en

Ekonomika

Programos tikslas – parengti kompetentingus, analitiškai bei kritiškai mąstančius ekonomikos specialistus. Baigę šią programą absolventai gebės analizuoti ir kritiškai vertinti mikro-, mezo- ir makrolygiuose vykstančius ekonominius procesus, identifikuoti ekonomines problemas ir argumentuotai siūlyti jų sprendimo būdus.

Žurnalo „Reitingai“ 2018 m. duomenimis, tai viena geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių bakalauro studijų programų Lietuvos universitetuose.

2017 m. KTU ekonomikos bakalauro programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant ekonomikos specialistus.

Priimtiems studijuoti nuo 2019 m. specializacijų nėra, tačiau siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti studijų plano alternatyva.

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Anilas Markandya

Nobelio premijos laureatas, Bath universiteto profesorius, Basque Centre for Climate Change mokslo vadovas. „Current challenges in the impacts and adaptation to climate change: „Sustainability and green economy“.

Jūratė Šovienė

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, tarybos narė. Paskaitų temos: „Konkurencija ir reguliavimas“, „Reguliavimo įtaka konkurencijai rinkoje“, „Konkurencijos politika Lietuvoje“, Reguliavimo poveikis konkurencijai rinkoje“.

Vytautas Čirvinskas

SEB banko vyresnysis projektų vadovas. Paskaitos tema: „Išvestinės finansinės priemonės“

Raimondas Kuodis

Dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, makroekonominės politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas. Paskaitų temos: „Kodėl neatsigauna Europos ekonomika: makroekonominės politikos institucijų kritika“, „Makroekonominė politika: šiuolaikinių centrinių bankų vaidmuo“.
 

Programos vertės

Studijos

Dvigubo diplomo studijos

Studijuojantieji turi išskirtinę galimybę įgyti du Ekonomikos bakalauro diplomus: Kauno technologijos universiteto ir Le Mano universiteto (Prancūzija). Įgyjamas sertifikatas BMC (angl. „Bloomberg Market Concepts“), patvirtinantis naudojimosi „Bloomberg“ platforma žinias bei ekonomikos ir finansų pagrindus tarptautinėje plotmėje.

Studijos

Aktualus ir šiuolaikiškas programos turinys

Programa apima platų spektrą aktualių ekonomikos sričių, tokių kaip mikroekonomika ir makroekonomika, ekonominė statistika ir ekonometrija, viešoji ekonomika ir mokesčiai, tarptautinė ekonomika ir prekyba, regionų ekonomika, finansų ir apskaitos analizė. Programoje itin didelis dėmesys skiriamas analitiniams gebėjimams vystyti, suteikiant programavimo pagrindus bei taikant šiuolaikinius didžiųjų duomenų paruošimo ir tyrybos metodus bei platformas. Studijų metu taip pat ugdomi emocinio intelekto, komunikavimo, darbo komandoje bei kritinio mąstymo gebėjimai.

Studijos

Programa nuolat atnaujinama, reaguojant į kintančius verslo ir rinkos poreikius

2014 m. programa atnaujinta pagal Lietuvos banko ekspertų bei verslo atstovų rekomendacijas; darbdavių organizacijos (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno karšto pramonininkų ir darbdavių asociacija ir kt.) itin gerai vertina Ekonomikos studijų programą.

2017 m. VšĮ „Investuok Lietuvoje“  programa atrinkta kaip viena geriausių programų Lietuvoje, tenkinančių užsienio kapitalo įmonių poreikius.

2017 m. tarptautinių ekspertų vertinimu,  programa puikiai įvertinta ir akredituota maksimaliam, šešerių metų laikotarpiui.

2018 m. programos struktūra atnaujinta iš esmės, stiprinant didžiųjų duomenų analitikos, tyrybos bei ekonominio modeliavimo kompetencijas.

Infrastruktūra

Patrauklus studijų procesas

Studijų procese taikomi pažangūs dėstymo metodai (atvejų analizė, simuliaciniai verslo žaidimai, probleminis mokymas ir kt.); naudojami SPSS, EViews programiniai paketai ir „Bloomberg“ platforma. Studentai gali rinktis vieną iš kompetencijų blokų (18 kr.), taip įgyjant papildomas kompetencijas, reikalingas darbo rinkoje.

Karjera

Absoventai paklausūs darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinamumas – vidutiniškai per pirmus du mėnesius po studijų baigimo įsidarbina 85 proc. absolventų; nemaža dalis studentų įsidarbina dar studijuodami arba praktikos vietose.

Studijų proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su verslo partneriais Lietuvoje ir užsienyje:

Lietuvos bankas, UAB “Sanitex”, UAB „Festo“, „Vičiūnų“ įmonių grupė, AB “SEB Bankas”, AB „Swedbank“, AB „Telia Lietuva“, AB „Kauno grūdai“, „Acme“ Grupė.

 

Įgūdžių aprašas

Ekonomikos procesų pažinimas – įmonės, pramonės sektoriaus, šalies ir pasaulio nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Rinkos analizė – struktūra, efektyvumas, reguliavimo politika.
Vertinimas – įmonės tikslų, išteklių ir veiklos rezultatų, nacionalinės ir tarptautinės verslo aplinkos.
Duomenų analitika – programavimo pagrindai, didžiųjų duomenų rinkimas ir tyryba, modeliavimas ir prognozavimas.
Duomenų surinkimas, analitika ir vertinimas Ekonominių problemų identifikavimas ir sprendimų modeliavimas Sprendimų priėmimas nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje Veikla globalizacijos sąlygomis

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Žilvinas Karalevičius

UAB „LSG Sky Chefs Airo Catering Services Lietuva“ pardavimų plėtros Rytų Europai vadovas

 

Vertindamas savo darbuotojų – Ekonomikos programos absolventų – darbą, matau, kad jie turi naujausių ekonomikos žinių, geba jas panaudoti įvairiuose valdymo lygiuose įmonės veikloje. Jie puikiai supranta įmonės finansinius dokumentus, sugeba juos analizuoti, vertinti ir numatyti bei pasiūlyti prioritetines veiklos tobulinimo kryptis. Dauguma iki šiol sutiktų KTU Ekonomikos programos absolventų, su kuriais teko bendrauti ir dirbti, be abejonės yra geri, kompetentingi specialistai.

Ugnius Noreika

UAB „Mastermann“ direktorius

 

Vadovo darbas – nuspręsti, kokia strategija tinkamiausia, tam svarbu tiek suvokti įmonėje vykstančius procesus, tiek įvertinti galimus ekonominės aplinkos pokyčius. Ekonomikos studijos man davė tikrai daug – neturėdamas ekonomikos žinių, negalėčiau dirbti savo darbo, nes ekonominis modeliavimas tai įrankis, kurį naudoju kiekvieną dieną, priimdamas svarbiausius mano įmonei sprendimus.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės parinkti ir pritaikyti kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės metodus;

– gebės apskaičiuoti ir vertinti įmonės veiklos rodiklius, sudaryti įmonės biudžetą, numatyti įmonės vystymosi perspektyvas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais;

– gebės integruoti pažangiausias ekonomikos ir verslo praktikas bei panaudoti jas įmonių veiklos problemų sprendimui;

– gebės kompleksiškai apibūdinti tarptautinės makroekonominės politikos instrumentus bei vertinti jų įtaką ekonomikos subjektų veiklai.

 

Studento kompetencijos

 

– ekonominių duomenų surinkimas, analitika, modeliavimas, prognozavimas;

– ekonominių problemų identifikavimas ir sprendimų optimizavimas;

– ekonomikos subjektų veiklos analizė, vertinimas ir įžvalgų formavimas nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste;

– tarptautinių ekonominių procesų analizė ir vertinimas globalizacijos sąlygomis.

 

 

Gali tapti

Ekonomistu (-e)

Galimos atsakomybės 

 

– ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;

– ekonominių duomenų stebėsena, rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius, duomenų analitikos ir kitus metodus;

– vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, rengiant strategijas ar formuojant ekonominio pobūdžio įžvalgas.

Ekonomikos ir verslo konsultantu (-e)

Galimos atsakomybės 

 

– investicinių planų, verslo planų, galimybių studijų rengimas;

– įmonių ekonominių ir finansinių rodiklių skaičiavimas ir analitika; įmonių veiklos rizikos vertinimas ir valdymas;

– įmonių eksporto rinkų paieška ir vertinimas; tarptautinių plėtros galimybių vertinimas ir prognozavimas.

Ekonomikos analitiku (-e)

Galimos atsakomybės 

 

– ekonominio pobūdžio tyrimų vykdymas, verslo strategijų sudarymas;

– nacionalinių ir tarptautinių rinkų analizė ir vertinimas, klientų paieška;

– įmonės ekonominių ir finansinių duomenų, ataskaitų, veiklos rodiklių analizė ir vertinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720