ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Vadyba

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Dirbtiniu intelektu grįstų paslaugų inovacijų poveikis vartotojų elgsenai: vartotojų pasitikėjimo vaidmuo
prof. dr. Jūratė BANYTĖ valstybės finansuojama
Projekto vadovo emocinio intelekto (EI) vaidmuo suinteresuotų šalių įtraukimui į projekto socialinės vertė kūrimą
prof. dr. Rūta ČIUTIENĖ valstybės finansuojama
Lietuvos viešojo sektoriaus valdymo tobulinimas globalių pokyčių kontekste naudojant dirbtinį intelektą
doc. dr. Rasa DAUGĖLIENĖ valstybės finansuojama
Technologinė pažanga skaitmeininėse globaliose vertės grandinėse: antecendentai, įmonių gebėjimai ir strategijos prof. dr. Monika PETRAITĖ valstybės finansuojama
Požiūrio - Elgsenos spraga tvaraus vartojimo kontekste: metodologinė perspektyva
prof. dr. Žaneta Gravelines valstybės finansuojama
Įmonės identitetas, dinaminiai gebėjimai ir konkurencinė dinamika tarp skaitmeninių sveikatos platformų
prof. dr. Asta PUNDZIENĖ valstybės finansuojama
Viešojo valdymo procesų agentinis modeliavimas
doc. dr. Rimantas RAULECKAS valstybės finansuojama
Vartotojų elgsenos keitimo strategijos klimato kaitai mažinti
doc. dr. Aušra Rūtelionė valstybės finansuojama
Idiosinkratinių susitarimų dualumas sąsajoje su tvaria karjera
prof. dr. Asta SAVANEVIČIENĖ valstybės finansuojama
Antrepreneriškų įmonių atsakas į globalių vertės grandinių ir kitas krizes skaitmenizavimo kontekste: pasekmės ir atsparumo strategijos prof. dr. Jurgita SEKLIUCKIENĖ valstybės finansuojama
Organizacijų/-os poveikio visuomenei didinimas derinant įmonių socialinės atsakomybės ir kokybės vadybos praktikas
prof. dr. Eglė Staniškienė valstybės finansuojama
Skaitmeninių technologijų taikymo žmonių ištekių valdyme poveikis skirtingoms suinteresuotoms šalims
doc. dr. Živilė STANKEVIČIŪTĖ valstybės finansuojama
Skaitmeninė organizacijų transformacija: situacinė perspektyva prof. dr. Mantas VILKAS valstybės finansuojama
Dirbtiniu intelektu pagrįstas inovacijų valdymas prof. dr. Maximilian Joachim Von Zedtwitz valstybės finansuojama
Globalūs MTEP srautai – strategija, kultūra ir politikos perspektyvos prof. dr. Maximilian Joachim Von Zedtwitz valstybės finansuojama
Finansų inovacijos tvarumui: dirbtinio intelekto potencialas SVV finansinės įtraukties didinimui
prof. dr. Gerda ŽIGIENĖ valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis 
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,01

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų moduliai S189D001 „Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos ir koncepcijos“ ir S189D010 „Daktaro disertacijos tyrimų projekto rengimas" yra privalomi visiems studijuojantiems vadybos mokslo krypties doktorantūroje.