Architektūra

Architektūros reikšmė pasauliui – neginčijama. Tai erdvių menas ir mokslas, kuriantis miestų tapatybę, apsprendžiantis paveldą ir formuojantis kultūrą. Pagrindinė architekto užduotis – sukurti pastatą arba erdvę žmogui, kuri būtų funkcionali, saugi ir estetiška. Tačiau KTU absolventai žino, kad pastatas nėra tik vieta, kurioje gyvena ar dirba žmonės – tai svarbi aplinkos dalis, daranti didžiulę įtaką tam, kaip mes gyvename. Pasitelkę šiuolaikines technologijas bei išmanydami istorinius, estetinius, sociokultūrinius ir ekologinius kontekstus architektai gali kurti bet kokios paskirties statinius, formuoti kraštovaizdį, analizuoti ir projektuoti ateities erdves ir urbanistines struktūras. Geriausius praėjusių mokslo metų studentų darbus rasite ČIA.

Studijuodami KTU Statybos ir architektūros fakultete kartu su statybos inžinerijos programos studentais dalyvausite Jungtinio projekto modulyje, kurio metu dirbsite komandose, bendradarbiausite su profesionalais ir įgysite praktinės architekto patirties. Daugiau apie Jungtinį projektą šiame vaizdo įraše. Studentų projektus galite apžiūrėti Kauno miesto skaitmeniniame dvynyje.

Norint studijuoti architektūros studijose reikia išlaikyti stojamąjį meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą (laikomas liepos mėnesį). Daugiau apie stojamąjį egzaminą informacijos ČIA.  Norinčius pasiruošti prieš egzaminą, kviečiame į greituosius kursus.

Fakulteto studijų pristatymas bei atsakymai į dažniausiai pasitaikančius moksleivių klausimus dokumente.

Peržiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą ir viskas bus daug aiškiau!

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Vientisosios studijos
Kryptis Architektūra
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 5 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Menų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5204 €
(iki 240 kreditų)
Nuolatinė - 6634 €
(nuo 241 iki 300 kreditų)

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Dr. Ingrida Povilaitienė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. ingrida.povilaitiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

 

Ką veikia architektai?

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

stojamasis egzaminas (stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas)

0,5

Stojamasis egzaminas

Antrasis dalykas:

matematika arba informacinės technologijos, arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,1

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Pirmoji studijų dalis (iki 240 kreditų)
Nuolatinė studijų forma 5204 €
Kredito kaina 86,73 €
 
Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų)
Nuolatinė studijų forma 6634 €
Kredito kaina 110,57 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Kompiuterinis projektavimas– principai, struktūra, metodai, technologijos.
Pastatai – žmonės, jungtys, konstrukcijos, medžiagos.
Miestas – ryšiai, bendravimas, judėjimas, erdvės.
Komunikacija – virtuali realybė, parametrinė animacija, instaliacija.
Konceptualių ir kontekstualių pastatų, urbanistinių ir kraštovaizdžio projektų rengimas Projektavimas remiantis estetiniais, techniniais, ekologiniais, ekonominiais, ergonominiais, kultūriniais ir socialiniais kriterijais Projektavimas naudojant pasaulinei rinkai aktualią programinę įrangą bei metodus (BIM, CAD, Space Syntax, ArcGIS ir kt.) Įvairių komunikacijos priemonių taikymas

 

 

Programos vertės

„Tarpmoksliškas“ mokslas

Studijuodami susipažinsite su skirtingomis disciplinomis, todėl galėsite pasirinkti tokį saviraiškos kelią, kuriame jausitės patogiausiai. Turėsite galimybę nuosekliai plėsti ir gilinti savo projektavimo patirtį ir įvertinti visus tarpdalykinius kontekstus. Be to, pasirinkę alternatyvius modulius, galėsite nuspręsti, ar norite tobulinti komunikacinius gebėjimus, ar technologines žinias.

Tapsite pasaulinio lygio architektu

KTU absolventai pripažįstami kaip puikūs specialistai visoje Europoje ir pasaulyje. Jų įsidarbinimo galimybės – itin plačios, todėl dėl savo profesinės ateities galėsite jaustis ramūs. Mūsų buvę studentai dirba ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir Kinijoje, Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Įgysite statinių informacinio modeliavimo (BIM), parametrinio projektavimo, projektų foto-realistinio vizualizavimo, didelių teritorijų erdvinės analizės ir modeliavimo (GIS) įgūdžius. Turėdami KTU architekto diplomą ir gavę Lietuvos architektų rūmų atestatą, galėsite užsiimti architekto veikla visoje Europos Sąjungoje.

Kolegas galite rasti čia pat

Lyginant su kitomis Lietuvos architektūros mokyklomis, KTU išsiskiria jaukia studijų atmosfera ir glaudžiais studentų ir dėstytojų ryšiais. Manome, kad dėstytojas turi būti ir jūsų draugas, ir kolega, todėl taikome „atradimo kartu“ praktiką, kuomet dėstytojas yra tarsi jūsų profesinis partneris, padedantis integruoti akademines žinias į praktinius užsiėmimus ir įtraukiantis studentus į mokslinę veiklą. Dalyvaukite mentorystės programoje ir iš dėstytojų sužinosite dar daugiau. Jums dėstys tarptautiniu mastu pripažinti Lietuvos ir užsienio architektai: Johan De Wachter, Gintaras Balčytis, Gintaras Prikockis ir kiti.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • analizuoti ir projektuoti erdves tiek vartotojo, tiek architekto požiūriais, integruojant konstrukcinius, socialinius, estetinius, ekologinius ir ekonominius tyrimus;
 • vizualizuoti inovatyvius architektūrinio projektavimo ir urbanistinio planavimo sprendimus;
 • generuoti idėjas ir gebėti jas įgyvendinti;
 • kurti individualiai, grupėse ar komandose bei vadovauti projekto darbams;
 • dirbti pagal BIM metodologiją kartu su kitais statybų dalyviais.
 

Gali tapti

Pastatų architektu (-e)

Tai specialistai – vizionieriai, rengiantys projekto idėjinius eskizus, brėžinius, vizualizacijas, detalizuojantys projektus iki atskirų struktūrinių, mechaninių ir estetinių elementų. Jie rūpinasi statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrina techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi bei konsultuoja siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį.

Kraštovaizdžio architektu (-e)

Šie žmonės projektuoja ir planuoja darbus ten, kur statinys dar tik bus. Jie įvertina ir apžiūri darbo vietą bei konsultuoja kraštovaizdžio architektūros klausimais. Šie specialistai rengia statinių aplinkos formavimo projektus ir kraštovaizdžio planus, gali parinkti geriausią pastato vietą, įvertindami ekologines, estetines, socialines ir kitas aplinkos sąlygas.

Urbanistu (-e)

Šie profesionalai, užsiima teritorijų planų rengimu ir sprendžia pastatų išdėstymo, jų pasiekiamumo, viešųjų erdvių formavimo ir kitas miestų problemas bei užmiesčio teritorijų planavimo klausimus. Jie analizuoja urbanizuotą teritoriją ir joje galiojančius teisinius dokumentus, atlieka darbų vietos apžiūrą ir konsultuoja urbanistinio projektavimo bei planavimo klausimais, viešina projektus, vykdo jų teisines derinimo procedūras, į planavimo procesą įtraukia suinteresuotas visuomenės grupes.

 

 

 

Dėstytojai praktikai

Johan De Wachter

Johan De Wachter

Architektas, "2DVW Architects bvba in Antwerp" įkūrėjas ir partneris
Gražina Janulytė-Bernotienė

Gražina Janulytė-Bernotienė

Architektė
Gintaras Balčytis

Gintaras Balčytis

Architektas
Gintaras Prikockis

Gintaras Prikockis

Architektas
Vidmantas Minkevičius

Vidmantas Minkevičius

Architektas

 

 

Atsiliepimai

Egidijus Kasakaitis

Egidijus Kasakaitis

Architektūros ir urbanistikos biuras "MASH studio"

 

Architektūros profesija yra ne tik gyvenimo būdas, bet ir disciplina reikalaujanti turėti platų ir atvirą požiūrį apie supantį pasaulį, išmanyti technologijas, dizainą ir kitas disciplinas, mokėti kūrybiškai spręsti kylančias problemas bei aiškiai ir argumentuotai dėstyti savo mintis. Šios savybės yra tik kelios iš daugelio svarbių bruožų, būtinų būsimam architektui. Vientisųjų KTU architektūros studijų programa nuo pat pirmųjų metų šalia lavinamų techninių įgūdžių, skatina studentus būti smalsiais ir mokytis iš praeities sėkmių ir nesėkmių, kritiškai mąstyti, argumentuotai ginti savo idėjas ir svarbiausia, dirbti komandoje. Tai yra principai, kuriais vadovaujantis yra sukurta ši vientisųjų architektūros studijų programa.

Gintaras Balčytis

Gintaras Balčytis

Įmonės Balčyčio studija, MB vadovas, KTU docentas

 

Vientisųjų penkerių metų KTU architektūros studijų programa, mano manymu, suteikia galimybę ne tik išmokti architektūros pagrindų, bet ir leidžia giliau pažvelgti į pačią profesiją, ieškoti joje gilesnių meninių prasmių bei platesnio požiūrio į kylančias globalizacijos problemas. Fakultete dirba žinomiausi Kauno architektai, todėl čia galima susipažinti su skirtingais požiūriais ir mokymo metodikomis, įgyti tikros profesinės patirties. Ypatingai svarbu, kad čia architektūrą kartu studijuoja daug užsienio studentų, o tai išties didelis privalumas, nes bendros studijos su kitų šalių studentais leidžia suvokti daugiakultūrinę architektūros ir urbanistikos prigimtį. Šių studijų dėka nemažai daliai KTU architektūros studijas baigusių absolventų architektūra tampa gyvenimo būdu, leidžiančiu siekti aukščiausių profesinių rezultatų.

