Informacinės sistemos

Informacija – vertingiausias XXI a. resursas. Ne veltui socialiniai tinklalapiai, e-bankininkystės sistemos, įmonių veiklos ir resursų valdymo sprendimai bei gausybė kitų informacinių sistemų (IS) tapo neatsiejama šiuolaikinės visuomenės gyvenimo dalimi.

Būsimieji informacinių sistemų specialistai mokosi informacinių sistemų projektavimo, veiklos duomenų analizės, įmonių veiklos procesų valdymo bei efektyvaus darbo informacinių sistemų kūrimo komandose subtilybių. Kita vertus, ši sritis plati, todėl antrųjų studijų metų  pabaigoje galėsite pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų arba formuotis asmeninį studijų modulių paketą.

Pasirinkę Duomenų bazių valdymo ir programavimo specializaciją, papildomą dėmesį skirsite įvairių informacinių sistemų programavimo įgūdžiams ugdyti. Jei studijuosite Informacinių sistemų analizės ir projektavimo specializacijoje, gilinsitės į veiklos analitiką, reikalavimų specifikavimą, verslo valdymo sistemas, išmoksite atlikti informacinių sistemų auditą.

 

konsultuokis ir studijuok teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Specializacijos Duomenų bazių valdymas ir programavimas,
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Duomenų bazės – didelės apimties struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų kaupimas, efektyvus apdorojimas, greita paieška.
Verslo duomenų analizė – duomenų gavybos, analizės, vizualizavimo technologijos.
Interneto informacinės sistemos – sistemų kūrimo karkasai, elektroninės paslaugos, tinklalapių kūrimas.
Duomenų bazių programavimas – duomenų serverių procedūros, kliento sąsajos programavimas, užklausų kalbos.
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas Programavimo žinios ir įgūdžiai Duomenų bazės ir duomenų analizė Įmonių veiklos modeliavimas ir valdymo kompiuterizavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Galimybė atrasti sau tinkamiausią kelią

Studijų programa pasižymi universalumu – čia susiduria kompiuterizuojamos veiklos analizės, informacinių sistemų modeliavimo ir programinio realizavimo disciplinos. Tai reiškia, kad galėsite patys atrasti savo stipriąsias puses ir pasirinkti atitinkamą studijų kryptį – tapti sistemų analitiku ir architektu, informacinių sistemų ir duomenų bazių programuotoju ar siekti IS projektų vadovo karjeros.

Įgūdžiai

Praktika – nuo pat pirmos dienos

Nėra geresnio būdo tobulėti nei imtis darbų nuo pat pradžių. Atlikdami individualias ir komandines užduotis, išmoksite analizuoti ir skaitmenizuoti veiklos procesus, nustatyti ir aprašyti informacinės sistemos reikalavimus, kurti projektinius modelius, realizuoti įvairiausias duomenų bazes bei valdyti sistemų kūrimo projektus. Be dėmesio neliks ir programavimo C#, Java, Python ar PHP kalbomis įgūdžių lavinimas.

Karjera

Jau dabar galime kalbėti apie atlyginimą

Baigę informacinių sistemų studijas, absolventai džiaugiasi puikiu, gerai apmokamų darbo vietų pasirinkimu, nes kiekviena verslo įmonė ar valstybės institucija naudojasi informacinių sistemų paslaugomis. Daugelis IT verslo įmonių kuria ir modernizuoja IT sistemas, todėl tokių specialistų, kaip būsite jūs, poreikis rinkoje viršija pasiūlą.

Infrastruktūra

Modernios studijos reikalauja modernių priemonių

Šiuolaikiškas požiūris – vienas iš KTU sinonimų, todėl studijuodami naudosite tik pačius moderniausius programinius įrankius. Susipažinsite su verslo procesų valdymo sistema „PEGA“, duomenų analizės sistema „MS Power BI“, organizacijos resursų valdymo sistema „Microsoft Dynamics“, projektų valdymo ir komandinio darbo sistemomis „Trello“ bei „Jira“, grafinės naudotojo sąsajos prototipų kūrimo įrankiu „Axure“ bei daugeliu kitų.

Aktualumas

Profesionalų pripažinimas

Informacinių sistemų studijų programai asociacija „Investors‘ Forum“ ir tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ 2018 m. suteikė kokybės ženklą „Investors‘ Spotlight“. Programa įvertinta už itin gerą rinkos poreikių atitikimą ir profesionaliai parengtą studijų turinį.

 

Profesionalų pripažinimas
Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Analizuoti ir modeliuoti įmonių bei organizacijų veiklą;
– Specifikuoti naudotojų poreikius ir projektuoti informacines sistemas;
– Kurti duomenų bazes ir duomenų analizei skirtus sprendimus;
– Programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti duomenų bazes ir IS taikomąsias programas;
– Argumentuotai spręsti organizacijų veiklos problemas remiantis IS žiniomis.
 

Gali tapti

Informacinių sistemų ir taikomųjų programų analitiku(-e), projektuotoju(-a) ir programuotoju(-a)

– šie specialistai projektuoja naujas bei analizuoja ir tobulina jau veikiančias informacines sistemas, ruošia užduotis programuotojams, prižiūri ir vertina projektų įgyvendinimą. Jie taip pat turi sistemų programavimo, testavimo įgūdžių ir gali dalyvauti jų realizavimo bei diegimo veiklose.

Duomenų bazių projektuotoju(-a), programuotoju(-a) ir administratoriumi(-e)

– tai žmonės, kurie ne tik kuria ir realizuoja duomenų bazes, bet ir atlieka su jomis susijusias veiklas. Tai – prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos bei procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas, duomenų bazių saugumo ir duomenų vientisumo kontrolės priemonių taikymas.

