en

Viešoji politika ir saugumas

Šiuolaikinis pasaulis nuolat pasigenda kompetentingų lyderių. Tam, kad bet kuri valstybė ir jos institucijos veiktų sklandžiai, reikalingi ekspertai gerai išmanantys viešąją politiką. Ši programa suteiks gebėjimų, leidžiančių spręsti kompleksinius viešojo valdymo bei saugumo uždavinius naujose aplinkose ir priimti duomenimis grįstus sprendimus įvairiose viešosios politikos srityse.

Čia įgysite visapusiškų politikos mokslų žinių, studijuosite viešojo valdymo teorijas, kompleksiškai pažinsite kibernetinio, aplinkosauginio, socialinio, ekonominio saugumo problemas, kylančias rizikas viešosioms politikoms ir jų valdymo būdus. Sustiprinsite savo, kaip tyrėjo, analitinius gebėjimus, o atlikdami empirinius tyrimus, išmoksite taikyti eksperimentinius metodus.

Jūsų lauks neribotos karjeros galimybės: dirbsite konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose. Jei norėsite gilinti mokslinę praktiką – galėsite tęsti tiriamąjį darbą.

Kodas 6211JX044
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Politikos mokslai
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius

Nicholas Kralev

Vašingtono Tarptautinės diplomatijos mokyklos vykdantysis direktorius

Michalis Christakis

Politologas, Viešojo administravimo ekspertas, Graikijos vietos savivaldos vadovų (Klesthenes) asociacijos prezidentas

Stefan Einarsson

Stockholm School of Economics, Pilietinės visuomenės studijų centro vykdantysis direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Ekspertai moderniems iššūkiams

Saugumo problematikai persmelkus daugelį viešosios politikos sričių, kaip niekad aktualu įvertinti kylančias rizikas, grėsmes ir jų valdymo mechanizmus. Sėkminga studijų organizavimo patirtis leido šiai programai surinkti atvirą ir kompetentingą dėstytojų bei mokslininkų komandą, kurie suteiks jums reikiamus analitinius įrankius ir paruoš tikriems XXI a. iššūkiams.

Karjera

Paruošimas politinei karjerai bei darbui viešojo sektoriaus institucijose

Baigę šias studijas galėsite dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose.

Studijų galimybės

Patirtis arba praktika

Pagal „Erasmus+“ mainų programą galėsite išvykti vienam ar dviem semestrams į pasirinktą užsienio universitetą, o jei norėsite – turėsite galimybę atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Kolegos

Visuomeniškai aktyvūs kolegos

Šioje studijų programoje kartu su jumis studijuos visuomeniškai aktyvūs, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai, gebantys generuoti politines idėjas. Gera motyvacija sukurs kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padėsiančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Kompleksinis požiūris į saugumą – kibernetinis, aplinkosauginis, technologijų, socialinis, ekonominis, geopolitinis
Viešasis valdymas – teorijos, modeliai, procesai
Viešosios politikos analizė – viešųjų programų vertinimas, stebėsena, rekomendacijų rengimas
Dalyvavimas rengiant sprendimų projektus Sprendimų projektų derinimas Sprendimų projektų nagrinėjimas Tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus

Atsiliepimai

Ingrida Visockienė

Kauno miesto mero patarėja socialinių, bendruomenių ir sporto klausimams

 

Kadangi tenka aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, Kauno miesto valdymo procese, natūraliai kilo noras gilinti savo žinias ir kelti kompetencijas viešosios politikos srityse, įgyti viešojo adminstravimo kompetencijų. Norisi gerai išmanyti viešojo valdymo specifiką, analizuoti ir vertinti viešosios politikos procesus.

Džiaugiuosi pasirinkusi Viešosios politikos ir administravimo studijas Kauno technologijos universitete (KTU), čia įgytos žinios ir gebėjimai bus tvirtas pagrindas ateities darbams. Šios studijos man suteikia tam reikalingas žinias ir įgūdžius, dėstytojai kompetentingi, įdomiai ir šiuolaikiškai perteikia dėstomus studijų modulius, teorinias žinias taiko kartu su praktinėmis užduotimis, daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam ryšiui. Labai įdomu buvo susipažinti su studijų kolegomis, dauguma dirba viešajame sektoriuje, todėl įdomu ir naudinga tarpusavyje pasidalyti mintimis ir sukaupta patirtimi.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Būti viešosios politikos ir saugumo procesų ekspertais nacionaliniu, tarptautiniu ir globaliu mastu.
  • Profesionaliai nustatyti potencialias šios srities problemas, numatant jų sprendimo būdus ir tikėtinas pasekmes.
  • Pateikti procesų raidos bei perspektyvų analizes.
  • Spręsti kompleksinius viešosios politikos, valdymo bei saugumo uždavinius skirtingose aplinkose.
  • Priimti duomenimis grįstus sprendimus.
  • Atpažinti kylančias rizikas, apgalvojant skirtingus valdymo būdus valstybėms.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, kurie numato saugumo rizikas ir jų valdymo būdus. Jie atlieka tyrimus, modeliuoja situacijas, sudaro planus, sistemas ir procedūras, skirtas saugumo užtikrinimui ir veiklos standartų įgyvendinimui. Krizių atveju jie koordinuoja viešosios politikos sprendimus, numato tam tikrus saugumo standartus, analizuoja jų poveikį visuomenei ir valstybei.

Tai žmonės, kurie palaiko viešojo sektoriaus vertybes, rengia organizacijos strategijas ir planus, formuoja komandą ir rūpinasi jos darbo efektyvumu bei yra atsakingi už biudžeto sudarymą ir vykdymą.

Tai žmonės konsultuojantys ir dirbantys ekspertinį darbą organzacijose, įsteigtose tarptautine sutartimi ar kitu tarptautinės teisės reglamentuojamu aktu ir turinčiose savo tarptautinį teisinį subjektiškumą (Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas, Pasaulio sveikatos organizacija ir pan.)

Tai žmonės, kurie stebi ir analizuoja viešojo politikos procesus, numato politikos plėtros kryptis ir su tuo susijusias rizikas. Jie padeda paruošti ciešojo sektoriaus organizacijų tikslus, strategijas, planus, taip pat poltines programas. Atlieka taikomuosius tyrimus ir pateikia rekomendacijas ateities sprendimų tobulinimui.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai
Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Socialinių studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
Papildomi priėmimo reikalavimai
Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji
Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji
Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji
Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1

Papildomi balai
Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555 
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Doc. dr. Rūta Petrauskienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama