ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Vadyba

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ateitį kuriančių technologijų integravimas į Žmonių Išteklių Valdymą tvaraus ŽIV kontekste
prof. dr. Asta SAVANEVIČIENĖ valstybės nefinansuojama
Skaitmeninių technologijų lemiamų įgalinimų sąsajos su procesų ekploatacija ir eksploracija
prof. dr. Mantas VILKAS valstybės nefinansuojama
Žmonių išteklių valdymo vaidmuo vystant darnią organizaciją skaitmeninės transformacijos kontekste
doc. dr. Živilė STANKEVIČIŪTĖ valstybės nefinansuojama
Technologijų atnaujinimas skaitmenizuotose pasaulinėse vertės grandinėse: pirmtakai, galimybės ir tvirtos strategijos prof. dr. Monika PETRAITĖ valstybės nefinansuojama
Antrepreneriškų įmonių atsakas į globalių vertės grandinių ir kitas krizes skaitmenizavimo kontekste: pasekmės ir atsparumo strategijos prof. dr. Jurgita SEKLIUCKIENĖ valstybės nefinansuojama
Dirbtiniu intelektu grįstų paslaugų inovacijų poveikis vartotojų elgsenai: vartotojų pasitikėjimo vaidmuo
prof. dr. Jūratė BANYTĖ valstybės nefinansuojama
Dirbtinio intelekto panaudojimas smulkaus ir vidutinio verslo finansinės įtraukties didinimui prof. dr. Gerda ŽIGIENĖ valstybės nefinansuojama
Dirbtiniu intelektu pagrįstas inovacijų valdymas prof. dr. Maximilian Joachim Von Zedtwitz valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą 

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis 
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų moduliai S189D001 „Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos ir koncepcijos“ ir S189D010 „Daktaro disertacijos tyrimų projekto rengimas" yra privalomi visiems studijuojantiems vadybos mokslo krypties doktorantūroje.