Verslo valdymo taikomųjų programų specialistu (-e)

– jie rūpinasi konkrečių įmonių veiklos procesų analize bei atlieka verslo valdymo sistemų poreikio vertinimą ir tokių sistemų diegimą. Šie specialistai taip pat užsiima verslo valdymo sistemų konfigūravimu pagal įmonės ar organizacijos poreikius bei naudotojų apmokymu.

Veiklos analitikos sistemų specialistu (-e) ir sprendimų kūrėju (-a)

– tai specialistai, atliekantys veiklos duomenų analitikos technologijų, metodų ir priemonių taikymo galimybių konkrečioje įmonėje analizę. Jie kuria duomenų saugyklas ir duomenų vitrinas, taiko realaus laiko duomenų analizės technologijas ir užsiima duomenų gavyba bei vizualizavimu įvairiomis priemonėmis.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Ernestas Vyšniauskas

Dr. Ernestas Vyšniauskas

UAB „ATEA“ Programavimo padalinio vadovas
Dr. Jaroslav Karpovič

Dr. Jaroslav Karpovič

UAB „Euroapotheca“ verslo valdymo sistemų grupės vadovas
Marius Krajauskas

Marius Krajauskas

MB „Piksinas IT“ vadovas
Marco Rondelli

Marco Rondelli

„Pegasystems Pega Accademy“ vyresnysis vadovas

 

 

Atsiliepimai

Česlovas Stanaitis

Česlovas Stanaitis

UAB „ATEA“ direktorius programavimui

 

ATEA programinių sprendimų grupė kuria specializuotas IS viešojo sektoriaus organizacijoms bei verslo įmonėms. Įgyvendinant IT projektus, kritiškai svarbu nustatyti organizacijos poreikį ir jį dokumentuoti. Šios studijų programos absolventų poreikis auga, o mūsų įmonėje šiuo metu dirba nemažai jos absolventų.

Evaldas Naudžiūnas

Evaldas Naudžiūnas

UAB „HILTI“ IT programinės įrangos kūrėjas

 

Informatikos fakultete baigiau Informacinių sistemų projektavimo bakalauro studijas, o po to ir Informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Pirmąjį darbą susiradau bakalauro studijų ketvirtajame kurse. Darbo paieškos buvo nesudėtingos. Visi darbdaviai atkreipia dėmesį į baigtus mokslus. KTU Informatikos fakultetas yra vienas geriausių Lietuvoje ir tai labai padeda ieškant darbo.
Asmeninės savybės taip pat labai svarbios. Mano atveju, kruopštumas ir analitinis mąstymas padėjo užsitarnauti aukščiausių vadovų pasitikėjimą ir leido dirbti su informacinėmis sistemomis, kuriose klaidų negali būti, nes tai sustabdytų įmonės veiklą visame pasaulyje.

 

 

 

D.U.K.

Kompiuterizuota informacinė sistema – tai programa ar programų rinkinys, skirtas teikti, tvarkyti, apdoroti ar analizuoti įmonei, organizacijai ar tiesiog Jums ar Jūsų bendraminčiams svarbius duomenis ir informaciją. Įmonės resursų valdymo sistema, socialinis tinklalapis, e-parduotuvė, interneto bankas ar elektroninis dienynas – visa tai yra informacinės sistemos.

Programų sistemų studijose dėmesys sutelkiamas ties plataus spektro programavimo įgūdžių lavinimu. Tuo tarpu pagrindinis Informacinių sistemų programos tikslas yra išugdyti specialistus, galinčius imtis verslo procesų analizės, duomenų analitikos, reikalavimų specifikavimo ir sistemų projektavimo užduočių, be ko sudėtingos šiuolaikinės informacinės sistemos tiesiog negali būti sukurtos ir vystomos. Be to, Informacinių sistemų studentai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų ir greta minėtų kompetencijų lavinti duomenų bazių ir saityno (web) sistemų kūrimo ir programavimo įgūdžius arba siekti tapti tvirtais informacinių sistemų analizės ir projektavimo specialistais.

Visų Informatikos fakultete teikiamų programų pirmųjų keleto semestrų turinys labai panašus dėl to, jog studijų pradžioje yra ugdomos bendrosios, būtinos kompetencijos. Dėl to studentai kurį laiką gali pakeisti studijuojamą programą. Lygindami programas sutelkite dėmesį į 4-7 semestrų studijų dalykus, kurie geriausiai atspindi programų ypatumus.

Visų Informatikos fakulteto studijų programų studentai pirmuosius du metus yra mokomi ir programavimo. Vis tik Informacinių sistemų programa išsiskiria tuo, jog galėsite pasirinkti, kokio lygio privalomųjų objektinio programavimo studijų norėtumėte. Dėl to šią programą renkasi ir abiturientai, nesimokę programavimo mokykloje ar nelaikę jo egzamino. Tuo tarpu specialybės dalykuose tenkantis programavimo krūvis priklausys nuo pasirinktos specializacijos. Nusprendusieji studijuoti duomenų bazių valdymą ir programavimą daugiau mokysis programuoti ir derinti įvairias su duomenų bazėmis dirbančias sistemas, o pasirinkusieji IS analizės ir projektavimo specializaciją vėlesniuosiuose kursuose programuos kur kas mažiau. Tiesa, rengiant bakalauro baigiamąjį projektą visi programos studentai turi pademonstruoti ir programavimo gebėjimus.

Iš tiesų Informacinių sistemų studijų programos grupėse merginų paprastai daugiau nei Informatikos fakulteto vidurkis.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt