Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos

Gyvename informacijos aukso amžiuje. Kasdien mus bombarduoja šimteriopai daugiau medijų ir informacijos šaltinių nei kada nors anksčiau. Komunikuojame naudodami aukšto lygio technologijas – tiek vaizdu, tiek garsu, tiek raštu.

Akivaizdu, jog taip augant šiai sričiai, reikia specialistų, kurie gebėtų visa tai suvaldyti.

Ši studijų programa jus paruoš darbui daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Gebėsite kurti ir valdyti turinį, o tai darysite pasitelkdami naujausias technologijas.

Tai pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Jums bus sudaryta galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti tai liudijantį sertifikatą.

Komunikacijos studijos Kaune laukia Tavęs!

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Komunikacija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 3 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €
 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijos

Socialiniai mokslai ir technologijos viename

Komunikacijos studijos išskirtinės tuo, kad didelis dėmesys skiriamas komunikacijos technologijoms: turinio valdymo sistemoms, tinklapių administravimui, socialinių tinklų valdymo įrankiams ir t.t. Šios žinios čia susilies su gebėjimu kūrybiškai mąstyti – taikyti technologijas komunikacijos ir informacijos procesams įstaigose, dažnu atveju nuo pat idėjos iki produkto sukūrimo.

Galingi IT įgūdžiai
Studijų procesas

Tarptautinės patirtys

Čia studijuodami, dėka „Twin“ programos, savo penktąjį studijų semestrą galėsite mokytis viename inovatyviausių Europos universitetų – Tventės universitete. Negana to, čia pat, KTU, dėsto ir užsienio dėstytojai, o dalis užsiėmimų vyksta anglų kalba.

Lektoriai

Dėstytojai – ir iš verslo pasaulio

Kartu su KTU ir užsienio universitetų (Tventės, Bolonijos, Turino) dėstytojais jums savo žinias perduos ir praktikuojantys ekspertai (Barclays, Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga, Viešųjų ryšių įmonių, komunikacijos, mediacijos organizacijų, skyrių vadovai, Toastmasters, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai, Animacijos laboratorija ir kitų įstaigų atstovai).

Gebėjimai

Nuo idėjos iki produkto

Komunikacijos studijos suteikia galimybę atlikti praktinę veiklą ir dirbti su įvairiomis verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis: nuo idėjos iki produkto. Tokio proceso eigoje įgysite žinių nuo viešosios komunikacijos, žurnalistikos iki verslumo, matysite, kaip kuriamos inovacijos, susipažinsite, kaip reaguoti į rinkos ir visuomenės poreikius.

Karjera

Gundančios perspektyvos

Pasak tyrimų, komunikacijos studijų ir IKT (informacinių komunikacinių technologijų) specialistai uždirba bene daugiausiai Lietuvoje. Net Pasaulio banko ekspertai teigia, jog sėkmingiausi ateities darbuotojai yra tie, kurie įvaldys ir pritaikys IKT savo veikloje.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Tikslingai valdyti informaciją.
 • Kurti tekstinį bei audio-vizualinį turinį.
 • Taikyti IKT.
 • Būti raštingiems medijose.
 • Taikyti komunikacijos teoriją ir metodus.
 • Kritiškai analizuoti ir kurti informacijos turinį.
 • Pasirinkti auditorijai tinkamus informacijos ar komunikacijos įrankius.
 

Gali tapti

Tai ekspertai, kurie planuoja reklamos kampanijas bei strategiją. Vystydami rinkodaros programą (besiaiškindami vartotojų poreikius, tobulindami asortimentą ir platinimo kanalus) jie padeda verslui augti.

Šie specialistai planuoja ir vykdo viešinimo kampanijas bei viešųjų ryšių strategiją. Jie atlieka viešosios nuomonės tyrimus, pateikia jų rezultatus, atstovauja organizacijas žiniasklaidoje, dirba kartu su reklamos, tekstų rašymo, fotografijos, dizaino specialistais, viešindami projektus.

Tokių profesionalų rankose – darbiniai tyrimai ir darbo procesų analizė. Jie padeda organizacijoms pagal pateiktas rekomendacijas rengti nurodymus, procedūrų žinynus, dokumentus. Jie konsultuoja klientus organizacijos struktūrų ir procedūrų tobulinimo klausimais.

Tai plunksnos meistrai, kurie ruošia prozą bei kitus skelbiamus ar pristatomus literatūros kūrinius. Jie renka rašymo stilių, tikrina kalbos taisyklingumą, turinį, organizuoja šių kūrinių peržiūras prieš spausdinant. Jie taip pat projektuoja ir kuria interneto svetainių tekstus, pritaikydami pagal svetainės scenarijų ir programinę įrangą.

Tai specialistai, kuriantys skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų projektus, naudojant multimedijos programinę įrangą. Besikonsultuodami su tinklų specialistais, jie palaiko saitynų bei multimedijų sklandžią veiklą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

Audronė Telešienė

Audronė Telešienė

Darnus vystymasis
Yuri Misnikov

Yuri Misnikov

Komunikacijos teorijos
Nerijus Čepulis

Nerijus Čepulis

Dirbtinio intelekto etika
Aistė Balžekienė

Aistė Balžekienė

Rizikos ir saugumo valdymas
Ainius Lašas

Ainius Lašas

Politinė komunikacija medijose

 

 

Atsiliepimai

Raminta Kaulinytė

Raminta Kaulinytė

Absolventė

 

Džiaugiuosi baigusi būtent šias studijas, nes jos suteikė ne tik komunikacijos specialistui reikalingų žinių, bet ir padėjo susipažinti su įvairiais žmonėmis, skatino veikti ir išbandyti save skirtingose srityse. Studijų metu taip pat pasinaudojau galimybe vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir galiu drąsiai teigti, kad tai viena įdomiausių mano patirčių. Kitos šalies kultūra, naujos pažintys ir aukšto lygio mokslas padėjo sukurti daug nuostabių akimirkų, kurios ilgam išliks atmintyje. Dvejojantiems galiu pasakyti tik tiek - o kada jei ne dabar?

Rusnė Gaidelytė

Rusnė Gaidelytė

Absolventė

 

Šios studijos man buvo naujų atradimų, iššūkių ir pažinčių pilna bei nuolat profesionalų lydima akademinė kelionė. Kelionės metu gavau galimybę analizuoti teorines komunikacijos subtilybes, praktiškai prisiliesti prie komunikacijos specialisto vaidmens, jo atliekamų funkcijų, kurti komunikacijos produktą konkrečioms įmonėms ir asmenims, kritiškai vertinti kuriamą turinį, efektyviai realizuoti idėjas ir dar daug kitų, komunikacijos specialistą auginančių, savybių. Baigusi šią studijų programą ne tik pritaikau įgytas žinias profesinėje srityje, bet ir išlaisvinau savo kūrybiškumą, tapau atviresnė idėjoms ir įgytomis žiniomis bei patirtimi kuriu tvirtą pagrindą asmeninio tobulėjimo link. Ačiū KTU ir visiems prie šios programos prisidėjusiems už šią nepamirštamą akademinę kelionę kartu!

Gabija Vilkauskaitė

Gabija Vilkauskaitė

Absolventė

 

Darbas, bendradarbiavimas ir įgytos žinios, visa tai - neįkainojama. Džiaugiuosi, jog galėjau prisidėti, dalyvauti ir tapti šios studijos programos dalimi.

Linas Kontrimas

Linas Kontrimas

UAB „PIAR“ vadovas

 

Technologijos tradicinį bendravimą, santykius, įtakas ir įtaigas keičia nebegrįžtamai, todėl ir komunikacijos profesionalai privalo būti rengiami rytojaus, o ne vakar dienos principais.

Jovita Neliupšienė

Jovita Neliupšienė

Lietuvos nuolatinė atstovė Europos Sąjungoje, ambasadorė

 

Strateginės komunikacijos šalies viduje ir bendravimo su kitomis šalimis tarptautinėje erdvėje žinios, įgūdžiai ir gebėjimai bei išmanymas kaip tam pritaikyti išmaniąsias šiuolaikines technologijas yra kertinės kompetencijos asmenims dirbantiems viešajame sektoriuje ir komunikuojantiems su piliečiais bei šalimis sąjungininkėmis.

Lina Jakučionienė

Lina Jakučionienė

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos pirmininkė, ERGO Korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalyse

 

Lietuvai siekiant eiti lygiaverčiai su Vakarų Europos ir kitomis pažangiomis pasaulio šalimis, svarbi strateginė, poveikį daranti, profesionali komunikacija Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Pasaulio tendencijos bei prognozės rodo, kad ateityje komunikacijos profesionalų poreikis ir svarba augs dar sparčiau.

Ornela Ramašauskaitė

Ornela Ramašauskaitė

Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

 

Komunikacijos specialistų poreikis yra neabejotinas – įmonės ne tik samdo atskirus profesionalus santykiams su žiniasklaida, tinklapio ir socialinių tinklų valdymui, reputacijos kapitalo kaupimui galimos krizės akivaizdoje, bet atsigręžia ir į vidinę komunikaciją, organizacijų komunikaciją, kas yra likę “pilkojoje zonoje” tarp viešosios komunikacijos, psichologijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programų.

 

 

 

D.U.K.

Ši studijų programa paruošia studentus darbui daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Gebėsite kurti ir valdyti komunikacijai reikalingą turinį (tekstas, vaizdas, garsas, interneto tinklalapiai ir kt.), o tai darysite pasitelkdami naujausias technologijas. Tokie specialistai reikalingi daugelyje sričių, nes net ir mažiausia įmonė ar organizacija rūpinasi viešaisiais ryšiais, vidine komunikacija ar savo įvaizdžiu bendrai, ir turi už tai atsakingą personalą. 

Studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai), jums bus sudaryta galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti tai liudijantį sertifikatą, tad tarptautinė patirtis leidžia padidinti savo karjeros galimybes.

Trejų metų studijos leidžia greičiau įgyti universitetinį bakalauro diplomą ir nieko  nelaukiant pradėti savo karjerą darbo rinkoje ar rinktis magistrantūros studijas. Treji  metai taip pat reiškia intensyvesnes, koncentruotas studijas per trumpesnį laiką. Taip  pat, galima sutaupyti studijoms skirtas lėšas, nes mokama ne už trejus, o už ketverius  studijų metus.

Į Tventės universitetą vykti nėra privaloma, tačiau tokia galimybe pasinaudoti būtų labai naudinga jums patiems. Tačiau jeigu nuspręsite nevykti į Nyderlandus ir pasiliksite Kaune, jūs mokysitės tinklo etikos, komunikacijos filosofijos, medijų psichologijos, multimedijos elementų ir grafinio dizaino.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Jurgita Jurkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jurgita.jurkeviciene@ktu.lt