Pedagogikos gretutinės studijos

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentus kviečiame pasinaudoti galimybe studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, pabaigiant 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

 

Kas gali dalyvauti?

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis:

* Bakalauro studijas nuo 2021 m. pradedantys studentai, įstoję į valstybės finansuojamą studijų vietą, gali pretenduoti gauti 300 Eur stipendiją gretutinių studijų laikotarpiu.

 

Kaip vyksta studijos?

 • Pedagogikos gretutines studijas pasirinkęs studentas studijuos 60 kreditų pedagogikos studijų modulius.
 • Pedagogikos studijų moduliai į studento planą įtraukiami nuo 2 iki 8 bakalauro studijų semestro, papildomai greta bakalauro studijų programos modulių įtraukiant po vieną pedagogikos gretutinių studijų modulį (virš plano arba vietoje laisvai pasirenkamų modulių).
 • 60 kreditų pedagogikos studijų turinį sudaro 30 kreditų pedagogikos studijų krypties dalykų ir 30 kreditų pedagoginės praktikos. Studijų modulių turinys pateikiamas čia.
 • Pirmasis 6 kreditų studijų modulis (arba du studijų moduliai po 3 kreditus) įtraukiamas į studento individualų studijų planą 2 semestrą. Modulis įtraukiamas kaip papildomas studijų plano modulis virš studijų plano (t. y. tą semestrą studentas studijuoja 36 kreditus) arba kaip laisvai pasirenkamas modulis neviršijant įprastos 30 kreditų individualaus studijų plano apimties. Tolesniuose semestruose pedagogikos studijų moduliai į studento studijų planą įtraukiami analogišku principu.
 • Pedagogikos gretutinių studijų moduliai dėstomi nuotoliniu (sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu ir cikline tvarkaraščio forma.
 • Pedagoginė 12 ar 18 kreditų praktika yra atliekama vieną dieną per savaitę. Konkretus laikas yra derinamas su pasirinktos praktikos vietos (mokyklos) darbo laiku, priimtinu tiek praktikos mentoriams, tiek studijuojančiajam.
 • Paskutinį studijų semestrą yra rengiamas atskiras 3 kreditų apimties pedagogikos studijų baigiamasis projektas, ginamas atskirame kvalifikacijos komisijos posėdyje.
 • Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose, neturi papildomai mokėti už 60 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulius.
 • Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, turi papildomai mokėti už 30 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulių einamaisiais metais nustatytą pedagogikos studijų kainą (2021 m. taikyta 57,10 Eur už 1 kreditą).
 • Jei gretutines pedagogikos studijas pageidauja pasirinkti studentai, kurie įstojo ne į aukščiau nurodytas studijų programas, jie turi mokėti už 60 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulių einamaisiais metais nustatytą pedagogikos studijų kainą (2021 m. taikyta 57,10 Eur už 1 kreditą).
 

Kam skiriamos stipendijos?

 • Stipendijos dydis – 300 Eur per mėnesį gretutinių studijų laikotarpiu.
 • Universitetui skiriamų stipendijų skaičių pagal studijų krypčių grupes nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 2021 m. stipendijos skiriamos matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų programas studijuojantiems studentams. Įsakymas čia.
 • Stipendija skiriama konkurso būdu atrinktiems studentams, nuo 2021 m. priimtiems į bakalauro studijų pirmo kurso valstybės finansuojamą studijų vietą.
 • Paraiškos priimamos (iki rugsėjo 15 d.) ir konkursas organizuojamas per pirmą studijų mėnesį (iki rugsėjo 25 d.).
 • Studentų atrankos komisija vertina: ar studento studijuojama bakalauro studijų programa priklauso Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai studijų krypčių grupei, kurioje gali būti skiriamas stipendija; studento stojimo konkursinį balą, studento motyvaciją studijuoti pedagogikos gretutinėse studijose ir po jų įsidarbinti mokytoju.
 • Stipendija skiriama visam pedagogikos gretutinių studijų laikotarpiui – nuo 2 semestro iki 8 semestro.
 • Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei studentas: pasibaigus semestrui turi akademinių skolų; išeina akademinių atostogų; nutraukia bakalauro studijas.
 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Studentai, einamaisiais metais įstoję į Universiteto pirmosios pakopos studijų programų pirmą kursą ir pageidaujantys greta pagrindinių studijų studijuoti gretutinėse pedagogikos studijose, iki einamųjų metų rugsėjo rugsėjo 15 d. studentas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS)  > „Studijos“ > „Prašymų teikimas“ > „Pateikti naują prašymą“ > „Studijų planas“ > „Dėl studijų plano keitimo“ turi:

 • Užpildyti pateiktos formos prašymą, nurodant, kad pageidaujama papildomai greta savo studijuojamos bakalauro studijų programos pasirinkti pedagogikos gretutines studijas (60 studijų kreditų apimties).
 • Jei studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje ir pretenduoja į stipendiją, užpildyti ir prie AIS prašymo pridėti Valstybinio studijų fondo nustatytos formos prašymą.
 • Prie AIS prašymo pridėti motyvacinį laišką–esė, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 400 žodžių ir parengtas pagal Universitete galiojančius Rašto darbų rengimo metodinius nurodymus. Motyvaciniame laiške–esė turi būti išdėstyti argumentuoti studento paaiškinimai, kaip studentas įsivaizduoja mokytojo karjerą, kodėl jam yra reikalinga pedagogo kvalifikacija, kodėl nusprendė rinktis pedagogo profesiją, kuo praturtins mokyklos gyvenimą ir kokią turi savo, kaip mokytojo, viziją.
 • Pasirinktinai gali pridėti rekomendaciją – studijų programos vadovo, baigtos vidurinės mokyklos vadovo arba mokyklos, kurioje studentas dirba (ketina dirbti), vadovo.
 • Pasirinktinai gali pridėti kitus dokumentus, įrodančius norą dirbti mokytoju.
 

Svarbios datos

 • Prašymas studijuoti gretutinėse studijose teikiamas einamaisiais metais įstojus į studijų programą, Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) iki rugsėjo 15 d.
 • Atrankos komisija svarsto paraiškas ir priima sprendimus dėl konkurso laimėtojų iki rugsėjo 25 d.
 • Paraiškas pateikę studentai apie konkurso rezultatus informuojami Universiteto AIS ir Universiteto suteiktu el. paštu iki rugsėjo 30 d.
 • Pedagogikos gretutinės studijos prasideda nuo vasario 1 d. (nuo pavasario semestro).
 

Kontaktai

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Studijų prodekanė Dainora Maumevičienė
Tel. +370 687 20 774
El. p. dainora.maumeviciene@ktu.lt