ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Naujųjų medijų kalba

Tai Jungtinė “Applied European Languages” (AEL) tinklo programa.

Jau nuo 2020 m. rudens pradėję studijas „Naujųjų medijų kalbos“ studijų programos studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos, Prancūzijos ar kituose tinklo universitetuose ir baigus studijas gauti net tris tai liudijančius dokumentus. AEL studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename tinklo partnerių universitete, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į pirmąjį universitetą.

Kalbos specialistai pasaulinei rinkai

Visų pirma – tai programa dėstoma anglų kalba, kuri jau savaime padės daug geriau pasiruošti darbams pasaulinėje rinkoje, nevaržant nei savo buvimo nei darbo vietos.

Antra – jus lavins tarptautinė dėstytojų komanda. Jie dalinsis ne tik būtinomis žiniomis ar savo spalvinga patirtimi, bet ir įkvėps sužinoti daugiau ir save pritaikyti plačiau.

Trečia – esminis studijų momentas: orientacija į kalbas ir jų taikymą įvairiose medijose.

Sužinosite kaip panaudoti kalbą tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, audiovizualiniame mene, programinėje įrangoje, internetinėse svetainėse, vaizdo žaidimuose.

Baigus studijas – tereikės tik užsidegimo, nes taip puikiai kalbą valdančių specialistus tiesiog graibsto reklamos agentūros, įvairūs tarptautiniai žurnalai, žiniasklaidos įmonės ar knygų leidėjai visame pasaulyje.

Applied European Languages (AEL) tinklo programa

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 2628 €
Kredito kaina 43,80 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė
A. Mickevičiaus g. 37-1309, Kaunas
el. p. jolita.horbacauskiene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
el. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Išsilavinimas

Vienos studijos – trys diplomai

Pažangūs ir kriterijus atitinkantys studentai turi galimybę papildomai studijuoti 2 užsienio universitetuose. Priklausomai nuo teisinių apribojimų ir specifinių universitetų reikalavimų, vieni partneriai išduoda savo universiteto bakalauro diplomą, o kiti – mainų sertifikatą. Šiuo metu, šalia KTU, bakalauro diplomus gaus pasirinkę studijuoti Granados (Ispanija) ir Marselio (Prancūzijos) universitetuose.

Studijos

Viskas angliškai ir profesionaliai

Čia visi studijų programos dalykai yra dėstomi anglų kalba. Taip užsiauginsite savo „kalbinius“ raumenis greičiau nei bet kokiu kitu būdu. Bendrausite profesionalia anglų kalba su dėstytojais, kolegomis, bičiuliais. Po studijų anglų kalba – darbui vietoje arba nuotoliniu būdu atviras bet kuris pasaulio kampelis, kur galėsite pasitelkti savo platų žodyną ir naujus įgūdžius.

Įgūdžiai

Dar viena kalba arsenale

Šiais laikais anglų kalbą moka visi. Todėl savo jaunuosius naujųjų medijų specialistus norime „apginkluoti“ dar geriau. Čia turėsite galimybę išmokti ir naujos papildomos kalbos: vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų arba švedų.

Studijos

Vertinga BA+ kompetencija

Net 30 papildomų studijų krypčių! Trečiame kurse jus ištiks malonus galvos skausmas: kokią papildomą programą pasirinkti? Jos visos bus velniškai įdomios ir gerokai praplečiančios ateities karjeros galimybes: Dizainas; Politika ir saugumas; Skaitmeninis marketingas; Teksto analizė ir vertimas; Valstybės valdymas; Verslo kūrimas ir valdymas; Vizualaus turinio apdorojimo technologijos; Žmonių valdymas organizacijoje.

Programos sandara

IT ir skaitmeninių medijų asai

Ši programa ne veltui vadinama „Naujųjų medijų kalba“. Čia galėsite kaip reikiant pasikinkyti naujas technologijų kompetencijas. Tam turėsite net 24 kreditus, o su jais galėsite mokytis Multimedijos elementų, Informacijos rengimo ir publikavimo internete, Medijų ir jų kultūros pažinimo ir daug kitų IT bei skaitmeninių medijų dalykų.

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Platus akiratis – plačiam pasauliui

Studijos – kaip reta puikiai pritaikytos virtualiems iššūkiams. Greta kalbų ir kalbotyros – naršysite ir tyrinėsite po tinklaraščius, socialinius tinklus, domėsitės vizualiniu menu, darbuositės su įvairia programine įranga, kursite interneto svetaines, analizuosite vaizdo žaidimus, įgausite marketingo studijų pagrindų, rašysite scenarijus, kursite reklamas ir instrukcijas.

Tokios žinios šios programos studentams pradėjo laimėti net tokį konkursą kaip „Google Online Marketing Challenge“.

 

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Kurti, analizuoti, redaguoti ir interpretuoti įvairių sričių tekstus anglų kalba.
 • Suvokti ir vertinti medijų kultūros procesus.
 • Rengti verbalią ir audiovizualią informaciją skaitmeninėje terpėje.
 • Bendrauti anglų kalba C1 lygiu, o antrąją pasirinkta kalba B2 lygiu.
 • Išmanyti šiuolaikines medijas, jų kultūrą, galias, socialines kontroles ir virtualias bendruomenes.
 • Kūrybiškai ir metodologiškai naudotis taikomosios kalbotyros žiniomis.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, kuriantys prozą, straipsnius, reklamos tekstus, vartojimo instrukcijas – visa tai kas skelbiama ir rašoma viešai. Tam jie pasitelkia savo kalbos stiliaus ir taisyklingumo žinias, tikrina turinio tikslumą.

Tai specialistai, kurie geba koduoti ir projektuoti internetines svetaines. Taip pat jie geba kurti skaitmeninę animaciją, nuotraukas, žaidimus, garso ir vaizdo klipus, interneto programėles. Šiam darbui atlikti jie privalo palaikyti bendravimą su ryšio ir tinklų specialistais.

Tai ekspertai, kurie planuoja reklamos kampanijas bei strategiją. Vystydami rinkodaros programą (besiaiškindami vartotojų poreikius, tobulindami asortimentą ir platinimo kanalus) jie padeda verslui augti.

Šie profesionalai užtikrina sklandų organizacijos padalinių bendravimą, rengia dokumentus ir koordinuoja įvairius darbus. Jiems tenka rūpintis įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais, pvz.: užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose*, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

* Bakalauro studijas nuo 2021 m. pradedantys studentai, įstoję į valstybės finansuojamą studijų vietą, gali pretenduoti gauti 300 Eur stipendiją gretutinių studijų laikotarpiu.

 

BA+ kompetencijos

 

 

BA+ kompetenciją

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

James McGeever

James McGeever

Techninis ir profesinis rašymas ir redagavimas
Aldona Tüür

Aldona Tüür

Kūrybinis rašymas
Gavin James Grant Stewart

Gavin James Grant Stewart

Akademinis rašymas
Dainora Maumevičienė

Dainora Maumevičienė

Lokalizacija, Semantika ir pragmatika, Vertimo technologijos
Augustė Nalivaikė

Augustė Nalivaikė

Rašymas medijoms

 

 

Atsiliepimai

Ieva Kurkulytė

Ieva Kurkulytė

„NFQ Technologies“ El. pašto rinkodaros specialistė

 

Naujųjų medijų kalba yra orientuota į savarankišką tolimesnės veiklos krypties pasirinkimą, todėl turėjau galimybę rinktis gretutines studijas ir nuspręsti ar noriu dirbti su tekstais ir vertimais, ar turinio kūrimu ir sklaida, ar sieti savo komunikacijos žinias su politika bei žmogiškaisiais ištekliais. Ši pasirinkimo laisvė yra Naujųjų medijų kalbos studijų privalumas save atrasti bandančiam jaunam žmogui.

Sandra Nezabitauskienė

Sandra Nezabitauskienė

AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė

 

Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto, manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų.

 

 

 

D.U.K.

AEL – tai jungtinė kelių Europos universitetų „Applied European Languages“ tinklo  programa, pagal kurią studentai gali studijuoti partneriniuose tinklo universitetuose ir  įgyti tų universitetų diplomus. 

Fakulteto studijų programos „Naujųjų medijų kalba“ studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos (Granados (Universidad de  Granada), Prancūzijos (Aix-Marseille) ar kituose tinklo universitetuose ir, baigę studijas,  gauti net tris tai liudijančius dokumentus – studijų baigimo diplomus. Pagal AEL  programą, studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename iš  tinklo partnerių universitetų, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į Kauno  technologijos universitetą. 

Naujųjų medijų kalbos studentai visus modulius mokosi anglų kalba. Naujųjų medijų kalbos programos studentai gilinasi į medijų turinio kūrimą, t.y. puikiai išmano anglų kalbą ir žino, kaip ją panaudoti medijų turiniui sukurti. Technikos kalbos vertimo studijų programos studentai baigia studijas turėdami  konkretų amatą-specialybę, t.y. gali dirbti vertėjais, versdami įvairaus pobūdžio tekstus  (techniniai tekstai yra visi tekstai, išskyrus grožinę literatūrą), redaguodami juos,  vadovaudami projektams, versdami internetines svetaines, dokumentus, vaizdo filmus,  renginių medžiagą, pranešimus ir kita. Naujųjų medijų kalbos studentai, nors ir išmano anglų kalbą, dirbti  vertėjais negali. Medijos apima socialinius tinklus, žiniasklaidą, tinklaraščius ir t.t. Naujųjų medijų kalbos studentai, pasirinkdami BA+ kompetencijas, gali įgyti papildomų  gebėjimų, leidžiančių rinktis kitokį karjeros kelią. Šių abiejų studijų programų studentai  gali pasinaudoti AEL tinklo galimybėmis ir įgyti 3 aukštojo mokslo diplomus.  

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Jolita Horbačauskienė
A. Mickevičiaus g. 37-1309, Kaunas
el. p. jolita.horbacauskiene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
el. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt