Informatikos inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Generatyvinio priešinio metodo taikymas naujumo detektavimui vienos klasės uždaviniuose
doc. dr. Arūnas Lipnickas valstybės finansuojama
Generatyvinių metodų taikymas virtualiosios realybės mokymosi objektų kūrimui prof. dr. Tomas Blažauskas valstybės finansuojama
Glikemijos intensyviojoje terapijoje kontrolės bei rizikų prognozavimo metodas
prof. dr. Rytis Maskeliūnas valstybės finansuojama
Greitai judančių neapibrėžtos formos objektų klasifikavimo metodai
doc. dr. Armantas Ostreika valstybės finansuojama
Hibridinio optimizavimo metodo sukūrimas AI infrastruktūrai naudojant funkcionalus
prof. dr. Renaldas Urniežius valstybės finansuojama
Informacijos integravimui ir sveikatos apsaugai skirtų išmaniųjų sistemų sudarymas ir efektyvumo tyrimas
prof. dr. Robertas Alzbutas valstybės finansuojama
Signalų apdorojimas ir mašininis mokymasis baterijos heterogeninio senėjimo monitoringui ir rizikos analizei
prof. dr. Robertas Alzbutas valstybės finansuojama
Smegenų ir kompiuterių sąsajos (BCI) sistemų tobulinimas naudojant hibridines EEG ir virtualiosios realybės (VR) platformas
prof. dr. Robertas Damaševičius valstybės finansuojama
Smegenų vėžio atpažinimo ir MRI vaizdų segmentavimo gerinimas naudojant vaizdų transformerius ir aiškintiną dirbtinį intelektą
prof. dr. Robertas Damaševičius valstybės finansuojama
Virtualiosios realybės ir taktilinių technologijų panaudojimo mokymuisi ir valdymui tyrimas prof. dr. Tomas Blažauskas valstybės finansuojama
Žemos rezoliucijos miško taškų debesies segmentavimo metodas miško inventorizacijai atlikti
prof. dr. Rytis Maskeliūnas valstybės finansuojama
Žmogaus emocijų atpažinimas naudojant hibridinę smegenų–kompiuterio sąsają (BCI) ir raumenų–kompiuterio sąsają (MCI)
prof. dr. Robertas Damaševičius valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos mokslų arba gamtos mokslų studijų srities fizikos, matematikos arba informatikos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

Papildomi reikalavimai:
– privalomas tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti stojančiajam, jei jis būtų pakviestas studijuoti kartu su raštišku vadovo sutikimu vadovauti stojančiajam, jei jis būtų pakviestas studijuoti

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

– privaloma pateikti mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje

– privaloma turėti bent vieną išleistą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
 • technologijos mokslų arba gamtos mokslų studijų srities fizikos, matematikos arba informatikos krypčių magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
 • gyvenimo aprašymas
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
 • tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti
 • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama ( jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
 • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos (privaloma turėti bent vieną atspausdintą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją)
 • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Magistro diplomas – technologijos mokslų arba gamtos mokslų studijų srities fizikos, matematikos arba informatikos krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis

0,3

Mokslinė patirtis 
Mokslinė patirtis – publikacijos, įvertintos pagal galiojantį Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, kita mokslinė patirtis ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai. Privaloma turėti bent vieną atspausdintą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją, kitu atveju prašymas nenagrinėjamas. Mokslinis referatas – nepriimamas.

0,4

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T120D004 „Informacinių technologijų metodai" yra privalomas visiems studijuojantiems Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.