Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 metais taisyklės

I skyrius. Bendrosios nuostatos

Pirmas skirsnis. Taisyklių taikymas
Antras skirsnis. Priėmimo į studijas procesas
Trečias skirsnis. Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas
Ketvirtas skirsnis. Priėmimo į studijas konkursas
Penktas skirsnis. Stojamieji egzaminai
Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Septintas skirsnis. Įmokos

Pirmas skirsnis. Taisyklių taikymas

 

 1. Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą (toliau – Universitetas) 2023 metais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji 2023–2024 mokslo metais priimami į pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų programas, papildomąsias studijas bei klausytojais.
 2. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus įmokų dydžius) yra tokios pačios. Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.
 3. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programą. Priėmimas į pirmąją pakopą bei vientisąsias studijas vyksta pagal Taisyklių II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką.
 4. Asmenys, turintys pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios pakopos studijų programą. Priėmimas į antrąją pakopą vyksta pagal Taisyklių III ir VIII skyriuose aprašytą tvarką.
 5. Asmenys, turintys pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios pakopos Verslo administravimas KTU MBA studijų programą. Priėmimas į šią programą vyksta pagal Taisyklių IV skyriuje aprašytą tvarką.
 6. Asmenys, turintys pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir dirbantys ar ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos, kviečiami konkurso tvarka stoti į profesines studijas. Priėmimas į pedagogikos krypties profesines studijas vyksta pagal Taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką.
 7. Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios ar antrosios pakopos studijų programą, kviečiami stoti į aukštesnį studijų semestrą. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta pagal Taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką.
 8. Asmenys, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijų programą, tačiau turintys kitos studijų krypties ar krypčių grupės universitetinį išsilavinimą arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą, kviečiami stoti į papildomąsias studijas. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta pagal Taisyklių VII skyriuje aprašytą tvarką.
 9. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, kviečiami stoti į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas. Šių asmenų priėmimas vyksta pagal Taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.
 10. Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.
 11. Asmenų, išsilavinimą įgijusių Lietuvoje, ir asmenų, išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose ir pretenduojančių į valstybės finansuojamas studijų vietas, priėmimą organizuoja ir vykdo Studijų departamento Studijų procesų ir priėmimo skyrius (el. p. priemimo.sistema@ktu.lt) bei kandidatams informaciją skelbia Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu. Asmenų, išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose ir pretenduojančių į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, priėmimą organizuoja ir vykdo Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (el. p. international@ktu.lt) bei kandidatams informaciją skelbia Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://admissions.ktu.edu. Bendrasis priėmimas į pirmosios pakopos studijas vykdomas per Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotą instituciją – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 12. Universitete įgyvendinama Lygių galimybių ir įvairovės politika, pagal kurią užtikrinama visų į Universitetą besikreipiančių asmenų vienoda padėtis nepaisant asmenų lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeimyninės padėties ar ketinimo turėti vaiką (vaikų). Priėmimas į Universitetą vykdomas pagal iš anksto nustatytus formaliuosius kvalifikacinius reikalavimus ir atrankos kriterijus.

Antras skirsnis. Priėmimo į studijas procesas

 

 1. Priėmimas į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias ir profesines studijas vykdomas konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka:
  1. prašymo dalyvauti konkurse pateikimas;
  2. stojamosios studijų įmokos, jei ji numatyta, sumokėjimas;
  3. dokumentų registravimas;
  4. stojamųjų egzaminų laikymas arba motyvacijos vertinimas (jei numatyta);
  5. konkursinio balo apskaičiavimas ir konkursinės eilės sudarymas;
  6. kvietimo studijuoti paskelbimas;
  7. registracijos studijoms įmokos mokėjimas;
  8. studijų sutarties sudarymas.
 2. Priėmimo procedūrų datos ir terminai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresais https://stojantiesiems.ktu.edu ir https://admissions.ktu.edu.

Trečias skirsnis. Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas

 

 1. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą (elektronine) ir reikalingus dokumentus.
 2. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai prašymo formoje nurodyti teisingi duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kiti privalomi duomenys, pateiktos šiuos duomenis įrodančios elektroninės dokumentų kopijos ir pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas studijų programos pageidavimas (toliau – pageidavimas). Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.
 3. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
 4. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
 5. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 6. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.
 7. Stojančiųjų pateiktų dokumentų kopijų tvirtinimo metu Universiteto Studijų procesų ir priėmimo skyriaus, Tarptautinių studijų skyriaus arba priėmimo komisijų nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.

Ketvirtas skirsnis. Priėmimo į studijas konkursas

 

 1. Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.
 2. Minimalūs reikalavimai stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietas pateikiami II skyriaus ketvirtame skirsnyje bei VII skyriaus trečiame skirsnyje, o stojant į antrosios pakopos studijas – Taisyklių 4 priede.
 3. Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Taisyklių 2 ir 5 prieduose, o stojant į antrosios pakopos studijas – Taisyklių III skyriaus trečiame skirsnyje. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).
 4. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 5. Asmuo kviečiamas studijuoti tą studijų programą ir formą, kuri prašyme pageidavimų sąraše nurodyta aukštesniu prioritetu. Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į studijų programą konkursinės eilės.
 6. Universitetui pagal nustatytus terminus paskelbus asmeniui jo įgyto išsilavinimo atitiktį studijų programos priėmimo reikalavimams, asmuo gali teikti apeliaciją dėl Universitete vykdomo priėmimo į studijas procedūrinių pažeidimų. Apeliacijos teikiamos raštu Studijų departamento Studijų procesų ir priėmimo skyriui arba kitam priėmimą vykdžiusiam Universiteto padaliniui ne vėliau kaip per 4 valandas nuo atitikties priėmimo reikalavimams paskelbimo.
 7. Pakviestaisiais laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Universiteto nustatytą minimalų bei Universiteto nustatytą maksimalų studentų skaičių studijų programose.
 8. Priėmimas į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas yra sustabdomas, jei, pasibaigus pirmajam priėmimo etapui, nesusidaro Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas minimalus kviečiamųjų studijuoti skaičius.
 9. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie per nustatytą terminą su Universitetu sudaro studijų sutartį.

Penktas skirsnis. Stojamieji egzaminai

 

 1. Stojant į menų krypčių grupės studijų programas, dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.
 2. Menų krypčių grupės studijų programų stojamuosius egzaminus organizuoja šias studijas vykdantys Universiteto akademiniai padaliniai.
 3. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino ar stojamojo egzamino dalies, negali dalyvauti konkurse į menų krypčių grupės studijų programas.

Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 1. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi atlikti tapatybės identifikaciją ir su Universitetu sudaryti elektroninę studijų sutartį Universiteto elektroninių sutarčių sudarymo informacinėje sistemoje. Sudarydamas sutartį, stojantysis turi patvirtinti, kad susipažino su asmens duomenų tvarkymu Universitete, sutinka sudaryti sutartį Universiteto elektroninių sutarčių sudarymo informacinėje sistemoje elektroniniu parašu, susipažino su sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Stojantysis, nesutinkantis pateikti sutarties sudarymui reikalingų asmens duomenų, praranda teisę sudaryti studijų sutartį.
 2. Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, atlikus tapatybės identifikaciją per Elektroninius valdžios vartus, arba kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 3. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik kontaktiniu būdu, atvykus su vienu iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) ir gavus rašytinį sutikimą. Jei tėvai ar globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnamečiam asmeniui būtina pateikti notariškai patvirtintą tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 4. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 5. Jei pakviestieji studijuoti pagal Taisyklėse nustatytus terminus studijų sutarties su Universitetu nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
 6. Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 7. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Septintas skirsnis. Įmokos

 

 1. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, pagal nustatytus terminus privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką, jei ji numatyta. Nesumokėjus stojamosios įmokos, prašymas nenagrinėjamas.
 2. Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti nebereikia.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai.
 5. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiamas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų: jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
 6. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką.
 7. Įmokas už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtojo (stojančiojo ar studento) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį ir kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos neįskaitomos.
 8. Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėtos įmokos negrąžinamos.
 9. Įmokų dydžiai pagal studijų pakopas ir studijų kryptis (studijų programas) tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresais https://stojantiesiems.ktu.edu ir https://admissions.ktu.edu. Įmokų mokėjimo rekvizitai pateikiami Taisyklių 7 priede.

II skyrius. Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Stojamieji egzaminai
Penktas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Šeštas skirsnis. Įmokų mokėjimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Universitete 2023 m. priėmimas vykdomas į 42 pirmosios pakopos ir 1 vientisųjų studijų programą. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 1 priede ir interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/programmes/b/.
 2. Konkursinei eilei sudaryti organizuojamas bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 patvirtintu Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašu. Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo bei vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro LAMA BPO.
 3. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Papildomas priėmimas vykdomas tik į tas studijų krypčių grupių ir atskiras studijų programas, kuriose po pagrindinio priėmimo studijų sutarčių sudarymo liko laisvų vietų.
 4. Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas.
 5. Teikiant priėmimo prašymą stojamosios studijų įmokos mokėti nereikia.
 6. Prašymai priimti studijuoti teikiami internetu užsiregistravus ir prisijungus prie LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinės sistemos (toliau – BPIS). Pagrindinio priėmimo prašyme galima nurodyti iki 9 pageidavimų studijuoti, papildomo priėmimo prašyme – iki 6 pageidavimų. Papildomam priėmimui teikiamas naujas arba atnaujintas prašymas.
 7. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje, adresu lamabpo.lt. Informacija apie priėmimo rezultatus stojantiesiems skelbiama BPIS.
 8. Informacija apie priėmimo į pirmąją pakopą ir vientisąsias studijas tvarką Universitete teikiama Studijų procesų ir priėmimo skyriuje darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 12:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val. Studijų procesų ir priėmimo skyriaus kontaktai: tel. (8 37) 300007, (8 665) 17 478; el. paštas priemimo.sistema@ktu.lt; interneto tinklalapis https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/.

Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai

 

 1. Į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos minimalius reikalavimus:
  1. 2019–2023 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ nustatyti mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai;
  2. 2015–2018 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ nustatyti mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai;
  3. 2015–2023 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis;
  4. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, taip pat kitais atvejais (vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų) – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  5. visiems stojantiesiems taikomas papildomas reikalavimas – konkursinis balas negali būti mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
  6. visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Konkursinis balas apskaičiuojamas Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 „Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Mažiausias konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
  7. stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programų valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara

 

 1. Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Konkursinis balas apskaičiuojamas Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 „Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimties balų skalė.
 2. Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 3. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Taisyklių 2 priede. Konkursinio balo dedamosios:
  1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas; jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam); informatikos, inžinerijos, technologijų, žemės ūkio ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino arba metinio dalyko įvertinimas.
 4. Taisyklių 61 punkte nurodytos konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos, kur dedamoji yra viena – stojamojo egzamino įvertinimas.
 5. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro einamųjų metų įsakymu patvirtintą stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2023 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo.
 6. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Ketvirtas skirsnis. Stojamieji egzaminai

 

 1. Stojamieji egzaminai privalomi stojant į dvi Universitete vykdomas menų studijų krypčių grupės studijų programas: muzikos krypties bakalauro studijų programą Muzikos technologijos ir architektūros krypties vientisųjų studijų programą Architektūra.
 2. Stojamuosius egzaminus organizuoja menų studijų programą vykdantis Universiteto akademinis padalinys, stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašai skelbiami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki priėmimo pradžios Universiteto interneto tinklalapyje, adresuhttps://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/, ir LAMA BPO interneto tinklalapyje, adresu https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.
 3. Egzaminų laikymo tvarkaraščiai skelbiami BPIS, stojantieji į juos užsiregistruoti gali BPIS, Universitetas rezultatus skelbia taip pat BPIS.

Penktas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Šeštas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Stojamosios studijų įmokos bendrajame priėmime mokėti nereikia.
 2. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/.
 4. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

III skyrius. Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos vertinimas
Penktas skirsnis. Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas
Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

Septintas skirsnis. Įmokų mokėjimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Universitete 2023 m. vykdomas priėmimas į 55 antrosios pakopos studijų programas. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 3 priede ir interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/programmes/m.
 2. Į antrosios pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų studijų krypčių (krypčių grupių) aprašuose bei antrosios pakopos studijų programų aprašuose nurodytus reikalavimus (Taisyklių 4 priedas):
  1. asmenys, baigę 4 priede nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat tenkinantys 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus;
  2. asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys darbo patirties, taip pat tenkinantys 4 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus;
  3. asmenys, mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.
 3. Priėmimas į magistrantūros studijas vyksta trimis etapais.
 4. Priėmimo procedūrų datos tvirtinamos Universiteto rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 5. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų vietų. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 6. Informacija apie priėmimo į antrąją studijų pakopą tvarką Universitete teikiama Studijų procesų ir priėmimo skyriuje darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 12:00 val. ir nuo 13.00 iki 15:00 val. Studijų procesų ir priėmimo skyriaus kontaktai: tel. (8 37) 300007, (8 665) 17 478; el. paštas priemimo.sistema@ktu.lt, interneto tinklalapis https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.

Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas

 

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami tik internetu (elektroninė prašymo forma), Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje, prieinamoje interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 2. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų. Nurodant pageidavimus būtina įvertinti tai, kad studijų programa, kuri siūloma lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio studentui, bus vykdoma anglų kalba.
 3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 4. Asmenų, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgijusių Universitete nuo 2004 m., arba išsilavinimą įgijusių kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje, su kuria Universitetas yra sudaręs duomenų mainų elektroniniu būdu sutartį, bakalauro diplomų duomenys gali būti perkeliami iš duomenų bazių. Asmuo, siekdamas automatinio duomenų perkėlimo, Universitetui turi pateikti sutikimą.
 5. Asmenys, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne Universitete arba baigę Universitetą 2003 m. ir ankščiau, turi patys įvesti visus diplomo ir jo priedėlio mokomųjų dalykų įvertinimus ir dokumentų numerius (blanko, serijos, diplomo) bei pateikti dokumentų elektronines kopijas. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 6. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos (PDF formatu arba ne pemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
  2. diplomo ir jo priedėlio (priedo); jei iki numatyto termino stojantysis dar nėra gavęs diplomo ir jo priedėlio, jis Studijų procesų ir priėmimo skyriui gali pateikti akademinę pažymą;
  3. papildomųjų studijų ar gretutinių studijų pažymėjimo, jei yra;
  4. pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  5. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  6. mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei yra;
  7. darbo patirties įrodymų, jei yra;
  8. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 7. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu Universiteto Studijų procesų ir priėmimo skyriaus arba priėmimo komisijų nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 8. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių departamentui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama tik įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 9. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo nurodymas.
 10. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
 11. Teikiant prašymą, privaloma patvirtinti, kad stojantysis moka anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, atsižvelgiant į Taisyklių 76.3 papunktyje nurodytą reikalavimą.
 12. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara

 

 1. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 2. Konkursinio balo dedamosios:
  1. SV – pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,7); prie dalykų įvertinimų, priėmimo komisijos sprendimu, gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  2. MMV – mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,2);
  3. MV – motyvacijos įvertinimas dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,1);
  4. PB – konkursiniam balui apskaičiuoti gali būti papildomai pridedama po 0,5 balo už:
   1. A – dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, jei stojantysis su el. prašymu pateikia bakalauro arba vientisųjų studijų diplomo priedėlį, kuriame įrašyti ne mažiau kaip 24 ECTS kreditai, įgyti dalinių studijų užsienio aukštojoje mokykloje metu;
   2. B – bakalauro arba vientisųjų studijų metu pabaigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz., KTU programą „GIFTed talentų akademiją“, jei stojantysis su el. prašymu pateikia programos baigimo pažymėjimą;
   3. C – bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu;
   4. už tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.
 3. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę iš 94.1. – 94.4. papunkčiuose nurodytų dedamųjų:

KB = (k1*SV + k2*MMV + k3*MV)+PB,

kur:

k1 – 0,7 svertinis koeficientas;

k2 – 0,2 svertinis koeficientas;

k3 – 0,1 svertinis koeficientas;

PB = (A + B + C) ≤ 1,5.

 1. Konkursinio balo skaičiavimo principai:
  1. apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių grupių studijų programas konkursinį balą, mokslo (meno) veiklos įvertinimas gali būti skirtingas;
  2. jei pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
  3. penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
  4. jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita ar su nenurodytais įvertinimais, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
  5. asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinimai yra lygiaverčiai bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams.
 2. Stojantysis, nepateikęs mokslo (meno) veiklos įrodymų ir (arba) nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda 20 proc. konkursinio balo dedamąją už mokslo (meno) veiklos įvertinimą ir (arba) 10 proc. konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.
 3. Surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio:
  1. baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymys yra didesnis;
  2. diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis;
  3. mokslo (meno) veiklos įvertinimas yra aukštesnis.
 4. Stojančiųjų atitikties Taisyklių 4 priede nurodytiems papildomiems reikalavimams ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.
 5. Stojančiojo į skirtingų studijų krypčių programas atitiktis Taisyklių 4 priede nurodytiems priėmimo reikalavimams gali būti skirtinga.

Ketvirtas skirsnis. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos vertinimas

 

 1. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.
 2. Mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas skelbiami interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 3. Motyvacijos vertinimas yra dviejų tipų: motyvacinis laiškas arba motyvacinis pokalbis. Motyvacinio vertinimo tipas priklauso nuo pasirinktos studijų programos. Motyvacinis laiškas pateikiamas Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų įrangą, arba kontaktiniu būdu (Universiteto patalpose); abiem atvejais stojantysis vertinimo komisijai parodo savo tapatybę pagrindžiantį dokumentą.

Penktas skirsnis. Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas

 

 1. Srities profesinės kompetencijos vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys studijuoti Universiteto antrosios pakopos studijų programose, kuriose numatyta tokios procedūros galimybė Taisyklių 4 priede, ir turintys ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį.
 2. Kompetencijos vertinimą ir pripažinimą atlieka fakulteto, kurio studijų programoje asmuo pageidauja studijuoti, priėmimo komisija.
 3. Stojančiųjų srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas vykdomas pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytus priėmimo į antrosios pakopos studijas procedūrų terminus ir negali būti atidedamas.
 4. Kauno technologijos universiteto stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas srities profesinės kompetencijos vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas skelbiamas interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.

Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Kvietimas skelbiamas Universiteto magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje ir išsiunčiamas stojančiojo nurodytu el. pašto adresu. Universitetas neprisiima atsakomybės, jei pranešimas el. paštu adresato nepasiekė.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Septintas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Teikiant priėmimo į antrosios pakopos studijas prašymą mokama stojamoji studijų įmoka.
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 5. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

IV skyrius. Priėmimas į antrosios pakopos Verslo administravimo (MBA) studijas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Penktas skirsnis. Įmokų mokėjimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Universitete 2023 m. vykdomas priėmimas į antrosios pakopos verslo studijų krypties studijų programą Verslo administravimas KTU MBA (angl. Master of Business Administration), į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų programa organizuojama cikline tvarkaraščio forma (Taisyklių 3 priedas).
 2. Į studijų programą Verslo administravimas KTU MBA priimami asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame studijų krypties apraše nurodytus reikalavimus (Taisyklių 4 priedas):
  1. įgiję bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį;
  2. turintys ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį, adekvačią ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
  3. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.
 3. Priėmimas vyksta vienu etapu.
 4. Priėmimo procedūrų datos tvirtinamos Universiteto rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/a-verslo-administravimas-ktu-mba/.
 5. Informaciją apie priėmimo į antrosios studijų pakopos studijų programą Verslo administravimas KTU MBA tvarką teikia Ekonomikos ir verslo fakultetas darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 12:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val. Ekonomikos ir verslo fakulteto kontaktai: tel. (8 612) 12 788, el. paštas ktu.mba@ktu.lt,  interneto tinklalapis https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/a-verslo-administravimas-ktu-mba/.

Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas

 

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijų programą Verslo administravimas KTU MBA konkurse priimami elektroniniu būdu, prieš tai užsiregistravus konsultacijai Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/a-verslo-administravimas-ktu-mba/.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti šių dokumentų elektronines kopijas (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
  2. bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  4. darbo patirties įrodymų;
  5. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  6. esė.
 3. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 4. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių departamentui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama tik įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 5. Teikiant prašymą, privaloma patvirtinti, kad stojantysis moka anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, atsižvelgiant į Taisyklių 117.3. papunktyje nurodytą reikalavimą.

Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara

 

 1. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 2. Konkursinio balo dedamosios:
  1. SV – pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,2); iki 2010 m. rugsėjo 1 d. įgyto aukštojo išsilavinimo mokomųjų dalykų kreditai konvertuojami į ECTS kreditus (dauginant iš 1,5); prie dalykų įvertinimų, priėmimo komisijos sprendimu, gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
  2. MV – motyvacijos įvertinimas dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,4); Kiekvienas kandidatas turi motyvacinį pokalbį su komisija, kurią sudaro 3 nariai. Studento motyvacija vertinama pagal tokius kriterijus, kaip: bendroji asmenybės branda, motyvacija mokytis, asmeninių vertybių atitikimas Universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto vertybėms bei požiūris į akademinį sąžiningumą, komandinį darbą, sunkų darbą ir kt. Kadangi MBA studijos yra intensyvios ir reikalaujančios griežtai laikytis terminų, kandidatui yra pristatomos pagrindinės taisyklės ir reglamentai, su tikslu geriau valdyti būsimų studentų lūkesčius;
  3. E – kandidatai rašo esė, kurią vertina du priėmimo komisijos nariai. Esė įvertinama dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,4). Esė nereikalauja specifinių žinių, tačiau yra vertinami gebėjimai komunikuoti raštu, kritiškai ir analitiškai mąstyti, teikti argumentus bei kritiškai interpretuoti faktus.
 3. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę iš 127.1.-127.3. papunkčiuose nurodytų dedamųjų:

KB = (k1*SV + k2*MV + k3*E),

kur:

k1 – 0,2 svertinis koeficientas;

k2 – 0,4 svertinis koeficientas;

k3 – 0,4 svertinis koeficientas.

