en

Naujųjų medijų kalba

Ši anglų kalba dėstoma programa skirta norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei išmokti antrąją arba trečiąja užsienio kalbą (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Studijų programa orientuota į kalbas ir įvairių medijų taikymą (tinklaraščiai, socialiniai tinklalapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai ir t.t.).

Absolventai dažniausiai dirba nevyriausybinėse, savanoriškose organizacijose ir įstaigose, kur reikalingas nepriekaištingas anglų kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu, jo analitika bei apdorojimo skaitmeninėmis technologijomis įgūdžiai, taip pat siekti karjeros ir dirbti komunikacijos, viešųjų ryšių, leidybos, verslo, reklamos, medijų dizaino, vertimo srityse bei projektinėje veikloje.

 

Teikti prašymą
Kodas 6121NX035
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Lingvistika
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

James McGeever

Kauno miesto savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas

James Stewart

Dundee universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius, rašytojas

Michael O‘Connor

Angers universiteto lektorius

Bernardin Kevin Francois

(Prancūzija) lektorius
 

Programos vertės

Studijos

Programa vykdoma anglų kalba

Programos išskirtinumas – visų studijų programos dalykų dėstymas anglų kalba. Absolventas ne tik įgyja specialybę, bet pabaigęs studijas nepriekaištingai kalba angliškai, kas didina jo įsidarbinimo ir karjeros galimybes.

Įgūdžiai

Išmokstama antrosios užsienio kalbos

Šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje lingvistui jau nebepakanka puikiai išmoktos vienos Europos kalbos, todėl suteikiama galimybė išmokti antrąją užsienio kalbą: vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų ar švedų.

Studijos

BA+ kompetencijos galimybė

Nuo trečio kurso siūloma galima papildomai rinktis vieną iš šių studijų krypčių (30 kr.):  Dizainas; Politika ir saugumas; Skaitmeninis marketingas; Teksto analizė ir vertimas; Valstybės valdymas; Verslo kūrimas ir valdymas; Vizualaus turinio apdorojimo technologijos; Žmonių valdymas organizacijoje.

Programos sandara

Stipri sąsaja su informacinėmis technologijomis

Norint išryškinti programoje ugdomas kompetencijas, jų sąsajas su studijų siekiniais šioje studijų programoje numatyta 24 kreditus skirti IT moduliams – Multimedijos elementai, Informacijos rengimas ir publikavimas internete ir kt.

 

 

Įgūdžiai

Tarpdisciplininė programa

Studijų programa orientuota į kalbas, kalbotyrą ir įvairių medijų taikymą (tinklaraščiai, socialiniai tinklalapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai ir kt.). Kalba yra pagrindinis įrankis, kuriuo formuojama, kuriama ir nukreipiama medijų informacija tikslinei auditorijai. Šių įgūdžių derinys leidžia mūsų studentams laimėti tokius konkursus kaip „Google Online Marketing Challenge“.

 

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Sandra Nezabitauskienė

AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė

 

Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto, manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų.

Karjera

Studento kompetencijos: 

– taikomosios kalbotyros žinios ir gebėjimas jas kūrybiškai ir metodologiškai taikyti analizuojant ir kuriant tekstus medijoms;

– šiuolaikinių medijų, jų kultūros, galios, socialinės kontrolės ir virtualių bendruomenių išmanymas;

– anglų kalba C1 lygiu, antroji užsienio kalba B2 lygiu.

 

Studento gebėjimai:

– gebės kurti, analizuoti, redaguoti ir interpretuoti įvairių sričių ir žanrų tekstus anglų kalba naujųjų medijų kontekste;

– gebės suvokti ir vertinti medijų kultūros procesus;

– gebės rengti verbalią ir audiovizualią informaciją skaitmeninėje terpėje.

 

 

Gali tapti

Autoriumi (-e), rašytoju (-a)

– prozos, straipsnių, reklamos tekstų, vartojimo instrukcijų ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
– skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra.

Saityno ir multimedijos kūrėju (-a)

– kompiuterinio kodo projektavimas, interneto svetainių analizė ir projektavimas;
– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas;
– ryšių su tinklo specialistais palaikymas, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą.

Reklamos ir rinkodaros specialistu (-e)

– reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas, verslo augimo ir plėtros skatinimas;
– galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas, vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;
– konsultavimas gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų klausimais.

Administravimo ir vykdomųjų sričių specialistu (-e)

– organizacinio padalinio ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas;
– bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
– užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2474 €
Kredito kaina 41,23 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Mikelionienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt

tel. +370 61 044 648