en

Bakalauro studijos

Asmenys, turintys brandos atestatą ir jo priedą arba kitus vidurinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kviečiami konkurso tvarka stoti į pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų programą. Priėmimas į pirmąją studijų pakopą bei vientisąsias studijas vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

Rask studijas

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Aktuali informacija

 • Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2019 m. taisyklės.
 • Priėmimas vykdomas per institucinį (KTU) ir bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą nustatytomis datomis.
 • Minimalūs reikalavimai 2019 m. abiturientams: valstybės finansuojamose vietose – 3 valstybinių brandos egzaminų (lietuvių k. ir literatūros, užsienio k., matematikos) įvertinimų aritmetinis vidurkis ≥ 40, geriausių 5 brandos atestato dalykų įvertinimų aritmetinis vidurkis ≥ 7, valstybės nefinansuojamose vietose – 1 bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamuose vietose yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
 • 2018 m. priėmimo rezultatai.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Praplėsk savo kompetencijas

Studijų vertės

 • modernūs dėstymo metodai atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • išlyginamieji pagrindų dalykų kursai – sudarytos geriausios sąlygos tinkamai pasirengti ir sklandžiai integruotis Universitete;
 • bendra veikla su pažangiais užsienio universitetais;
 • mentorystės programa –  net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos galima pasirinkti kiekviename savo studijų etape.
 

Priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2019 metais, pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus ir kitus kriterijus:

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):
 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos):
  • ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
  • ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

2016 – 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

Kitais atvejais

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 • Vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

Papildomas reikalavimas visiems, nepriklausomai nuo vidurinį išsilavinimo įgijimo metų
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

 • Stojančiojo konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę:
  • šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminai,
  • šimtabalėje skalėje pateikiami stojamųjų egzaminų įvertinimai,
  • mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai,
  • mokykliniams brandos egzaminams prilyginti metiniai pažymiai.
 • Stojančiųjų konkursinį balą sudaro šie kriterijai:
  • brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų Priėmimo taisyklių 2 priede, suma;
  • balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus, nurodytus Priėmimo taisyklių 8 priede. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą, tačiau taip, kad bendra nurodytų dedamųjų suma neviršytų 2,5.
 • Brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios:
  • pagrindinio, 1-ojo dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas (jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui) ir svertinis koeficientas – 0,4;
  • 2-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) ir svertinis koeficientas – 0,2;
  • 3-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), nesutampantis su kitais, kurio valstybiniais brandos egzaminais organizuojamas einamaisiais metais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos, technologijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programai gali būti imamas kvalifikacijos egzamino įvertinimas ir svertinis koeficientas – 0,2;
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis konkursinis dalykas) ir svertinis koeficientas – 0,2.
 • Stojantiesiems į Muzikos technologijų studijų programą brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas  svertiniu koeficientu – 1. Stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo 2019 m. tvarkos aprašą rasite čia.
 • Stojantiesiems į Architektūros studijų programą  – 0,5 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, – 0,2 svertiniais koeficientais įskaičiuojami matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai ir – 0,1 koeficientu skaičiuojamas trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais. Stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo 2019 m. tvarkos aprašą rasite čia.
 • Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  Perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 • Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą perskaičiuojami į 4-10 pažymių skalę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle, kurią rasite čia.

Priėmimo prašymo pateikimas

Instituciniame priėmime
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis Priėmimo grupėje, adresu K. Donelaičio g. 73-404, arba el. paštu priemimo.sistema@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas).
Pildymui word formatu ir atsispausdinimui:
Atsispausdinimui pdf formatu ir pildymui:
 • Prašyme galima nurodyti iki keturių studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.
 • Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtojo (stojančiojo ar studento) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei brandos atestate nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
 • Norėdami pasikonsultuoti apie Universiteto pritaikomumą negalią turintiems asmenims, kreipkitės kontaktais:
  tel. +370 37 300 327
  el. p. klausk@ktu.lt
Konsultacijas dėl Institucinio priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė
K. Donelaičio g. 73-404, Kaunas
Tel.: +370 (37) 300 007,
+370 (685) 96 007, +370 (665) 17 478
El. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Bendrajame priėmime
 1. Prašymai, leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse numatytomis datomis teikiami tik internetu, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.
 2. Stojamoji studijų įmoka netaikoma, nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.
 3. Bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu stojančiojo prašyme gali būti nurodyta iki 9 pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
 4. Informaciją apie prašymo teikimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO konsultantai.
Konsultacija dėl Bendrojo priėmimo prašymo pateikimo teikia:

LAMA BPO
Studentų g. 54, Kaunas
Tel. +370 (37) 320 728
El. p. info@lamabpo.lt

Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

 • Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys:
  • pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo,
  • baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • norintys studijuoti dar vieną pirmosios studijų pakopos programą.
 • Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 • Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
 • Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 • Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu.
 • Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento;
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 • Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centruose.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Instituciniame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami Priėmimo grupei kartu su priėmimo prašymu.
 2. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėn., o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę.
 3. Stojantieji, kurie turi Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC), išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą, teikdami priėmimo prašymą, pateikia pažymos kopiją.
 4. Stojančiajam pateikus SKVC išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą, išduodama atlikto vertinimo pažyma, ji pridedama prie stojančiojo prašymo.
Bendrajame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt.
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo į prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 

Datos ir terminai

Bendrojo priėmimo

Pagrindinio priėmimo pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų priimti studijuoti registravimas* 2019-06-01
00 val.
2019-07-22
15 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija 2019-06-17 2019-07-05
Rezultatų paskelbimas iki 2019-07-10
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija** 2019-07-11 2019-07-12
Rezultatų paskelbimas iki 2019-07-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-07-26
iki 12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-07-29
8 val.
2019-07-31
17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-01
iki 12 val.

Pagrindinio priėmimo antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų priimti studijuoti teikimas*** 2019-08-01
12 val.
2019-08-03
12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-06
iki 12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-08-07
8 val.
2019-08-08
17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-09
iki 12 val.

Papildomas priėmimas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų* priimti studijuoti teikimas*** 2019-08-12
00 val.
2019-08-15
00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-20
iki 12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-08-21
8 val.
2019-08-22
17 val.

* – Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų pateikimas LAMA BPO IS.

** – Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas  jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

*** – Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Institucinio priėmimo

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-04-01
8 val.
2019-05-30
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-04-08
8 val.
2019-05-30
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-05-20
10 val.
2019-05-31
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-08-16
12 val.
2019-08-29
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-26
8 val.
2019-08-30
12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-08-26
10 val.
2019-08-30
15 val.

Priėmimo į aukštesnį semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-08-05
8 val.
2019-08-27
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2019-08-27
8 val.
2019-08-27
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-08-28
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2019-08-29
16 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-01-02
8 val.
2020-01-28
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2020-01-29
8 val.
2020-01-30
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-01-29
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2020-01-31
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis LAMA BPO IS yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 4. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 7. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 8. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Bendrajame priėmime prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti galima per nuorodą LAMA BPO IS skiltyje UŽPILDYTAS PRAŠYMAS. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu instituciniame priėmime nuoroda bus individualiai siunčiama el. paštu.
 3. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti, fakulteto studijų centrui privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
 • asmens tapatybės kortelės arba paso;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
 • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 1. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 2. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą LAMA BPO IS. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens dokumento (tapatybės kortelės arba paso);
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį Bendrojo priėmimo metu pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, K. Baršausko g. 59, pirmojo aukšto fojė, fakultetų įgaliotiems atstovams.
 4. Atvykstant studijų sutartį sudaryti į Universitetą Kaune, artimiausią automobilių parkavimo vietą rasite: Studentų gatvėje arba Prekybos centrų MOLAS arba LIDL aikštelėse.

Fakultetų studijų centrų kontaktai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
mob. tel. +370 682 46 815
tel. +370 37 300 156
e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
tel. +370 37 300 572
e. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt

 

tel. +370 37 300 583
e. p. renata.paupariene@ktu.lt

 

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
tel. +370 37 300 250
e. p. agne.grigaliunaite@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 300 350
e. p. vitalija.gabriene@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
mob. tel. + 370 610 60 279
tel.: +370 37 300 300
e. p. jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt

e. p. laura.baleviciute@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
tel. +370 37 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
tel. +370 37 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Nuolatinių studijų aptarnavimo administratorė

Studentų g. 48-409, Kaunas
tel. +370 37 300 465
e. p. virginija.klimaviciene@ktu.lt

 

Ištęstinių ir papildomųjų studijų aptarnavimo administratorė

Studentų g. 48-407, Kaunas
tel. +370 37 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
mob. tel. +370 686 54 890
tel. +370 45 468 547
e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

e. p. rita.laurikietyte@ktu.lt

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per institucinį priėmimą ir į aukštesnį semestrą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): 12€, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka visi pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): 45€, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): studijų įmokų dydžiai tvirtinami Universiteto Senato nutarimu, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

2019 m. metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 1466€ 977€ 24,43€
1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms 1680€1 1120€1 28,00€1
Taikomosios matematikos studijų kryptis 1791€ 1194€ 29,85€
Lingvistikos studijų kryptis 2175€ 1450€ 36,25€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis ir architektūros2 studijų kryptis 2595€ 1730€ 43,23€
Muzikos studijų kryptis 6139€ 4093€ 102,32€

1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
2 – Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 3737 € studijų kaina, ištęstine forma – 2491 €, vieno kredito kaina 62,28 €.

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos ir skatinimo galimybės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.