en

Verslas ir antreprenerystė

Verslo ir antreprenerystės programa skirta veikliems ir kūrybiškiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą ar vadovauti įmonių funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.

Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. reitingų duomenys).

Studijuok
Kodas 6121LX020
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris, „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Paskaitos tema: “Žmonių ištekliai po ketvirtosios pramoninės revoliucijos. Kaip atrodo darbo rinka praėjus robotams?

Giedrė Belazarienė

UAB FESTO Personalo vadovė. Paskaitos tema: „Kaip tapti savo srities ekspertu? Žmonių išteklių vadovo (vadybininko) darbo ypatumai."

Enrika Ibėnaitė

SBA, Personalo projektų koordinatorė. Paskaitos tema: „Ugdyti ar neugdyti? Tarp naudos organizacijai ir darbuotojui“

Ramunė Danilevičiūtė

IKEA Purchasing Services (Lithuania) personalo vadybininkė, koučingo specialistė (ACC), mindfulness instruktorė. Paskaitų temos: „Organizacijos vertybėmis grįsta darbuotojų atranka ir adaptacija“; “Darbo atlygis ir kompensavimas moderniose organizacijoje”
 

Programos vertės

Programos sandara

Sisteminį požiūrį į verslą užtikrinanti programos sandara

Socialinių, fundamentaliųjų, humanitarinių mokslų sričių dalykų sinergija (pvz., modulyje „Technologijų antreprenerystė“) ir stipri informacinių technologijų dedamoji – naujausia programinė įranga („Kietas riešutas“, „Pragma“, „ArcGis“, „ArcGis Logistic“), „Bloomberg“ platforma.

Studijų procesas

Patrauklus studijų procesas

Verslo praktikų aktyvus įsitraukimas į vedamus modulius, tarptautiniai studentų projektai, praktika verslo įmonėse užsienyje, interaktyvūs verslo žaidimai, tarpdisciplininės komandos, integruotos kelių dalykų užduotys, „perkeltos“ iš verslo praktikos.

Lektoriai

Lektoriai – pripažinimą pelnę mokslininkai ir sėkmingi verslininkai

Programoje dėsto profesionalūs Lietuvos ir užsienio šalių universitetų dėstytojai bei sėkmingai verslą plėtojančių įmonių vadovai ir specialistai.

Įgūdžiai

Įgytų žinių ir gebėjimų platus pritaikomumas

Mokomasi generuoti verslias idėjas, analizuoti ir prognozuoti verslo aplinką, kūrybiškai priimti sprendimus, rengti verslo strategiją, projektus ir t. t. Šios žinios ir gebėjimai padeda ne tik kurti ir vystyti verslą, bet ir sėkmingai dirbti viešosiose bei nevyriausybinėse organizacijose – verslo programų absolventų įsidarbinimas, palyginti su Lietuvos užimtumo lygiu, didesnis.

Kolegos

Sumanūs ir aktyvūs kolegos

Programoje studijuoja į savo verslo kūrimą orientuoti studentai, kurių prioritetas – dirbti sau, todėl tokioje terpėje gali formuotis pirmieji verslo ryšiai. Paramą pradedant verslą teikia pradedančiųjų verslininkų inkubavimo programa.

 

Įgūdžių aprašas

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir talentų valdymo vadovė Europoje

 

Žmonių išteklių vadybos studijų absolventai, atėję dirbti į mūsų kompaniją, ne tik žino naujausias mokslo teorijas, bet ir turi puikių praktinių įgūdžių. Tai leidžia jiems sėkmingai vykdyti organizacijos užduotis ir siekti karjeros.

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

 

Studijuodamas Verslo programoje įvairius studijų dalykus turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Dėl Verslo administravimo studijų probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės paaiškinti vadybos sampratą, raidą, pagrindines sąvokas, funkcijas ir vadovų veiklos sritis;

– gebės formuluoti derybų tikslus, žinos ir taikys adekvačią derybų strategiją bei tinkamas taktikas;

– gebės analizuoti ir įvertinti konkretaus praktikoje veikiančio verslo strategijos kontekstą, įskaitant šio verslo makroaplinką, industrinę ir konkurencinę aplinką, įmonės vidinę aplinką.

 

Studento kompetencijos

 

– antrepreneriško verslo pasirinktoje rinkoje galimybių analizavimas, verslo idėjų potencialo vertinimas, remiantis aplinkos analize, kūrybiškumu ir logiškai pagrįstomis sąlygomis;

– tarptautinės rinkos galimybių, tarptautinių įmonių internacionalizacijos modelių skirtingose rinkose lyginimas ir vertinimas;

– derybų teorijos bei teorinių modelių sampratos charakterizavimas ir praktinis taikymas, derybų modeliavimas, efektyvumo veiksnių nustatymas;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų organizacijos veiklose žinojimas ir taikymas.

 

 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės, įstaigos ar organizacijos kūrimas, jos veiklos planavimas, vadovavimas ir koordinavimas;

– įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;

– atstovavimas organizacijai derybose, viešuose projektų svarstymuose, renginiuose.

Administravimo ir komercijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas, strategijos ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;

– išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;

– vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms.

Pardavimo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– specialių pardavimo ir rinkodaros programų, pagrįstų pardavimo duomenimis ir rinkos vertinimais, planavimas ir organizavimas;

– vadovavimas už pardavimą ir rinkodarą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas, biudžeto sudarymas ir valdymas;

– atstovavimas įmonei ar organizacijai pardavimo ir rinkodaros renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Vadybos ir verslo organizavimo analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– organizacijos tikslų ir strategijos nustatymas, didesnio klientų pasitenkinimo siekimas;

– esamų sistemų ir struktūrų analizė bei vertinimas;

– klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinėms problemoms spręsti paieška.

Personalo valdymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;

– individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas;

– nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. patvirtintos norminės studijų kainos

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Rita Jucevičienė

Verslo krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 54 973