Finansai

Trejų metų universitetinio bakalauro studijų programa!

Tai mokslas apie tai, kas varo mūsų pasaulį į priekį – pinigus. O finansų specialistai apie pinigus išmano viską. Šie žmonės nuo pat pamatų suvokia įmonių ar organizacijų finansinių išteklių subtilybes ir gali spręsti visus finansinių išteklių gavimo, panaudojimo, saugojimo ir valdymo klausimus.

Studijų metu galėsite pasirinkti, kuriuo specializacijos keliu eisite – ieškosite atsakymų į ateities finansų sektoriaus klausimus, reaguosite į iškilsiančius finansų iššūkius ar savo žiniomis ir patirtimi stiprinsite verslų kompetenciją šiandien.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 3 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Finansų technologijos ir analitika,
Verslo finansų valdymas
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2954 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

el. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Doc. dr. Kristina Kundelienė

el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt

 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2954 €
Kredito kaina 49,23 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Analitika – veiklos, ekonominė, finansinė.
Finansų institucijos – tipai, veiklos, paslaugos.
Atsiskaitymai – būdai, rizika, inovacijos.
Mokesčiai – apskaičiavimas, kontrolė, administravimas.
Auditas – tikrinimas, rizika, vertinimas.
Finansiniai sprendimai – planavimas, investicijos, finansavimas, rezultatų analizė.
Veiklos pajamų ir išlaidų analizė bei prognozė Finansinių veiklos ataskaitų rengimas vadovams Verslo planų sudarymas naujiems projektams Finansinių atsiskaitymų organizavimas ir finansinių srautų kontrolė

 

 

Programos vertės

Finansų studijos ir „Bloomberg“

Finansų studijos ir „Bloomberg“

Studijų metu naudositės pačiais naujausiais ir aktualiausiais „Bloomberg“ informacinės platformos duomenimis, kuriais remdamiesi modeliuosite sprendimus pagal realią įmonių finansinę situaciją. Baigę studijas turėsite nepamainomą patirtį, dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis.

 

Ne vien socialiniai mokslai

Finansų studijų programa yra išskirtinė Lietuvoje dėl užtikrinamų finansų srities, analitikos ir IT kompetencijų, kurios derinamos su ekonomikos žiniomis bei nacionalinių ir tarptautinės apskaitos standartų išmanymu darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Galingi IT įgūdžiai

Tapsite specialistu (ne tik teoriškai)

Studijuodami susipažinsite ne tik su Lietuvos ir tarptautinių verslo įmonių vadovais, užsienio universitetų profesoriais, bet ir įvaldysite daugybę verslo valdymo sistemų bei skaitmeninių finansinių įrankių. Tokiu būdu užsitikrinsite realią praktinę patirtį, kuri jums iš karto leis konkuruoti darbo rinkoje.

Kas bus jūsų kolegos?

Pažangi studijų programa ir motyvuojanti universiteto aplinka padės atsiskleisti kūrybiškumui ir leis netrukdomai kaupti žinių bagažą. Juk kiekvieną dieną būsite tarp savo bendraminčių – pažangių ir į aukštus rezultatus orientuotų žmonių, todėl įstoję į KTU tapsite gyvybingos intelektinės bendruomenės dalimi.

Beribės karjeros galimybės!

Galime drąsiai teigti – be šiuolaikiško finansų specialistų požiūrio joks didis verslas nebūtų išnaudojęs savo turimo potencialo. Todėl jūs būsite kiekvieno finansinio sprendimo priešakyje ir savo žiniomis argumentuosite arba tvirtinsite bemaž kiekvieną įmonės ar organizacijos sprendimą.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjeros galimybės

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

– Numatyti ir analizuoti įmonių augimo ir investavimo galimybes, identifikuoti verslo problemas.
– Analizuoti finansų rinkose vykstančius procesus, vertinti jų poveikį verslui.
– Savarankiškai organizuoti apskaitos procesus įmonėje.
– Kurti ir argumentuoti efektyvumo didinimo sprendimus, prognozuoti įmonės veiklos finansinius rezultatus.
 

Gali tapti

Šie specialistai analizuoja ir interpretuoja įvairius finansinius, rinkos duomenis ir juos įvertinę teikia rekomendacijas dėl bet kokios įmonės ar organizacijos veiklos sprendimų. Taip pat jie kuria ilgalaikius finansinius planus, sudaro biudžetą ir ieško būdų, kaip efektyviausiai jį kontroliuoti.

Tai specialistai, atsakingi už įmonės ar organizacijos finansinės veiklos procesus, finansinės informacijos analizavimą ir pateikimą įmonės vadovams, akcininkams, priežiūros institucijoms ar vartotojams. Jie formuoja ir įgyvendina investicinę politiką, rūpinasi įmonės finansiniais ištekliais, bendrauja su bankais ir kitomis finansų institucijomis, taip pat pirkėjais bei tiekėjais.

Šie žmonės užsiima visapusišku finansavimo ar investicinių projektų valdymu – jų planavimu, organizavimu, įgyvendinimu, koordinavimu.

Tai žmonės, kurie rūpinasi klientų finansinių tikslų nustatymu ir rengia bei įgyvendina strategiją, kaip juos pasiekti. Vienas svarbiausių investicijų konsultantų uždavinių – analizuoti investicinę aplinką, kurti planus ir koreguoti juos pagal rinkos pokyčius. Finansų konsultantai teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip valdyti finansinius srautus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rasa Norvaišienė

Rasa Norvaišienė

Verslo finansavimo ir investavimo sprendimai
Aušrinė Lakštutienė

Aušrinė Lakštutienė

Finansinių paslaugų transformacija
Rytis Krušinskas

Rytis Krušinskas

Verslo finansų modeliavimas
Jurgita Stankevičienė

Jurgita Stankevičienė

Taikomoji finansinė analizė
Lina Sinevičienė

Lina Sinevičienė

Finansų rinkos ir projektų finansai
Violeta Mykolaitienė

Violeta Mykolaitienė

Apskaita
Giedrė Večerskienė

Giedrė Večerskienė

Valdymo apskaita
Kristina Kundelienė

Kristina Kundelienė

Verslo apmokestinimas

 

 

Atsiliepimai

Vaida Butkuvienė

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansininkų klubo pirmininkė

 

KTU pirmosios pakopos Finansų programą baigę absolventai turi finansų specialistams būtinas kompetencijas tirti procesus makrolygmenyje ir mikrolygmenyje bei jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, analizuoti ir interpretuoti finansinei veiklai svarbią informaciją. Be šių analitinių kompetencijų, šios programos absolventai turi gebėjimus, kurie itin svarbūs derinant įmonės savininkų, vartotojų, partnerių ir darbuotojų finansinius poreikius bei didinant organizacijų kuriamą vertę, t. y. gebėjimus planuoti finansinius sprendimus įvairiose organizacijose, juos pagrįsti, modeliuoti šių sprendimų finansinius rezultatus.

Žilvinas Kalvanas

Žilvinas Kalvanas

SBA grupės finansų valdytojas

 

Finansų studijas pasirinkau, nes šioje studijų programoje ugdomas analitinis mąstymas, gebėjimas nuolatos reaguoti į vykstančius pokyčius ir įžvelgti ateities tendencijas. Bakalauro studijų metu įgyti gebėjimai analizuoti vykstančius procesus ir pokyčius bei priimti su tuo susijusius sprendimus, atlikti biudžeto planavimą. Finansinių rinkų išmanymas leido man įsidarbinti perspektyvioje tarptautinėje įmonėje, kurioje šiuo metu dirbu finansų analitiku. Studijų metus galiu įvardinti kaip vienus įsimintiniausių savo gyvenime. Visų pirma dėl to, kad teigiamą įspūdį paliko dėstytojai, kurių kompetencija niekada nesuabejosi ir su kuriais visada gali bendrauti be jokių barjerų. Taip pat visų studijų proceso metu stengiamasi išmokyti ne mintino kalimo, o supratimo ir mokėjimo priimti atitinkamus sprendimus, kurie būtų pagrįsti ir argumentuoti, tai kas bus reikalinga ir ateityje. Nors tobulumui ribų nėra, tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems, kurie bent kažkiek sieja savo ateitį su finansais, ekonomika ar verslu.

 

 

 

D.U.K.

Pirmaisiais metais studijuosite tokius bazinius dalykus kaip matematika, ekonomikos pagrindai, verslo vadyba, tačiau klausysite ir įvadą į finansus, apskaitos, finansų pagrindus. Antraisiais studijų metais gilinsitės į specifines finansų sritis ir pamažu tapsite tikrais specialistais, įsisavindami verslo įmonių ir valdymo apskaitos, verslo finansavimo ir kitus ypatumus. Trečiaisiais studijų metais toliau gilinsite žinias pasirinktoje specializacijoje ir sužinosite, kaip valdyti verslo investicijas, sudaryti biudžetus. Paskutinis semestras bus skirtas pritaikyti įgytas žinias atliekant praktiką pasirinktoje įmonėje ir parengti bakalauro baigiamąjį projektą.

Finansų programos absolventai yra paklausūs ir labai laukiami specialistai finansų institucijose, verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse. Taigi, galite tapti finansų specialistais, finansų analitikais, finansavimo ir investicinių projektų vadovais, apskaitos ir audito įmonių specialistais, finansų ir investicijų konsultantais ir kt.

Matematiką mokysitės pirmaisiais studijų metais. Studijuodami šioje studijų programoje sužinosite apie įmonės finansų planavimą, biudžeto sudarymą, išmoksite įvertinti ir argumentuoti strategiškai svarbius investavimo klausimus.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Rasa Norvaišienė

el. p. rasa.norvaisiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Doc. dr. Kristina Kundelienė

el. p. kristina.kundeliene@ktu.lt