en

Viešoji politika ir saugumas

Programa skirta siekiantiems tapti viešosios politikos ir saugumo ekspertais, gebančiais spręsti kompleksinius viešojo valdymo bei saugumo uždavinius naujose aplinkose ir priimti duomenimis grįstus sprendimus įvairiose viešosios politikos srityse.

Studentai įgis žinių apie viešojo valdymo teorijas, kompleksiškai pažins kibernetinio, aplinkosauginio, socialinio, ekonominio saugumo problemas, kylančias rizikas viešosioms politikoms ir jų valdymo būdus, sustiprins analitines tyrėjo kompetencijas, atliekant empirinius tyrimus, išmoks taikyti eksperimentinius metodus.

Absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose.

 

Kodas 6211JX044
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Politikos mokslai
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m.
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Stefan Einarsson

Stockholm School of Economics, Pilietinės visuomenės studijų centro vykdantysis direktorius

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius

Vygaudas Ušackas

Ambasadorius

Jurgita Domeikienė

LR kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Programos absolventai – viešosios politikos ir saugumo ekspertai

Saugumo problematikai persmelkus daugelį viešosios politikos sričių, kaip niekad aktualu ne tik suprasti šį dinamišką procesą, bet ir sugebėti įvertinti kylančias rizikas, grėsmes ir jų valdymo mechanizmus. Sėkminga studijų organizavimo patirtis įgalino suformuoti atvirą ir kompetentingą dėstytojų bei mokslininkų komandą, kurių parengta programa suteikia studentams reikiamus analitinius įrankius ir paruošia ekspertus XXI a. iššūkiams.

Įgūdžiai

Stiprios politikos ir saugumo analizės kompetencijos

Absolventai analizuoja šiuolaikinius viešosios politikos ir saugumo procesus, juos vertina nacionaliniu, Europos, tarptautiniu ir globaliu lygmenimis, profesionaliai nustato viešosios politikos ir saugumo problemas, pateikia jų sprendimo būdus ir prognozuoja tikėtinas pasekmes, analizuoja viešosios politikos ir saugumo procesų raidą bei perspektyvas.

Karjeros galimybės

Galimybės dirbti valstybės tarnyboje

Absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose.

Studijų galimybės

Studijos ir praktika užsienyje

Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą užsienio universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Kolegos

Aktyvūs studentai

Programoje studijuoja visuomeniškai aktyvūs, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai, gebantys generuoti politines idėjas. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Kompleksinis požiūris į saugumą – kibernetinis, aplinkosauginis, technologijų, socialinis, ekonominis, geopolitinis
Viešasis valdymas – teorijos, modeliai, procesai
Viešosios politikos analizė – viešųjų programų vertinimas, stebėsena, rekomendacijų rengimas
Dalyvavimas rengiant sprendimų projektus Sprendimų projektų derinimas Sprendimų projektų nagrinėjimas Tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus

Atsiliepimai

Ingrida Visockienė

Kauno miesto mero patarėja socialinių, bendruomenių ir sporto klausimams

 

Kadangi tenka aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, Kauno miesto valdymo procese, natūraliai kilo noras gilinti savo žinias ir kelti kompetencijas viešosios politikos srityse, įgyti viešojo adminstravimo kompetencijų. Norisi gerai išmanyti viešojo valdymo specifiką, analizuoti ir vertinti viešosios politikos procesus.

Džiaugiuosi pasirinkusi Viešosios politikos ir administravimo studijas Kauno technologijos universitete (KTU), čia įgytos žinios ir gebėjimai bus tvirtas pagrindas ateities darbams. Šios studijos man suteikia tam reikalingas žinias ir įgūdžius, dėstytojai kompetentingi, įdomiai ir šiuolaikiškai perteikia dėstomus studijų modulius, teorinias žinias taiko kartu su praktinėmis užduotimis, daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam ryšiui. Labai įdomu buvo susipažinti su studijų kolegomis, dauguma dirba viešajame sektoriuje, todėl įdomu ir naudinga tarpusavyje pasidalyti mintimis ir sukaupta patirtimi.

Karjera

Studento kompetencijos: šiuolaikinių viešosios politikos ir saugumo procesų analizė ir vertinimas nacionaliniu, europiniu, tarptautiniu ir globaliu lygmenimis; profesionalus viešosios politikos ir saugumo problemų nustatymas, jų sprendimo būdų ir tikėtinų pasekmių prognozavimas; viešosios politikos ir saugumo procesų raidos bei perspektyvų analizė.

 

Studento gebėjimai:

– gebės spręsti kompleksinius viešosios politikos ir valdymo bei saugumo uždavinius naujose aplinkose;

– gebės priimti duomenimis grįstus sprendimus viešosios politikos ir saugumo srityje;

– gebės atpažinti kylančias rizikas valstybėms ir jų valdymo būdus.

 

 

Gali tapti

Viešojo sektoriaus organizacijos ar jos padalinio vadovu (-e)

 – bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
 – organizacijos  veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
 – tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
 – atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Saugumo politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

 – strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų, skirtų saugumo užtikrinimo užduotims, tikslams ir veiklos standartams įgyvendinti, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 – mokslinių politikos tyrimų ir analizės  saugumo užtikrinimo srityje rengimas, administravimas, vadovavimas jiems ir dalyvavimas juose;
 – saugumo politikos krypčių ir praktikos įgyvendinimo koordinavimas

Specialios paskirties organizacijos ar jos padalinio vadovu (-e)

 – politinių partijų organizacijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų, prekybos ir pramonės asociacijų, humanitarinės pagalbos arba labdaros organizacijų ar sporto asociacijų politikos krypčių nustatymas ir rengimas bei vadovavimas jas įgyvendinant ir atstovavimas šioms organizacijoms veikiant jų vardu;
 – organizacijos politikos krypčių, taisyklių ir nuostatų nustatymas ir rengimas
 – organizacijos bendros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai.

Viešosios politikos ir administravimo specialistu (-e)

 – ryšių su viešųjų programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius
 – viešosios politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama pirmenybė, klausimais;
 – grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Socialinių studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555 
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas 
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt 
tel. +370 (37) 300 115

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama