ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Informacinės sistemos

Informacija – vertingiausias XXI a. resursas. Ne veltui socialiniai tinklalapiai, e-bankininkystės sistemos, įmonių veiklos ir resursų valdymo sprendimai bei gausybė kitų informacinių sistemų tapo neatsiejama šiuolaikinės visuomenės gyvenimo dalimi.

Būsimieji informacinių sistemų specialistai mokosi informacinių sistemų projektavimo, veiklos duomenų analizės, įmonių veiklos procesų valdymo bei efektyvaus darbo informacinių sistemų kūrimo komandose subtilybių. Kita vertus, ši sritis plati, todėl antrųjų studijų metų  pabaigoje galėsite pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų arba formuotis asmeninį studijų modulių paketą.

Pasirinkusieji Duomenų bazių valdymo ir programavimo specializaciją papildomą dėmesį skirs įvairių informacinių sistemų programavimo įgūdžiams ugdyti. Studijuojantieji Informacinių sistemų analizės ir projektavimo specializacijoje gilinsis į veiklos analitiką, reikalavimų specifikavimą, verslo valdymo sistemas, išmoks atlikti informacinių sistemų auditą.

Stojantieji gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 300 Eur/mėn. tikslinę stipendiją.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Specializacijos Duomenų bazių valdymas ir programavimas,
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3426 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2022-2023 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2022 m. kovo 31 d.
2021-2022 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c, Kaunas
Tel. +370 37 300 382
el. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Duomenų bazės – didelės apimties struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų kaupimas, efektyvus apdorojimas, greita paieška.
Verslo duomenų analizė – duomenų gavybos, analizės, vizualizavimo technologijos.
Interneto informacinės sistemos – sistemų kūrimo karkasai, elektroninės paslaugos, tinklalapių kūrimas.
Duomenų bazių programavimas – duomenų serverių procedūros, kliento sąsajos programavimas, užklausų kalbos.
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas Programavimo žinios ir įgūdžiai Duomenų bazės ir duomenų analizė Įmonių veiklos modeliavimas ir valdymo kompiuterizavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Informacinės sistemos, iš esmės

Norint sukurti gerą informacinę sistemą, reikia mokėti analizuoti ir suprasti užsakovų ir naudotojų poreikius bei kompiuterizuojamą veiklą, nustatyti ir specifikuoti sistemos ir naudotojų reikalavimus, projektuoti, testuoti ir realizuoti programinius komponentus. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai pagal šiuos informacinės sistemos gyvavimo ciklo etapus, o absolventai įgyja galimybę siekti savo individualius gabumus atitinkančios karjeros informacinių sistemų valdymo ir inžinerijos srityje.

Įgūdžiai

Ko gero, žinosite viską

Nėra vieno universalaus būdo, užtikrinančio kuriamos informacinės sistemos kokybę. Studijuodami galėsite perprasti ir išmokti pasirinkti tinkamus metodus bei priemones projektui valdyti, kompiuterizuojamiems procesams modeliuoti ir analizuoti, reikalavimams surinkti, analizuoti, specifikuoti ir valdyti, programų sistemoms projektuoti, programuoti ir testuoti.

Karjera

Platūs karjeros horizontai

Baigę informacinių sistemų inžineriją galėsite ne tik būti veiklos ir sistemų analitikais, sistemų projektuotojais, testuotojais, kokybės inžinieriais, bet ir siekti sistemų architekto, projektų vadovo, padalinio ar visos IT verslo įmonės vadovo karjeros.

Infrastruktūra

Modernios studijos – modernūs įrankiai

Skirtinguose informacinės sistemos kūrimo etapuose naudojami skirtingi specializuoti įrankiai. Studijuojantieji išmoksta sistemų modeliavimui, analizei ir projektavimui profesionaliai taikyti No Magic MagicDraw, reikalavimų analizei ir specifikavimui – IBM Rational DOORS Next, projektų valdymui – MS Project, veiklos analitikai – SQL Server Business Intelligence Edition, programavimui – .NET Framework, veiklos procesų valdymui – Pegasystems PEGA.

Internetinėms išmaniosioms sistemoms kurti naudojamos aktualios semantinės technologijos (RDF, OWL 2, SPARQL), pasaulyje pirmaujanti veiklos taisyklių valdymo sistema FICO Blaze Advisor, kiti įrankiai.

Paklausa

Tarptautinis pripažinimas

Puikių specialistų rinkoje nėra daug, nes informacinių sistemų inžinierių paklausa darbo rinkoje nuolatos viršija pasiūlą. Todėl savo karjerą galite planuoti ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Jūsų kalibro žinovai sėkmingai įsidarbina informacines sistemas kuriančiose, diegiančiose ar eksploatuojančiose verslo įmonėse bei valstybinėse organizacijose.

 

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– organizacijos veiklos procesų  analizės principų, įrankių ir metodikų išmanymas;
– informacinės sistemos kompiuterizavimo sprendimo parinkimas;
– informacinių sistemų kūrimo proceso išmanymas – nuo užsakovų ir naudotojų poreikių analizės iki taikomosios programos sukūrimo;
– informacinių sistemų kūrimo  įrankių, metodikų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių kūrimo  principų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių valdymo sistemų veiklos analitikos technologijų, integruotos taikomųjų programų kūrimo aplinkos išmanymas ir taikymas;
– verslo valdymo taikomųjų programų sistemų išmanymas ir naudojimas;
– komandinio darbo IT projektuose principų išmanymas.

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti, specifikuoti ir įvertinti organizacijos veiklos procesus, informacinių sistemų užsakovų ir naudotojų poreikius;
– gebės projektuoti duomenų bazes ir kompiuterizuojamas informacines sistemas;
– gebės programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti duomenų bazes ir informacinių sistemų taikomąsias programas;
– gebės taikyti duomenų bazių valdymo,  programavimo karkasų ir tinklo paslaugų kūrimo technologijas  informacinėms sistemoms sukurti;
– gebės kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas ir veiklos analitikos sprendimus;
– gebės dirbti IT projektų komandose.

 

 

Gali tapti

Informacinių sistemų  ir taikomųjų programų analitiku(-e), projektuotoju(-a) ir programuotoju(-a)

– užsakovų veiklos procesų, poreikių ir reikalavimų analizė ir tobulinimas, techninių užduočių programuotojams rengimas ir įgyvendinimo proceso stebėjimas, priežiūra bei kontrolė;
– informacinių sistemų ir kitos programinės įrangos programavimas ir testavimas, sistemų integravimas;
– sistemos grafinės naudotojo sąsajos vertinimas ir prototipų rengimas, sistemos naudotojų konsultavimas, mokymas, projektinės dokumentacijos rengimas.

Duomenų bazių projektuotoju (-a), programuotoju (-a) ir administratoriumi (-e)

– duomenų bazių prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas bei įgyvendinimas, duomenų bazių saugumo ir duomenų vientisumo kontrolės priemonių taikymas;
– reikalavimų duomenims surinkimas ir analizavimas, įvertinimas, konsultavimas;
– duomenų bazių programavimas, duomenų bazių schemų projektavimas;
– duomenų bazių integravimo galimybių analizė ir projektinių sprendimų kūrimas.

Verslo valdymo taikomųjų programų specialistu (-e)

– įmonių verslo procesų analizė ir poreikių surinkimas verslo valdymo sistemos diegimui;
– verslo valdymo sistemų galimybių analitinis vertinimas ir diegimo planavimas;
– verslo valdymo sistemos konfigūravimas, pritaikant konkrečios įmonės poreikiams, naudotojų apmokymas ir sistemos tobulinimas.

Veiklos analitikos sistemų specialistu (-e) ir sprendimų kūrėju (-a)

– veiklos analitikos technologijų, metodų ir priemonių taikymo galimybių konkrečioje įmonėje analizė;
– veiklos duomenų analizės atlikimas: duomenų saugyklų ir duomenų vitrinų kūrimas, realaus laiko analitinio duomenų apdorojimo technologijų taikymas;
– duomenų gavyba ir duomenų vizualizacija pasirinktomis priemonėmis.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Ernestas Vyšniauskas

Dr. Ernestas Vyšniauskas

UAB „ATEA“ Programavimo padalinio vadovo pavaduotojas. Paskaita: „Informacinių sistemų kūrimo procesai“.
Laurynas Dovydaitis

Dr. Laurynas Dovydaitis

Debesies kompiuterijos sprendimų architektas, UAB Microsoft Lietuva. Paskaita: „Debesies kompiuterijos iššūkiai vakar, šiandien, rytoj“
Mantvydas Čekutis

Mantvydas Čekutis

Projekto vadovas, Girteka Logistics. Paskaita: „Scrum simuliacija Lego4Scrum"
Paulius Nagys

Paulius Nagys

Vadovas, Adeo Web. Paskaita: "Derybos projektinėje veikloje"

 

 

Atsiliepimai

Česlovas Stanaitis

Česlovas Stanaitis

UAB „ATEA“ direktorius programavimui

 

„ATEA programinių sprendimų grupė kuria specializuotas IS viešojo sektoriaus organizacijoms bei verslo įmonėms. Įgyvendinant IT projektus, kritiškai svarbu nustatyti organizacijos poreikį ir jį dokumentuoti. Šios studijų programos absolventų poreikis auga, o mūsų įmonėje šiuo metu dirba nemažai jos absolventų." - UAB „ATEA“ direktorius programavimui Česlovas Stanaitis.

Evaldas Naudžiūnas

Evaldas Naudžiūnas

Įmonės „HILTI“ IT Software Developer

 

„Informatikos fakultete baigiau Informacinių sistemų projektavimo bakalauro studijas, o po to ir Informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Pirmąjį darbą susiradau bakalauro studijų ketvirtajame kurse. Darbo paieškos buvo nesudėtingos. Visi darbdaviai atkreipia dėmesį į baigtus mokslus. KTU Informatikos fakultetas yra vienas geriausių Lietuvoje ir tai labai padeda ieškant darbo.
Asmeninės savybės taip pat labai svarbios. Mano atveju, kruopštumas ir analitinis mąstymas padėjo užsitarnauti aukščiausių vadovų pasitikėjimą ir leido dirbti su informacinėmis sistemomis, kuriose klaidų negali būti, nes tai sustabdytų įmonės veiklą visame pasaulyje“ – įmonės „HILTI“ IT Software Developer Evaldas Naudžiūnas

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c, Kaunas
Tel. +370 37 300 382
el. p. kestutis.kapocius@ktu.lt