Muzikos technologijos

6121PX030 Menų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

KTU Muzikos technologijų specialybė yra unikali studijų programa Lietuvoje savo turiniu bei pedagoginiu personalu. Nors atrodo, kad programa jungia dvi labai skirtingas sritis – muziką ir technologijas, tačiau šių dienų muzikos bei apskritai pramogų industrijoje technologijos yra labai svarbi dedamoji. Studentai studijuoja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijų ir sintezės pagrindus, elektros įtaisų veikimo pagrindus, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt. Praktikos metu susipažįstama su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus ir įgarsinti renginius naudojant įvairią techninę įrangą. Muzikos technologijų programos absolventai yra puikiai vertinami darbavių, tad pakankamai nesunkiai įsidarbina. Pagrindiniai darbdaviai: televizijos, radijo stotys, koncertų techninio aptarnavimo kompanijos, garso įrašų studijos ir kiti.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Vilius Keras

UAB „Balctic mobile recordings“ garso režisierius

Aleksandra Suchova

LRT garso režisierė

George Kennaway

University of Leeds Faculty of Performance Didžioji Britanija
Studijos

Tarpdisciplininė studijų programa

Programa unikali, nes jungia muziką ir technologijas, o šiuolaikiniame pramogų industrijų pasaulyje tai yra itin akualu, nes menas žengia kartu su technologijomis.

Lektoriai

Dėsto patyrę savo srities specialistai

Pedagoginį personalą sudaro tiek patyrę mokslininkai (R. Ambrazevičius, D. Kučinskas, D. Martinelli), tiek muzikos režisieriai, prodiuseriai (L. Adomaitis, V. Kederys, V. Keras, L. Berezinas) bei kompozitoriai, muzikantai (A. Jasenka, Mot. Bazaras, Myk. Bazaras) ir kt.

Įgūdžiai

Studijų metu mokomasi su pasaulyje pripažintomis kompiuterinėmis programomis

Ypatingas dėmesys skiriamas muzikos technologijų programinės įrangos įsisavinimui bei pritaikymui realiose situacijose. Naudojamos pasaulyje pripažintos programos – Cubase, Samplitude, Soundvision, Mapp XT, ArrayCalc ir kt.

Karjera

Daugiau nei 80 % absolventų įsidarbina pagal specialybę

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis ne mažiau nei 80 % programos absolventų dirba įvairiose televizijose, radio stotyse, muzikiniuose bei dramos teatruose, renginių techninio aptarnavimo kompanijose, įrašų studijose.

Infrastruktūra

Studijos neapsiriboja tik teorija

Programos tikslams yra naudojama KTU garso įrašų studija bei specialiai muzikos technologams pritaikyta kompiuterių klasė. Studijų procesas neapsiriboja teoriniais užsiėmimais, dėl to įtraukiami ir socialiniai partneriai bei alumnai, kurių paskaitos vyksta tiek universitete, tiek teatruose, televizijose, renginių techninio aptarnavimo kompanijose.

Atsiliepimai

Aleksandra Suchova

LRT garso režisierė

Įgytas Universitetinis išsilavinimas KTU buvo labai tvirtas žingsnis mano karjeros pradžioje. Studijos suteikė gebėjimą ne tik pritaikyti išmoktas tiesas kasdieniniame darbe, bet ieškoti ir matyti platesnes galimybes, mąstyti ir kurti sau profesionalią erdvę, kurioje galiu realizuoti save. Įvairiapusiškas studijų kontekstas suteikė žinių skirtingose garso režisūros sferose, tai padeda dirbti su įvairiais projektais, taikyti savo žinias tiek televizijos transliacijose tiek gilinantis į man asmeniškai įdomiausią garso režisūros sritį – akademinės muzikos įrašus. Taip pat studijos suteikė galimybę pažinti ir bendradarbiauti su įdomiais žmonėmis, menininkais. Studijų metu sukurta kontaktų bazė yra vertingas lobis mano kasdieniniame profesiniame gyvenime.

Dalius Nomicas

UAB „Midiaudio“ direktorius

Į įmonę esame priėmę muzikos technologijų absolventą ir jo darbu esame patenkinti - pakankama kvalifikacija, turi praktinės patirties, lengvai įsitraukė į įmonės veiklą. Apskritai, visur, kur tenka dirbti su muzikos technologijų absolventais, darbas einasi sklandžiai.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas. Dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.

0.6 Stojamasis egzaminas*
0.1 Muzikologijos brandos egzaminas**
0.1 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

*stojamojo egzamino turinį sudaro dvi dalys, stojantysis  privalo  atlikti  visas  egzamino  užduotis.  Jeigu  jis  neatliko  bent  vienos  užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu ir galutinis egzamino įvertinimas yra lygus 0 (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į šią studijų programą).

**neturintiems muzikologijos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys (svertinis koeficientas 0,01).

 

Stojamojo egzamino konsultacijos:

Nagrinėjamos dažniausiai daromos klaidos ir supažindinama su egzamino eiga bei struktūra. Apie muzikos technologijų stojamojo egzamino ypatybes pasakoja KTU SHMMF Audiovizualinių menų katedros vedėjas Vytautas Kederys. Konsultacijų datos bus paskelbtos 2018 metų pradžioje.

 

Santrupų paaiškinimai:

VBE – Valstybinis brandos egzaminas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – muzikologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dalyko, nesutampančio su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

Metinė kaina

Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
5298 € 3532 € 88,30 €

10 įstojusiųjų konkurso tvarka turės galimybę gauti fakulteto kartu su socialiniais partneriais įsteigtas 3058 eurų stipendijas visam studijų laikotarpiui.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Berita Simonaitienė
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 130