en

Bakalauro studijos

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys kviečiami stoti į:

Priėmimas vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

 

Aktuali informacija

Rask studijas

Dėstymo kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
 • Minimalūs reikalavimai 2015-2020 m. abiturientams: išlaikyti vidurinio išsilavinimo baigimo metais nustatyti valstybiniai brandos egzaminai, plačiau ČIA.
 • Minimalūs reikalavimai 2014 m. abiturientams, taip pat kitais atvejais – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, plačiau ČIA.
 • Papildomas reikalavimas – konkursinis balas ne mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems,  kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Praplėsk savo kompetencijas

Studijų vertės

 • modernūs dėstymo metodai, atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • išlyginamieji pagrindų dalykų kursai – sudarytos geriausios sąlygos tinkamai pasirengti ir sklandžiai integruotis Universitete;
 • bendra veikla su pažangiais užsienio universitetais;
 • mentorystės programa –  net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos galima pasirinkti kiekviename savo studijų etape.
 

Priėmimo tvarka

Bendros taisyklės

 

 • Priėmimas į pirmąją pakopą bei vientisąsias studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2020 m. taisyklių II ir VII skyriuose aprašytą tvarką. Aktualūs 1, 2 ir 7 priedai.
 • Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą  pagal Taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką. Aktualūs 1 ir 7 priedai.
 

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2020 metais, pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus ir kitus kriterijus:

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

 • išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Kitais atvejais

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 • Vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Papildomas reikalavimas visiems, nepriklausomai nuo vidurinį išsilavinimo įgijimo metų
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

 

Prašymo teikimas

Priėmimo prašymo pateikimas

Instituciniame priėmime
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami tik internetu numatytomis datomis Priėmimo grupei Kaune, paštu priemimo.sistema@ktu.lt, arba Priėmimo grupei Panevėžyje, el. paštu ptvf.priemimas@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas).
 • Prašyme galima nurodyti iki keturių studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.
 • Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtojo (stojančiojo ar studento) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei brandos atestate nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
Konsultacijas dėl Institucinio priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė (Kaune)
K. Baršausko g. 59-224, Kaunas
Tel.: +370 (37) 300 007,
+370 (685) 96 007, +370 (665) 17 478
El. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Priėmimo grupė (Panevėžyje)
Nemuno g. 33-203, Panevėžys
Tel.: +370 (685) 96 470, +370 (612) 38 080
El. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

Konkursinio balo sandara

 • Stojančiojo konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę:
  • šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminai,
  • šimtabalėje skalėje pateikiami stojamųjų egzaminų įvertinimai,
  • mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai,
  • mokykliniams brandos egzaminams prilyginti metiniai pažymiai.
 • Stojančiųjų konkursinį balą sudaro šie kriterijai:
 • Brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios:
  • pagrindinio, 1-ojo dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas (jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui) ir svertinis koeficientas – 0,4;
  • 2-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) ir svertinis koeficientas – 0,2;
  • 3-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), nesutampantis su kitais, kurio valstybiniais brandos egzaminais organizuojamas einamaisiais metais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos, technologijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programai gali būti imamas kvalifikacijos egzamino įvertinimas ir svertinis koeficientas – 0,2;
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis konkursinis dalykas) ir svertinis koeficientas – 0,2.
 • Stojantiesiems į Muzikos technologijų studijų programą brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas  svertiniu koeficientu – 1.  Kauno technologijos universiteto vykdomo stojamojo egzamino į Muzikos technologijų programą organizavimo ir vykdymo 2020 m. tvarkos aprašą rasite čia.
 • Stojantiesiems į Architektūros studijų programą  – 0,5 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, – 0,2 svertiniais koeficientais įskaičiuojami matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai ir – 0,1 koeficientu skaičiuojamas trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais. Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrai vykdomo stojamojo meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino 2020 m. užduočių parengimo ir vykdymo tvarkos aprašą rasite čia.
 • Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  Perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 • Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą perskaičiuojami į 4-10 pažymių skalę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle, kurią rasite čia.

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

 • Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys:
  • pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo,
  • baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • norintys studijuoti dar vieną pirmosios studijų pakopos programą.
 • Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 • Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
 • Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 • Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu.
 • Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento;
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 • Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centruose.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Instituciniame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių pervedimo (konvertavimo) teikiami Priėmimo grupei kartu su priėmimo prašymu.
 2. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėn., o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę.
 3. Stojantieji, kurie turi Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC), išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą, teikdami priėmimo prašymą, pateikia pažymos kopiją.
 4. Stojančiajam pateikus SKVC išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą, išduodama atlikto vertinimo pažyma, ji pridedama prie stojančiojo prašymo.
Bendrajame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt. Nuo 2020 m. kovo 3 d. šios SKVC paslaugos teikiamos Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS).
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 

Datos ir terminai

Priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Institucinio priėmimo

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-04-01
8 val.
2020-05-28
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-04-03
8 val.
2020-05-28
17 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2020-05-25
8 val.
2020-05-29
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-09-01
8 val.
2020-09-06
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-09-02
8 val.
2020-09-07
12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2020-09-02
12 val.
2020-09-07
17 val.

Priėmimo į aukštesnį semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-08-03
8 val.
2020-08-21
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2020-08-24
8 val.
2020-08-24
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2020-08-26
14 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2020-08-27
17 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-01-04
8 val.
2021-01-26
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2021-01-28
8 val.
2021-01-28
17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2021-01-29
14 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2021-01-29
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis LAMA BPO IS yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 4. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 7. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų, kuriuos rasite čia.
 8. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 9. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Bendrajame priėmime prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti galima per nuorodą LAMA BPO IS skiltyje UŽPILDYTAS PRAŠYMAS. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu instituciniame priėmime nuoroda bus individualiai siunčiama el. paštu.
 3. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti, fakulteto studijų centrui privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
 • asmens tapatybės kortelės arba paso;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
 • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 1. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 2. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą LAMA BPO IS. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens dokumento (tapatybės kortelės arba paso);
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas), arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį Bendrojo priėmimo metu pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, K. Baršausko g. 59, pirmojo aukšto fojė, fakultetų įgaliotiems atstovams.
 4. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų, kuriuos rasite čia.
 5. Atvykstant studijų sutartį sudaryti į Universitetą Kaune, artimiausią automobilių parkavimo vietą rasite: Studentų gatvėje arba Prekybos centrų MOLAS arba LIDL aikštelėse.

Asmens saugumo reikalavimai

Atvykus pasirašyti studijų sutartį, Jums ir Jus lydintiems asmenims PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų.

Prie įėjimo į pastatą rasite rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

Primename ir kitas pandemijos metu galiojančias rekomendacijas:

 • dažnai plaukite rankas muilu (20-30 s.), naudokite rankų dezinfekavimo skystį;
 • kosėdami ar čiaudėdami prisidenkite burną ir nosį servetėle, vidine alkūnės puse;
 • neplautomis rankomis nelieskite veido srities;
 • venkite kontaktų su peršalimo simptomų turinčiais asmenimis;
 • kas valandą vėdinkite patalpas;
 • jeigu turite peršalimo simptomų, skauda gerklę, kosėjate, pakyla temperatūra ir jaučiatės prastai – likite namuose;
 • jeigu karščiuojate, kamuoja kosulys, pasunkėja kvėpavimas, kreipkitės į gydymo įstaigą.
 

Įmokos

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji (išskyrus per bendrąjį priėmimą), pateikdami prašymą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“:  rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 1669€ 1113€ 27,82€
1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms 1680€1 1120€1 28,00€1
Taikomosios matematikos studijų kryptis 2037€ 1358€ 33,95€
Lingvistikos studijų kryptis 2474€ 1649€ 41,23€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų2, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis ir architektūros3 studijų kryptis 2951€ 1967€ 49,18€
Muzikos studijų kryptis 6973€ 4649€ 116,22€

1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
2 – Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programai Elektronikos ir elektros inžinerija (anglų kalba) nuolatine studijų forma taikoma 3200 € studijų kaina, ištęstine forma – 2400 €, vieno kredito kaina 53,33 €.
3 – Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 4234 € studijų kaina, ištęstine forma – 2823 €, vieno kredito kaina 70,57 €.

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos ir paslaugų centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.