvi struktūra ir modulinis sandų rinkinys prof. dr. Egidijus KAZANAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Intelektualizuotos nuspręsčių sistemos daiktų ir paslaugų interneto sistemoms funkcinė organizacija: adaptyvi hierarchinė struktūra ir modulinis sandų rinkinys prof. dr. Egidijus KAZANAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Blokų grandinė mokslinių skaičiavimų paskirstymui ir atkartojamumui doc. dr. Evaldas VAIČIUKYNAS valstybės nefinansuojama
Kompiuterinės regos metodų tyrimas žmonių elgsenos analizei doc. dr. Vidas RAUDONIS valstybės nefinansuojama
Kompiuterizuotas blokų grandinių technologija grindžiamų sistemų projektavimas doc. dr. Rita BUTKIENĖ valstybės nefinansuojama
Virtualios realybės panaudojimas sportui ir e-sveikatai doc. dr. Tomas BLAŽAUSKAS valstybės nefinansuojama
Besimokančiojo būsenos vertinimo modelis prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai prof. dr. Vytautas GALVANAUSKAS valstybės nefinansuojama
Alternatyvių sistemų architektūrų palyginimo tyrimas prof. dr. Rimantas BUTLERIS valstybės nefinansuojama
Informacijos integravimui ir sveikatos apsaugai skirtų išmaniųjų sistemų efektyvumo tyrimas prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės nefinansuojama
Robotizuotos biotechnologinio proceso valdymo sistemos sukūrimas doc. dr. Renaldas URNIEŽIUS valstybės nefinansuojama
Kompiuterinės regos specifinių uždavinių sprendimo algoritmai doc. dr. Armantas OSTREIKA valstybės nefinansuojama
Smegenų-kompiuterio sąsaja multimodaliai sąveikai prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis T120D004 „Informacinių technologijų metodai" yra privalomas visiems studijuojantiems Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

Užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

  • paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  • gyvenimo aprašymas
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas
  • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas pasirinktoje tematikoje, jeigu stojantysis neturi mokslinių publikacijų)
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje
  • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,35

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,35

Motyvacinis pokalbis su stojančiuoju, parodytas doktorantūros temos suvokimas ir aktualumas, gebėjimas formuluoti atsakymus

0,2

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

0,1