Vadyba

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Atvirkštinė naujovė 2.0
prof. dr. Maximilian Joachim Von Zedtwitz valstybės finansuojama
Darbuotojų bei organizacijų atsparumo stiprinimas taikant socialiai atsakingo žmonių išteklių valdymo praktikas
prof. dr. Živilė Stankevičiūtė valstybės finansuojama
Dirbtinio intelekto technologijų stimulų poveikis tvaraus vartojimo elgsenai prof. dr. Aušra Rūtelionė valstybės finansuojama
Dirbtiniu intelektu grįstų paslaugų inovacijų poveikis vartotojų elgsenai: vartotojų pasitikėjimo vaidmuo
prof. dr. Jūratė Banytė valstybės finansuojama
Finansų inovacijos tvarumui: dirbtinio intelekto potencialas SVV finansinės įtraukties didinimui
prof. dr. Gerda Žigienė valstybės finansuojama
Globalių darbuotojų adaptacija ir gerovė sugrįžus į gimtąją šalį
prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė valstybės finansuojama
Įmonių skaitmenizacijos vertinimas remiantis web-puslapių duomenų tyrybos prieiga
prof. dr. Mantas Vilkas valstybės finansuojama
Inovacijų ekosistemų sąlygoti MTEPI imlių įmonių augimo veiksniai ir tipologijos prof. dr. Monika Petraitė valstybės finansuojama
Klimato ir lyčių perspektyva verslo tvarumo transformacijoje
prof. dr. Gerda Žigienė valstybės finansuojama
Nacionalinės kultūros sostinės socialinis-kultūrinis poveikis savivaldybėms
prof. dr. Raminta Pučėtaitė valstybės finansuojama
Organizacijos poveikio visuomenei didinimas derinant įmonių socialinę atsakomybę ir kokybės vadybą prof. dr. Eglė Staniškienė valstybės finansuojama
Pramonės pasaulinių mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų lyginamoji analizė
prof. dr. Maximilian Joachim Von Zedtwitz valstybės finansuojama
Projekto vadovo sąmoningumo vaidmuo suinteresuotų šalių įtraukimui į projekto socialinės vertė kūrimą
prof. dr. Rūta Čiutienė valstybės finansuojama
Skaitmeninių technologijų integravimas ESG ataskaitų audite prof. dr. Lina Dagilienė valstybės finansuojama
Vartotojų ir dirbtinio intelekto sąveika emociškai įtemptuose kontekstuose: emocijų reguliavimo strategijų ir jų poveikio požiūrio ir elgesenos pasekmėms tyrimas
doc. dr. Beata Šeinauskienė valstybės finansuojama
Viešojo valdymo procesų agentinis modeliavimas
doc. dr. Rimantas Rauleckas valstybės finansuojama
Žmogaus agento vaidmuo kuriant skaitmeninės sveikatos priežiūros platfomų konkurencinį pranašumą
prof. dr. Asta Pundzienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– privaloma pateikti rašytinį motyvacinį laišką kartu su kitais stojimo dokumentais
– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo
– privaloma pateikti mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)* 
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama (jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • motyvacinis laiškas
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,15

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų moduliai S189D001 „Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos ir koncepcijos“ ir S189D010 „Daktaro disertacijos tyrimų projekto rengimas" yra privalomi visiems studijuojantiems vadybos mokslo krypties doktorantūroje.