Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentus kviečiame pasinaudoti galimybe studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, pabaigiant 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

 

Kas gali dalyvauti?

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis:

 • studijuojantieji bakalauro studijose;
 • studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose;
 • ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais;
 • studijuojantieji vieną iš šių studijų programų:
Studijų programa Baigus gali dirbti dalyko mokytoju Gali pretenduoti gauti stipendiją*
Automatika ir valdymas informatika; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Cheminė technologija ir inžinerija chemija; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Duomenų mokslas ir inžinerija matematika; informatika taip
Elektronikos inžinerija informatika; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Elektros inžinerija informatika; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Informatika informatika taip
Inžinerinė fizika fizika; gamta ir žmogus taip
Medžiagų fizika ir nanotechnologijos fizika; gamta ir žmogus; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Naujųjų medijų kalba užsienio (anglų) kalba ne
Taikomoji chemija chemija; gamta ir žmogus taip
Taikomoji matematika matematika; informatika taip
Transporto elektronika informatika; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
Intelektinės robotikos sistemos informatika; inžinerinės technologijos (III-IV gimnazijos klasės); taikomosios technologijos (III-IV gimnazijos klasės) taip
 

Kaip vyksta studijos?

 • Pedagogikos gretutines studijas pasirinkęs studentas studijuos 60 kreditų pedagogikos studijų modulius.
 • Pedagogikos studijų moduliai į studento planą įtraukiami nuo 2 iki 8 bakalauro studijų semestro, papildomai greta bakalauro studijų programos modulių įtraukiant po vieną pedagogikos gretutinių studijų modulį (virš plano arba vietoje laisvai pasirenkamų modulių).
 • 60 kreditų pedagogikos studijų turinį sudaro 30 kreditų pedagogikos studijų krypties dalykų ir 30 kreditų pedagoginės praktikos. Studijų modulių turinys pateikiamas čia.
 • Pirmasis 6 kreditų studijų modulis (arba du studijų moduliai po 3 kreditus) įtraukiamas į studento individualų studijų planą 2 semestrą. Modulis įtraukiamas kaip papildomas studijų plano modulis virš studijų plano (t. y. tą semestrą studentas studijuoja 36 kreditus) arba kaip laisvai pasirenkamas modulis neviršijant įprastos 30 kreditų individualaus studijų plano apimties. Tolesniuose semestruose pedagogikos studijų moduliai į studento studijų planą įtraukiami analogišku principu.
 • Pedagogikos gretutinių studijų moduliai dėstomi nuotoliniu (sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu ir cikline tvarkaraščio forma.
 • Pedagoginė 12 ar 18 kreditų praktika yra atliekama vieną dieną per savaitę. Konkretus laikas yra derinamas su pasirinktos praktikos vietos (mokyklos) darbo laiku, priimtinu tiek praktikos mentoriams, tiek studijuojančiajam.
 • Paskutinį studijų semestrą yra rengiamas atskiras 3 kreditų apimties pedagogikos studijų baigiamasis projektas, ginamas atskirame kvalifikacijos komisijos posėdyje.
 • Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose, neturi papildomai mokėti už 60 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulius.
 • Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, turi papildomai mokėti už 30 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulių einamaisiais metais nustatytą pedagogikos studijų kainą (2023 m. taikoma 62,12 Eur už 1 kreditą).
 • Jei gretutines pedagogikos studijas pageidauja pasirinkti studentai, kurie įstojo ne į aukščiau nurodytas studijų programas, jie turi mokėti už 60 kreditų pedagogikos gretutinių studijų modulių einamaisiais metais nustatytą pedagogikos studijų kainą.
 

Kam skiriamos stipendijos?

 • Prioritetinė parama gretutinių studijų laikotarpiu (išskyrus paskutinį kursą).  Paramos dydis – 6,5 BSI (bazinės socialinės išmokos dydžiai) per mėnesį. Šiuo metu – 357,50 Eur per mėnesį.
 • Tikslinė išmoka gretutinių studijų paskutiniame kurse. Tikslinės išmokos dydis – 11 BSI (bazinės socialinės išmokos dydžiai) per mėnesį. Šiuo metu – 605 Eur per mėnesį.
 • Universitetui skiriamų stipendijų skaičių pagal studijų krypčių grupes nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 2023 m. stipendijų skyrimo vietų skaičiaus įsakymas čia.
 • Stipendija skiriama  konkurso būdu atrinktiems studentams, nuo 2023 m. priimtiems į bakalauro studijų pirmo kurso valstybės finansuojamą studijų vietą vadovaujantis paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašu  ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.
 • Paraiškos priimamos iki rugsėjo 15 d. ir konkursas organizuojamas iki rugsėjo 19 d.
 • Studentų atrankos komisija vertina: ar studento studijuojama bakalauro studijų programa priklauso Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai studijų krypčių grupei, kurioje gali būti skiriamas stipendija; studento stojimo konkursinį balą, studento motyvaciją studijuoti pedagogikos gretutinėse studijose ir po jų įsidarbinti mokytoju.
 • Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei studentas: pasibaigus semestrui turi akademinių skolų; išeina akademinių atostogų; nutraukia bakalauro studijas.
 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Studentai, einamaisiais metais įstoję į Universiteto pirmosios pakopos studijų programų pirmą kursą ir pageidaujantys greta pagrindinių studijų studijuoti gretutinėse pedagogikos studijose, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS)  > „Studijos“ > „Prašymų teikimas“ > „Pateikti naują prašymą“ > „Studijų planas“ > „Dėl studijų plano keitimo“ turi:

 • Užpildyti pateiktos formos prašymą, nurodant, kad pageidaujama papildomai greta savo studijuojamos bakalauro studijų programos pasirinkti pedagogikos gretutines studijas (60 studijų kreditų apimties).
 • Prie AIS prašymo pridėti motyvacinį laišką–esė, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 400 žodžių ir parengtas pagal Universitete galiojančius Rašto darbų rengimo metodinius nurodymus. Motyvaciniame laiške–esė turi būti išdėstyti argumentuoti studento paaiškinimai, kaip studentas įsivaizduoja mokytojo karjerą, kodėl jam yra reikalinga pedagogo kvalifikacija, kodėl nusprendė rinktis pedagogo profesiją, kuo praturtins mokyklos gyvenimą ir kokią turi savo, kaip mokytojo, viziją.
 • Pasirinktinai gali pridėti rekomendaciją – studijų programos vadovo, baigtos vidurinės mokyklos vadovo arba mokyklos, kurioje studentas dirba (ketina dirbti), vadovo.
 • Pasirinktinai gali pridėti kitus dokumentus, įrodančius norą dirbti mokytoju.
 

Svarbios datos

 • Prašymas studijuoti gretutinėse studijose teikiamas einamaisiais metais įstojus į studijų programą, Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) iki rugsėjo 15 d.
 • Atrankos komisija svarsto paraiškas ir priima sprendimus dėl konkurso laimėtojų iki rugsėjo 19 d.
 • Paraiškas pateikę studentai apie konkurso rezultatus informuojami Universiteto AIS ir Universiteto suteiktu el. paštu iki rugsėjo 23 d.
 • Pedagogikos gretutinės studijos prasideda nuo vasario 1 d. (nuo pavasario semestro).
 • Valstybės finansuojamų vietų studentai, kurie bus atrinkti gauti 318,50 Eur per mėnesį stipendiją, pagal atskirą kvietimą iki nustatyto termino turės elektroniniu būdu pateikti prašymą Valstybiniam studijų fondui.
 

Kontaktai

Dėl pedagogikos gretutinių studijų organizavimo:

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Studijų krypties programų vadovė doc. Edita Štuopytė
El. p. edita.stuopyte@ktu.lt

 

Dėl paraiškų studijuoti pedagogikos gretutinėse studijose pateikimo:

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Studijų aptarnavimo administratorė Lina Minčinkienė
El. p. lina.mincinkiene@ktu.lt