Verslo administravimo (MBA) studijos

Vyksta priėmimas į verslo administravimo studijas

Verslo administravimo studijos (MBA, angl. Master of Business Administration) studijos – tai antrosios pakopos studijos, kuriose kviečiami studijuoti bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį įgiję ir ne trumpesnę kaip trejų metų vadybinio darbo patirtį turintys asmenys. Universitete 2024-2025 m.m. vykdomas priėmimas į 2 MBA studijų programas.

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos verslo studijų krypties studijų programą Verslo administravimas KTU MBA (angl. Master of Business Administration) vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) IV ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę jų pasirinktoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

 

 

 

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:
mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:
Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis 0,2
Antra konkursinio balo dedamoji:
Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 0,4
Trečia konkursinio balo dedamoji:
Kandidato parašytos esė įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 0,4
 

Stojimo žingsniai

Priėmimo prašymo pateikimas

 

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis per Universiteto priėmimo į antrosios pakopos verslo studijų krypties studijų programą Verslo administravimas KTU MBA informacinę sistemą MBAPIS.
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti šių dokumentų elektronines kopijas (PDF formatu arba ne žemesnės nei 300 dpi raiškos nuotraukomis JPG ar JPEG formatu):
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • darbo patirties įrodymų;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  • esė.
 3. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 4. Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų prašymas nebus vertinamas.

Priėmimo procedūrų datos

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu, Kauno technologijos universiteto MBA priėmimo informacinėje sistemoje 2024-05-02
8 val.
2025-01-02
24 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas priėmimo komisijose ir atrinktų kandidatų informavimas 2024-09-01
8 val.
2025-01-10
15 val.
Kandidatų registracija motyvaciniams pokalbiams iki 2025-01-02
Kandidatų motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijoje pagal individualiai suderintą grafiką

2024-09-16

2024-11-15

2025-01-02

2024-09-30

2024-11-25

2025-01-17

Esė vertinimas

iki 2025-01-17

15 val.

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2025-01-22
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2025-01-22
14 val.
2025-01-24
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) 2025-01-23
8 – 17 val.
2025-01-24
8 – 16 val.

Motyvacijos vertinimas

Kiekvienas kandidatas turi motyvacinį pokalbį su komisija, kurią sudaro 3 nariai. Stojančiojo motyvacija vertinama pagal tokius kriterijus: bendroji asmenybės branda, motyvai studijuoti studijų programoje „Verslo administravimas KTU MBA“, asmeninių vertybių atitikimas Ekonomikos ir verslo fakulteto vertybėms bei požiūris į akademinį sąžiningumą, komandinį darbą, iššūkius ir kt. Kadangi MBA studijos yra intensyvios ir reikalaujančios griežtai laikytis terminų, kandidatui yra pristatomos pagrindinės taisyklės ir reglamentai, su tikslu geriau valdyti būsimų studentų lūkesčius.

 

Stojančiųjų motyvacija įvertinama dešimtbalėje sistemoje. Skaičiuojant konkursinį priėmimo į antrosios pakopos studijų programas balą, motyvacijos įvertinimas dauginamas iš svertinio koeficiento 0,4. Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.

 

Motyvacijos vertinimas vykdomas nuotoliniu būdu (naudojant nuotolinių susitikimų priemonę „Zoom“ arba „MS Teams“) arba kontaktiniu būdu (atvykus į Ekonomikos ir verslo fakultetą, adresu Gedimino g. 50, Kaunas).

Esė rengimas

Stojantieji į šią studijų programą turi parašyti esė. Esė tikslas – išdėstyti faktų ir nuomonių derinį, pateikiant kritinę asmeninę interpretaciją. Asmeninis požiūris išsakomas laisvai, demonstruojant patirtį ir kūrybiškumą. Esė turi atspindėti aukštesnį kritinio mąstymo lygį, lyderystės ir vadovo vaidmens supratimą, pokyčių valdymą, originalumą, nepriklausomumą, gebėjimą visapusiškai apžvelgti temos plėtojimą ir paaiškinti medžiagą savais žodžiais.

 

Stojančiojo parengta esė įvertinama dešimtbalėje sistemoje. Skaičiuojant konkursinį priėmimo į antrosios pakopos studijų programas balą, esė įvertinimas dauginamas iš svertinio koeficiento 0,4. Stojantysis, nepateikęs esė, konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už esė įvertinimą.

 

Stojantysis pateikia esė kartu su prašymu Universiteto priėmimo informacinėje sistemoje MBAPIS.

Priėmimas į rudens semestrą

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis MBAPIS skiltyje „Pageidavimai“ yra skelbiami kvietimai studijuoti, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomosios įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 4. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 5. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima nuotoliniu būdu (rekomenduojama) arba kontaktiniu būdu.
 6. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarius nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 2. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSS IS), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 3. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija.

Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcija:

Kontaktinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant kontaktiniu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą parodyti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 2. Stojantieji, pakviesti studijuoti, studijų sutartį pasirašo kvietime nurodytu adresu.
 3. Stojančiųjų pateiktų dokumentų tvirtinimo metu priėmimo komisijos nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
 1. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 2. Stojančiajam reikia turėti akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą.
 3. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, tel. +370 37 300 037, el. p. academic.recognition@ktu.lt.
 4. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 5. Pateikus visus privalomus dokumentus, TRD akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra atliekama per 1 mėnesį. Išduodama atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo pažyma, kurią asmuo teikdamas prašymą studijuoti prideda prie stojančiojo prašymo.
 6. Jei asmuo jau turintis Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą, jis gali iš karto tiesiogiai teikti priėmimo prašymą internetu priėmimo į KTU MBA studijas informacinėje sistemoje.

Konsultacijos studijų klausimais

 

Konsultacijas dėl priėmimo į antrosios pakopos studijų programą Verslo administravimas KTU MBA:

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Gedimino g. 50, Kaunas

Tel. +370 (647) 74 089

e. p. ktu.mba@ktu.lt

 

Finansinė informacija

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:
Nuolatinė studijų forma 10 700 €
Kredito kaina 178,33 €

Privalomosios įmokos

 1. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 2. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Priėmimo taisyklių 7 priede ir šio puslapio skilties „Finansinė informacija“ dalyje „Sąskaitų rekvizitai“.
 3. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami šio puslapio skilties „Finansinė informacija“ dalyje „Studijų kaina“.
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT2X
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT2X

Mokantiems įmokas per Swedbank: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje Swedbank programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per SEB bankas: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje SEB Lietuva programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

 

D.U.K. MBA studijos

Verslo administravimas (MBA) vadovams – jungtinė Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto MBA vadovų magistrantūros studijų programa. Baigus studijas suteikiamas jungtinis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto magistro diplomas. Išsamesnė informacija pateikta čia.

Verslo administravimas KTU MBA– tai vienerių metų pokyčių lyderystės ir atsparumo pokyčiuose verslo aplinkoje ugdymo kelionė. Ši studijų programa  suteiks naujausias žinias ir tarptautines praktikas bei įgūdžius, būtinus vystyti inovatyvų verslą ir atsparią organizaciją. Būtent todėl KTU MBA studijų programos ašimi yra pasirinktas pokyčių inicijavimas ir valdymas. Studijų metu įsigilinsite į technologines tendencijas ir transformacijas, o jų sąlygotų iššūkių ir transformacijų kontekste gebėsite:

 • formuoti verslo strategiją ir priimti inovatyvius verslo vystymo ir / ar organizacijos transformacijos sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis;
 • sukurti prielaidas įsitraukti ir bendradarbiauti visoms suinteresuotoms šalims (klientams, darbuotojams, partneriams ir kt.);
 • įgalinti darbuotojų komandas įgyvendinti organizacinius pokyčius.

Ši programa skirta verslo įmonių ir organizacijų vadovams regionuose, mažų ir vidutinių įmonių vadovams bei didelių įmonių vidutinės grandies vadovams, atsakingiems už pokyčių organizacijose įgyvendinimą. Sėkmingai baigus studijas įgyjamas verslo administravimo tarptautinis kvalifikacinis laipsnis. Išsamesnė informacija pateikta čia.

Papildomų įrodymų, kad mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsite studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba, pateikti nereikia. Pildydami prašymą priėmimo informacinėje sistemoje, kalbos mokėjimo punktą pažymėkite varnele, taip patvirtindami, kad Jūsų anglų kalbos žinios yra ne žemesnės kaip B2 lygio.

Kiekvienas kandidatas turi motyvacinį pokalbį su komisija, kurią sudaro 3 nariai. Stojančiojo motyvacija vertinama pagal tokius kriterijus: bendroji asmenybės branda, motyvai studijuoti studijų programoje „Verslo administravimas KTU MBA“, asmeninių vertybių atitikimas Ekonomikos ir verslo fakulteto vertybėms bei požiūris į akademinį sąžiningumą, komandinį darbą, iššūkius ir kt. Informaciją, kaip yra vykdomas motyvacinis pokalbis, galite rasti MBA motyvacijos vertinimo tvarkos apraše.

Stojantieji į šią studijų programą turi parašyti esė. Esė tikslas – išdėstyti faktų ir nuomonių derinį, pateikiant kritinę asmeninę interpretaciją. Asmeninis požiūris išsakomas laisvai, demonstruojant patirtį ir kūrybiškumą. Esė turi atspindėti aukštesnį kritinio mąstymo lygį, lyderystės ir vadovo vaidmens supratimą, pokyčių valdymą, originalumą, nepriklausomumą, gebėjimą visapusiškai apžvelgti temos plėtojimą ir paaiškinti medžiagą savais žodžiais. Informaciją, kaip yra vykdomas motyvacinis pokalbis, galite rasti MBA esė rengimo ir vertinimo tvarkos apraše.

Darbo patirtį įrodantys dokumentai turėtų atspindėti kiek laiko, kokioje darbovietėje dirbote, kokias pareigas užėmėte ir (arba) kokias funkcijas atlikote. Tai gali būti:

 • Darbo sutartis;
 • „Sodros“ suvestinė – “Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius”
 • Laisvos formos darbdavio pažyma;
 • Pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;
 • Kiti dokumentai, pagrindžiantys darbo patirtį.
 

Konsultacijos studijų klausimais

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.