Verslas ir antreprenerystė

Tai studijos, kurios gali jus pasodinti į turtingiausio žmogaus pasaulyje kėdę. Nejuokaujame, tačiau pabrėžiame žodį „gali“. Šios studijos yra ne vien disciplina – tai yra pasirinkimas, atspindintis ambicingus jūsų tikslus.

Antreprenerių užduotis – iškeltus tikslus paversti realybe, ieškoti konkurencingumą didinančių verslo sprendimų, juos pritaikyti praktiškai ir sėkmingą įmonę valdyti patiems.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Eksporto valdymas,
Verslo strategija ir pardavimai
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €
 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

 

 

Programos vertės

Praktinės patirties įgausite įmonėse

Šiuolaikinės studijos privalo atitikti dabarties tendencijas, todėl turėsi galimybę mokytis ne tik iš geriausiųjų, tačiau ir kartu su jais. Darbdaviai jau svariai prisidėjo prie programos kūrimo, o žinomi verslininkai toliau aktyviai dalyvaus jūsų studijose ir padės atrasti tau geriausią kelią.

Studentų praktika rotacijos būdu du semestrus yra organizuojama įmonėse, su kuriomis palaikomi ilgalaikiai ryšiai. Universitete įgytos žinios pritaikomos ir praktiniai gebėjimai formuojami pagal individualią veiklos programą, kurios rezultatas leis tau tapti pasaulinio verslo dalimi. Kiekvienu atveju integruojami įmonės augimo ir studento asmeninio tobulėjimo poreikiai. Besimokantieji skirtingose specializacijose įgyja eksporto, profesionalių pardavimų valdymo darbui reikalingų kompetencijų ir gali plėtoti jau turimas kompetencijas bei gebėjimus, padedami įmonės mentoriaus ir universiteto praktikos vadovo.

Specializacija: Eksporto valdymas

Specializacija: Eksporto valdymas

Studijos įgyvendinamos drauge su Lietuvos verslo vizionieriais „Inovacijų agentūra“, padedančiais ugdyti aukšto lygio eksporto specialistus, atitinkančius šių dienų rinkos poreikius. Eksporto valdymo srities specialistai įgyja tarptautinių rinkų analizės, tarptautinės logistikos ir eksporto bei pardavimų valdymui reikalingų žinių, geba įgytas teorines žinias panaudoti organizacijos praktinėse veiklose.

Net dviejų semestrų (vienerių metų) – praktikos metu studentai išmoksta taikyti veiklos tobulinimo metodiką, išanalizuoti ir apibendrinti įmonės eksporto veiklos tobulinimo rezultatus, formuluoti išvadas, taikyti įvairius analizės ir planavimo, pardavimų valdymo metodus, pažinti ir vertinti įmonių veiklą, savarankiškai inicijuoti ir įgyvendinti eksporto rinkų ar verslo vystymo projektus.

Specializacija: Verslo strategija ir pardavimai

Verslo strategijos ir pardavimų srities specialistai tiesiogiai atsako už verslo plėtrą. Jie taiko pačius moderniausius verslo vystymo būdus, pasitelkia dirbtinio intelekto technologijas ir yra įgudę pardavėjai, galintys savo produktą ar paslaugą siūlyti realiame ir virtualiame pasaulyje.

Net dviejų semestrų (vienerių metų) praktikos skirtingose įmonėse metu studentai išmoksta taikyti strateginio mąstymo, strateginės analizės, strateginio planavimo įrankius praktikoje, gauna žinių apie verslo vystymo, strategijos rengimo ir profesionalių pardavimų vykdymo technikas, lavina gebėjimą formuluoti argumentus bei priimti strateginius sprendimus. Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos partneris: VšĮ „Lietuvos pardavimų asociacija“, įkurta iš B2B pardavėjų organizacijos „Salesclub.lt“, vienijančios 2000+ pardavimų srities specialistus.

Specializacija: Verslo strategija ir pardavimai

Savo verslą galite pradėti ir čia!

Tik įsivaizduokite – jūsų verslo idėja gauna paramą ir yra aktyviai tobulinama Silicio slėnyje, Kalifornijoje. Skamba kaip fantastika? Tai realybė! „KTU Startup Space“ – tai unikali pradedančiojo verslo inkubavimo sistema, kuri veikia universitete. Jau ne vienas mūsų studentas yra gavęs paramą ir šiuo metu tęsia savo veiklą Lietuvoje ar visame pasaulyje, įskaitant ir Silicio slėnį.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Kurti logiškas ir pagrįstas potencialaus verslo idėjas.
– Analizuoti ir vertinti verslo strategijas ir atrasti konkurencinius pranašumus.
– Žinoti, kaip veikia kiti verslai, įvertinti jų konkurencinę aplinką, įmonių vidaus aplinką.
– Formuluoti ir taikyti derybų taktikas.
– Išmanyti vadybos sampratą, raidą, funkcijas ir vadovavimo veiklą.
– Pritaikyti visas turimas žinias vietiniu ir tarptautiniu lygiu.
 

Gali tapti

Daug aiškinti nereikia – tai pagrindinė bet kurios įmonės figūra, atsakinga už jos įkūrimą, veiklos planavimą ir vadovavimą. Vadovai nustato įmonių strategiją, vidaus politiką, sprendžia svarbiausius klausimus ir atstovauja organizaciją derybose, projektuose ir renginiuose.

Tai profesionalai, vadovaujantys įmonių gaminių plėtrai ir komercializuojantys inovacijas. Jie padeda valdyti įvairias administracines procedūras, įmonių strategiją ir kontroliuoja išlaidas.

Šie žmonės gali vadovauti už pardavimą ir rinkodarą atsakingiems darbuotojams ir prižiūrėti jų veiklą. Taip pat jie sudaro ir valdo įmonių biudžetą, užsiima rinkos vertinimu, atstovauja įmonę ar organizaciją pardavimo renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Tai profesionalai, kurių veikla susijusi su aukštesniaisiais organizacijos tikslais – jie siekia užtikrinti klientų lojalumą, analizuoja ir gerina įmonių veiklos sistemas, kuria tikslų strategiją ir padeda ją įgyvendinti.

Galėsi vystyti savo verslą, nes turėsi instrumentus reikalingus sėkmingam verslo modeliui sugeneruoti ir jį įgyvendinti. Verslo savininkas dažniausiai yra jo idėjinis lyderis, kūrėjas, gebantis rasti geriausius idėjos realizavimo receptus, suburiantis aplink save bendraminčius, tokiu būdu išvystydamas idėją į sėkmingai veikiančią įmonę.

Verslui neegzistuoja valstybių sienos, taigi įmonėje būsi atsakinga (-as) už naujų, potencialių užsienio rinkų identifikavimą, partnerių suradimą, įmonės produktų ar paslaugų įvaizdžio kūrimą ir įmonės tarptautinio konkurencingumo stiprinimą.

Verslo augimas yra neatsiejamas nuo užsienio rinkų užkariavimo. Eksporto specialistas ieško ir analizuoja patraukliausias užsienio šalis įmonės produkcijos realizavimui, dalyvauja tarptautinėse parodose, mugėse, komunikuoja su užsienio verslo partneriais.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Justinas Taruška

Justinas Taruška

Pardavimų valdymas, antreprenerystė
Vaidotas Lašas

Vaidotas Lašas

Verslo vystymas, logistika
Antanas Bakšys

Antanas Bakšys

Verslas-verslui pardavimų valdymas
Neringa Romanovskaja

Neringa Romanovskaja

Pardavimo procesas, eksporto vystymas
Rita Jucevičienė

Rita Jucevičienė

Antrepreneriško verslo vystymas
Auksė Blažėnaitė

Auksė Blažėnaitė

Komunikacija ir derybos
Robertas Jucevičius

Robertas Jucevičius

Inovacijų vadyba
Rimgailė Vaitkienė

Rimgailė Vaitkienė

Socialinių tyrimų metodai, Pardavimų valdymas

 

 

Atsiliepimai

Artūras Kanapkis

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

 

Studijuodamas Verslo ir antreprenerystės programoje įvairius studijų dalykus, turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Studijų dėka, probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti.

Rasa Žilionė

Rasa Žilionė

Direktorė VšĮ Inovacijų biuras & VšĮ Žinių kodas

 

Darbdaviui svarbu, kad absolventas būtų atviras pokyčiams, motyvuotas nuolatiniam tobulėjimui, gebėtų bendradarbiauti ir bendrauti su kolegomis, partneriais. Nestandartinė patirtis, kūrybiškumas, lankstumas, užsienio kalbų mokėjimas ir daugelis kitų „minkštųjų“ kompetencijų– darbuotojų atrankos kriterijų sąrašo viršuje. Visa tai įgyja Verslo ir antreprenerystės studijų programos studentai; todėl dauguma jų sėkmingai įsitvirtina Lietuvos ir užsienio įmonėse.

 

 

 

D.U.K.

Programą baigęs studentas žino kaip veikia visos verslo dalys: taigi mokysimės verslo ir kūrybiškų strateginių sprendimų, marketingo, finansų, ekonomikos, pardavimų, žmonių išteklių vadybos, verslo etikos ir eilę kitų su verslu susijusių dalykų.

Programa parengta bendradarbiaujant su Lietuvos verslo tarptautinį konkurencingumą skatinančia organizacija “Versli Lietuva”. Pasirinkęs vieną iš dviejų šioje programoje siūlomų specializacijų – Eksporto valdymas arbe Verslo strategija ir pardavimai, Tu studijuosi pagal naują ir inovatyvų, Lietuvos universitetuose taikomą studijų modelį, orientuotą į studentų praktinių gebėjimų ugdymą tiesiogiai taikant įgyjamas teorines žinias. Net du semestrus mokysiesi verslo įmonėse, čia panaudodamas studijų metu įgytas žinias.

Baigęs programą gali būti verslo veikimo specifiką išmanančiu specialistu: įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu, administravimo ir komercijos specialistu, pardavimų specialistu, vadybos ir organizavimo analitiku, savo verslo kūrėju, įmonės tarptautinės plėtros specialistu, eksporto vystymo specialistu.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Žaneta Gravelines
el. p. zaneta.gravelines@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt