Pramonės inžinerija

Pramonės ateitis tavo rankose! Išmanioji robotizuota gamyba, gamybos skaitmeninimas, prototipavimas, įmonių valdymas ir inovacijų vadyba – tai tik keletas raktinių žodžių, apibūdinančių šiandieninę pramonę. Jei nori prisidėti prie pirmaujančių pramonės įmonių vystymo ir siekti, kad produktai būtų gaminami efektyviausiu, tvariausiu ir pelningiausiu būdu – ši programa būtent tau! Šios studijos – tai unikalus kompetencijų derinys nuo pažangių gamybos procesų ir technologijų suvokimo iki išmaniosios robotikos bei prototipų kūrimo, nuo žmonių išteklių vadybos iki pramonės įmonės valdymo.

konsultuokis ir studijuok teikti prašymą gauti naujienas

 

 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – stiprumas, standumas, stabilumas.
Įrengimai – projektavimas, veikimas, dinamika, jėgos.
Matavimai – sistema, metodai, principai.
Valdymas – procesai, projektai, personalas.
Inžinerinės medžiagos Įrankių ir įrangos projektavimas Gamybos organizavimas Saugi gamyba

 

 

Programos vertės

„Investors‘ Spotlight“

Pripažinimo sulaukusi studijų programa

Pramonės inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas garbingas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka Lietuvos ir užsienio įmonių bei investuotojų lūkesčius ir yra lyderiauja Lietuvoje rengiant pramonės inžinerijos specialistus.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

Galingi IT įgūdžiai
Darbas

Inžinerijos sritis – ne tik vyrams

Nors rinkoje vis dar gajus mitas, kad inžinerija – tik vyrams, Lietuvos statistikos duomenys šį mitą griauna: daugiau nei pusė visų Lietuvos mokslininkų ir inžinierių yra moterys. Moterų skaičius inžinerijos srityje sudaro didžiausią dalį Europos Sąjungoje: Lietuvoje – 55 proc., kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Liuksemburge – vos 28 proc.

Studijos

Išmanioji gamyba

Studijuodami susipažinsite su begale šiuolaikinės pramonės inžinerijos terminų, iš kurių svarbiausias – išmanioji gamyba. Tai sritis, apimanti visus gamybos procesus, kuri šiuo metu jau įvardijama kaip naujoji pramonės revoliucija. Joje naudojamos visiškai integruotos, bendradarbiaujančios gamybos sistemos, reaguojančios ir prie rinkos pokyčių prisitaikančios realiu laiku. Vienas iš žingsnių išmaniosios gamybos link – virtualus produktų 3D projektavimas, skaitmeninė gamyba, su kuria susipažinsite studijuodami Gamybos inžinerijos studijų programoje.

„Pramonė 4.0“

Tiesus kelias į rytdienos inžinerijos elitą

Studijų metu turėsite galimybę lankytis Pramonė 4.0 iniciatyvą palaikančiose įmonėse. Tai modernios, įvairaus profilio įmonės, kuriose gausu savo srities profesionalų. Būtent jie dėstys specialybės studijų moduliuose, padės įgyti vertingos patirties ir išplės jūsų supratimą apie šiuolaikinę gamybą. Studijuodami galėsite susitelkti į galimą karjeros kryptį ir susipažinti su savo ateities kolegomis dar prieš įsiliejant į darbo į rinką.

Karjera

Plačios galimybės pažangiųjų technologijų įmonėse

Pramonės inžinerijos specialistų poreikį lemia nuolat augantis Lietuvos pramonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygis, kuris savo piką pasieks kai beveik visas sritis neišvengiamai palies Pramonė 4.0. Be to, neseniai į Lietuvos gamybos sektorių įžengė milžiniškos užsienio korporacijos, tokios kaip Vokietijos automobilių komponentų gamintoja „Continental“ bei elektronikos komponentų gamintoja „Hella“. Šios įmonės – potencialios, puikiai apmokamos darbo vietos tokiems specialistams kaip jūs.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Pramonės inžinerijos kvalifikacinis laipsnis suteikia jums keletą karjeros galimybių – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Galėsite dirbti inžinerijos projektų vystytoju, arba technologijų planavimo specialistu tiekimo grandinių optimizavimo, kokybės ar gamybos priežiūros srityse. Kaip pramonės inžinierius, galėsite dirbti gamybos vadovu, operacijų vadovu, logistikos vadovu, projektų vadovu, kokybės darbuotoju ar konsultantu. Integruotos gamybinės viso semestro praktikos metu jūs nuodugniai susipažinsite su šiuolaikinės pramonės įmonės veikla, įgausite darbinės patirties įvairiuose įmonės skyriuose.

 

 

 

Gali tapti

 • procesų analizė, problemų identifikavimas ir sprendimų paieška, siekiant optimizuoti gamybą ar kitus pramonės procesus; 
 • darbo jėgos valdymas, siekiant užtikrinti efektyvų resursų naudojimą ir produkcijos kokybę. 
 • technologijų diegimas, inžinerinių sprendimų ir gamybos procesų tobulinimas; 
 • naujų technologijų taikymas gamybos procesuose, inžinerinių sprendimų kūrimas, procesų optimizavimas, gamybos sistemų projektavimas ir diegimas. 
 • technologinių sistemų ir procesų vertinimas, diegimas, stebėjimas ir tobulinimas, kad būtų užtikrintas optimalus veiklos eigos rezultatas; 
 • efektyvumo didinimas, klaidų ir gedimų rizikos mažinimas, procesų eigos užtikrinimas ir optimizavimas, kad technologijos būtų naudojamos taip, kad atitiktų verslo tikslus ir standartus. 
 • pramoninių gamybos procesų organizavimas, valdymas ir tobulinimas; 
 • technologijų parinkimas, gamybos sistemų diegimas, optimizavimas ir priežiūra; 
 • gamybos sistemų kūrimas ir diegimas, technologijų naudojimo priežiūra, gamybos veiklos efektyvumo analize, produkcijos kokybės didinimas. 
 • produkto vystymas nuo idėjos iki galutinio rezultato, kuriant inovatyvius sprendimus ir taikant technologijas produktui kurti; 
 • produkto gamybos procesų analizė ir tobulinimas, siekiant užtikrinti produkto funkcionalumą ir kokybę bei optimizuoti gamybos efektyvumą. 
 • gamybos veiklos vertinimas, problemų analizė, tobulinimo galimybių identifikavimas ir įgyvendinimas; 
 • Lean, Six Sigma arba kitų metodikų taikymas, siekiant sumažinti atliekas, optimizuoti gamybos žingsnius ir procesus bei gerinti produkcijos kokybę; 
 • naujas technologijų ar sprendimų diegimas, kurių tikslas – sumažinti laiko, resursų ir energijos švaistymą gamybos procesuose bei padidinti bendrą veiklos efektyvumą. 
 • gamybos sistemų ir procesų integravimą su skaitmeninėmis technologijomis; 
 • skaitmeninių sprendimų diegimas gamybos srityje, pramonės automatizavimas, duomenų analizė ir skaitmeninės gamybos platformos. 
 • gamybos veiklos organizavimas, valdymas ir koordinavimas; 
 • gamybos planų ir tvarkaraščių kūrimas, resursų paskirstymas, atsargų valdymas ir gamybos efektyvumo stebėsena; 
 • paklausos tendencijų analizė, tiekimo grandinės koordinavimas, efektyvaus gamybos proceso užtikrinimas, siekiant įvykdyti užsakymus laiku ir ekonomiškai. 
 • gamybos organizavimas, optimizavimas ir valdymas; 
 • gamybos procesų planavimas, gamybos linijų ir įrangos išdėstymas, darbo jėgos valdymas ir resursų paskirstymas. 
 • gamybos proceso stebėsena, kontrolė ir kokybės užtikrinimas; 
 • gamybos veiklos vertinimas, proceso kontrolė, produktų ir gamybos linijų tikrinimas bei testavimas. 
 • kokybės kontrolės procesų automatizavimas ir optimizavimas; 
 • automatizuotų sistemų diegimas ir valdymas, produktų ar procesų kokybės stebėsena gamybos metu.
 • techninės priežiūros organizavimas ir veiklos palaikymas gamybos sistemose ar įrenginiuose; 
 • sistemų ar įrenginių naudojimo būklės stebėsena, reguliavimas, priežiūra, remontas ir atnaujinimas. 
 • kokybės tikslų nustatymas, strategijų kokybei pagerinti kūrimas, gamybos eigos bei rezultatų stebėsena, produkcijos kokybės reikalavimų užtikrinimas. 
 • veiksmingų planų kūrimas, resursų valdymas, projekto eigos sekimas, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti gamybos efektyvumo tikslai organizacijos lygiu. 
 • gamybos proceso organizavimas, planavimas, personalo valdymas, gamybos rezultatų stebėsena ir kokybės užtikrinimas; 
 • gamybos strategijų formavimas, veiklos efektyvumo užtikrinimas, efektyvių gamybos standartų įgyvendinimas ir gerinimas, įmonės veiklos koordinavimas. 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Antanas Čiuplys

Antanas Čiuplys

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos ekspertas
Lina Kavaliauskienė

Lina Kavaliauskienė

Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė
Virginija Gylienė

Virginija Gylienė

Gamybos inžinerijos ekspertė
Ingrida Venytė

Ingrida Venytė

Gamybos inžinerijos ekspertė
Regita Bendikienė

Regita Bendikienė

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos ekspertė, KTU tarybos narė

 

 

Atsiliepimai

Edvinas Dubinskas

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos programos absolventai greitai įsisavina ir perpranta techninius gamybos niuansus, turi sisteminį mąstymą, bendrą technologinį paruošimą. Absolventų įgytos žinios leidžia jiems per trumpą laiką perprasti modernius gamybos procesus.

Vaidas Babrauskas

Vaidas Babrauskas

UAB „KB Components“ gamybos inžinierius

 

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams.

Dr. Elingas Čekas

Dr. Elingas Čekas

UAB „Festo“ skaitmeninės inžinerijos skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos specialistų svarba - nenuginčijama. Ypatingai jei kalbame apie Kauno zoną. Čia kuriasi vis naujos įmonės, kurios ieško jaunų gabių jaunuolių. Jauno specialisto įgūdžiai labai priklauso nuo jo asmeninio požiūrio. Teigiamas požiūris ir noras tobulėti ir augti savo srityje sukuriamas universitete, vėliau pernešamas į gamybos įmonę. Nepamiršti reikia ir motyvacijos, nes motyvacija Gamybos inžinerijos studentui atveria duris į garsiausias ir didžiausias pasaulinio lygio gamybos įmones.

Laurynas Straukas

Laurynas Straukas

UAB „Aurika“ Gamybos departamento direktorius

 

Gamyba yra visur, visi daiktai, kuriuos naudojame, juos kažkas pagamino. Specialistų poreikis yra labai didelis, kaip pastebime, kuriasi vis naujos įmonės kurioms reikalingi gamybos procesų inžinieriai, technologai, mechatronikos ir kitų krypčių specialistai.
Didžiųjų įmonių vadovai skatina jaunimą rinktis gamybos inžinieriaus kelią, kuris atveria daug durų į darbo rinką. Įmonėse jaunimas pradeda savo karjeros kelią inžinieriais, tačiau išauga iki vadovo pareigas užimančio asmens.

 

 

 

D.U.K.

Šios studijos tinkamos tiek merginoms, tiek vaikinams. Pastebima, kad inžinerines studijas renkasi vis daugiau merginų, kurios vėliau sėkmingai įsilieja į darbo rinką, puikiai sprendžia pramoninės gamybos klausimus, užima vadovaujančias pozicijas bei kyla karjeros laiptais.

Visuotinos gamybos integracijos eroje, esant skirtingų gaminių ir technologijų gausai, gamybos inžinerijos specialistų paklausa – nuolatinė, tačiau šios srities darbuotojai dažnai susiduria su naujais iššūkiais. Tobulėjančios technologijos ir įrenginiai neleidžia apsiriboti universitetinėmis žiniomis ir skatina nuolat mokytis – gamybos sektoriuje procesai yra sparčiai automatizuojami, todėl naujų technologinių prietaisų valdymui reikia tobulėti siekiančių specialistų.

Dauguma pramonės įmonių pereina prie žaliosios gamybos – atsisakoma gaminti iš žalingų aplinkai medžiagų, ištekliai vartojami tausiai, ieškoma naujų efektyvių gamybos sprendimų.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt