Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė

Viešasis valdymas – tai sritis, kurioje lyderiai tarnauja piliečiams ir bendruomenėms, siekdami viešojo gėrio ir teigiamų pokyčių valstybėje. Nuolatinis bendravimas su visuomene, bendruomene, atsakingas viešosios gerovės kūrimas, etiškų sprendimų priėmimas, geras teisinių niuansų išmanymas. Šių kompetencijų reikia šiuolaikiniam viešojo valdymo profesionalui. Ir šiam iššūkiui reikia tinkamai pasiruošti.

Ši programa unikali tuo, kad čia galėsite pasisemti geriausios viešojo valdymo praktikos ne tik Lietuvoje, bet ir tiesiai iš JAV specialistų. Tai programa vykdoma kartu su Centrinės Floridos universitetu (UCF) ir suteikianti dvigubą laipsnį – viešojo administravimo (KTU) ir pelno nesiekiančių organizacijų vadybos – non-proft management (UCF).

Studijų metu KTU ir UCF universitetuose susipažinsite su viešojo valdymo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, etika ir korupcijos prevencija bei išmoksite atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Vėliau – galėsite dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse ar verslo organizacijose  nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Pasaulyje darbas viešojo valdymo sistemoje yra grindžiamas siekiu:

 • kurti viešąją gerovę;
 • atsakingai ir skaidriai veikti valstybės valdyme;
 • padėti kitam, dalyvauti pilietinėje, savanoriškoje aplinkoje.

Veiklos viešajame valdyme tikslas – kurti aplinką kurioje gera gyventi.

Aš tikiu, kad šios programos studentai yra ateities lyderiai!

A. Hall (JAV ambasadorė Vilniuje, 2019 m. gegužės mėn.)

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Viešojo administravimo bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt

 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijos

Lietuviškas ir amerikietiškas diplomas

Studijuodami turite galimybę įgyti du bakalauro laipsnius ir gauti dvigubą diplomą. Pirmus dvejus metus studijuosite Lietuvoje pagal bendrą KTU ir UCF programą, o nuo trečiųjų studijų metų pradėsite studijuoti jungtinėje grupėje kartu su amerikiečiais virtualiu būdu.

Mokesčiai

Amerikietiškos studijos už lietuvišką kainą

Pažangūs studentai siekiantys gauti JAV diplomą turės galimybę nemokėti JAV studijų mokesčių, kurie yra keliasdešimt kartų didesni už Europos universitetų mokesčius. Kaip ir kitos KTU bakalauro programos, ši programa taip pat siūlo valstybės finansuojamas vietas.

Įgūdžiai

Ekspertiški įgūdžiai

Baigę studijas tapsite viešojo valdymo specialistais, turinčiais bendruomenės lyderystės gebėjimų, išmanančiais, kaip formuojamos ir valdomos viešosios programos bei politika. Gerai suprasite šiuolaikines multikultūrines problemas, žmonių išteklių valdymą, žinosite kaip veikia globalaus viešojo valdymo sistemos, viešoji politika ir administravimas.

Karjera

Platūs karjeros horizontai

Vėliau galėsite dirbti viešojo valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje. Dėl savo jungtinio „europietiško“ ir „amerikietiško“ žinių bagažo tai galėsite daryti ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame lygyje.

Infrastruktūra

Ateities analitikai

Čia įgysite aukštas analitines kompetencijas, kurios padės formuluoti ir įgyvendinti duomenimis ir įrodymais grįstus viešojo valdymo sprendimus. Savo analizės įgūdžiams lavinti pasitelksite socialinių tyrimų projektų ir viešųjų institucijų duomenis, kurie saugomi KTU įsteigtame Lietuvos HSM duomenų archyve.

Kolegos

Būsimi viešojo valdymo lyderiai

Inovatyvūs mokymosi metodai, praktinės užduotys ir projektai studijų metu padės greitai susibičiuliauti su bendramoksliais. Tokia draugystė ne tik skatins pasitempti ir įkvėps siekti mokslo ir profesinių aukštumų – šios pažintys vėliau pravers ir kartu vykdomuose tarptautiniuose ar nacionaliniuose projektuose. Juk čia savo kelią pradės ne tik Lietuvos, bet ir JAV ateities lyderiai.

 

Karjera

Karjera

Studento įgytos kompetencijos leis:

 • Suprasti viešojo sektoriaus ir jo valdymo ekonominį, socialinį, teisinį ir politinį kontekstą.
 • Suprasti viešosios politikos principus ir viešojo valdymo vertybes, inovatyvių valdymo priemonių pasirinkimą viešojo sektoriaus veikloje.
 • Valdyti pokyčius ir kurti inovacijas viešojo sektoriaus organizacijose.
 • Atstovauti viešąjį interesą ir vadovauti viešojo sektoriaus vertybėmis.
 • Nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius, juos įgyvendinti, vertinti viešąsias programas ir projektus.
 • Atlikti viešojo valdymo procesų analizę, nustatyti ir išskirti viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes, įvertinti reikšmingas alternatyvas pagal nustatytus viešosios politikos prioritetus.
 • Nustatyti praktines viešojo valdymo problemas ir priimti etiškus sprendimus.
 • Parinkti viešojo valdymo priemones ir taikyti įvairius analitinius instrumentus.
 

Gali tapti

Ką veikia viešojo administravimo profesionalas? Ką gali veikti ablsoventas laikantis rankose  Viešojo valdymo ir Non-profit management diplomus?

 • Aktyviai dalyvauja viešojoje politikoje ir jos vykdyme;
 • Per viešąją politiką reguliuoja verslo ir ekonomikos procesus;
 • Užsiima viešąja komunikacija;
 • Kuria valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo bendradarbiavimo tinklus;
 • Prisideda prie vietos marketingo, formuoja vietos bendruomenės įvaizdį;
 • Ir svarbiausia, kuria aplinką, kurioje gera gyventi.

Tai specialistas, kuris analizuoja viešosios politikos procesų ir teisės aktų įgyvendinimą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, vertina ir valdo grėsmes bei rizikas viešajai gerovei, rengia pasiūlymus ir rekomendacijas.

Tai specialistas, dirbantis karjeros ar politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoju, atstovaujantis viešąjį interesą ir įgyvendinantys jiems pavestas funkcijas bei valstybės politikų priimtus sprendimus.

Tai žmogus, kuris dirba viešajame ar nevyriausybiniame sektoriuje siekdamas viešojo gėrio, gina viešąjį interesą, geba suburti efektyvią komandą ir įgyvendinti viešojo valdymo projektus.

Tai profesionalas, kuris stebi ir analizuoja viešojo sektoriaus procesus. Remdamasis socialiniais duomenimis, padeda suformuluoti viešojo sektoriaus organizacijų tikslus, strategijas, planus. Atlieka taikomuosius tyrimus ir pateikia naujų tobulinimų siūlymus, numato ir prognozuoja viešojo sektoriaus plėtros kryptis ir rizikas.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

Eglė Vaidelytė

Eglė Vaidelytė

Viešojo sektoriaus etika ir korupcijos prevencija
Rūta Petrauskienė

Rūta Petrauskienė

Įvadas į viešąjį valdymą
Thomas Bryer

Thomas Bryer

Pilietinė visuomenė ir savanorystė
Eglė Gaulė

Eglė Gaulė

Viešųjų finansų valdymas
Eglė Butkevičienė

Eglė Butkevičienė

Viešosios programos ir projektai
Audronė Telešienė

Audronė Telešienė

Aplinkosauga ir visuomenė

 

 

 

D.U.K.

Pažangūs, Centrinės Floridos universiteto priėmimo kriterijus atitinkantys ir motyvuoti studentai gali išvykti ten studijuoti. Didžioji dauguma jų turi galimybę nemokėti JAV studijų mokesčių bei gauti stipendiją gyvenimo išlaidoms padengti.

Į Centrinės Floridos universitetą išvykstama ketvirto kurso pradžioje (7 semestras) ir ten studentai praleidžia vieną semestrą. Tačiau jau nuo 5 semestro studijuoja vienoje grupėje su Centrinės Floridos universiteto studentais (5 semestre nuotoliniu būdu, 6 semestre studentai iš Amerikos atvyksta į Kauną).

Ne, papildomų mokesčių už studijas nėra. Jeigu įstojate į Valstybės finansuojamą vietą, už studijas nemokate, o jeigu įstojate į Valstybės nefinansuojamą vietą, už studijų semestrą Amerikoje mokate tiek pat, kiek ir Kauno technologijos universitete. Kainuoja tik pragyvenimo išlaidos, kurioms padengti “Kojelis Family Foundation” skiria stipendijas.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt