ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Aviacijos inžinerija

Tai mokslas, tiesiogine ir perkeltine prasmėmis leidžiantis mums pakilti aukštai. Tiesa, jūs jau esate šio to išmokę – nors tikriausiai pirmasis jūsų išlankstytas popierinis lėktuvėlis ir nebuvo toks geras, kaip vėliau bus jūsų kurti prototipai – tai jau pradžia. Studijuodami sužinosite, kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai ir kaip tos medžiagos elgiasi skrydžio metu. Čia ne tik suprasite, kaip projektuoti, gaminti ir prižiūrėti orlaivius, bet ir išmoksite spręsti kūrybinius inžinerijos ir aviacijos uždavinius. Tokiu būdu tapsite garbingos Lietuvos aviacijos dalimi ir jos istorijos kūrėju.

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aeronautikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Orlaivių projektavimas,
Orlaivių techninės priežiūros technologija
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3426 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
Studentų g. 56-232, Kaunas
Tel. +370 685 25830
el. p. saulius.japertas@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Orlaiviai – lėktuvai, sklandytuvai, sraigtasparniai.
Technologijos – avionika, diagnostika, gamyba.
Brėžiniai – dvimatė, trimatė erdvė, projektavimas.
Konstrukcijos – sandara, sąveika, veikiančios jėgos.
Orlaivių, jų sistemų ir elementų projektavimas ir modernizavimas Orlaivių techninės priežiūros technologijų ir procesų išmanymas, parinkimas ir valdymas Orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo nustatymas ir užtikrinimas Saugos ir teisės normų inžinerinėje veikloje aviacijos srityje išmanymas

 

 

Programos vertės

Studijos

Tapsite aviacijos inžinieriumi

Ši studijų programa parengta įvertinant VšĮ Transporto kompetencijų agentūros ir aviakompanijų rekomendacijas, todėl studijos sudarys prielaidas siekti orlaivių techniko ar inžinieriaus licencijos. Jums apsispręsti padės studijų procese dalyvaujantys kviestiniai lektoriai – praktikai iš aviacijos kompanijų, kurie jus supažindins su naujausiomis aviacijoje naudojamomis technologijomis ir projektavimo specifikomis.

Infrastruktūra

Dirbsite su modernia įranga

Studijuodami dirbsite su Universiteto laboratorijose esančia specializuota tyrimų įranga, tokia, kaip aerodinaminis vamzdis, neardomos kontrolės įranga, orlaivių ar jų sistemų bei konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistema.

Taip pat turėsite progą dirbti su naujausia orlaivių techninės priežiūros įranga kartu su aviacijos srities kompanijomis: AB „Sportinė aviacija ir Ko“, AB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Aviabaltika“, aviakompanijos „Ryanair“ padalinyje „Kaunas Aircraft Maintenance Services“ ir kitomis.

Kolegos

Nebus kada stovėti vietoje

Aviacijos inžinerijos studijų programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai. Kai kurie iš jų nuo pat vaikystės svajoja sieti savo ateitį su aviacijos profesija, todėl išbandymų ir motyvacijos iš aplinkos jums tikrai netrūks. Čia galėsite įsitraukti į studentų vykdomus projektus, kaip „Skraidanti aerodinamikos laboratorija“, „Vienvietis malūnsparnis „Kėkštas“, „Bepilotis orlaivis“ ir kitus, kuriuose tobulėsite, gilinsite savo žinias ir, galbūt, sukursite savo asmeninį projektą.

Įgūdžiai

Teorija, pritaikoma praktikoje

Baigę studijas būsite pasiruošę pradėti savo profesinį kelią ir projektuoti aviacijos įrangą, kurti, tyrinėti ir tobulinti orlaivių sistemas, išaiškinti funkcionalumo bei patikimumo problemas. Tai įgūdžiai, kurie leis dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse bei aviakompanijose.

Karjera

Darbdaviai jau dabar ieško jūsų

Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas – vis didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, todėl baigę studijas galite tikėtis daugybės darbo pasiūlymų. Jūsų laukia puikios perspektyvos ir siekiant tarptautinės karjeros: nuo inžinierių-mechanikų ir inžinierių-konstruktorių, licencijuotų aviacijos inžinierių ir aviacijos specialistų iki aviakompanijų atsakingųjų, kokybės ar mokymų vadovų.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– individualaus bei darbo grupėse įgūdžiai;
– analitinis ir kritinis mąstymas;
– imlumas naujovėms;
– kūrybiškumas;
– problemų sprendimas, vertinimas;
– sprendimų priėmimas.

Studento gebėjimai
– gebės projektuoti įrangą;
– gebės taikyti metodus tyrinėdamas orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas;
– gebės kurti bei tobulinti orlaivių sistemas;
– gebės dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose;
– gebės dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse.

 

 

Gali tapti

– orlaivių elementų ir sistemų projektavimas naudojant kompiuterinio modeliavimo programas;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, vadovavimas gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant automatinio valdymo sistemas ir jų atliekamus procesus.
– orlaivio elementų neardomoji kontrolė ir darbingumo nustatymas;
– orlaivio techninės priežiūros darbų atlikimas, derinimas ir valdymas;
– įrangos atitikimo techninėms sąlygoms ir saugos standartams užtikrinimas.
– elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų aptarnavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
– gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas avionikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Laurynas Krasinskas

Laurynas Krasinskas

Aviacijos specialistų mokymo centras - instruktorius
Martynas Lendraitis

Martynas Lendraitis

KTU MIDF Transporto inžinerijos katedros aviacijos inžinierius - konstruktorius

 

 

Atsiliepimai

Martynas Grigalavičius

Martynas Grigalavičius

AB „FL Technics“ Lėktuvų techninės priežiūros centro Kaune vadovas

 

Bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, inžinerinio palaikymo ir techninės priežiūros planavimą išmanantys ir didžiausius bei moderniausius orlaivius Boeing 747 ir Boeing 787 Dreamliner lėktuvų techninės priežiūros centre Kaune aptarnaujantys programos absolventai turi puikias tarptautinės karjeros aviacijos inžinerijos srityje perspektyvas.

Martynas Grigalavičius

Marius Andrikaitis

AB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius - konstruktorius

 

Studijų metu įgytos orlaivių projektavimo, moderniosios gamybos technologijų, skrydžio dinamikos teorijos žinios bei įsisavinti kompiuterinės lengvųjų konstrukcijų analizės metodai leidžia sėkmingai darbuotis kūrybinėje veikloje, projektuojant Lietuvos aviacijos pasididžiavimą – sklandytuvus.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Saulius Japertas
Studentų g. 56-232, Kaunas
Tel. +370 685 25830
el. p. saulius.japertas@ktu.lt