Sociologija

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centru (koordinuojanti institucija – Vytauto Didžiojo universitetas).

Studijos sociologijos mokslo krypties doktorantūroje ugdo individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.
Į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos socialinių mokslų centras
 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Papildomi reikalavimai:
– mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje;
– užsienio kalbų mokėjimas.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą (sąrašas bus patikslintas birželio mėn.):

 • prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse nurodant pageidaujamą mokslo kryptį, studijų formą ir finansavimo pobūdį
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/ priedėlis
 • Dviejų sociologijos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos; jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį ir jo rankraštis
 • Užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, pažymėjimai, diplomai ir kt. dokumentai)
 • Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, galima pateikti du mokslinio tyrimo pasiūlymus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos

(pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką).

0,25

Mokslinio tyrimo projektas

(projektas rengiamas pagal komiteto nustatytus reikalavimus).

0,25

Diplomo pažymių vidurkis

0,25

Motyvacinis pokalbis

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Pasirenkami 2 dalykai pagal sociologijos šaką ir disertacijos tematiką, 1 pasirinktinis dalykas pagal poreikį.