Martynas Marozas

Martynas Marozas

Įmonės MMAP vadovas, KTU docentas

 

Šiandien Architekto profesija reikalauja plataus spektro įgūdžių: erdvinio mąstymo, analitinių gebėjimų, miestų vystymosi principų ir procesų supratimo, techninių žinių, socialinių, darbo komandoje, pristatymo ir daugybės kitų kompetencijų. KTU Architektūros vientisųjų studijų programa jungia technologijas, architektūros teoriją, dizainą ir kitas disciplinas, per kurias nuolat stimuliuojamas studentų kūrybingumas ir ugdomas kritinis mąstymas, ir tokiu būdu suteikia architekto profesijai būtinus įgūdžius. Studijose siekiama gilaus socialinės, ekonominės, erdvinės ir techninės problematikos suvokimo, kuris leidžia sistemingai analizuoti sudėtingas problemas ir jas aiškiai pristatyti kolegoms bei visuomenei. Studentai dirba prie įvairių architektūrinio ir urbanistinio dizaino projektų, individualiai arba grupėse ir taip sužino apie technologijos, kultūros ir gyvenamosios aplinkos bei skirtingų disciplinų tarpusavio sąveiką. Visi projektai pagrįsti tyrimo per dizainą (research by design) principais. Tai reiškia, kad norint patikrinti projekto objekto funkcionavimą skatinamas jo prototipų kūrimas, jų adaptavimas ir pakeitimai. Darbas vyksta teminėse dizaino studijose dirbant grupėse ir sprendžiant kompleksines realios mūsų miestų aplinkos problemas. Tai leidžia įgyti įgūdžių ir kompetencijų, gyvybiškai svarbių profesionaliam XXI a. architektui.

Kristijonas Būdelis

Kristijonas Būdelis

„Takram Design Engineering“ (Japonija) architektas

 

Prieš kelerius metus baigiau architektūros bakalauro studijas KTU. Studijos KTU privertė mokytis ir ieškoti informacijos savarankiškai, kas galiausiai labai pagelbėjo pradėjus dirbti architektu Japonijoje. Universiteto pagalba aš susiradau metų trukmės praktiką Tokijo mieste, Japonijoje. Tai lėmė tolimesnę mano kaip architekto karjerą šioje šalyje. Dabar čia jau eina ketvirti profesionalaus darbo metai. Esu labai dėkingas KTU studijoms ir bakalauro metu kuravusiems dėstytojams, kurie teikė ne tik profesionalią pagalbą, bet ir visada padėdavo asmeniškai sudėtingesniu laikotarpiu. Keli dėstytojai tapo draugais ir santykiai išliko iki dabar. Studijų metu įgytas žinias buvo pakankamai paprasta pritaikyti praktikoje. Dalis dėstomų dalykų rėmėsi pasaulio praktikomis, kas gelbėjo dirbant su garsiais architektais tokiais, kaip Kuma Kengo, Toyo Ito. Kraštovaizdžio architektūros ir Teritorijų planavimo paskaitos gelbėjo darant milžiniškus tyrimus Solt Leik Sičio naujo įvaizdžio kūrimo projekte. Ruošiantis šiam projektui atlikau tyrimus, kurių dalį išmokau minėtose paskaitose. Negana to, jeigu kildavo klausimas jau dirbant profesionaliai, visuomet galėdavau kreiptis į buvusius dėstytojus, kurie visada mielai padeda kuo gali.

 

 

 

D.U.K.

Architektūros stojamąjį egzaminą sudaro dvi pagrindinės užduotys, kurių metu reikia piešti, tad svarbiausia ugdyti šį gebėjimą.

 

Norint pasiruošti egzaminui, kviečiame į piešimo kursus „Trys laipteliai“. Jie organizuojami nuo spalio iki gegužės mėnesio, tad vis dar turite galimybę prisijungti prie kursų. Taip pat kiekvienais metais vasario pradžioje organizuojama prof. A. Žmuidzinavičiaus olimpiadą. Jos metu imituojama dalis egzamino, tad tai bus puiki proga pasitikrinti savo gebėjimus. Apie šias ir kitas KTU Statybos ir architektūros fakulteto veiklas daugiau informacijos rasite čia.

Svarbiausia – smalsumas, kantrybė ir noras visada sužinoti ir suprasti daugiau. Architektui reikia labai įvairių žinių ir gebėjimų: nuo noro gavus užduotį išanalizuoti visą aplinką, kurioje stovės tavo kuriamas pastatas, iki smulkių pastato vidaus išplanavimo ar detalių įsivaizdavimo. Be kūrybinių įgūdžių, gebėjimo savo viziją perteikti vizualiai, taip pat reikia ir istorinių, teisinių bei kitų sričių žinių. „Pasimatuoti“ architekto profesiją galite fakulteto organizuojamoje vasaros stovykloje „Architektūros akademija“.

Taip. Nors architektūra yra menų srities studijos, čia daug svarbiau jūsų įdedamas darbas, užsidegimas ir noras mokytis, bandyti ir daryti. Kūrybingumas sėkmingai lavinamas įvairių paskaitų metu bei kaupiant žinias.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Dr. Ingrida Povilaitienė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. ingrida.povilaitiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt