en

Bakalauro studijos

Asmenys, turintys brandos atestatą ir jo priedą arba kitus vidurinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kviečiami konkurso tvarka stoti į pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programą. Priėmimas į pirmąją studijų pakopą bei vientisąsias studijas vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

Rask studijas

Aktuali informacija

 • Tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti, nusako Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2018 m. taisyklės.
 • Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauros) bei vientisąsias studijas vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.
 • Stojantieji, pateikę prašymą, dalyvauja konkurse, kuriame vertinamas jų atitikimas minimaliems priėmimo reikalavimams ir apskaičiuojamas konkursinis balas.
 • Priėmimo į pirmosios pakopos bei vientisąsias studijas 2018 m. rezultatai.
 • Priėmimo į pirmosios pakopos bei vientisąsias studijas 2017 m. rezultatai.

* VF – valstybės finansuojama studijų vieta, VNF – valstybės nefinansuojama studijų vieta.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Studijų vertės

 • modernūs dėstymo metodai atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • išlyginamieji pagrindų dalykų kursai – sudarytos geriausios sąlygos tinkamai pasirengti ir sklandžiai integruotis Universitete;
 • bendra veikla su pažangiais užsienio universitetais;
 • mentorystės programa –  net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos galima pasirinkti kiekviename savo studijų etape.
 

Priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2019 metais

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2018 metais

Konkursinis balas stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos). stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas). stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą , o stojantiems į studijų programą Integruotoji dalykų pedagogika – motyvacijos vertinimą.

Konkursinio balo sandara

 • Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio), o stojant į menų krypčių grupės studijų programas – ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, perskaičiuoti pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios studijų pakopos ir vientisąsias studijas 2018 metų tvarkos aprašą.
 • Priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti taikomi Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos apraše nustatyti kriterijai.
 • Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, nustatyta tvarka.
 • Pagrindiniai kriterijai yra šie:
  • 1-ojo dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas;
  • 2-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • 3-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, nesutampantis su kitais, kurio valstybiniais brandos egzaminais organizuojamas einamaisiais metais (technologijos mokslų studijų sričiai gali būti imamas kvalifikacijos egzamino įvertinimas);
  • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis konkursinis dalykas).
 • Mokomųjų dalykų ir (ar) stojamųjų egzaminų įvertinimų įtaka stojančiojo konkursiniam balui nurodyta Priėmimo taisyklių 2 priede.
 • Papildomi kriterijai yra šie:
  • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  • motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
  • tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
  • brandos darbo įvertinimas;
  • dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra netrumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas;
  • stojantiesiems į muzikos studijų krypties programą Muzikos technologijos – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.
 • Papildomų kriterijų vertė nudodyta čia.
 • Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoje nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų (įskaitytinai) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.
 • Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Priėmimo prašymo pateikimas

2019 m. priėmimo procedūrų datos bus paskelbtos sausio mėnesį.

 

Instituciniame priėmime
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis Priėmimo grupėje, adresu K. Donelaičio g. 73-404, arba el. paštu priemimo.sistema@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą.
 • Prašyme galima nurodyti iki keturių studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.
 • Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei brandos atestate nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Konsultacijas dėl Institucinio priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė
K. Donelaičio g. 73-404, Kaunas
Tel.: +370 (37) 300 007,
+370 (685) 96 007, +370 (665) 17 478
El. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Bendrajame priėmime
 1. Prašymai, leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse numatytomis datomis teikiami tik internetu, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.
 2. Stojamoji studijų įmoka netaikoma, nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.
 3. Bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu stojančiojo prašyme gali būti nurodyta iki 9 pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
 4. Informaciją apie prašymo teikimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO konsultantai.
Konsultacija dėl studijų programos pasirinkimo teikiama:

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Konsultacija dėl Bendrojo priėmimo prašymo pateikimo teikia:

LAMA BPO
Studentų g. 54, Kaunas
Tel. +370 (37) 320 728
El. p. info@lamabpo.lt

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Instituciniame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami Priėmimo grupei kartu su priėmimo prašymu.
 2. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėn., o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę.
 3. Stojantieji, kurie turi Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC), išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą, teikdami priėmimo prašymą, pateikia pažymos kopiją.
 4. Stojančiajam pateikus SKVC išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą, išduodama atlikto vertinimo pažyma, ji pridedama prie stojančiojo prašymo.
Bendrajame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt.
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo į prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

 • Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys:
  • pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo,
  • baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • norintys studijuoti dar vieną pirmosios studijų pakopos programą.
 • Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 • Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
 • Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 • Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu.
 • Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento;
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 • Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centruose.
 

Datos ir terminai

2019 m. priėmimo procedūrų datos bus paskelbtos sausio mėnesį.

Institucinio priėmimo 2018 m. procedūrų datos

Etapai

Priėmimo procedūros

Datos

nuo

iki

Pirmas etapas Prašymų teikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2018-04-03 8 val. 2018-05-30 12 val.
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-04-05 8 val. 2018-05-31 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2018-04-05 13 val. 2018-05-31 17 val.
Antras etapas Prašymų teikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2018-08-20 8 val. 2018-08-30 12 val.
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-22 8 val. 2018-08-31 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2018-08-22 13 val. 2018-08-31 16 val.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą procedūrų datos

Etapai*

Priėmimo procedūros Datos
nuo iki

Pirmas etapas

Prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2018-08-13 8 val. 2018-08-24 12 val.
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose 2018-08-27 8 val. 2018-08-30 16 val.
Stojančiojo kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2018-08-31 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2018-08-31 17 val.

Antras etapas

Prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-01-02 8 val. 2019-01-21 12 val.
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose 2019-01-22 8 val. 2019-01-25 16 val.
Stojančiojo kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-01-31 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2019-01-31 17 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape asmenys priimami studijuoti nuo pavasario semestro.

2019 m. priėmimo procedūrų datos bus paskelbtos sausio mėnesį.

Bendrojo priėmimo 2018 m. procedūrų datos

Priėmimo procedūros Datos
nuo iki

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti teikimas*. Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018-08-13 2018-08-17 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas KTU 2018-08-22 8 val. 2018-08-23 17 val.

* – Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis LAMA BPO IS yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 4. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 7. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 8. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Bendrajame priėmime prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti galima per nuorodą LAMA BPO IS skiltyje UŽPILDYTAS PRAŠYMAS. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu instituciniame priėmime nuoroda bus individualiai siunčiama el. paštu.
 3. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti, fakulteto studijų centrui privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
 • asmens tapatybės kortelės arba paso;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
 • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 1. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 2. Pakviestieji studijuoti studijų programąSveikatos informatikagalimybės studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu neturi, nes sutartis yra trišalė.
 3. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą LAMA BPO IS. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens dokumento (tapatybės kortelės arba paso);
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį Bendrojo priėmimo metu pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, K. Baršausko g. 59, pirmojo aukšto fojė, fakultetų įgaliotiems atstovams.
 4. Atvykstant studijų sutartį sudaryti į Universitetą Kaune, artimiausią automobilių parkavimo vietą rasite: Studentų gatvėje arba Prekybos centrų MOLAS arba LIDL aikštelėse.

Fakultetų studijų centrų kontakai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
mob. tel. +370 682 46 815
tel. +370 37 300 156
e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
tel. +370 37 300 572
e. p. laima.sinkeviciute@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
tel. +370 37 300 250
e. p. agne.grigaliunaite@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 300 350
e. p. nida.maciuleviciene@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
mob. tel. + 370 610 60 279
tel.: +370 37 300 300
e. p. jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
tel. +370 37 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
tel. +370 37 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-407, Kaunas
tel. +370 37 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
mob. tel. +370 686 54 890
tel. +370 45 465 687
e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per institucinį priėmimą ir į aukštesnį semestrą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): 12€, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka visi pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): 40€, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): studijų įmokų dydžiai tvirtinami Universiteto Senato nutarimu, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas  per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintos studentų, priimamų 2018 metais, norminės universitetinių studijų kainos.

2018 – 2019 m. m. metinė studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Metinė kaina Kredito kaina
Nuolatinės Ištęstinės
Ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 1285€ 857€ 21,42€
1680€1 1120€1 28,00€1
Matematikos mokslų studijų krypčių grupė 1569€ 1046€ 26,15€
Lingvistikos studijų kryptis 1906€ 1271€ 31,77€
Ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, architektūros2, vertimo studijų kryptis 2274€ 1516€ 37,90€
Muzikos studijų kryptis 5376€ 3584€ 89,60€

1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
2 – Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 3284 € studijų kaina, ištęstine forma – 2189 €, vieno kredito kaina 54,73 €.

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos ir skatinimo galimybės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.

Iškilus problemoms su apmokėjimu

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.