ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Politikos mokslai

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir Klaipėdos universitetu (koordinuojanti institucija – Vytauto Didžiojo universitetas).

Politikos mokslų doktorantūra Kauno technologijos universitete yra vykdoma viešosios politikos ir administravimo sferoje. Jungtinės doktorantūros partnerinės institucijos siūlo disertacijų tematikas tokiose srityse kaip politikos teorija, politinė komunikacija, lyginamoji politika ir tarptautiniai santykiai.

Į politikos mokslų krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Papildomi reikalavimai:
– mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje;
– užsienio kalbų mokėjimas.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/ priedėlis
 • Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos
Pretendento publikacijos vertinamos taškais. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal priėmimo taisyklėse nurodytą tvarką ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą

0,2

Mokslinio tyrimo projektas
Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus, kurie pateikiami priėmimo taisyklėse. Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje

04

Magistro diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Jeigu asmens, priimto į doktorantūros studijas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis ar šiam laipsniui prilygintas aukštasis išsilavinimas nėra politikos mokslų krypties, jam gali būti skiriama papildomai studijuoti išlyginamuosius dalykus pagal doktorantūros komiteto rekomendacijas.

Doktorantai turi išklausyti bent du 6 kreditų apimties dalykus iš savo specializacijos krypties (pagal disertacijos tematiką), ir laisvai pasirinkti vieną 6 kreditų apimties dalyką.