 1. Konkursinio balo skaičiavimo principai:
  1. jei pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
  2. penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksma;
  3. jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita ar su nenurodytais įvertinimais, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
 2. Surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio:
  1. baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymys yra didesnis;
  2. diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis.
 3. Stojančiųjų atitikties nurodytiems reikalavimams ekspertinį vertinimą atlieka priėmimo komisija, kurios nariai yra studijų programos vadovas, rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų komiteto narys ir verslo atstovas.

Ketvirtas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kvietimo studijuoti paskelbimo. Kvietimas skelbiamas ir išsiunčiamas stojančiojo nurodytu el. pašto adresu. Universitetas neprisiima atsakomybės, jei pranešimas el. paštu adresato nepasiekė.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Penktas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 2. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/a-verslo-administravimas-ktu-mba/.
 3. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

V skyrius. Priėmimas į pedagogikos krypties profesines studijas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo sandara
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Universitete 2023 m. vykdomas priėmimas į pedagogikos krypties profesinių studijų programą Pedagogikos studijos, organizuojamą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis, cikliniu būdu. Pedagogikos krypties profesines studijas baigusiems asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija, atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patvirtinama studijų pažymėjimu.
 2. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į pedagogikos studijas konkurse priimami tik internetu,Universiteto pedagogikos studijų priėmimo informacinėje sistemoje, prieinamoje interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/profesines-studijos/:
  1. prašyme iš viso galima nurodyti iki dviejų pageidavimų, nurodant skirtingą finansavimo pobūdį: valstybės finansuojama, valstybės nefinansuojama studijų vieta;
  2. prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos pavadinimo ir studijų finansavimo nurodymas;
  3. koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas;
  4. prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
  5. surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio:
   • baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymys yra didesnis;
   • diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis.
 3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti šių dokumentų elektronines kopijas (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
  2. bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  4. pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba) ir įstaigų vadovų rekomendacijos;
  5. pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  6. pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  7. pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  8. publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  9. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 5. Visi stojantieji privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris organizuojamas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, adresu A. Mickevičiaus g. 37−110, Kaunas, arba nuotoliniu būdu (naudojant vaizdo konferencijų įrangą). Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta neigiamai arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.
 6. Informacija apie priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas tvarką Universitete teikiama Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val. Studijų centro kontaktai: Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas, tel. (8 37) 30 01 04, el. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt, interneto tinklalapis https://stojantiesiems.ktu.edu/profesines-studijos/.

Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo sandara

 

 1. Priėmimo į studijų programą Pedagogikos studijos konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, nurodytą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, 1 priedo 2 punkte, 2 priedo 2 punkte ir 3 priedo 2 punkte, bei atitinkantys Pedagogų rengimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ nuostatas.
 2. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimties balų skalė. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Konkursinio balo dedamosios:
  1. bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis koeficientas – 0,6);
   • penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
   • jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
  2. motyvacinis pokalbis (svertinis koeficientas – 0,2);
   • privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka skiriami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą studijų vietą);
   • motyvacijos įvertinimo 1 balas konvertuojamas į dešimties balų skalę, prilyginant 5 balams, o motyvacijos įvertinimo 2 balai konvertuojami į 10 balų;
  3. kitos dedamosios (svertinis koeficientas – 0,2):
   • ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija ir (ar) siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą (3 balai);
   • skaityti pranešimai tarptautinėse, šalies, miesto, rajono ar ugdymo įstaigos konferencijose švietimo ir ugdymo temomis (3 balai);
   • dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose (2 balai);
   • dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas (1 balas);
   • paskelbtos publikacijos (1 balas).

Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kvietimo studijuoti paskelbimo.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Teikiant priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas prašymą leisti dalyvauti konkurse, mokama stojamoji studijų įmoka. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 2. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/profesines-studijos/.
 4. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

VI skyrius. Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba baigę kolegines studijas (turintys koleginį aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą) ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 2. Stojant į aukštesnį studijų semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y., asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 3. Asmenys priimami į aukštesnį semestrą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai nebuvo atsiskaitę už likusią dalį studijų programos modulių ir (arba) kai neparengė ir negynė / neapgynė baigiamojo projekto.
 4. Asmenys priimami ginti baigiamąjį projektą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai negynė / neapgynė baigiamojo projekto, bet yra atsiskaitę už baigiamojo projekto modulį.
 5. Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas, kurios skelbiamos interneto tinklalapyje, adresais https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ ir https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 6. Informacija apie priėmimo į aukštesnį studijų semestrą tvarką Universitete teikiama fakultetų studijų centruose darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val. Studijų centrų kontaktai nurodyti interneto tinklalapyje https://ktu.edu/studijos/fakultetu-kontaktai/. Informacija apie priėmimo procedūrų eigą skelbiama interneto tinklalapyje, adresais https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ ir https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.

Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas

 

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centrui (elektroninė prašymo forma), Universiteto darbuotojo įkeliami į Universiteto akademinę informacinę sistemą.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  1. asmens tapatybės kortelės arba paso;
  2. brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  3. diplomo ir jo priedėlio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
  4. pažymos apie išklausytus dalykus;
  5. pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  6. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 5. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą:
  1. siekiant teisės tęsti studijas pirmosios pakopos arba vientisosiose studijose, nurodyti pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programą (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede);
  2. siekiant teisės tęsti studijas antrosios pakopos studijose, nurodyti antrosios pakopos studijų programą (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede).
 6. Tokiais atvejais, kaip nurodyta 156 punkte, pildomas prašymas ne priėmimui į aukštesnį semestrą, bet priėmimui ginti baigiamąjį projektą.
 7. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą. Apie Universiteto sprendimą dėl priėmimo stojantysis informuojamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Teikiant priėmimo prašymą į aukštesnį studijų semestrą mokama stojamoji studijų įmoka.
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje, adresais https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ ir https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 5. Tokiais atvejais, kaip nurodyta 156 punkte, teikiant priėmimo prašymą, mokėti stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos nereikia, mokama tik Universiteto senato nutarimu einamaisiais metais patvirtinto dydžio įmoka už pagrindinių studijų baigiamojo projekto gynimą po nustatyto termino ir / arba už gretutinių studijų baigiamojo projekto gynimą po nustatyto termino.
 6. Stojamoji studijų įmoka ir registracijos studijoms įmoka netaikomos Universitete studijuojantiems studentams, keičiantiems studijų programą.
 7. Registracijos studijoms įmoka netaikoma studentams, kurie nutraukia studijas ir grįžta tęsti tas pačias studijas ne vėliau kaip po 2 metų po studijų nutraukimo.
 8. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.
 9. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.

VII skyrius. Priėmimas į papildomąsias studijas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Papildomosios studijos apima pirmosios pakopos studijų modulius. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijų programą, tačiau turintys kitos studijų krypties ar krypčių grupės universitetinį išsilavinimą arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą.
 2. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios pakopos studijų programas (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede). Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 3. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 4. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas, kurios skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/papildomosios/.
 5. Informacija apie priėmimo į papildomąsias studijas tvarką Universitete teikiama fakultetų studijų centruose darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val. Studijų centrų kontaktai nurodyti interneto tinklalapyje https://ktu.edu/studijos/fakultetu-kontaktai/. Informacija apie priėmimo procedūrų eigą skelbiama interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/papildomosios/.

Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas

 

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas priimami fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos studijų programos, studijų centrams (elektroninė prašymo forma), Universiteto darbuotojo įkeliami į universiteto akademinę informacinę sistemą.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
  2. bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
  3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  4. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 5. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą.
 6. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios įmokos sumokėjimą. Apie Universiteto sprendimą dėl priėmimo stojantysis informuojamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete papildomosiose studijose asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 3. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.

Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Teikiant priėmimo prašymą į papildomąsias studijas, mokama stojamoji studijų įmoka.
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Įmoka netaikoma papildomųjų studijų klausytojams, kurie nutraukia studijas ir grįžta tęsti tas pačias studijas ne vėliau kaip po 2 metų po studijų nutraukimo.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/papildomosios/.
 5. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

VIII skyrius. Užsienio šalių piliečių ir asmenų, išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose, priėmimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo kriterijai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas
Antras skirsnis. Institucinis užsienio šalių piliečių priėmimas
Trečias skirsnis. Minimalūs reikalavimai
Ketvirtas skirsnis. Konkursinio balo sandara
Penktas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Šeštas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

Pirmas skirsnis. Priėmimo kriterijai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas

 

 1. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“, gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
  1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
  2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  3. užsienio lietuviai.
 2. Priklausomai nuo pasirinktų studijų, asmenys prašymą pateikia anksčiau Taisyklėse aprašyta tvarka.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  1. asmens tapatybės kortelės arba paso;
  2. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą – Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotos pažymos apie įgytą ir Lietuvos Respublikos švietimo sistemoje prilyginto išsilavinimo pripažinimą bei SKVC išduotos pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (konvertavimo);
  3. stojantiesiems į antrosios pakopos studijas – SKVC išduotos pažymos apie įgytą ir Lietuvos Respublikos švietimo sistemoje prilyginto išsilavinimo pripažinimą, jei ji buvo gauta iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo, arba Universiteto išduotos kvalifikacijos pripažinimo pažymos, parengtos iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo;
  4. Vilniaus universiteto išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą C1 lygiu arba pažymą B2 lygiu išduotą kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės mokyklos ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
  5. IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią anglų kalbos lygį, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos anglų kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio anglų kalbos egzamino;
  6. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
  7. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
  8. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.
 4. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas (išskyrus stojant per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą), antrosios pakopos studijas bei pedagogikos krypties profesines studijas išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius, jei iki stojimo nebuvo gautas užsienio kvalifikacijos pripažinimo sprendimas, išduotas Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC).
 5. Asmenims, atitinkantiems Taisyklių 197 punkte nustatytus kriterijus, priėmimo procedūros pateikiamos ankstesniuose Taisyklių skyriuose.
 6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, nepageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas vietas, konkurso būdu gali būti priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pateikiant prašymą vėlesniuose Taisyklių skirsniuose nurodyta tvarka.
 7. Užsienio šalių, nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai, neatitinkantys Taisyklių 197 punkte nustatytų kriterijų, konkurso būdu priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pateikiant prašymą vėlesniuose Taisyklių skirsniuose nurodyta tvarka.

Antras skirsnis. Institucinis užsienio šalių piliečių priėmimas

 

 1. Institucinio užsienio šalių piliečių priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Universitete studijuoti nuolatine forma anglų kalba dėstomas studijų programas.
 2. Priėmimo procedūrų datos nustatytos rektoriaus įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://admissions.ktu.edu/.
 3. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu (elektroninė prašymo forma), tinklalapyje http://apply.ktu.edu.
 4. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti visų reikalaujamų dokumentų elektronines dokumentų kopijas.
 5. Institucinio užsienio šalių piliečių priėmimo prašymo teikimo metu pateikiamos elektroninės dokumentų kopijos:
  1. paso arba, Europos Sąjungos piliečių atveju, asmens tapatybės kortelės;
  2. galiojančio leidimo laikinai / nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje, jei turi;
  3. dokumentinė nuotrauka;
  4. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų – stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas ir į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas; diplomo ir jo priedėlio – stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas;
  5. SKVC išduotą pažymą apie įgytą ir Lietuvos Respublikos švietimo sistemoje prilyginto išsilavinimo pripažinimą, jei ji buvo gauta iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo (pažymos neturint, iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo, kvalifikacijos pripažinimas bus atliekamas Universitete nustatyta tvarka);
  6. anglų kalbos žinias patvirtinančio pažymėjimo, jei turi;
  7. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei turi;
  8. mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei turi;
  9. darbo patirties įrodymų, jei turi;
  10. pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 6. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 7. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos pavadinimo ir studijų pakopos nurodymas. Prašyme galima nurodyti iki trijų pageidavimų.
 8. Tarptautinių studijų skyrius yra atsakingas už pažymių pervedimą (konvertavimą), jei įgyto išsilavinimo dokumentuose taikoma kitokia nei Lietuvos švietimo sistemoje įprasta vertinimo sistema. Pažymių pervedimas atliekamas remiantis SKVC patvirtintomis gairėmis (skvc.lt) bei Universitete nustatyta tvarka.
 9. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 10. Informacija apie užsienio šalių piliečių priėmimo tvarką ir studijas Universitete teikiama bei dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Tarptautinių studijų skyriuje darbo dienomis nuo 13:00 iki 17:00 val. Tarptautinių studijų skyriaus kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas; tel. (8 37) 30 00 37; el. paštas international@ktu.lt. Daugiau informacijos apie priėmimo į Universitetą procedūrų eigą teikiama interneto tinklalapyje, adresu https://admissions.ktu.edu/.

Trečias skirsnis. Minimalūs reikalavimai

 

 1. Į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
  1. turintys vidurinį išsilavinimą;
  2. konkursinio balo dedamųjų įvertinimai yra ne mažesni nei 60 proc.;
  3. išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos arba jam prilyginamas egzaminas arba Universiteto organizuojamas stojamasis egzaminas (Taisyklių 5 priedas);
  4. jei anglų kalba nėra gimtoji, anglų kalbos žinios yra ne mažesnės nei B2 lygis pagal CEFR, IELTS balas ne mažesnis nei 5.5, kur visų dedamųjų atskirai įvertinimai yra ne mažesni nei 5.5, TOEFL iBT balas ne mažesnis nei 75, arba lygiavertis kitų tarptautinių anglų kalbos žinių egzaminų lygis, nustatytas ne anksčiau nei prieš dvejus metus;
  5. vidurinį išsilavinimą įgijusiems anksčiau nei 2018 metais, reikalaujama išlaikyti Universiteto organizuojamus stojamuosius egzaminus, atitinkančius norimos studijuoti studijų programos konkursinio balo dedamąsias (Taisyklių 5 priedas);
  6. gali būti taikomi papildomi reikalavimai, priklausomai nuo šalies, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas (daugiau informacijos https://admissions.ktu.edu/).
 2. Į antrosios pakopos studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
  1. turintys Taisyklių 6 priede nurodytų krypčių universitetinių pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų baigimo diplomą;
  2. atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus, nurodytus Taisyklių 6 priede;
  3. turintys bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinį pažymių vidurkį ne mažesnį nei 60 proc.;
  4. jei anglų kalba nėra gimtoji, anglų kalbos žinios yra ne mažesnės nei C1 lygis pagal CEFR, IELTS balas ne mažesnis nei 6, kur visų dedamųjų atskirai įvertinimai yra ne mažesni nei 5.5, TOEFL iBT balas ne mažesnis nei 85, arba lygiavertis kitų tarptautinių anglų kalbos žinių egzaminų lygis, nustatytas ne anksčiau nei prieš dvejus metus;
  5. gali būti taikomi papildomi reikalavimai, priklausomai nuo šalies, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas (daugiau informacijos https://admissions.ktu.edu/).

Ketvirtas skirsnis. Konkursinio balo sandara

 

 1. Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinis balas susideda iš mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato arba jam prilyginamo dokumento ir (arba) jo priedo bei Universiteto organizuojamų stojamųjų egzaminų ir motyvacijos įvertinimų, jei taikoma. Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai nurodyti Taisyklių 5 priede.
 2. Stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas konkursinis balas susideda iš pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio (svertinis koeficientas – 0,7), jei stojantysis turi – mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į menų krypčių grupės studijų programas, įvertinimo dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,2) ir privalomo motyvacijos įvertinimo dešimties balų skalėje (svertinis koeficientas – 0,1).
 3. Stojančiojo motyvacijos ir mokslo arba meno veiklos vertinimas atliekamas fakultetų priėmimo komisijos arba jos deleguoto darbuotojo per 5 darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančios paraiškos pateikimo.

Penktas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Asmenys, gavę kvietimą studijuoti, privalo iki nurodytos datos sumokėti išankstinę studijų įmoką už pirmuosius studijų metus (60 kreditų). Išankstinės studijų įmokos sumokėjimas laikomas pakviestojo studijuoti Universitete kvietimo studijuoti priėmimu. Universitetui gavus iš banko pranešimą apie išankstinės studijų įmokos sumokėjimą, per 5 darbo dienas parengiami ir įkeliami į Migracijos departamento prie LR VRM informacinę sistemą MIGRIS tarpininkavimo dokumentai nacionalinei vizai gauti, jei reikalinga.
 2. Sudarydami sutartį, pakviestieji privalo pateikti visų kartu su prašymu pateiktų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų įstatymų numatyta tvarka patvirtintas kopijas (palikti).
 3. Studijų sutartys su į Universitetą įstojusiais ir išankstinę studijų įmoką sumokėjusiais asmenimis sudaromos jiems atvykus į Universitetą ir užsiregistravus Tarptautinių studijų skyriuje, adresu Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, arba elektroniniu būdu, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintus terminus.

Šeštas skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Užsienio šalių piliečiai, dalyvaujantys instituciniame užsienio šalių piliečių priėmime, turi mokėti stojamąją studijų įmoką. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 2. Užsienio šalių piliečiai, dalyvaujantys instituciniame užsienio šalių piliečių priėmime, registracijos studijoms įmokos nemoka.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma iki nurodytos datos sumokėti išankstinę studijų įmoką už pirmuosius studijų metus (60 kreditų).
 4. Metinė pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų kaina užsienio šalių piliečiams, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą, tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje, adresu https://admissions.ktu.edu.

IX skyrius. Klausytojų priėmimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Trečias skirsnis. Įmokų mokėjimas

Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai

 

 1. Klausytoju vadinamas asmuo, su Universitetu sudaręs klausytojo studijų sutartį bei pagal ją, už nustatytą mokestį, studijuojantis atskirus Universiteto programose dėstomus studijų modulius.
 2. Studijuoti atskirus pasirinktus studijų modulius priimami ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, studijų sutartis sudaroma dalyvaujant vienam iš tėvų arba globėjų (rūpintojų) ir gavus jo rašytinį sutikimą. Jei tėvai arba globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnametis asmuo privalo pateikti notariškai patvirtintą tėvų arba globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 3. Asmenims, išklausiusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 4. Klausytojų priėmimas vyksta dviem etapais iki kiekvieno semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas, skelbiamas interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ ir https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.

Antras skirsnis. Studijų sutarties sudarymas

 

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto fakulteto, kuriame nori išklausyti pasirinktus modulius, studijų centrą ir užpildyti prašymą. Esant poreikiui, asmuo dėl ketinamų studijuoti modulių turinio gali pasikonsultuoti ir su Universiteto akademinių padalinių vadovais ar dėstytojais.
 2. Studijų centro darbuotojas paruošia klausytojo studijų sutartį.
 3. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Studijų sutarties sudarymas organizuojamas pagal Taisyklių I skyriaus VI skirsnyje nustatytą tvarką.
 5. Sutartis sudaroma vienam semestrui. Klausytojui pageidaujant studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.
 6. Klausytojas reguliariame studijų procese turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas. Klausytojas neturi studento statuso.

Trečias skirsnis. Įmokų mokėjimas

 

 1. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau mokama registracijos studijoms įmoka.
 2. Klausytojui pageidaujant studijuoti skirtinguose Universiteto fakultetuose vykdomus studijų modulius, registracijos studijoms įmoka taikoma už kiekvieną pasirašytą klausytojo studijų sutartį kiekviename fakultete.
 3. Mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į klausytojo pasirinktų studijų modulių kreditų skaičių. Įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ ir https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/.
 4. Klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Taisyklių 7 priede.

X skyrius. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su priėmimu į pirmosios ir antrosios studijų pakopų studijas, priima studijų prorektorius, sprendimus, susijusius su priėmimu į profesines studijas, aukštesnį studijų semestrą, papildomąsias studijas ir klausytojų priėmimu, priima rektoriaus įsakymu paskirta fakulteto priėmimo komisija.
 2. Asmuo, studijavęs Universitete ir iš jo pašalintas dėl studijų sutarties ar Universiteto teisės aktų pažeidimo, gali būti priimamas studijuoti ne anksčiau kaip po dviejų metų po pašalinimo. Jei asmuo pakartotinai pašalinamas iš Universiteto dėl studijų sutarties ar Universiteto teisės aktų pažeidimo, jis studijuoti nebepriimamas.
 3. Asmenys, studijavę Universitete ir vis dar turintys finansinių įsiskolinimų Universitetui, iš naujo studijuoti nepriimami tol, kol nelikviduos šių įsiskolinimų.
 4. Priėmimo studijuoti procedūros įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. Stojančiajam sutikus, asmens duomenys yra teisėtai tvarkomi ir saugomi iki priėmimo procedūrų ir duomenų apskaitos pabaigos, bet ne ilgiau nei vienerius metus. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – organizuoti ir vykdyti priėmimą į Universiteto studijas: sudaryti kviečiamųjų sąrašus (rinkti stojančiųjų prašymus, asmens identifikavimo duomenis, stojančiųjų išsilavinimo dokumentų duomenis, kitų pasiekimų duomenis, sudaryti konkursines eiles, planuoti ir vykdyti stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą), registruoti stojančiųjų pasirašytas studijų sutartis.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios Universiteto senato nutarimu.
 

Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 metais taisyklių priedai

1 priedas. Pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2023 metais

Eil. Nr.Fakultetas1Studijų krypčių grupėStudijų kryptisValstybinis kodasStudijų programaStudijų programos ypatumai2 (specializacijos, BA+ kompetencijos, PVP, gretutinės pedagogikos studijos)Vykdymo kalba3Trukmė metais, nuolatinė studijų formaVykdymo būdas4, nuolatinė studijų formaTrukmė metais, ištęstinė studijų formaVykdymo būdas4, ištęstinė studijų formaSuteikiamas kvalifikacinis laipsnis
1CTFTechnologijų mokslai, Fiziniai mokslaiF01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija***6Biomedicininių medžiagų industrijos (dviejų krypčių)6PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras
2CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerija6121EX019Cheminė technologija ir inžinerija (dvigubas diplomas su Kartaginos politechnikos universitetu (Ispanija)7)Specializacijos: Organinių medžiagų technologija, Neorganinių medžiagų technologija; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
3CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijos6121FX007Maisto mokslas ir technologijaPVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Technologijų mokslų bakalauras
4CTFTechnologijų mokslaiF05 Biotechnologijos6121FX006Pramoninė biotechnologija-lietuvių4dieninis; kontaktinis--Technologijų mokslų bakalauras
5CTFFiziniai mokslaiC01 Chemija6121CX011Taikomoji chemijaPVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių4dieninis; kontaktinis--Fizinių mokslų bakalauras
6EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerija6121EX021Atsinaujinančioji energetikaSpecializacijos: Išmaniosios elektros energijos sistemos, Tvarios šiluminės energijos sistemos; PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
7EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX011Automatika ir valdymasSpecializacijos: Mechatroninės sistemos, Procesų valdymas, Valdymo sistemos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
8EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX012Elektronikos inžinerijaSpecializacijos: Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Informacijos ir telekomunikacijų technologijos, Medicininė elektronika; PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių4dieninis; kontaktinis6dieninis; kontaktinisInžinerijos mokslų bakalauras
9EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6123EX002Elektronikos ir elektros inžinerija (tarpkryptinė: Elektronikos inžinerija, Elektros inžinerija)PVPanglų3dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
10EEFInžinerijos mokslaiE08 Elektros inžinerija6121EX010Elektros inžinerijaSpecializacijos: Elektros ir valdymo įtaisai, Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros inžinerijos informacinės technologijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
11EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX013Intelektinės robotikos sistemos (dvigubas diplomas su Cartagena universitetu, Ispanija7)PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
12EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX014Transporto elektronikaPVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis6dieninis; kontaktinisInžinerijos mokslų bakalauras
13EVFSocialiniai mokslaiJ01 Ekonomika6121JX030EkonomikaBA+ kompetencijos; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Socialinių mokslų bakalauras
14EVFVerslo ir viešoji vadybaL03 Finansai6121LX022FinansaiSpecializacijos: Verslo finansų valdymas, Finansų technologijos ir analitika; PVPlietuvių3dieninis; kontaktinis--Verslo vadybos bakalauras
15EVFVerslo ir viešoji vadybaL05 Rinkodara6121LX024MarketingasPVPlietuvių3dieninis; kontaktinis--Verslo vadybos bakalauras
16EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 Verslas6121LX020Verslas ir antreprenerystėSpecializacijos: Verslo strategija ir pardavimai, Eksporto valdymaslietuvių4dieninis; kontaktinis--Verslo vadybos bakalauras
17EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 Vadyba6121LX074Verslo skaitmenizavimo vadybaBA+ kompetencijos; PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Verslo vadybos bakalauras
18IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6121BX035Dirbtinis intelektasPVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
19IFInformatikos mokslaiB02 Informacijos sistemos6121BX011Informacinės sistemosSpecializacijos: Informacinių sistemų analizė ir projektavimas, Duomenų bazių valdymas ir programavimas; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
20IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6121BX010InformatikaSpecializacijos: Interneto informatika, Multimedijos sistemos; BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
21IFInformatikos mokslaiB04 Informatikos inžinerija6121BX014Informatikos inžinerijaSpecializacijos: Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas, Daiktų interneto technologijos; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
22IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemos6121BX015Multimedijos technologijosSpecializacijos: Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas, Skaitmeninio turinio inžinerija; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
23IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemos6121BX012Programų sistemosBA+ kompetencijos; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Informatikos mokslų bakalauras
24MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematika6123AX001Duomenų mokslas ir inžinerija (tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Informacijos sistemos)PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių4dieninis; kontaktinis--Matematikos mokslų bakalauras
25MGMFFiziniai mokslaiC02 Fizika6121CX019Inžinerinė fizikaPVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių4dieninis; kontaktinis--Fizinių mokslų bakalauras
26MGMFTechnologijų mokslai, Fiziniai mokslaiF03 Medžiagų technologijos, C02 Fizika6122FC001Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dviejų krypčių)PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras
27MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematika6121AX005Taikomoji matematikaSpecializacijos: Duomenų analizė ir sauga, Finansinių technologijų matematiniai metodai; BA+ kompetencijos, PVP; Gretutinės pedagogikos studijoslietuvių4dieninis; kontaktinis6dieninis; kontaktinisMatematikos mokslų bakalauras
28MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerija6121EX024Aviacijos inžinerijaSpecializacijos: Orlaivių projektavimas, Orlaivių techninės priežiūros technologija; PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
29MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6121EX016Gamybos inžinerijaBA+ kompetencijos; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
30MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijos6121FX001Mados inžinerijaBA+ kompetencijos; PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Technologijų mokslų bakalauras
31MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerija6121EX008Mechanikos inžinerija (vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai); Linčiopingo universitetu (Švedija); Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika); Aveiro universitetu (Portugalija); Stavangerio universitetu (Norvegija); Trento universitetu (Italija))Specializacijos: Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika (vykdoma tik lietuvių kalba), Robotikos inžinerija, Termosistemų inžinerija (vykdoma tik lietuvių kalba); Alternatyvų semestrai (pagal individualius poreikius galima rinktis gilinamąsias mechanikos inžinerijos krypties studijas, išplėstinę praktiką įmonėse, tarptautines studijas kt. šalių universitetuose); PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
32MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6121EX017MechatronikaPVPanglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
33MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6123EX001Pramoninio dizaino inžinerija (vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademija; tarpkryptinė: Gamybos inžinerija, Dizainas)PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
34MIDFInžinerijos mokslaiE12 Transporto inžinerija6121EX020Transporto priemonių inžinerijaSpecializacijos: Automobilių projektavimas ir valdymas, Geležinkelių transportas; PVPlietuvių4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
35PTVFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX085Programuojamos automatikos sistemosPVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis--Inžinerijos mokslų bakalauras
36SAFMenaiP09 Architektūra6011PX003Architektūra-lietuvių, anglų5dieninis; kontaktinis--Menų magistras
37SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6121EX005Statybos inžinerijaSpecializacijos: Statybinės konstrukcijos, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sistemos; PVPlietuvių, anglų4dieninis; kontaktinis65dieninis; kontaktinisInžinerijos mokslų bakalauras
38SHMMFSocialiniai mokslaiJ10 Komunikacija6121JX069Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (vykdoma kartu su Tventės universitetu, Nyderlandai)PVPlietuvių, anglų3dieninis; mišrusis--Socialinių mokslų bakalauras
39SHMMFMenaiP03 Muzika6121PX030Muzikos technologijosPVPlietuvių3dieninis; kontaktinis--Menų bakalauras
40SHMMFHumanitariniai mokslaiN01 Lingvistika6121NX035Naujųjų medijų kalba (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)7)BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijosanglų4dieninis; kontaktinis--Humanitarinių mokslų bakalauras
41SHMMFSocialiniai mokslaiJ02 Politikos mokslai6123JX003Politika, filosofija ir visuomenė (tarpkryptinė: Politikos mokslai, Sociologija, Filosofija)6-lietuvių4dieninis; kontaktinis--Socialinių mokslų bakalauras
42SHMMFHumanitariniai mokslaiN05 Vertimas6121NX036Technikos kalbos vertimas (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)7-lietuvių3dieninis; kontaktinis--Humanitarinių mokslų bakalauras
43SHMMFVerslo ir viešoji vadybaL07 Viešasis administravimas6121LX027Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė (dvigubas diplomas su Centrinės Floridos universitetu (JAV)7)-anglų4dieninis; mišrusis--Viešojo administravimo bakalauras

1 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Studijų programos ypatumai:
·  Specializacijos. Studijų programoje siūloma specializacija – tai ne mažesnės kaip 24 kreditų apimties studijų modulių rinkinys, kuris leidžia pasiekti tos pačios studijų krypties ar krypčių grupės studijų rezultatus. Specializacija leidžia ugdyti specifines ir (ar) gilesnes krypties kompetencijas.
·  BA+ kompetencijos. Studijų programoje siūlomas BA+ kompetencijų pasirinkimas. Kompetenciją sudaro kitos, nei studijuojama, studijų krypties modulių rinkinys (18 arba 30 kreditų). BA+ kompetencijų sąrašas pateikiamas interneto svetainėje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ba-plius/. Vietoje BA+ kompetencijos galima susidaryti asmeninį modulių rinktinį iš visų Universitete dėstomų modulių.
·  PVP. Studijų programos 2 arba 3 kurse vykdomas studijų modulis „Produkto vystymo projektas“ (12 kreditų), jame studentai kuria realius produktus ar paslaugas, ieškodami sprendimų socialinių partnerių pasiūlytoms idėjoms ar probleminėms situacijoms, mokosi tarpkryptinėse komandose, bendradarbiaudami su Universiteto tyrėjais ir socialiniais partneriais.
·  Gretutinės pedagogikos studijos. Studijuojant studijų programą, papildomai siūloma galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją (60 kr.). Pedagogikos studijų aprašymas pateikiamas interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/pedagogikos-gretutines/.
3 – Studijų programos, kurios siūlomos ir anglų kalba, įstojus nors vienam užsieniečiui, bus dėstomos tik anglų kalba; jei susidarys daugiau nei viena akademinė grupė studijos galės būti organizuojamos ir lietuvių kalba.
4 – Studijų vykdymo būdas:
vykdymo laikas:
·  dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
·  vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
·  savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.
vykdymo būdas:
·  kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu;
·  mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.
5 – Pasirinkus ištęstinę studijų formą, studijos vykdomos tik lietuvių kalba.
6 – Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.
7 – Galimybė įgyti atitinkamai dvigubą / trigubą diplomą, jei studentas dalį studijų baigia nurodytame užsienio universitete partneryje.

2 priedas. Pagrindinių kriterijų1 įtaka konkursinei eilei stojantiesiems į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2023 metais

Eil. Nr.Fakultetas2Studijų krypčių grupėStudijų kryptisStudijų programaPirmasis (pagrindinis) dalykasSvertinis koeficientasAntrasis dalykasSvertinis koeficientasTrečiojo dalyko3 svertinis koeficientasLietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
1CTFTechnologijų mokslai, Fiziniai mokslaiF01 Gamtos išteklių technologijos, C01 ChemijaBiomedicininių medžiagų industrijos6matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
2CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerijaCheminė technologija ir inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
3CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijosMaisto mokslas ir technologijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
4CTFTechnologijų mokslaiF05 BiotechnologijosPramoninė biotechnologijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
5CTFFiziniai mokslaiC01 ChemijaTaikomoji chemijachemija0,4matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
6EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerijaAtsinaujinančioji energetikamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
7EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija Automatika ir valdymasmatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
8EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaElektronikos inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
9EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaElektronikos ir elektros inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
10EEFInžinerijos mokslaiE08 Elektros inžinerijaElektros inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
11EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaIntelektinės robotikos sistemosmatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
12EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaTransporto elektronikamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
13EVFSocialiniai mokslaiJ01 EkonomikaEkonomikamatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
14EVFVerslo ir viešoji vadybaL03 FinansaiFinansaimatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
15EVFVerslo ir viešoji vadybaL05 RinkodaraMarketingasmatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
16EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 VerslasVerslas ir antreprenerystėmatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
17EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 VadybaVerslo skaitmenizavimo vadybamatematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,20,20,2
18IFInformatikos mokslaiB01 InformatikaDirbtinis intelektasmatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
19IFInformatikos mokslaiB02 Informacijos sistemosInformacinės sistemosmatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
20IFInformatikos mokslaiB01 InformatikaInformatikamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
21IFInformatikos mokslaiB04 Informatikos inžinerijaInformatikos inžinerijamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
22IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemosMultimedijos technologijosmatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
23IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemosProgramų sistemosmatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,240,2
24MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematikaDuomenų mokslas ir inžinerijamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,20,2
25MGMFFiziniai mokslaiC02 FizikaInžinerinė fizikafizika0,4matematika arba biologija, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
26MGMFTechnologijų mokslai, Fiziniai mokslaiF03 Medžiagų technologijos C02 FizikaMedžiagų fizika ir nanotechnologijosmatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
27MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematikaTaikomoji matematikamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,20,20,2
28MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerijaAviacijos inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
29MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaGamybos inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
30MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijosMados inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
31MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerijaMechanikos inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
32MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaMechatronikamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
33MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaPramoninio dizaino inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
34MIDFInžinerijos mokslaiE12 Transporto inžinerijaTransporto priemonių inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
35PTVFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaProgramuojamos automatikos sistemosmatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
36SAFMenaiP09 ArchitektūraArchitektūrastojamasis egzaminas0,5matematika arba informacinės technologijos, arba fizika0,20,10,2
37SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerijaStatybos inžinerijamatematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,20,240,2
38SHMMFSocialiniai mokslaiJ10 KomunikacijaKomunikacija ir informacijos valdymo technologijoslietuvių kalba ir literatūra0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,20,2užsienio kalba – 0,2
39SHMMFMenaiP03 MuzikaMuzikos technologijosstojamasis egzaminas1----
40SHMMFHumanitariniai mokslaiN01 LingvistikaNaujųjų medijų kalbalietuvių kalba ir literatūra0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,20,2užsienio kalba – 0,2
41SHMMFSocialiniai mokslaiJ02 Politikos mokslaiPolitika, filosofija ir visuomenė6istorija0,4geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos0,20,20,2
42SHMMFHumanitariniai mokslaiN05 VertimasTechnikos kalbos vertimaslietuvių kalba ir literatūra0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,20,2užsienio kalba5 – 0,2
43SHMMFVerslo ir viešoji vadybaL07 Viešasis administravimasViešasis valdymas ir pilietinė visuomenėistorija0,4geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos0,20,20,2

1 – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2021 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 2021-07-01 „Dėl 2023 ir 2024 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“.
2 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
3 – Trečias dalyko, nesutampantis su kitais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metai.
4 – Trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų, siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
5 – Privalomas anglų kalbos mokėjimo lygis ≥B2. vidurkis.
6 – Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

3 priedas. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2023 metais

Eil. Nr.Fakultetas1Studijų krypčių grupėStudijų kryptisValstybinis kodasStudijų programaKompetencijų alternatyvos2Vykdymo kalba3Trukmė metais, nuolatinė studijų formaStudijų vykdymo būdas4, nuolatinė studijų formaTrukmė metais, ištęstinė studijų formaStudijų vykdymo būdas4, ištęstinė studijų formaSuteikiamas kvalifikacinis laipsnis
1CTFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerija6211EX003Aplinkosaugos inžinerijaMA+lietuvių, anglų2vakarinis5; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
2CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerija6211EX020Chemijos inžinerijaMA+lietuvių, anglų2dieninis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
3CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijos6211FX011Maisto mokslas ir mitybaMA+lietuvių, anglų2dieninis; mišrusis--Technologijų mokslų magistras
4CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijos6211FX012Maisto technologijos ir inovacijos-lietuvių1,5dieninis; mišrusis--Technologijų mokslų magistras
5CTFFiziniai mokslaiC01 Chemija6281CX001Medicininė chemija (jungtinė su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu)-lietuvių, anglų2dieninis; mišrusis--Fizinių mokslų magistras
6CTFTechnologijų mokslaiF05 Biotechnologijos6211FX010Pramoninė biotechnologijaMA+lietuvių, anglų2dieninis; mišrusis--Technologijų mokslų magistras
7CTFFiziniai mokslaiC01 Chemija6211CX014Taikomoji chemijaMA+lietuvių, anglų2dieninis; mišrusis--Fizinių mokslų magistras
8EEFInžinerijos mokslaiE02 Bioinžinerija6211EX002Biomedicininė inžinerija-lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
9EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6211EX012Elektronikos inžinerijaMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
10EEFInžinerijos mokslaiE08 Elektros inžinerija6211EX010Elektros energetikos inžinerijaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Inžinerijos mokslų magistras
11EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerija6211EX073Energijos technologijos ir ekonomika-lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Inžinerijos mokslų magistras
12EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6211EX014Valdymo technologijosMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
13EVFVerslo ir viešoji vadybaL04 Apskaita6211LX037Apskaita ir auditas-lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
13EVFVerslo ir viešoji vadybaL04 Apskaita6211LX037Apskaita ir auditas-anglų2savaitgalinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
14EVFSocialiniai mokslaiJ01 Ekonomika6211JX040EkonomikaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Socialinių mokslų magistras
15EVFVerslo ir viešoji vadybaL03 Finansai6211LX036Finansai-lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
16EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 Vadyba6211LX031Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (dvigubas diplomas su TUHH Hamburgo technologijų universitetu (Vokietija), įstojus į šį universitetą)MA+lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
17EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 Vadyba6211LX030Įmonių valdymas-lietuvių1,5savaitgalinis; nuotolinis, ciklinis-Verslo vadybos magistras
18EVFVerslo ir viešoji vadybaL05 Rinkodara6211LX038Marketingo valdymas-lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
19EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 Verslas6211LX029Tarptautinis verslasMA+anglų2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
20EVFSocialiniai mokslaiJ01 Ekonomika6211JX042Verslo ekonomika-lietuvių1,5savaitgalinis; mišrusis, ciklinis--Socialinių mokslų magistras
21EVFVerslo ir viešoji vadybaL06 Žmonių išteklių vadyba6211LX039Žmonių išteklių vadyba-lietuvių2vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo vadybos magistras
22EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 Verslas6215LX004Verslo administravimas KTU MBAlietuvių1vakarinis; mišrusis, ciklinis--Verslo administravimo magistras
23IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6211BX007Dirbtinio intelekto informatikaMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Informatikos mokslų magistras
24IFInformatikos mokslaiB04 Informatikos inžinerija6211BX008Informacijos ir informacinių technologijų saugaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Informatikos mokslų magistras
25IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemos6211BX010Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos-lietuvių2vakarinis; nuotolinis--Informatikos mokslų magistras
26IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemos6211BX011Programų sistemų inžinerijaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Informatikos mokslų magistras
27IFInformatikos mokslaiB02 Informacijos sistemos6211BX009Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūrosMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Informatikos mokslų magistras
28MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematika6213AX001Didžiųjų verslo duomenų analitika (tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Ekonomika, Informatika)-lietuvių2vakarinis, savaitgalinis; mišrusis, ciklinis3vakarinis, savaitgalinis; mišrusis, ciklinisMatematikos mokslų magistras
29MGMFSveikatos mokslaiG09 Medicinos technologijos6213GX001Medicinos fizika (tarpkryptinė: Medicinos technologijos, Fizika)-lietuvių, anglų2dieninis; kontaktinis--Sveikatos mokslų magistras
30MGMFFiziniai mokslaiC02 Fizika6213CX001Medžiagų fizika (tarpkryptinė: Fizika, Medžiagų technologijos-lietuvių, anglų2vakarinis; kontaktinis--Fizinių mokslų magistras
31MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematika6211AX006Taikomoji matematikaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Matematikos mokslų magistras
32MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerija6211EX024Aeronautikos inžinerijaMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
33MIDFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerija6213EX001Darnus valdymas ir gamyba (tarpkryptinė: Aplinkos inžinerija, Gamybos inžinerija, Verslas)-lietuvių, anglų2vakarinis, savaitgalinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
34MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6211EX015Gamybos inžinerija-lietuvių1,5vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
35MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijos6211FX023Mados inovacijų technologijos-lietuvių, anglų1,5vakarinis; mišrusis--Technologijų mokslų magistras
36MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerija6211EX009Mechanikos inžinerija (vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai), Linčiopingo universitetu (Švedija), Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika), Aveiro universitetu (Portugalija))MA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
37MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6211EX017MechatronikaMA+anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
38MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6211EX018Pramonės inžinerija ir vadybaMA+anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
39MIDFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerija6211EX023TermoinžinerijaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
40MIDFInžinerijos mokslaiE12 Transporto inžinerija6211EX021Transporto priemonių inžinerijaMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
41PTVFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX076Integruotas projektavimo ir statybos valdymas-lietuvių1,5vakarinis, savaitgalinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
42PTVFVerslo ir viešoji vadybaL02 Vadyba6211LX035Vadyba-lietuvių1,5vakarinis, savaitgalinis; mišrusis2,5vakarinis, savaitgalinis; mišrusisVerslo vadybos magistras
43PTVFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6211EX014Valdymo technologijosMA+lietuvių2vakarinis, savaitgalinis; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
44SAFMenaiP09 Architektūra6211PX026ArchitektūraMA+lietuvių, anglų2vakarinis5; mišrusis--Menų magistras
45SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX006Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai-lietuvių, anglų1,5vakarinis5; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
46SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX008Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija-lietuvių, anglų1,5vakarinis5; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
47SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX007Statybos valdymas-lietuvių, anglų1,5vakarinis5; mišrusis--Inžinerijos mokslų magistras
48SHMMFUgdymo mokslaiM02 Edukologija6211MX020EdukologijaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Ugdymo mokslų magistras
49SHMMFMenaiP03 Muzika6211PX025Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas-lietuvių1,5dieninis; mišrusis--Menų magistras
50SHMMFHumanitariniai mokslaiN10 Filosofija6211NX032Skaitmeninė kultūraMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Humanitarinių mokslų magistras
51SHMMFSocialiniai mokslaiJ03 Sociologija6211JX045Socialinė politika ir gerovė-lietuvių1,5vakarinis; mišrusis--Socialinių mokslų magistras
52SHMMFSocialiniai mokslaiJ10 Komunikacija6211JX107Strateginė komunikacijaMA+lietuvių2vakarinis; mišrusis--Socialinių mokslų magistras
53SHMMFHumanitariniai mokslaiN05 Vertimas6211NX031Technikos kalbos vertimas ir postredagavimasMA+lietuvių, anglų2vakarinis; mišrusis--Humanitarinių mokslų magistras
54SHMMFVerslo ir viešoji vadybaL07 Viešasis administravimas6211LX040Viešasis administravimas-lietuvių1,5vakarinis; mišrusis2savaitgalinis; nuotolinis, ciklinisViešojo administravimo magistras
55SHMMFSocialiniai mokslaiJ02 Politikos mokslai6211JX044Viešoji politika ir saugumas-anglų1,5vakarinis; mišrusis--Socialinių mokslų magistras

1 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – MA+ pažymėtos studijų programos, kuriose galima rinktis programos įgyvendinimo kelią – krypties eksperto ar tarpkrypčio eksperto. Daugiau informacijos ir MA+ tarpkryptinių kompetencijų sąrašas pateikiamas interneto svetainėje https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/ma-plius/.
3 – Studijų programos, kurios siūlomos ir anglų kalba, įstojus nors vienam užsieniečiui, bus dėstomos tik anglų kalba.
4 – Studijų vykdymo būdas:
vykdymo laikas:
·  dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
·  vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
·  savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.
vykdymo būdas:
·  kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu;
·  mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų;
·  nuotolinis – studijos vykdomos virtualiojoje erdvėje (Universiteto atveju – Moodle), naudojant informacines ir komunikacines technologijas bei visiems studentams studijų veiklose dalyvaujant nuotoliniu būdu iš nutolusių darbo vietų;
·  ciklinis – 1-2 mėn. trunkančio ciklo metu intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis atsiskaitymas.
5 – Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

4 priedas. Priėmimo reikalavimai į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas 2023 metais

Eil. Nr.Fakultetas1Studijų krypčių grupėStudijų kryptisStudijų programaMotyvacijos vertinimas2Priėmimo reikalavimai baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias3 studijas pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro (magistro) kvalifikacinis laipsnisPriėmimo reikalavimai baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias3 studijas kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro (magistro) kvalifikacinis laipsnisPriėmimo reikalavimai baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnisPriėmimo reikalavimai baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro profesinio kvalifikacinis laipsnis
1CTFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerijaAplinkosaugos inžinerijaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
2CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerijaChemijos inžinerijaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
3CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijosMaisto mokslas ir mitybaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų arba mitybos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
4CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijosMaisto technologijos ir inovacijosŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
5CTFFiziniai mokslaiC01 ChemijaMedicininė chemijaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
6CTFTechnologijų mokslaiF05 BiotechnologijosPramoninė biotechnologijaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
7CTFFiziniai mokslaiC01 ChemijaTaikomoji chemijaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
8EEFInžinerijos mokslaiE02 BioinžinerijaBiomedicininė inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų ar sporto krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos arba informatikos studijų krypčių dalykų-bioinžinerijos, biofizikos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties; ir ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos arba informatikos studijų krypčių dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos-
9EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaElektronikos inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
10EEFInžinerijos mokslaiE08 Elektros inžinerijaElektros energetikos inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties; ir ≥18 kr. išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
11EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerijaEnergijos technologijos ir ekonomikaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės arba ekonomikos, vadybos ar verslo studijų krypties-elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
12EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaValdymo technologijosRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų ir informatikos mokslų krypčių grupių; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
13EVFVerslo ir viešoji vadybaL04 ApskaitaApskaita ir auditasRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis4verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis430 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų ir ≥1 m. darbo patirtis4; arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų
14EVFSocialiniai mokslaiJ01 EkonomikaEkonomikaRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis4verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis430 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis4; arba 40-60 kr. papildomosios studijos
15EVFVerslo ir viešoji vadybaL03 FinansaiFinansaiRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis4verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis430 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų ir ≥1 m. darbo patirtis4; arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 kr. išklausytų finansų studijų krypties dalykų
16EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 VadybaInovacijų valdymas ir antreprenerystėRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
17EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 VadybaĮmonių valdymasRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
18EVFVerslo ir viešoji vadybaL05 RinkodaraMarketingo valdymasRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėssocialinių mokslų studijų krypčių grupės ir ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės dalykų; kitų studijų krypčių grupių; ir 30 kr. papildomosios studijos (verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės), arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
19EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 VerslasTarptautinis verslasRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4); kitų studijų krypčių grupių papildomųjų studijų metu išklausyta ≥12 kr. (verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų) studijų krypčių grupės dalykų , arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
20EVFSocialiniai mokslaiJ01 EkonomikaVerslo ekonomikaRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis4verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis4-
21EVFVerslo ir viešoji vadybaL06 Žmonių išteklių vadybaŽmonių išteklių vadybaRAŠTU motyvacinis laiškasverslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėssocialinių mokslų studijų krypčių grupės ir ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės dalykų; kitų studijų krypčių grupių; ir jų ar papildomųjų studijų metu išklausyti ≥12 kr. žmonių išteklių vadybos studijų krypčių grupės dalykai, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
22EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 VerslasVerslo administravimas KTU MBA5ŽODŽIU motyvacinis pokalbis; esėvisų studijų krypčių grupių; ir ≥3 m. darbo patirtis4visų studijų krypčių grupių; ir ≥3 m. darbo patirtis4visų studijų krypčių grupių; ir ≥3 m. darbo patirtis4visų studijų krypčių grupių; ir ≥3 m. darbo patirtis4
23IFInformatikos mokslaiB01 InformatikaDirbtinio intelekto informatikaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų-informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos-
24IFInformatikos mokslaiB04 Informatikos inžinerijaInformacijos ir informacinių technologijų saugaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės-informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos-
25IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemosNuotolinio mokymosi informacinės technologijosRAŠTU motyvacinis laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupių; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosvisų studijų krypčių grupių; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos
26IFInformatikos mokslaiB03 Programų sistemosProgramų sistemų inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės-informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos-
27IFInformatikos mokslaiB02 Informacijos sistemosVeiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūrosRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės≥ 30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykųinformatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties; ir ≥30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos-
28MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematikaDidžiųjų verslo duomenų analitikaRAŠTU motyvacinis laiškasmatematikos mokslų krypčių grupės≥18 kr. išklausytų matematikos mokslų studijų krypčių grupės dalykų; ir ≥12 kr. informatikos mokslų arba ekonomikos studijų krypčių grupės dalykų; arba ≥30 kr. papildomosios studijos; arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir 60 kr. papildomosios studijos
29MGMFSveikatos mokslaiG09 Medicinos technologijosMedicinos fizikaRAŠTU motyvacinis laiškasmedicinos technologijų krypties; inžinerijos mokslų (bioinžinerijos), technologijų mokslų (medžiagų technologijos, biotechnologijos), fizinių mokslų (fizikos, chemijos), gyvybės mokslų (biofizikos, biochemijos) studijų krypčiųkitų fizinių mokslų, matematikos mokslų, technologijos mokslų, inžinerijos mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių; ir medicinos technologijų krypties ne mažesnės kaip 12 kr. papildomosios studijosmedicinos technologijų krypties; ir 60 kr. papildomosios studijos-
30MGMFFiziniai mokslaiC02 FizikaMedžiagų fizikaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės; ir 60 kr. papildomosios studijos-
31MGMFMatematikos mokslaiA02 Taikomoji matematikaTaikomoji matematikaRAŠTU motyvacinis laiškasmatematikos mokslų studijų krypčių grupės≥30 kr. išklausytų matematikos mokslų studijų krypčių grupės dalykų; arba 30 kr. papildomosios studijos; arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir 60 kr. papildomosios studijos
32MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerijaAeronautikos inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų; nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4; arba ≥18 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos universitetinio lygmens dalykų bei ≥1 m. darbo patirtis4; arba ≥18 kr. pagal su KTU suderintą programą išklausytų aeronautikos inžinerijos universitetinio lygmens dalykų≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
33MIDFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerijaDarnus valdymas ir gamybaŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; socialinių mokslų, tesės, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupės ir ≥20 kr. išklausytų inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės dalykųiki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis4
34MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaGamybos inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4; arba ≥18 kr. išklausytų gamybos inžinerijos universitetinio lygmens dalykų bei ≥1 m. darbo patirtis4; arba ≥18 kr. pagal su KTU suderintą programą išklausytų gamybos inžinerijos universitetinio lygmens dalykųnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
35MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijosMados inovacijų technologijosRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsdizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties ir ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų; arba kita studijų kryptis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4; arba kita studijų kryptis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4dizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties ir ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų; ir iki 30 kr. papildomosios studijos; arba kita studijų kryptis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
36MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerijaMechanikos inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
37MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaMechatronikaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
38MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerijaPramonės inžinerija ir vadybaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
39MIDFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerijaTermoinžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
40MIDFInžinerijos mokslaiE12 Transporto inžinerijaTransporto priemonių inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsnuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4
41PTVFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerijaIntegruotas projektavimo ir statybos valdymasŽODŽIU motyvacinis pokalbisstatybos inžinerijos studijų kryptiesinžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
42PTVFVerslo ir viešoji vadybaL02 VadybaVadybaŽODŽIU motyvacinis pokalbisverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis4)-
43PTVFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerijaValdymo technologijosŽODŽIU motyvacinis pokalbisinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4inžinerijos mokslų ir informatikos mokslų krypčių grupių; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
44SAFMenaiP09 ArchitektūraArchitektūraRAŠTU motyvacinis laiškasarchitektūros studijų krypties---
45SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerijaDarnūs ir energetiškai efektyvūs pastataiRAŠTU motyvacinis laiškasstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų kryptiesinžinerijos mokslų ar technologijų mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
46SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerijaStatybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerijaRAŠTU motyvacinis laiškasstatybos inžinerijos studijų kryptiesnžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosstatybos inžinerijos studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
47SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerijaStatybos valdymasRAŠTU motyvacinis laiškasstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų krypties inžinerijos mokslų ar technologijų mokslų krypčių grupės; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijosstatybos inžinerijos studijų krypties; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis4-
48SHMMFUgdymo mokslaiM02 EdukologijaEdukologijaŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupių; 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis4visų studijų krypčių grupių; 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis4
49SHMMFMenaiP03 MuzikaElektroninės muzikos kompozicija ir atlikimasŽODŽIU motyvacinis pokalbisvisų studijų krypčių grupių; ir išlaikytas stojamasis egzaminasvisų studijų krypčių grupių; ir išlaikytas stojamasis egzaminasmuzikos studijų krypties; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. darbo patirtis4; ir išlaikytas stojamasis egzaminas60 kr. papildomosios studijos; ir išlaikytas stojamasis egzaminas
50SHMMFHumanitariniai mokslaiN10 FilosofijaSkaitmeninė kultūraŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupių; 60 kr. papildomosios studijosvisų studijų krypčių grupių; 60 kr. papildomosios studijos
51SHMMFSocialiniai mokslaiJ03 SociologijaSocialinė politika ir gerovėŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųsocialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos60 kr. papildomosios studijos
52SHMMFSocialiniai mokslaiJ10 KomunikacijaStrateginė komunikacija (vykdoma kartu su Twente universitetu, Nyderlandai)ŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųsocialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis4; arba 60 kr. papildomosios studijos
53SHMMFHumanitariniai mokslaiN05 VertimasTechnikos kalbos vertimas ir postredagavimasŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupių; 30 kr. papildomosios studijosvisų studijų krypčių grupių; 30 kr. papildomosios studijos
54SHMMFVerslo ir viešoji vadybaL07 Viešasis administravimasViešasis administravimasŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, teisės, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos arba ≥3 m. darbo patirtis4 viešojo sektoriaus vadovaujamose pozicijose30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis4; arba 60 kr. papildomosios studijos
55SHMMFSocialiniai mokslaiJ02 Politikos mokslaiViešoji politika ir saugumasŽODŽIU arba RAŠTU motyvacinis pokalbis arba laiškasvisų studijų krypčių grupiųvisų studijų krypčių grupiųsocialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių grupės; ir 30 kr. papildomosios studijos60 kr. papildomosios studijos

1 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, priėmimo konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą. Skaičiuojant konkursinį balą, motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje dauginamas iš svertinio koeficiento – 0,1.
3 – Vientisosios studijos apima dvi (pirmąją ir antrąją) universitetines studijų pakopas. Baigus šias studijas, įgyjamas magistro laipsnis. Tai gali būti pvz.: architektūros, teisės, medicinos ar odontologijos studijos.
4 – Darbo patirtis turi atitikti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį, stojantysis šią patirtį turi pagrįsti, pateikdamas dokumentą.

5 priedas. Priėmimo reikalavimai užsienio valstybių piliečiams, 2023 m. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų1 studijų programas, konkursinio balo dedamosios ir jų įtaka

Eil. Nr.Fakultetas2Studijų krypčių grupėStudijų kryptisValstybinis kodasStudijų programaPirmasis dalykas*Svertinis koeficientasAntrasis dalykas*Svertinis koeficientasTrečiasis dalykas*Svertinis koeficientas
1CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerija6121EX019Cheminė technologija ir inžinerija (Chemical Technology and Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
2CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijos6121FX007Maisto mokslas ir technologija (Food Science and Technology)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
3EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerija6121EX021Atsinaujinančioji energetika (Renewable Energy Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
4EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX011Automatika ir valdymas (Automation and Control)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
5EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6123EX002Elektronikos ir elektros inžinerija (Electronics and Electrical Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
6EEFInžinerijos mokslaiE08 Elektros inžinerija6121EX010Elektros inžinerija (Electrical Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
7EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX013Intelektinės robotikos sistemos (Intelligent Robotics Systems)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
8EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX014Transporto elektronika (Transport electronics)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
9EVFVerslo ir viešoji vadybaL02 Vadyba6121LX074Verslo skaitmenizavimo vadyba (Business Digitalization Management)matematika0,4istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0,4motyvacija0,2
10IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6121BX035Dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence)matematikos stojamasis egzaminas0,5informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,3anglų kalba0,2
11IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6121BX010Informatika (Informatics)matematikos stojamasis egzaminas0,5informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija0,3anglų kalba0,2
12MGMFTechnologijų mokslaiF03 Medžiagų technologijos, C02 Fizika6122FC001Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (Materials Physics and Nanotechnologies)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
13MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerija6121EX024Aviacijos inžinerija (Aviation Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
14MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijos6121FX001Mados inžinerija (Fashion Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
15MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerija6121EX008Mechanikos inžinerija (Mechanical Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
16MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6121EX017Mechatronika (Mechatronics)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
17PTVFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6121EX085Programuojamos automatikos sistemos (Programmable Automation Systems)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
18SAFMenaiP09 Architektūra6011PX003Architektūra1 (Architecture)stojamasis egzaminas0,5matematika arba informacinės technologijos, arba fizika0,3anglų kalba0,2
19SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6121EX005Statybos inžinerija (Civil Engineering)matematika0,4chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija0,4anglų kalba0,2
20SHMMFSocialiniai mokslaiJ10 Komunikacija6121JX069Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (Communication Studies and Information Management Technologies)anglų kalba0,4istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,4motyvacija0,2
21SHMMFHumanitariniai mokslaiN01 Lingvistika6121NX035Naujųjų medijų kalba (New Media Language)anglų kalba0,5istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos0,3motyvacija0,2
22SHMMFVerslo ir viešoji vadybaL07 Viešasis administravimas6121LX027Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė (Public Governance and Civil Society)istorija0,4geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos0,4motyvacija0,2

1 – Vientisosios studijos apima dvi (pirmąją ir antrąją) universitetines studijų pakopas. Baigus šias studijas, įgyjamas magistro laipsnis.
2 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
3 – Taisyklėse nurodytais atvejais arba stojančiojo pageidavimu, vietoje valstybinio brandos arba jam prilyginamo egzamino Universitetas nuotoliniu arba tiesioginiu būdu organizuoja atitinkamo dalyko stojamąjį egzaminą.

6 priedas. Priėmimo reikalavimai užsienio valstybių piliečiams, 2023 m. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas

Eil. Nr.Fakultetas1Studijų krypčių grupėStudijų kryptisValstybinis kodasStudijų programaMotyvacijos vertinimasPagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios2 studijos)Papildomi priėmimo reikalavimai3
1CTFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerija6211EX003Aplinkosaugos inžinerija (Enviromental Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
2CTFInžinerijos mokslaiE11 Chemijos inžinerija6211EX020Chemijos inžinerija (Chemical Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥18 kr. chemijos ir chemijos inžinerijos studijų krypties dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
3CTFTechnologijų mokslaiF06 Maisto technologijos6211FX011Maisto mokslas ir mityba (Food Science and Nutrition)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥18 kr. maisto technologijų studijų krypties dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
4CTFFiziniai mokslaiC01 Chemija6281CX001Medicininė chemija (Medicinal Chemistry)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
5CTFTechnologijų mokslaiF05 Biotechnologijos6211FX010Pramoninė biotechnologija (Industrial Biotechnology)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų krypties dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥18 kr. biotechnologijų studijų krypties dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
6CTFFiziniai mokslaiC01 Chemija6211CX014Taikomoji chemija (Applied Chemistry)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
7EEFInžinerijos mokslaiE02 Bioinžinerija6211EX002Biomedicininė inžinerija (Biomedical Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų ar sporto krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos arba informatikos studijų krypčių dalykųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
8EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6211EX012Elektronikos inžinerija (Electronics Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
9EEFInžinerijos mokslaiE13 Energijos inžinerija6211EX073Energijos technologijos ir ekonomika (Energy Technologies and Economics)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės arba ekonomikos, vadybos ar verslo studijų kryptiesBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
10EEFInžinerijos mokslaiE09 Elektronikos inžinerija6211EX014Valdymo technologijos (Control Tehnologies)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties dalykųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
11EVFVerslo ir viešoji vadybaL04 Apskaita6211LX037Apskaita ir auditas (Accounting and Auditing)RAŠTU ir ŽODŽIUverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
13IFInformatikos mokslaiB01 Informatika6211BX007Dirbtinio intelekto informatika (Artificial Intelligence in Computer Science)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
14MGMFSveikatos mokslaiG09 Medicinos technologijos6213GX001Medicinos fizika (Medical Physics)RAŠTU ir ŽODŽIUmedicinos technologijų krypties; inžinerijos mokslų (bioinžinerijos), technologijų mokslų (medžiagų technologijos, biotechnologijos), fizinių mokslų (fizikos, chemijos), gyvybės mokslų (biofizikos, biochemijos) studijų krypčiųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
15MGMFFiziniai mokslaiC02 Fizika6213CX001Medžiagų fizika (Material Physics)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
12EVFVerslo ir viešoji vadybaL01 Verslas6211LX029Tarptautinis verslas (International Business)RAŠTU ir ŽODŽIUverslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės; ≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės dalykųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
16MIDFInžinerijos mokslaiE14 Aeronautikos inžinerija6211EX024Aeronautikos inžinerija (Aeronautical Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės; ≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykųBakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥15 kr. aeronautikos inžinerijos ar elektronikos ir elektros inžinerijos bei mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų. Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
17MIDFInžinerijos mokslaiE03 Aplinkos inžinerija6213EX001Darnus valdymas ir gamyba (Sustainable Management and Production)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės; socialinių mokslų, tesės, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupės ir ≥20 kr. išklausytų inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės dalykųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
18MIDFTechnologijų mokslaiF02 Polimerų ir tekstilės technologijos6211FX023Mados inovacijų technologijos (Fashion Innovation Technologies)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
19MIDFInžinerijos mokslaiE06 Mechanikos inžinerija6211EX009Mechanikos inžinerija (Mechanical Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
20MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6211EX017Mechatronika (Mechatronics)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
21MIDFInžinerijos mokslaiE10 Gamybos inžinerija6211EX018Pramonės inžinerija ir vadyba (Industrial Engineering and Management)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
22MIDFInžinerijos mokslaiE12 Transporto inžinerija6211EX021Transporto priemonių inžinerija (Vehicle Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUinžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupėsBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
23SAFMenaiP09 Architektūra6211PX026Architektūra (Architecture)RAŠTU ir ŽODŽIUarchitektūros studijų kryptiesBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
24SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX008Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija (Structural and Building Products Engineering)RAŠTU ir ŽODŽIUstatybos inžinerijos studijų kryptiesBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
25SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX006Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai (Sustainable and Energy Efficient Buildings)RAŠTU ir ŽODŽIUstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų kryptiesBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
26SAFInžinerijos mokslaiE05 Statybos inžinerija6211EX007Statybos valdymas (Construction Management)RAŠTU ir ŽODŽIUstatybos inžinerijos, energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų krypties Bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.
27SHMMFHumanitariniai mokslaiN05 Vertimas6211NX031Technikos kalbos vertimas ir postredagavimas (Translation and Post-Editing of Technical Texts)RAŠTU ir ŽODŽIUvisų studijų krypčių grupiųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. Anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba. Lietuvių arba rusų kalba yra gimtoji arba lietuvių arba rusų kalbos lygis CEFR ≥ C1, arba ankstesnės studijos baigtos lietuvių arba rusų kalba.
28SHMMFSocialiniai mokslaiJ02 Politikos mokslai6211JX044Viešoji politika ir saugumas (Public Policy and Security)RAŠTU ir ŽODŽIUvisų studijų krypčių grupiųBakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60 proc. ir anglų kalbos lygis IELTS ≥ 6.0, TOEFL ≥ 85, CEFR ≥ C1 arba ankstesnės studijos baigtos anglų kalba.

1 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Vientisosios studijos apima dvi (pirmąją ir antrąją) universitetines studijų pakopas. Baigus šias studijas, įgyjamas magistro laipsnis.
3 – Visi stojantieji privalo tenkinti pagrindinius ir papildomus priėmimo reikalavimus.

7 priedas. Sąskaitų, į kurias reikia mokėti stojamąją studijų įmoką, registracijos studijoms įmoką ir įmokas už studijas, rekvizitai

 

Stojamąją studijų įmoką* (privaloma mokėti visiems stojantiesiems, išskyrus stojantiems į pirmosios pakopos studijas per bendrąjį priėmimą LAMA PBO) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“ **, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“ ***, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Luminor Bank“, AB, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

 

Registracijos studijoms įmoką* (privaloma mokėti visiems priimtiesiems, išskyrus užsienio šalių piliečius, stojančius per institucinį užsienio šalių piliečių priėmimą apply.ktu.edu) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“ **, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“ ***, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Luminor Bank“, AB, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

 

Įmokas už studijas* (privaloma mokėti priimtiesiems į valstybės nefinansuojamas studijas) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“ **, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“ ***, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Luminor Bank“, AB, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

 

 

* – mokantiems iš užsienio banko sąskaitos galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“ **, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22, mokėjime būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“ ***, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT (BIC) CBVI LT 2X, mokėjime būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

arba

   1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Luminor Bank“, AB, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X, mokėjime būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

 

** – mokantiems įmokas „Swedbank“, AB  nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

*** – mokantiems įmokas „SEB bankas“, AB  nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).