Marketingas

Trejų metų universitetinio bakalauro studijų programa!

Globalus pasaulio verslas vienbalsiai pritaria – rinkodara yra vienas sunkiausiai dirbančių verslo raumenų, todėl jis turi būti pasiruošęs bet kam. Kaip išlaikyti konkurencinį pranašumą? Kas apskritai yra tas konkurencinis pranašumas? Ką iš tiesų reiškia vertė? Ko vartotojams reikia šiandien, o ko reikės rytoj?

Rinkodaros specialistų užduotis į šiuos klausimus atsakyti kasdien ir kaskart pateikti naują atsakymą.

Karjera, kuri gali pakeisti viską. Rinkodaros specialistai savo rankose turi visas galias prekės ženklą, organizaciją ar net visą valstybę pakelti į neregėtas populiarumo ir sėkmės aukštumas. Jūs turėsite visus įrankius ir gausite žinias, kaip tai padaryti.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Rinkodara
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 3 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €
 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Marketingas – prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas.
Rinka – tyrimai, dydis, augimas, tendencijos.
Vartotojai – poreikiai, elgsena, prekių ženklai.
Komunikacija – reklama, ryšiai su visuomene, socialinės medijos.
Marketingo plano parengimas ir įgyvendinimas Prekės ženklų vystymas ir įvaizdžio kūrimas Marketingo komunikacijos plano parengimas Skaitmeninio marketingo sprendimų planavimas ir įgyvendinimas

 

 

Programos vertės

Rinkodaros technologijos? O gal technologijų rinkodara?

Abu variantai teisingi. Geriausi rinkodaros specialistai pritampa prie bet kokių verslo aplinkų ir yra lankstūs. To siekiame ir KTU. Esame unikali vieta, kurioje ne tik ruošiame sisteminį požiūrį į rinkodarą turinčius srities žinovus, bet ir skatiname bendradarbiavimą su kitomis technologijų sritimis universitete, taip išplėsdami kompetencijas ir paruošdami jus įvairiems ateities iššūkiams.

Svarbiausia tai, kas bus ateityje

Rinkodaros specialistui itin svarbu žinoti, kas yra vartotojas ir kokie yra jo poreikiai. Taip pat suprasti, kaip jį paskatinti pirkti tradiciniu ar elektroniniu būdu, kaip koordinuoti komunikaciją, kad prekės ženklas būtų aiškiau matomas, garsiau girdimas ir visomis prasmėmis simpatiškas. Čia ne tik suprasime visus šiandien aktualius komunikacijos būdus, pasitelksime naujausius skaitmeninės rinkodaros įrankius, tačiau kviesime jus atrasti naujesnių.

„Google“ sertifikatas beveik jūsų

Studijuodami turite unikalią galimybę įgyti ypač svarbias skaitmeninės rinkodaros žinias bei įgūdžius, dalyvaudami „Google“ rengiamuose ir kituose pasauliniuose konkursuose, pvz., Global Online Marketing Academic Challenge, kuriame KTU komandos nuolat nusiskina prizininkų laurus. Taip pat teikiame konsultacijas norintiems tapti sertifikuotais „Google Ads“ specialistais.

Galingi IT įgūdžiai

Tikri verslai laukia jūsų konsultacijų

Palaikome glaudžius ryšius su daugybe šalies verslų ir organizacijų, todėl mūsų studentai savo pasiūlymais gali dalintis tiesiogiai su įvairių verslų vadovais. Nereikia nė sakyti, kad tai puiki galimybė ne tik užmegzti ryšius su potencialiais darbdaviais, bet ir užsitikrinti darbo vietą.

Nemaža dalis įsidarbina dar studijuodami, o net 85 proc. savo karjerą pradeda per pirmus mėnesius po studijų baigimo.

Mūsų pagrindiniai partneriai Lietuvoje ir užsienyje:

UAB „Dextera“, UAB „Kavos Bankas“, UAB „Green Cafe“, „Digital Academy“, viešbutis „Apple Economy Hotel“, „Eurovaistinė“, „Topo grupė“, „Blue Bridge Baltic“, UAB „Druskininkų RASA“,„Rubbee“, „Axioma grupė“, „Sanitex“, „Festo“, „Swedbank“, „Senukų prekybos centras“, Lietuvos bankas, reklamos agentūra „BeeMarketing“ (UAB „Benedija“).

Lektoriai iš viso pasaulio lankys jus

Į KTU nuolat kviečiame dėstytojus ir lektorius iš pripažintų užsienio universitetų (Lankasterio universitetas (Didžioji Britanija), Salfordo universitetas (Didžioji Britanija), Prahos ekonomikos universitetas (Čekija), Rygos technikos universitetas (Latvija) ir kt.) bei sėkmingus mūsų šalies rinkodaros specialistus.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Mąstyti kūrybiškai ir kurti bei valdyti rinkodaros planus.
– Valdyti rinkodaros komunikaciją ir kurti sprendimus verslo plėtrai.
– Analizuoti rinkos pokyčius ir pritaikyti konkurencingus bei efektyvius rinkodarinius sprendimus.
– Aiškiai atsakyti į vartotojų norus ir poreikius, naudojant inovatyvius rinkos tyrimų metodus.
 

Gali tapti

Šie žmonės atstovauja organizaciją ar įmonę žiniasklaidai ir kitoms organizacijoms. Tai labiausiai informuoti įmonės specialistai, kurie stebi ir valdo vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją, koordinuoja jos sklaidą, siekiant palankios visuomenės nuomonės.

Tai prekės ženklo žinovai, kurie iš pirmų lūpų skleidžia žinią apie produktus ar paslaugas, derasi dėl pardavimų, kuria ir įgyvendina pardavimų planų strategiją, palaiko ryšius su esamais klientais ir aktyviai ieško naujų verslo galimybių.

Tai žmonės, kurie verslo rinką užkariauja internetu. Jie kuria specializuotas skaitmeninės rinkodaros strategijas, jas planuoja ir įgyvendina. Taip pat kuria socialinių tinklų reklamines kampanijas, jas optimizuoja su „Google Analytics“ ir kitomis sistemomis.

Šie specialistai atstovauja įmonės ar organizacijos interesus su išorinėmis kompanijomis – sprendžia rinkodaros ir reklamos planus, rūpinasi prekės ženklo pozicionavimu ir atlieka prekės ženklo biudžeto ir kontrolės strategiją.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Žilvinas Freigofas

Žilvinas Freigofas

Rinkodara su mažu biudžetu
Loreta Matulionienė

Loreta Matulionienė

Verslas-verslui vartotojų elgsena
Agnė Gadeikienė

Agnė Gadeikienė

Marketingas ir rinkos analizė
Jūratė Maščinskienė

Jūratė Maščinskienė

Prekės ženklo valdymas
Rimantė Hopenienė

Rimantė Hopenienė

Kūrybiška reklama
Jurgita Stravinskienė

Jurgita Stravinskienė

Ryšiai su visuomene
Elena Vitkauskaitė

Elena Vitkauskaitė

Skaitmeninio marketing pagrindai, Paieškos reklama
Eglė Vaičiukynaitė

Eglė Vaičiukynaitė

Socialinės žiniasklaidos marketingas

 

 

Atsiliepimai

Marius Rimkaitis

Marius Rimkaitis

Agentūros „No Horror Creative Digital“ skaitmeninio marketingo strategas

 

Marketingas yra būsena. Nuolatos besikeičianti ir unikali savo gebėjimu evoliucionuoti greičiau nei spėsi vėl įsijungti savo Facebook profilį. Kokiu greičiu bejunginėtum visus kitus profilius, svarbu palikti vidinį nuolatinio mokymosi režimą. Išmokęs tai daryti – galėsi prisitaikyti, tačiau suformavęs marketingo teorijos pagrindą – prisidėsi prie jos tolesnio kūrimo.

Vilija Balčiūnaitė

Vilija Balčiūnaitė

Verslo vystymo projektų vadovė Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre (KTU)

 

Vienas iš esminių uždavinių mano gyvenime buvo įgyti aukštąjį išsilavinimą vertę suteikiančioje aukštojo mokslo institucijoje, kuria pavadinti galėčiau Kauno technologijos universitetą. Todėl Marketingo studijas šiame universitete prisiminsiu kaip galimybę mokytis iš įdomių, kompetentingų, išradingų ir motyvuojančių dėstytojų. Prisiminsiu jų palaikymą bei kartu pasiektus rezultatus. Taip pat projektus su realiomis verslo įmonėmis, tarptautines patirtis ir žinoma pusmetį Erasmus studijose Prancūzijoje!

Vydmantė Rastokaitė

Vydmantė Rastokaitė

Skaitmeninio marketingo vadovė „Flo Health Inc.“

 

Marketingas žavi, nes ši sritis – perspektyvi ir dinamiška. Privalai kasdien keistis kartu su ja, čia niekad nėra rutinos.
Studijos KTU padėjo suprasti, kas esu ir ko noriu siekti gyvenime. Nuolatinė verslo ir studijų integracija, artimas ir šiltas bendravimas su dėstytojais man asmeniškai buvo vieni didžiausių šios programos privalumų.

 

 

 

D.U.K.

Globalus pasaulio verslas vienbalsiai pritaria – marketingas yra vienas sunkiausiai dirbančių verslo raumenų, todėl jis turi būti pasiruošęs bet kam. Kaip išlaikyti konkurencinį pranašumą? Kas apskritai yra tas konkurencinis pranašumas? Ką iš tiesų reiškia vertė? Ko vartotojams reikia šiandien, o ko reikės rytoj? Marketingo specialistų užduotis į šiuos klausimus atsakyti kasdien ir kaskart pateikti naują atsakymą.

Pirmais studijų metais dėsi pagrindus tam, kad vėliau būtum „kietas“, skaičius suprantantis marketingo specialistas. Antrais studijų metais gilinsiesi į specifines rinkodaros sritis ir pamažu tapsi tikru specialistu, įsisavindamas rinkos analizės, prekės ženklo valdymo, skaitmeninės rinkodaros ir paieškos reklamos, kainodaros, prekių paskirstymo, paslaugų marketingo ir kt. ypatumus. Taip pat galėsi įsitraukti į tarpdisciplinines universiteto komandas ir rengti produkto vystymo projektą. Trečiaisiais studijų metais sužinosi kaip bendrauti su vartotojais, klientais, žiniasklaida, perteikiant savo rinkodaros strategiją skirtinguose verslo sektoriuose, kursi kūrybinės reklamos kampanijas, įgysi pardavimų ir derybų kompetencijas. Paskutinis semestras bus skirtas pritaikyti įgytas žinias atliekant praktiką pasirinktoje įmonėje ir parengti bakalauro baigiamąjį projektą.

Baigęs marketingą gali tapti komunikacijos ar viešųjų ryšių specialistu, pardavimų ir rinkodaros specialistu, skaitmeninės rinkodaros specialistu, produktų ir prekės ženklų vadybininku ir kt. 

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Žaneta Gravelines
el. p. zaneta.gravelines@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Kristina Kundelienė
el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt