Matavimų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Galimybė mokslinius tyrimus 3 metus vykdyti TWI (The Welding Institute) Jungtinėje Karalystėje

Matavimų inžinerija yra pagrindinė doktorantūros studijų programa Lietuvoje, tiesiogiai susijusi su žiniomis apie aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą įvairiose pramonės sektoriuose: kosmoso, žemės , vandens ir oro transporto, atsinaujinančių šaltinių ir atominėje energetikoje. Strateginių žmonijos energijos resursų apskaita, tokių kaip naftos, dujų, elektros ir k.t., priklauso nuo matuojamų dydžių. Taip pat gamybos, saugojimo ir palaikymo/aptarnavimo srityse yra poreikis kokybės kontrolei, neardomiesiems bandymams ir žmonių bei aplinkos saugai užtikrinti. Pasiektas daktaro laipsnis matavimų inžinerijoje suteikia galimybes panaudoti įgytas išskirtines žinias pradedant tarptautinę karjerą vedančiojo institucijos specialisto, vyresniojo technologo ar technikos direktoriaus pareigose.
Doktorantai, studijuojantys matavimų inžinerijos doktorantūroje, turi galimybę tris doktorantūros studijų metus mokslinius tyrimus vykdyti Jungtinėje Karalystėje.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Intrakranijinio slėgio bangų stebėjimo naujovės, skirtos personalizuotai neurologinei priežiūrai
vyresn.m.d. dr. Yasin Hamarat valstybės finansuojama
Biomedicininiai matavimai: jutiklių, signalų ir vaizdų technologijos
doc. dr. Darius Jegelevičius valstybės finansuojama
Neinvazinių technologijų, skirtų žmogaus smegenų fiziologinei stebėsenai ir funkcinei neuroprotekcijai problemos ir plėtra. prof. dr. Arminas Ragauskas valstybės finansuojama
Ultragarsiniuose neardomųjų bandymų ir medicininės diagnostikos vaizduose esančių informatyvių sričių analizė ir jų kiekybinių parametrų matavimas, taikant dirbtinio intelekto metodus
prof. dr. Renaldas Raišutis valstybės finansuojama
Veiksnių, turinčių įtakos rentgeno kompiuterinės tomografijos tikslumui įvertinimas atliekant matmenų matavimus
prof. dr. Elena Jasiūnienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: privaloma pateikti mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama ( jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,35

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,4

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T110D801 „Metrologija ir matavimų metodologija“ yra privalomas visiems studijuojantiems Matavimų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.