Viešoji politika ir saugumas

Viešoji politika yra ta sritis, kurioje nuolat kyla įvairių saugumo klausimų, todėl profesionalui svarbu suprasti šį dinamišką procesą, gebėti įvertinti kylančias rizikas, grėsmes ir jų valdymo mechanizmus. Sėkminga politikos studijų programos organizavimo patirtis leido suformuoti tarptautinę, atvirą ir kompetentingą dėstytojų komandą, kuri suteikia studentams reikiamų analitinių įrankių ir žinių XXI a. iššūkiams spęsti.

Studijos nevaržomos vietos ir erdvės – 90 proc. studijų programos paskaitų yra vykdoma nuotoliniu būdu.

Pandemijos akivaizdoje gavome galimybę įrodyti, kad esame pasirengę sėkmingai dalintis žiniomis virtualiai, neprarasdami kokybės ir profesionalumo. Šioje programoje taikome savo geriausią praktiką ir sprendimus, kad galėtumėte mokytis jums patogiu būdu.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Politikos mokslai
Kalba Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos ar ugdymo mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

90 proc. paskaitų - virtualiai

Pandeminis laikotarpis įrodė, kad esame pasiruošę kokybiškai ir profesionaliai perteikti žinias nuotoliniu būdu, tad šioje programoje įdarbiname geriausias praktikas ir sprendimus, kad galėtumėte mokytis jums patogiausiu būdu.

Ekspertai moderniems iššūkiams

Saugumo problematikai persmelkus daugelį viešosios politikos sričių, kaip niekad aktualu ne tik suprasti šį dinamišką procesą, bet ir sugebėti įvertinti kylančias rizikas, grėsmes ir jų valdymo mechanizmus. Sėkminga studijų organizavimo patirtis įgalino suformuoti atvirą ir kompetentingą dėstytojų bei mokslininkų komandą, kurių parengta programa  ir dėstomi moduliai suteikia studentams reikiamus analitinius įrankius ir paruošia ekspertus XXI a. iššūkiams.

Paruošimas politinei karjerai bei darbui viešojo sektoriaus institucijose

Baigę šias studijas galėsite dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose.

Patirtis arba praktika

Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą užsienio universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Visuomeniškai aktyvūs mokslo bičiuliai

Šią programą renkasi visuomeniškai aktyvūs, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai, gebantys generuoti politines idėjas. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Karjera

Karjera

Studento įgytos kompetencijos leis:

 • Būti viešosios politikos ir saugumo procesų ekspertais nacionaliniu, tarptautiniu ir globaliu mastu.
 • Profesionaliai nustatyti potencialias šios srities problemas, numatant jų sprendimo būdus ir tikėtinas pasekmes.
 • Pateikti procesų raidos bei perspektyvų analizes.
 • Spręsti kompleksinius viešosios politikos, valdymo bei saugumo uždavinius skirtingose aplinkose.
 • Priimti duomenimis grįstus sprendimus.
 • Atpažinti kylančias rizikas, apgalvojant skirtingus valdymo būdus valstybėms.
 

Gali tapti

Tai specialistai vadovaujantys, planuojantys ir koordinuojantys viešųjų organizacijų veiklą. Jie stebi ir vertina organizacijų veiklą pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis. Jiems tenka atstovauti savo organizacijas posėdžiuose, derybose bei forumuose.

Tai žmonės, kurie  numato saugumo rizikas ir jų valdymo būdus.  Jie atlieka tyrimus, modeliuoja situacijas, sudaro planus, sistemas ir procedūras skirtas saugumo užtikrinimui ir veiklos standartams įgyvendinti. Krizių atveju, jie koordinuoja viešosios politikos sprendimus, numato tam tikrus saugumo standartus,  analizuoja jų poveikį visuomenei ir valstybei.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Ainius Lašas

Ainius Lašas

Europos saugumo architektūra
Eglė Vaidelytė

Eglė Vaidelytė

Viešojo valdymo teorijos
Eglė Butkevičienė

Eglė Butkevičienė

Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė
Michiel de Vries

Michiel de Vries

Viešojo valdymo teorijos
Audronė Telešienė

Audronė Telešienė

Kompleksinės rizikos ir saugumo problemų studijos
Aistė Balžekienė

Aistė Balžekienė

Rizikos ir saugumo valdymas

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt