Bakalauro studijos ir vientisosios studijos

Bakalauro studijos yra pirmosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 180 arba 240 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 3 arba 4 metai. Bakalauro studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros šeštąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašas yra čia.

 

Vientisosios studijos apima pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, išlaikę stojamąjį egzaminą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena vientisųjų studijų programa – Architektūra, kurios apimtis yra 300 studijų kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose.

 

Plačiau apie studijas Kauno technologijos universitete – elektroninėje informacinio leidinio versijoje:

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos (bakalauro studijų) ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

 

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas:

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.
 2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 4. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

 

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
 2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
 3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Konkursiniam balui apskaičiuoti taikoma LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta tvarka ir naudojama dešimties balų skalė. Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Priėmimo taisyklių 2-ame priede ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Konkursinio balo dedamosios:

 1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam). Informatikos, inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino arba metinio dalyko įvertinimas.

Konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos – brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

Stojantiesiems į Architektūros studijų programą konkursiniam balui apskaičiuoti imamas stojamojo egzamino įvertinimas ir brandos atestato įvertinimai – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, bei trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

 

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos tvarkos trečiąjį priedą, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2021 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo.

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtiną Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą.

Priėmimo 2021 m. rezultatai

Studijų programų vertinimo išvados

Kviečiame susipažinti su studijų ir mokymo programų registre įregistruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo terminais pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus:

 

Stojimo žingsniai

Institucinis priėmimas į pirmą semestrą

Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais – iki bendrojo priėmimo pradžios ir pasibaigus bendrajam priėmimui. Jis skirtas tiems stojantiesiems, kurie yra tvirtai apsisprendę dėl studijų ir siekia iš anksto užsitikrinti vietą Universitete. Stojantiesiems dalyvaujant pirmajame institucinio priėmimo etape, tai galimybė pirmiesiems patekti į KTU studentų tarpą iki bendrojo priėmimo pradžios. Šiais metais mokyklas baigiantys abiturientai prašymų teikti pirmame etape negali, kadangi teikiant priėmimo prašymą reikia turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Stojantieji, kurie nespėjo pateikti priėmimo prašymo per bendrąjį priėmimą, dalyvaudami institucinio priėmimo antrame etape gali sėkmingai pradėti studijas einamaisiais metais. Šio etapo metu teikti prašymus gali visi pageidaujantys asmenys.

 

Institucinis priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo taisyklių 52 punkte nurodytu teisės aktu – LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašu. Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

Institucinio priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-08-17
8 val.
2021-08-26
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-19
8 val.
2021-08-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2021-08-25
8 val.
2021-08-31
17 val.

Institucinis priėmimas į pirmą semestrą

Priėmimo prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami tik internetu numatytomis datomis Priėmimo grupei Kaune, paštu priemimo.sistema@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas).
 2. Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus.
 3. Nurodant pageidavimus, būtina įvertinti tai, kad studijų programa, kuri siūloma lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio šalies studentui, bus vykdoma anglų kalba. Programa gali būti vykdoma ir lietuvių kalba, jei susidarys daugiau nei viena studentų grupė.
 4. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
 5. Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 6. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių departamentui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę. (žr. skiltį Išsilavinimą įgijusiems užsienyje).
 7. Prašymas pradedamas nagrinėti tik Priėmimo grupei pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos).
 8. Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtojo (stojančiojo) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Institucinis priėmimas į pirmą semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant institucinio priėmimo prašymą stoti į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, mokama stojamoji studijų įmoka, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 4. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai.
 5. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimę 1996 metais ir vėliau bei neturintys abiejų tėvų ar globėjų, vaikų globos namų, šeimynų, auklėtiniai, taip pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 6. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 7. Studijų įmokos mokestis už studijas turi būti sumokėtas pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Institucinis priėmimas į pirmą semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis kvietimai studijuoti asmenims yra siunčiami individualiai el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą Priėmimo grupei.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 4. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 5. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) arba tiesioginiu būdu.
 6. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 7. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 2. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu instituciniame priėmime nuoroda siunčiama el. paštu individualiai, per kurią galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 3. Norint sudaryti studijų sutartį  ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 4. Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 5. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, pakviestieji per pirmąsias 5 darbo dienas nuo studijų pradžios, nurodytos Universiteto studijų kalendoriuje, fakulteto studijų centrui turi pateikti šių dokumentų kopijas:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
Studijų sutarties sudarymo ir nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcijos:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia Priėmimo grupei adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 73–404, o pakviesti studijuoti į Panevėžyje vykdomas studijas, adresu: Panevėžys, Nemuno g. 33–203.
 4. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų. Atvykus pasirašyti studijų sutartį, Jums ir Jus lydintiems asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų. Prie įėjimo į pastatą rasite rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

Konsultacijas dėl Institucinio priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė (Kaune)
K. Donelaičio g. 73-404, Kaunas
Tel.: +370 685 96 007, +370 665 17 478
El. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Bendrąjį priėmimą į pirmą semestrą sudaro du etapai: pagrindinis ir papildomas priėmimas. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas.

Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

 

Papildomame LAMA BPO priėmimo etape gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmimo etape. Jei pagrindinio etapo metu stojantysis sudarė sutartį dėl valstybės finansuojamos vietos (VF) arba valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija (VNF/ST), antrojo etapo metu stojantysis galės į prašymą įtraukti tik valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Informacija apie laisvas vietas

Jei teikiant prašymą LAMA BPO sistemoje prie atitinkamos programos nėra galimybės pasirinkti valstybės finansuojamos (VF) vietos, vadinasi, po LAMA BPO priėmimo pagrindinio etapo nėra likę valstybės finansuojamų laisvų vietų. Jeigu teikiant prašymą LAMA BPO sistemoje išvis nerandate norimos studijų programos, tai reiškia, kad po pagrindinio etapo joje nėra likę ne tik valstybės finansuojamų (VF), bet ir nefinansuojamų (VNF) vietų.

Bendrojo priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Papildomas priėmimo etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų* priimti studijuoti teikimas BPIS*** 2021-08-13 2021-08-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-20
iki 12 val.
Elektroninių studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas (rekomenduojamas) 2021-08-20
15 val.
2021-08-23
17 val.

Kontaktinis studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

 

2021-08-21
8 val.
2021-08-21
17 val.
2021-08-23
8 val.
2021-08-23
17 val.
* – Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų pateikimas BPIS.
** – Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
*** – Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Bendrasis priėmimas į pirmosios pakopos studijas vykdomas per Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotą instituciją – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 2. Prašymai studijuoti nurodytais priėmimo terminais teikiami bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje BPIS. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai prašymo formoje nurodyti teisingi duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kiti privalomi duomenys, pateiktos šiuos duomenis įrodančios dokumentų kopijos ir pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas studijų programos pageidavimas.
 3. Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.
 4. Baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.
 5. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, BPIS reikia prisegti šių dokumentų kopijas:
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus
  • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 6. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka.
 7. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
 8. Pagrindinio priėmimo etapo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus, papildomo priėmimo etapo metu į prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.
 9. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Stojamieji egzaminai

Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, stojant į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.

 

Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

 

Stojamuosius egzaminus organizuoja menų studijų programą vykdantis Universiteto akademinis padalinys, stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašai skelbiami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki priėmimo pradžios LAMA BPO interneto tinklalapyje. Norint laikyti stojamąjį egzaminą, būtina registruotis BPIS likus ne mažiau nei parai iki stojamojo egzamino.

 

Informacija apie stojamuosius egzaminus yra talpinama atitinkamą studijų programą vykdančio fakulteto tinklapyje.

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Stojamosios studijų įmokos bendrajame priėmime mokėti nereikia.
 2. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 3. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoka mokama pakartotinai.
 4. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimę 1996 metais ir vėliau bei neturintys abiejų tėvų ar globėjų, vaikų globos namų, šeimynų, auklėtiniai, taip pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 5. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 6. Studijų įmokos mokestis už studijas turi būti sumokėtas pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis kvietimai studijuoti yra skelbiami LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 4. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 5. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) arba tiesioginiu būdu.
 6. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 7. Turintiems ne Lietuvos pilietybę studijų sutartį su Universitetu sudaryti nuotoliniu būdu galimybės nėra.
 8. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 2. Per LAMA BPO kviečiamasis studijuoti asmuo turi prisijungti BPIS  ir skiltyje “Užpildytas prašymas”. Šioje skiltyje, per individualią prisijungimo nuorodą, galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 3. Norint sudaryti studijų sutartį  ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 4. Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 5. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, pakviestieji per pirmąsias 5 darbo dienas nuo studijų pradžios, nurodytos Universiteto studijų kalendoriuje, fakulteto studijų centrui turi pateikti šių dokumentų kopijas:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
Studijų sutarties sudarymo ir nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcijos:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universiteto fakulteto studijų centrą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia kvietime nurodytu adresu.
 4. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų. Atvykus pasirašyti studijų sutartį, Jums ir Jus lydintiems asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų. Prie įėjimo į pastatą rasite rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.
 5. Bakalauro ir vientisųjų studijų sutarčių 2021 m. pasirašymo tiesioginiu būdu adresai ir kontaktai:

Bendrasis priėmimas į pirmą semestrą

Ankstesnės sutarties nutraukimas

Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės finansuojamoje (VF) vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų (VNF) vietų. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.

Studijų sutartį su Universitetu nutraukti galima nuotoliniu būdu. Jei studijų sutartis buvo pasirašyta per ESSS IS, tai ir prašymas nutraukti sutartį teikiamas per ESSS IS. Jei studijų sutartis buvo pasirašyta tiesioginiu būdu, teikiamas nuotolinis prašymas per AIS arba el. paštu užpildžius nurodytos formos prašymą.

1. Nuotoliniu būdu sudariusiems studijų sutartį

Prašymo nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

2. Tiesioginiu būdu sudariusiems studijų sutartį

Prašymo nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Akademine informacine sistemą (AIS), instrukcija:

3. Tiesioginiu būdu sudariusiems studijų sutartį

Studijų sutarties nutraukimą Universitete galima įforminti ir el. paštu, pateikiant asmens dokumento kopiją ir užpildytos, pasirašytos formos prašymą:

Pateikti el. paštu  studijų sutarties nutraukimo prašymą galima šiais nurodytais kontaktais:

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į studijas po jų nutraukimo, perstoti į kitą studijų programą arba baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Stojant į aukštesnį studijų semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.

 

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai).  Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu (žr. skiltį Studijų kainos).

 

Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios. Informacija apie priėmimo į aukštesnį studijų semestrą tvarką Universitete teikiama fakulteto studijų centre darbo dienomis.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą procedūrų datos

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-12-01
8 val.
2022-01-24
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2022-01-25
8 val.
2022-01-25
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-01-27
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2022-01-28
15 val.

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą, siekiant teisės tęsti studijas pirmosios pakopos arba vientisosiose studijose, nurodyti studijų programą, kurios skelbiamos Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį studijų programos).
 5. Teikiant priėmimo prašymą į aukštesnį studijų semestrą mokama stojamoji studijų įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 6. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 7. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 8. Stojamoji studijų įmoka ir registracijos studijoms įmoka netaikoma Kauno technologijos universitete studijuojantiems studentams, keičiantiems studijų programą.

Priėmimas į aukštesnį semestrą

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo prašymą į aukštesnį studijų semestrą, mokama stojamoji studijų įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 2. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 4. Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. Finansinė informacija).
 5. Stojamoji studijų įmoka ir registracijos studijoms įmoka netaikoma Kauno technologijos universitete studijuojantiems studentams, keičiantiems studijų programą.
 6. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą studijų sutarties sudarymas

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 3. Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centre. Šiuo būdu sudarydami studijų sutartį stojantieji privalo pateikti žemiau nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 4. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 5. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu nuoroda siunčiama el. paštu individualiai, per kurią galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 6. Norint sudaryti studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 7. Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 8. Sudarius studijų sutartį nuotoliniu būdu, pakviestieji per pirmąsias 5 darbo dienas nuo studijų pradžios, nurodytos Universiteto studijų kalendoriuje, fakulteto studijų centrui turi pateikti 3 punkte, nurodytas dokumentų kopijas.

Studijų sutarties sudarymo ir nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcijos:

Klausytojų priėmimas

Klausytoju vadinamas asmuo, su Universitetu sudaręs klausytojo studijų sutartį bei pagal ją, už nustatytą mokestį, studijuojantis atskirus Universiteto programose dėstomus studijų modulius. Klausytojų priėmimas vyksta dviem etapais iki kiekvieno semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas (žr. skiltį Datos ir terminai).

 

Klausytojas turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso. Studijuoti atskirus pasirinktus studijų modulius priimami ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Asmenims, išklausiusiems Universiteto studijų programose dėstomus modulius, išduodama akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.

Klausytojų priėmimo procedūrų datos

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-12-01
8 val.
2022-01-24
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2022-01-25
8 val.
2022-01-25
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-01-27
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2022-01-28
15 val.

Klausytojų priėmimas

Prašymo pateikimas

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti klausytoju, turi kreiptis į Universiteto fakulteto, kuriame nori išklausyti pasirinktus modulius, studijų centrą ir užpildyti prašymą.
 2. Esant poreikiui, asmuo dėl ketinamų studijuoti modulių turinio gali pasikonsultuoti ir su Universiteto akademinių padalinių vadovais ar dėstytojais.
 3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti kokius studijų modulius pageidauja išklausyti. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 4. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau mokama registracijos studijoms įmoka (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 5. Su prašymu pateikiama:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
  • sumokėtos registracijos įmokos išrašo kopija.
 6. Prašymai studijuoti atskirus studijų modulius pateikiami fakultetų studijų centruose numatytomis datomis (žr. skiltį Datos ir terminai). 

Klausytojų priėmimas

Privalomosios įmokos

 1. Stojamosios studijų įmokos klausytojams mokėti nereikia, tačiau teikiant priėmimo prašymą mokama registracijos studijoms įmoka tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos). 
 2. Mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į klausytojo pasirinktų studijų modulių kreditų skaičių.
 3. Studijų įmoką, skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą, o vieno kredito kaina tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 4. Klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Klausytojų sutarties sudarymas

 1. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete, asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį. Priimtiesiems studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 2. Studijų centro darbuotojas paruošia klausytojo studijų sutartį (2 egzemplioriais). Sutartis pasirašoma fakulteto dekano ir asmens, pretenduojančio tapti klausytoju.
 3. Sutartis sudaroma vienam semestrui. Laisvajam klausytojui pageidaujant studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.
 4. Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centre. Šiuo būdu sudarydami studijų sutartį stojantieji privalo pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso originalą (parodyti) ir turėti kopiją (palikti).
 5. Jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, studijų sutartis sudaroma dalyvaujant vienam iš tėvų (globėjų) ir gavus jo rašytinį sutikimą. Jei tėvai (globėjai) drauge atvykti negali, nepilnametis asmuo privalo pateikti notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats nepilnametis.
 6. Klausytojo studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu (išskyrus nepilnamečius asmenis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą.
 7. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 8. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu nuoroda siunčiama el. paštu individualiai, per kurią galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 9. Norint sudaryti studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 10. Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti klausytojų studijų sutarties negali.

Klausytojų sutarties sudarymo ir nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcijos:

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

 

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.

 

Stojant bendruoju priėmimu, kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų  nustatymo (žr. skiltį Tvarkos stojant bendruoju priėmimu). Stojant instituciniu priėmimu, kreiptis tiesiogiai į Universiteto atsakingą padalinį. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka TRD, kontaktai: K. Donelaičio g. 73 – 104, Kaunas, tel.: +370 615 86 378, el. p. academic.recognition@ktu.lt (žr. skiltį Tvarkos stojant instituciniu priėmimu).

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Instituciniame priėmime

 1. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 2. Stojančiajam reikia turėti akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą.
 3. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: K. Donelaičio g. 73 – 104, Kaunas, tel.: +370 615 86 378, el. p. academic.recognition@ktu.lt.
 4. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 5. Pateikus visus privalomus dokumentus, TRD akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra atliekama per 1 mėnesį. Išduodama atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo pažyma, kurią asmuo teikdamas prašymą studijuoti prideda prie stojančiojo prašymo.
 6. Jei asmuo jau turintis Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą, jis gali iš karto tiesiogiai teikti priėmimo prašymą Priėmimo grupei.
 7. Jei asmuo turi tik SKVC ar TRD išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, tai teikdamas priėmimo prašymą Priėmimo grupei nurodo, kad reikalinga pažymių pervedimo (konvertavimo) pažyma.
 8. Priėmimo grupė gavusi tokį prašymą kreipiasi tiesiogiai į TRD ir Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą per 1 savaitę.
 9. Priėmimo grupė gavusi iš TRD pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymos elektroninę kopiją, prideda ją prie stojančiojo prašymo ir išsiunčia el. paštu stojančiajam.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Bendrajame priėmime

 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt. Šios SKVC paslaugos teikiamos Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS).
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 

Finansinė informacija

Studijų kainos

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina2
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, sociologijos, filosofijos, lingvistikos studijų kryptys 2628€ 1752€ 43,80€
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis 3426€ 2284€ 57,10€
Muzikos studijų kryptis 7608€ 5072€ 126,80€
Architektūros studijų kryptis1 4664€ 3109€ 77,73€

1Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 6025 € studijų kaina, ištęstine forma – 4017 €, vieno kredito kaina 100,42 €.
2
Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji (išskyrus per bendrąjį priėmimą), pateikdami prašymą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur. (klausytojams – 20 Eur. ir mokama teikiant priėmimo prašymą), įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

 

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

 

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia:

 

Karjeros ir paslaugų centras
Studentų g. 50-168, Kaunas
Tel. +370 37 300 080
El. p. klausk@ktu.lt

 

D.U.K. Bakalauro studijos

Manoma, kad Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vien tik apie technologijas, bet už kiekvienos technologijos stovi žmogus – ambicingas, drąsus specialistas, turintis holistinį požiūrį ne tik į savo specialybėje įgytas žinias, bet ir viską, kas aplink jį. Studijuodamas pasirinktą KTU bakalauro studijų programą studentas kaupia ne tik visas darbo rinkai reikalingas žinias, tačiau ir kitas pridėtines vertes: galimybę įsitraukti į bendraminčių bendruomenes (United), užsiimti mėgstama menine veikla (Inspired), gilinti asmenines kompetencijas (Gifted, Skilled Fintech), įgyti praktikos ir mokytis užsienio universitetuose (Discovered), gauti konsultacijas įdarbinimo klausimais ar lavinti asmenines kompetencijas, padėsiančias pasiekti karjeros tikslų ir tapti paklausiu specialistu (Wanted), naudotis net penkių skirtingų tipų mentorių paslaugomis (Guided) ar galimybę sportuoti viename iš moderniausių studentiškų sporto klubų visame Baltijos regione (Activated). Pasirinkus KTU, galite būti užtikrinti, kad Jūsų motyvacija veikti ir mokytis visada bus įvertinta ne tik dvasiškai, bet ir finansiškai – KTU savo studentams skiria vienas didžiausių stipendijų tarp visų šalies universitetų. Be finansinės paramos Universitetas taipogi užtikrina modernias ir saugias erdves mokytis bei gyventi, emocinį ir dvasinį palaikymą bei visas galimybes tobulėti ir siekti savų tikslų.

Darbdaviai itin vertina KTU absolventus ir tai nelabai stebina, nes daugybė dabartinių įmonių vadovų ir profesionalų patys yra baigę studijas KTU. Imponuoja darbdaviams ir KTU modernumas bei progresas – savo infrastruktūra, įranga ir baze išsiskiriame ne tik Kaune, bet ir visoje šalyje. Bendradarbiavimas su verslu ir pramone padeda ugdyti KTU studentų verslumą, gilina antreprenerystės įgūdžius. Taip pat Universitetas didžiuojasi, kad buvo atrinkti dalyvauti Europos komisijos projekte skatinant Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą. KTU kartu su ECIU konsorciumo nariais orientuojasi į ateities Europos universiteto sukūrimą.

Neturint vienos iš nurodytų konkursinio balo dedamųjų, pretenduoti į bakalauro studijas galite, tačiau vietoj nesančios konkursinio balo dedamosios bus skaičiuojamas nulis. Išimtis taikoma tik stojantiesiems į menų krypties studijų programas, nes neišlaikius ar nelaikius stojamojo egzamino einamaisiais metais priėmimo konkurse nedalyvausite. Bet kokiu atveju konkursinis balas negali būti mažesnis nei 5,4 balo. Savo konkursinį balą galite pasiskaičiuoti LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje.

Pasirinkti negalima, tačiau sistema automatiškai skaičiuos Jums palankiausią variantą pagal Jūsų pateiktus priėmimui išsilavinimo dokumentus. Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių valstybiniai brandos egzaminai organizuojami einamaisiais metais.

Už semestro studijas susimokėti galėsite per du kartus: pirmas mokėjimas padengs 40 % semestro įmokos, o antras mokėjimas – 60 % semestro įmokos. Įmokas sumokėti turėsite pagal studijų sutartyje nurodytus terminus:

 1. pirmajame studijų semestre: a) semestro studijų įmoką sumokėti per pirmąsias 20 semestro dienų; b) 40 proc. studijų įmokos sumokėti per pirmąsias 20 semestro dienų, o likusią sumą – 60 proc. studijų įmokos – sumokėti iki semestro ketvirto mėnesio 10 dienos.
 2. antrame ir vėlesniuose studijų semestruose: a) semestro studijų įmoką sumokėti iki semestro antro mėnesio 10 dienos; b) 40 proc. studijų įmokos sumokėti iki semestro antro mėnesio 10 dienos, o likusią sumą – 60 proc. studijų įmokos – sumokėti iki semestro ketvirto mėnesio 10 dienos.

Daugiau informacijos apie mokėjimus Jums suteiks fakulteto, kuriame studijuosite, studijų centras.

Studentai turi galimybę gauti Valstybės remiamą studijų paskolą. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo puslapyje.

Nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50% per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies .

 

Siekiantieji gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją turi kreiptis į KTU Karjeros ir paslaugų centrą ir pagal nustatytą tvarką pranešti apie atliktą karo tarnybą bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Daugiau informacijos pateikiama KTU tinklapio dalyje studentams.

Taip, kolegijoje įgyti studijų kreditai gali būti įskaitomi universitetinėse studijose, įgytus studijų rezultatus sulyginus su Universiteto studijų programos rezultatais. Daugiau informacijos apie išklausytų studijų kreditų įskaitymą Jums suteiks fakulteto, kuriame studijuosite, studijų centras.

Gavus kvietimą studijuoti ir su Universitetu sudarius studijų sutartį, galima rezervuoti vietą bendrabutyje. Rezervacija atliekama internetu, gavus laišką su prisijungimo duomenimis ir prisijungus prie Universiteto informacinių sistemų.

Daugiau apie bendrabučius skaitykite čia.

Taip, stipendiją gali gauti visi studentai, net ir studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Universitete yra skiriamos trijų rūšių stipendijos: Universiteto talento stipendija, Mecenatų stipendija bei Vienkartinė skatinamoji stipendija.

 

Informaciją apie stipendijų dydžius, atrankos kriterijus bei kitą finansinę paramą galite rasti studentams skirtos finansinės informacijos skiltyje.

Kiekvienos bakalauro ar vientisųjų studijų programos skiltyje „Dalykai“ pateikiama programos sandara su visomis studijų modulių alternatyvomis.

Kai kurios studijų programos turi BA+ pasirinkimo galimybę (pažymėtos BA+ ženklu). Šis pasirinkimas leidžia rinktis studijuoti kitos studijų krypties kompetenciją. Plačiau skaitykite BA+ informacijos skiltyje.

Kiekvienoje studijų programoje yra numatyta laisvai pasirenkamų modulių galimybė „Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos)“. Tame semestre galima rinktis modulius iš rekomenduojamo sąrašo arba bet kurį kitą tame semestre vykdomą modulį.

Studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jau yra įgiję valstybės biudžeto lėšomis – pereiti valstybės finansuojamą (VF) studijų vietą negali.

Visais kitais atvejais patekti į VF studijų vietą studentas gali rotacijos metu, kuri vykdoma po kiekvieno semestro – vasario ir rugpjūčio mėnesiais.

Rotacijos metu VF vietą praradusio studento vietą gali užimti kitas, valstybės nefinansuojamoje (VNF) studijų vietoje studijuojantis studentas – gerai besimokantis, neturintis akademinių skolų, pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Apie gautą VF studijų vietą studentas yra informuojamas Universiteto el. paštu. Jeigu kandidatas iki nustatyto termino nepateikia prašymo pereiti į atsilaisvinusią VF vietą, ją siūloma užimti kitam geriausiam VNF vietos studentui.

Studijų vykdymo laikas gali būti:

 • dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
 • vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
 • savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.

Studijų vykdymo būdas gali būti:

 • kontaktinis – visi arba didžioji dalis akademinių užsiėmimų vykdomi fizinėje erdvėje Universitete, dėstytojui ir studentams dalyvaujant kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu; nedidelė dalis studijų programos apimties gali būti vykdoma nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje;
 • mišrus – akademiniai užsiėmimai vykdomi derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu Universitete ir nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje;
 • nuotolinis – didžioji dalis akademinių užsiėmimų vykdoma skaitmeninėje erdvėje, nedidelė dalis studijų programos apimties vykdoma kontaktiniu būdu Universitete;
 • ciklinis – 1-2 mėn. trunkančio ciklo metu intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis atsiskaitymas.
 

Konsultacijos studijų klausimais

Kontaktai

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Klausk studento

Nori daugiau sužinoti apie KTU?
Paklausk čia besimokančio studento!