Bakalauro studijos ir vientisosios studijos

Bakalauro studijos yra pirmosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 180 arba 240 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 3 arba 4 metai. Bakalauro studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros šeštąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašas yra čia.

 

Vientisosios studijos apima pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, išlaikę stojamąjį egzaminą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena vientisųjų studijų programa – Architektūra, kurios apimtis yra 300 studijų kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose.

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės) II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as ir 2-as priedai).

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

Atlik karjeros testą – sužinok kokias studijas pasirinkti:

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims, stojantiesiems į pirmą semestrą, ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos (bakalauro studijų) ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus antrame bei VIII skyriaus trečiame skirsniuose.

 

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas:

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.
 2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).
 3. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.
 2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 3. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 3. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 2. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 2. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims, stojantiesiems į pirmą semestrą, ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus antrame bei VIII skyriaus trečiame skirsniuose.

 

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.
 2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).
 3. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
 2. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Visiems stojantiesiems taikomas mažiausias stojamasis konkursinis balas – 5,4. Išimtis – mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Konkursiniam balui apskaičiuoti taikoma LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta tvarka ir naudojama dešimties balų skalė. Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Priėmimo taisyklių 2-ame priede ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Konkursinio balo dedamosios:

 1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam). Informatikos, inžinerijos, technologijų, žemės ūkio ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino arba metinio dalyko įvertinimas.

Konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos – brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

Stojantiesiems į Architektūros studijų programą konkursiniam balui apskaičiuoti imamas stojamojo egzamino įvertinimas ir brandos atestato įvertinimai – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, bei trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

 

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos tvarkos ketvirtajį priedą, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2024 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo. Universitete nėra taikomi kiti papildomi balai, kurie gali būti įtraukiami į konkursinio balo skaičiavimą.

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtiną Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą.

Priėmimo 2023 m. rezultatai

Priėmimo sąlygos 2025 m.

Minimalūs reikalavimai 2025 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.
 2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Mažiausias stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip nustatytas KTU. 2025 m. taikytinas balas bus paskelbtas 2025 m. pavasarį. 2024 m. taikytas balas – 5,4.

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai, iš kurių bus skaičiuojamas konkursinis balas, skelbiami čia: LURK nutarimas dėl 2025 m. metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo

Konkursiniai dalykai kartu su jų svertiniais koeficientais bus paskelbti 2024 m. gruodžio mėn. Priėmimo taisyklių antrame priede ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Konkursinio balo dedamosios:

 1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam). Informatikos, inžinerijos, technologijų, žemės ūkio ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino arba metinio dalyko įvertinimas.

Konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos – brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

 

Stojantiesiems į Architektūros studijų programą konkursiniam balui apskaičiuoti imamas stojamojo egzamino įvertinimas ir brandos atestato įvertinimai – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, bei trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

 

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos tvarkos ketvirta priedą, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2025 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta atmintinė stojantiesiems 2024-2025 m. m.

Studijų programų vertinimo išvados

Kviečiame susipažinti su studijų ir mokymo programų registre įregistruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo terminais pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus:

 

Stojimo žingsniai

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Bendrąjį priėmimą į pirmą semestrą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas priėmimas. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir vykdo bei vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas. Stojančiųjų priėmimui į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas sudaromos dvi konkursinės eilės:

į pirmąją konkursinę eilę patenka visi Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas atitinkantys asmenys;

į antrąją konkursinę eilę patenka asmenys, esantys pirmojoje konkursinėje eilėje ir papildomai atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:

 • baigęs trumposios pakopos studijas;
 • turintis ne trumpesnę kaip 24 mėnesių praktinės veiklos patirtį. Į praktinės veiklos patirties trukmę įskaitomas darbas pagal darbo sutartį, savanoriška veikla pagal savanoriškos veiklos sutartį, nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, profesionali karo tarnyba ir savanoriška nenuolatinė karto tarnyba. Reikalavimus praktinės veiklos patirčiai ir praktinės veiklos patirties trukmės skaičiavimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras;
 • esantis vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turintis nustatytą 45 procentų ir mažesnį dalyvumo lygį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį) arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį);
 • esantis ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos ČIA

Vykdant bendrojo priėmimo pagrindinį etapą, pirmiausia organizuojamas stojančiųjų, esančių antrojoje konkursinėje eilėje, konkursas. Įvykus šiam konkursui, valstybės finansuojamų vietų negavę antrojoje konkursinėje eilėje esantys stojantieji toliau dalyvauja konkurse kartu su stojančiaisiais, esančiais pirmojoje konkursinėje eilėje, o jeigu valstybės finansuojamos vietos, skirtos antrojoje eilėje buvusiems asmenims, lieka neužimtos, į jas bendrąja konkurso tvarka pretenduoja pirmojoje eilėje esantys stojantieji. Pasibaigus bendrojo priėmimo pagrindiniam etapui, į likusias neužimtas valstybės finansuojamas studijų vietas priėmimas vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

 

Papildomame LAMA BPO priėmimo etape gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmimo etape. Jei pagrindinio etapo metu stojantysis sudarė sutartį dėl valstybės finansuojamos vietos (VF) arba valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija (VNF/ST), antrojo etapo metu stojantysis galės į prašymą įtraukti tik valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

Atlik karjeros testą – sužinok kokias studijas pasirinkti:

Bendrojo priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai. Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus savo interneto svetainėje skelbia įgaliota institucija – LAMA BPO, suderinusi su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Pagrindinis priėmimo etapas

 

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymų priimti studijuoti registravimas LAMA BPO* 2024-06-01 2024-07-24
12 val.
Stojamasis egzaminas į studijų programą Muzikos technologijos**

2024-07-02

 (2024-07-08 papildomas egzaminas (tik negalėjusiems dalyvauti pagrindiniame egzamine dėl objektyvių priežasčių)

Stojamasis egzaminas į studijų programą Architektūra**

2024-07-09

(2024-07-16 papildomas egzaminas (tik negalėjusiems dalyvauti pagrindiniame egzamine dėl objektyvių priežasčių)

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-07-31
iki 12 val.
Elektroninių studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu
2024-07-31
15 val.
2024-08-02
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas kontaktiniu būdu 2024-08-01
8 – 17 val.
2024-08-02
8 – 16 val.

Papildomo priėmimo pirmasis etapas

 

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymų priimti studijuoti registravimas LAMA BPO* 2024-08-05 2024-08-08 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-12
iki 12 val.
Elektroninių studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu
2024-08-12
15 val.
2024-08-14
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas kontaktiniu būdu 2024-08-13
8 – 17 val.
2024-08-14
8 – 16 val.

Papildomo priėmimo antrasis etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymų priimti studijuoti registravimas LAMA BPO* 2024-08-19
15 val.
2024-08-22 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-26
iki 12 val.
Elektroninių studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu 2024-08-26
15 val.
2024-08-28
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas kontaktiniu būdu 2024-08-27
8 – 17val.
2024-08-28
8 – 16 val.
* – Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų pateikimas.
** – Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas jau yra įvykęs arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
*** – Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir vykdo bei vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 2. Prašymai studijuoti nurodytais priėmimo terminais teikiami bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje BPIS. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai prašymo formoje nurodyti teisingi duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kiti privalomi duomenys, pateiktos šiuos duomenis įrodančios dokumentų kopijos ir pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas studijų programos pageidavimas.
 3. Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.
 4. Baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.
 5. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, BPIS reikia prisegti šių dokumentų kopijas:
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus
  • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
  • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 6. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka.
 7. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
 8. Pagrindinio priėmimo etapo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus, papildomo priėmimo etapo metu į prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.
 9. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Stojamieji egzaminai

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, stojant į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.

 

Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

 

Stojamuosius egzaminus organizuoja menų studijų programą vykdantis Universiteto akademinis padalinys, stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašai skelbiami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki priėmimo pradžios LAMA BPO interneto tinklalapyje. Norint laikyti stojamąjį egzaminą, būtina registruotis BPIS likus ne mažiau nei parai iki stojamojo egzamino.

 

Informacija apie stojamuosius egzaminus yra talpinama atitinkamą studijų programą vykdančio fakulteto tinklapyje.

 

SP Muzikos technologijos stojamojo egzamino konsultacijų datos:

1 konsultacija – 03.05 13:50 gyvai, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Mickevičiaus g. 37 – 105 aud.

2 konsultacija – 04.22 16:00 nuotoliniu būdu, Zoom: https://liedm.zoom.us/j/6452934929

3 konsultacija – 05.21 16:00 nuotoliniu būdu, Zoom: https://liedm.zoom.us/j/6452934929

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Stojamosios studijų įmokos bendrajame priėmime mokėti nereikia.
 2. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 3. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai.
 4. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 5. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 6. Studijų įmokos mokestis už studijas turi būti sumokėtas pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis kvietimai studijuoti yra skelbiami LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi atlikti tapatybės identifikaciją ir su Universitetu sudaryti elektroninę studijų sutartį Universiteto elektroninių sutarčių sudarymo informacinėje sistemoje. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 4. Jei pakviestieji studijuoti pagal Taisyklėse nustatytus terminus studijų sutarties su Universitetu nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
 5. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, atlikus tapatybės identifikaciją per Elektroninius valdžios vartus, arba kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 6. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik kontaktiniu būdu, atvykus su vienu iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) ir gavus rašytinį sutikimą. Jei tėvai ar globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnamečiam asmeniui būtina pateikti notariškai patvirtintą tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 7. Turintiems ne Lietuvos pilietybę studijų sutartį su Universitetu sudaryti nuotoliniu būdu galimybės nėra.
 8. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 9. Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 10. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 2. Per LAMA BPO kviečiamasis studijuoti asmuo turi prisijungti BPIS ir skiltyje “Suvestinė”, per individualią prisijungimo nuorodą, galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 3. Norint sudaryti studijų sutartį  ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 4. Pakviestieji studijuoti, turintys ne Lietuvos pilietybę, nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 5. Studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu gali tik pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys studijų sutartį sudaryti gali tik kontaktiniu būdu.
 6. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Kontaktinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant kontaktiniu būdu, pakviestieji turi asmeniškai atvykti į Universitetą ir parodyti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 2. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti, studijų sutartį sudaro ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia kvietime nurodytu adresu.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Sutarties nutraukimas

 1. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje (VF) vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų (VNF) vietų.
 2. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
 3. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.

1. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĘ SISTEMĄ (ESSS IS), bet sutartes  dar nepasirašė KTU atstovas (per 1 darbo dieną), nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija:

2. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĘ SISTEMĄ (ESSS IS) ir ją jau pasirašė abi šalys (studentas ir Universitetas), bet Jūs dar nebuvote prisijungęs(-usi) prie Universiteto akademinės informacinės sistemos (AIS)*, užpildykite prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo, pridėdami asmens dokumento kopiją. Prašymą siųskite e. p. priemimo.sistema@ktu.lt

* Jei jau prisijungėte prie AIS, vadovaukitės punktu nr. 3

3. Jei sudarėte sutartį PER UNIVERSITETO AKADEMINĘ INFORMACINĘ SISTEMĄ (AIS), bet nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija:

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba baigę kolegines studijas (turintys koleginį aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą) ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

Stojant į aukštesnį studijų semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.

 

Asmenys priimami į aukštesnį semestrą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai nebuvo atsiskaitę už likusią dalį studijų programos modulių ir (arba) kai neparengė ir negynė / neapgynė baigiamojo projekto.

 

Asmenys priimami ginti baigiamąjį projektą, jei pageidauja grįžti į studijas po jų nutraukimo, kai negynė / neapgynė baigiamojo projekto, bet yra atsiskaitę už baigiamojo projekto modulį.

 

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai).  Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu (žr. skiltį Studijų kainos).

 

Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios. Informacija apie priėmimo į aukštesnį studijų semestrą tvarką Universitete teikiama fakultetų studijų centruose darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-08-23
15 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2024-08-29
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2024-08-30
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2024-08-30
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-12-02
8 val.
2025-01-24
17 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2025-01-30
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2025-01-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutartčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2025-01-31
15 val.

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centrui (elektroninė prašymo forma).
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą, siekiant teisės tęsti studijas pirmosios pakopos arba vientisosiose studijose, nurodyti studijų programą, kurios skelbiamos Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį studijų programos).

Prašymo formos priėmimui į aukštesnį semestrą:

Prašymo formos priėmimui ginti baigiamąjį projektą:

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo prašymą į aukštesnį studijų semestrą, mokama stojamoji studijų įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 4. Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. Finansinė informacija).
 5. Stojamoji studijų įmoka ir registracijos studijoms įmoka netaikoma Kauno technologijos universitete studijuojantiems studentams, keičiantiems studijų programą.
 6. Registracijos studijoms įmoka netaikoma studentams, kurie nutraukia studijas ir grįžta tęsti tas pačias studijas ne vėliau kaip po 2 metų po studijų nutraukimo.
 7. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą studijų sutarties sudarymas

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu sudaryti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 3. Studijų sutartį sudaryti galima kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatybės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 4. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 5. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu, el. paštu individualiai siunčiama nuoroda prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 6. Norint sudaryti studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 7. Pakviestieji studijuoti, turintys ne Lietuvos pilietybę, nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 8. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 9. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija.

Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Klausytojų priėmimas

Klausytoju vadinamas asmuo, su Universitetu sudaręs klausytojo studijų sutartį bei pagal ją, už nustatytą mokestį, studijuojantis atskirus Universiteto programose dėstomus studijų modulius. Klausytojų priėmimas vyksta dviem etapais iki kiekvieno semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai).

Studijuoti atskirus pasirinktus studijų modulius priimami ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, studijų sutartis sudaroma dalyvaujant vienam iš tėvų arba globėjų (rūpintojų) ir gavus jo rašytinį sutikimą. Jei tėvai arba globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnametis asmuo privalo pateikti notariškai patvirtintą tėvų arba globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.

Asmenims, baigusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.

Klausytojų priėmimo procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-08-23
15 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2024-08-29
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2024-08-30
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2024-08-30
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-12-02
8 val.
2025-01-24
17 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose iki 2025-01-30
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2025-01-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) arba kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) iki 2025-01-31
15 val.

Klausytojų priėmimas

Prašymo pateikimas

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto fakulteto, kuriame nori išklausyti pasirinktus modulius, studijų centrą ir užpildyti prašymą.
 2. Esant poreikiui, asmuo dėl ketinamų studijuoti modulių turinio gali pasikonsultuoti ir su Universiteto akademinių padalinių vadovais ar dėstytojais.
 3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti, kokius studijų modulius pageidaujama išklausyti. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 4. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau mokama registracijos studijoms įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 5. Su prašymu pateikiama:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
  • sumokėtos registracijos įmokos išrašo kopija.
 6. Prašymai studijuoti atskirus studijų modulius pateikiami fakultetų studijų centruose numatytomis datomis (žr. skiltį Datos ir terminai). 

Klausytojų priėmimas

Privalomosios įmokos

 1. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau teikiant priėmimo prašymą mokama registracijos studijoms įmoka tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos).
 2. Klausytojui pageidaujant studijuoti skirtinguose Universiteto fakultetuose vykdomus studijų modulius, registracijos studijoms įmoka taikoma už kiekvieną pasirašytą klausytojo studijų sutartį kiekviename fakultete.
 3. Mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į klausytojo pasirinktų studijų modulių kreditų skaičių.
 4. Studijų įmoką, skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 5. Klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Klausytojų sutarties sudarymas

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto fakulteto, kuriame nori išklausyti pasirinktus modulius, studijų centrą ir užpildyti prašymą (elektroninė prašymo forma), pateikti asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Esant poreikiui, asmuo dėl ketinamų studijuoti modulių turinio gali pasikonsultuoti ir su Universiteto akademinių padalinių vadovais ar dėstytojais.
 2. Studijų centro darbuotojas paruošia klausytojo studijų sutartį.Sutartis sudaroma vienam semestrui.
 3. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Klausytojui pageidaujant studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.
 5. Studijų sutartį sudaryti galima kontaktiniu būdu, asmeniškai atvykus į Universitetą ir parodžius asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 6. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik kontaktiniu būdu, atvykus su vienu iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) ir gavus rašytinį sutikimą. Jei tėvai ar globėjai (rūpintojai) drauge atvykti negali, nepilnamečiam asmeniui būtina pateikti notariškai patvirtintą tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 7. Klausytojo studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu (išskyrus nepilnamečius asmenis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą.
 8. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu, el. paštu individualiai siunčiama nuoroda, per kurią galima prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 9. Norint sudaryti studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 10. Pakviestieji studijuoti, turintys ne Lietuvos pilietybę, nuotoliniu būdu sudaryti klausytojų studijų sutarties negali.
 11. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija.

Klausytojų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Studijų programos keitimas, pereinant iš kito universiteto

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai turi galimybę pereiti studijuoti iš kito universiteto į Kauno technologijos universitetą ir keisti savo studijų programą į kitą, išlaikydami turimą valstybės finansuojamą vietą.

Studentams, pageidaujantiems pereiti į Kauno technologijos universitetą ir keisti studijų programą, taikomi šie reikalavimai:

 • keitimas galimas tik universitetų studentams – toje pačioje studijų rūšyje (universitetinės studijos);
 • keitimas galimas ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • turi sutapti šiuo metu studijuojamos ir pageidaujamos studijuoti studijų programos krypčių grupė (programos pagal krypčių grupes ČIA);
 • studentas šiuo metu studijuojamoje studijų programoje negali turėti akademinių skolų.

 

Prašymo pateikimo eiga:

 1. Studentas, norintis keisti studijų programą, turi kreiptis į Kauno technologijos universiteto fakulteto, kuriame pageidauja studijuoti, studijų centrą ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios (semestrai KTU prasideda rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.). Studijų centras pateiks prašymo keisti studijų programą (priimti į aukštesnį semestrą) formą.
 2. Studentas prašyme turi nurodyti šiuo metu studijuojamą ir pageidaujamą studijuoti naują studijų programą bei prie prašymo pridėti dokumentus, reikalingus studijų rezultatams įskaityti.
 3. Pageidaujamą studijų programą vykdančio fakulteto studijų prodekanas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl studento studijų programos keitimo.
 4. Studijų programą keičiantis studentas, gavęs sprendimą, kad gali studijuoti pagal kitą studijų programą Kauno technologijos universitete, per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo apie tai turi pranešti universiteto, kuriame studijuoja, studijas administruojančiam padaliniui, pateikdamas prašymą dėl studijų tame universitete nutraukimo, nurodant priežastį – studijų programos keitimas, keičiant aukštąją mokyklą.
 5. Studentas bus priimtas į Kauno technologijos universitetą, kai kitas universitetas nutrauks studento studijas ir tai pažymės Studentų registre. Valstybės finansuojamos vietos (studijų krepšelio) duomenų perkėlimu iš universiteto, kuriame studentas studijavo, į Kauno technologijos universitetą rūpinasi fakulteto studijų centras, kuris Studijų departamentui pateikia informaciją, reikalingą parengti dokumentus aukštajai mokyklai, iš kurios studentas persineša studijų krepšelį. Studijų departamentas parengia ir išsiunčia dokumentus LR finansų ministerijos biudžeto departamentui ir aukštajai mokyklai, iš kurios studentas atvyksta.

Pastabos:

Tais atvejais, kai pageidaujamos studijuoti studijų programos norminė kaina yra didesnė už esamos studijų programos norminę kainą, kainų skirtumas padengiamas programą pakeitusio studento lėšomis.

 

Jei studentas nutraukė studijas, kurių metu buvo išklausęs daugiau negu pusę studijų programos kreditų, antrą kartą į tos pačios studijų pakopos valstybės finansuojamą vietą pretenduoti nebegali.

 

Daugiau informacijos apie studijų krepšelio pernešimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą galite rasti ČIA.

 

Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje vietoje ir pageidaujantis pereiti į Kauno technologijos universitetą, gali būti priimtas į aukštesnį semestrą pagal šią tvarką.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos nariai;
 • ne Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, įgiję vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programą ir stojantys į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programą;
 • ne Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.

 

Stojant bendruoju priėmimu, kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų  nustatymo (žr. skiltį Tvarkos stojant bendruoju priėmimu). 

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Centralizuotame priėmime

 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt. Šios SKVC paslaugos teikiamos Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS).
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 

Finansinė informacija

Studijų kainos

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina2
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, lingvistikos studijų kryptys 2954€ 1969€ 49,23€
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis 3836€ 2557€ 63,93€
Muzikos studijų kryptis 8457€ 5638€ 140,95€
Architektūros studijų kryptis1 5204€ 3469€ 86,73€

1Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 6634 € studijų kaina, ištęstine forma – 4423 €, vieno kredito kaina 110,57 €.
2
Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji, pateikdami prašymą, išskyrus stojančiuosius per LAMA BPO): įmokos dydis – 25 Eur, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur (klausytojai moka 20 Eur, teikdami priėmimo prašymą), įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka tik priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

 

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT2X
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT2X

 

Mokantiems įmokas per Swedbank: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje Swedbank programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per SEB bankas: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje SEB Lietuva programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia:

 

Karjeros ir paslaugų centras
Studentų g. 50-168, Kaunas
Tel. +370 37 300 327, +370 614 20055
El. p. klausk@ktu.lt

 

D.U.K. Bakalauro studijos

Manoma, kad Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vien tik apie technologijas, bet už kiekvienos technologijos stovi žmogus – ambicingas, drąsus specialistas, turintis holistinį požiūrį ne tik į savo specialybėje įgytas žinias, bet ir viską, kas aplink jį. Studijuodamas pasirinktą KTU bakalauro studijų programą, studentas kaupia ne tik visas darbo rinkai reikalingas žinias, tačiau ir kitas pridėtines vertes: galimybę įsitraukti į bendraminčių bendruomenes (United), užsiimti mėgstama menine veikla (Inspired), gilinti asmenines kompetencijas (Gifted, Skilled Fintech, Skilled AI), įgyti praktikos ir mokytis užsienio universitetuose (Discovered), gauti konsultacijas įdarbinimo klausimais ar lavinti asmenines kompetencijas, padėsiančias pasiekti karjeros tikslų ir tapti paklausiu specialistu (Wanted), naudotis net penkių skirtingų tipų mentorių paslaugomis (Guided) ar galimybę sportuoti viename iš moderniausių studentiškų sporto klubų visame Baltijos regione (Activated). Pasirinkę KTU, galite būti užtikrinti, kad Jūsų motyvacija veikti ir mokytis visada bus įvertinta ne tik dvasiškai, bet ir finansiškai – KTU savo studentams skiria vienas didžiausių stipendijų tarp visų šalies universitetų. Be finansinės paramos, Universitetas užtikrina modernias ir saugias erdves mokytis bei gyventi, emocinį ir dvasinį palaikymą, visas galimybes tobulėti ir siekti savų tikslų.

Darbdaviai itin vertina KTU absolventus ir tai nelabai stebina, nes daugybė dabartinių įmonių vadovų ir profesionalų patys yra baigę studijas KTU. Imponuoja darbdaviams ir KTU modernumas bei progresas – savo infrastruktūra, įranga ir baze išsiskiriame ne tik Kaune, bet ir visoje šalyje. Bendradarbiavimas su verslu ir pramone padeda ugdyti KTU studentų verslumą, gilina antreprenerystės įgūdžius. Taip pat Universitetas didžiuojasi, kad buvo atrinktas dalyvauti Europos komisijos projekte, skatinant Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą. KTU kartu su ECIU konsorciumo nariais orientuojasi į ateities Europos universiteto sukūrimą.

Neturint vienos iš nurodytų konkursinio balo dedamųjų, pretenduoti į bakalauro studijas galite, tačiau vietoj nesančios konkursinio balo dedamosios bus skaičiuojamas nulis. Išimtis taikoma tik stojantiesiems į menų krypties studijų programas, nes neišlaikius ar nelaikius stojamojo egzamino, einamaisiais metais priėmimo konkurse nedalyvausite. Bet kokiu atveju, konkursinis balas negali būti mažesnis nei 5,4 balo. Savo konkursinį balą galite pasiskaičiuoti LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje.

Pasirinkti negalima, tačiau sistema automatiškai skaičiuos Jums palankiausią variantą pagal Jūsų pateiktus priėmimui išsilavinimo dokumentus. Antrojo ir (arba) trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių valstybiniai brandos egzaminai organizuojami einamaisiais metais.

Už semestro studijas susimokėti galėsite per du kartus: pirmas mokėjimas padengs 40 % semestro įmokos, o antras mokėjimas – 60 % semestro įmokos. Įmokas sumokėti turėsite pagal studijų sutartyje nurodytus terminus:

 1. pirmajame studijų semestre: a) semestro studijų įmoką sumokėti per pirmąsias 20 semestro dienų; b) 40 proc. studijų įmokos sumokėti per pirmąsias 20 semestro dienų, o likusią sumą – 60 proc. studijų įmokos – sumokėti iki semestro ketvirto mėnesio 10 dienos.
 2. antrame ir vėlesniuose studijų semestruose: a) semestro studijų įmoką sumokėti iki semestro antro mėnesio 10 dienos; b) 40 proc. studijų įmokos sumokėti iki semestro antro mėnesio 10 dienos, o likusią sumą – 60 proc. studijų įmokos – sumokėti iki semestro ketvirto mėnesio 10 dienos.

Daugiau informacijos apie mokėjimus Jums suteiks fakulteto, kuriame studijuosite, studijų centras.

Studentai turi galimybę gauti Valstybės remiamą studijų paskolą. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo puslapyje.

Nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50% per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies.

 

Siekiantieji gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į KTU Karjeros ir paslaugų centrą ir pagal nustatytą tvarką pranešti apie atliktą karo tarnybą bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Daugiau informacijos pateikiama KTU tinklalapio dalyje studentams.

Taip, kolegijoje įgyti studijų kreditai gali būti įskaitomi universitetinėse studijose, įgytus studijų rezultatus sulyginus su Universiteto studijų programos rezultatais. Daugiau informacijos apie išklausytų studijų kreditų įskaitymą Jums suteiks fakulteto, kuriame studijuosite, studijų centras.

Gavus kvietimą studijuoti ir su Universitetu sudarius studijų sutartį, galima rezervuoti vietą bendrabutyje. Rezervacija atliekama internetu, gavus laišką su prisijungimo duomenimis ir prisijungus prie Universiteto informacinių sistemų.

Daugiau apie bendrabučius skaitykite čia.

Taip, stipendiją gali gauti visi studentai, net ir studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Universitete yra skiriamos trijų rūšių stipendijos: Universiteto talento stipendija, Mecenatų stipendija bei Vienkartinė skatinamoji stipendija.

 

Informaciją apie stipendijų dydžius, atrankos kriterijus bei kitą finansinę paramą galite rasti studentams skirtos finansinės informacijos skiltyje.

Kiekvienos bakalauro ar vientisųjų studijų programos skiltyje „Studijų programos moduliai pagal semestrus“ pateikiama programos sandara su visomis studijų modulių alternatyvomis.

Kai kurios studijų programos turi BA+ pasirinkimo galimybę (pažymėtos BA+ ženklu). Šis pasirinkimas leidžia rinktis studijuoti kitos studijų krypties kompetenciją. Plačiau skaitykite BA+ informacijos skiltyje.

Kiekvienoje studijų programoje yra numatyta laisvai pasirenkamų modulių galimybė „Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos)“. Tame semestre galima rinktis modulius iš rekomenduojamo sąrašo arba bet kurį kitą tame semestre vykdomą modulį.

Studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jau yra įgiję valstybės biudžeto lėšomis, pereiti į valstybės finansuojamą (VF) studijų vietą negali.

Visais kitais atvejais, patekti į VF studijų vietą studentas gali rotacijos, kuri vykdoma po kiekvieno semestro – vasario ir rugpjūčio mėnesiais, metu.

Rotacijos metu, VF vietą praradusio studento vietą gali užimti kitas, valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantis studentas – gerai besimokantis, neturintis akademinių skolų, pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Apie gautą VF studijų vietą studentas yra informuojamas Universiteto el. paštu. Jeigu kandidatas iki nustatyto termino nepateikia prašymo pereiti į atsilaisvinusią VF vietą, ją siūloma užimti kitam geriausiam VNF vietos studentui.

Pereiti į kitą studijų programą, išlaikant valstybės finansavimą, galima toje pačioje studijų krypčių grupėje. Daugiau informacijos rasite ČIA.

Pastaba. Nutraukus studijas, jei išklausyta daugiau negu pusė studijų programos kreditų, antrą kartą VF vietos gauti nebegalima.

Studijų vykdymo laikas gali būti:

 • dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.

Studijų vykdymo būdas gali būti:

 • kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu;
 • mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Tikslus studijų vykdymo laikas ir būdas nurodomas prie kiekvienos studijų programos.

 

Konsultacijos studijų klausimais

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontaktai

tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Klausk studento

Nori daugiau sužinoti apie KTU?
Paklausk čia besimokančio studento!