Vadyba

03S Mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

Studijuok

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2018 m.

Vadyba, 03S

Dalykai

Atsiliepimai

Stojimo sąlygos

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Stojantysis:

1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

– paso ar asmens tapatybės kortelės kopija

– gyvenimo aprašymas

– magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)

– mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos

– mokslo darbų sąrašas

– publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas pasirinktoje tematikoje, jeigu stojantysis neturi publikacijų)

– stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).

– kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

3. Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

4. Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti).

Priėmimo datos skelbiamos čia: „Datos ir terminai“

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,4
Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
0,3
Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą 0,25
Mokslininkų rekomendacijos 0,05

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.