en

Sociologija

Jungtinė doktorantūros studijų programa su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija) ir Lietuvos socialinių tyrimų centru.
Į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

Studijuok
Kodas 05S
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos socialinių tyrimų centras

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

sąrašas bus skelbiamas 2019 vasario mėn.

 

 
Pasirenkami 2 dalykai pagal sociologijos šaką ir disertacijos tematiką, 1 pasirinktinis dalykas pagal poreikį.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje, užsienio kalbų mokėjimas

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

Užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

 • paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 • gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas
 • publikacijų kopijos, jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, pažymėjimai, diplomai ir kt. dokumentai
 • mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje

0,25

Mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas

0,25

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Motyvacinis pokalbis

0,25