Mados inžinerija

Studijų programa Mados Inžinerija skirta kūrybiškiems žmonėms, kurie seka naujausias mados tendencijas, domisi technologijomis ir siekia profesinio meistriškumo. Pirkėjams pasiūlyti madingą, kokybišką, funkcionalią ir tvarią aprangą – tai kasdienis iššūkis mados dizaino ir inžinerijos specialistams. Baigę šią studijų programą tapsite ateities mados profesionalais, kurie įvaldę skaitmenines projektavimo technologijas, turi žinių apie šiuolaikines tekstilės medžiagas ir geba kokybiškai realizuoti naujausias aprangos dizaino tendencijas, organizuoti gamybą ir verslą.

Tai vienintelė Lietuvoje mados inžinerijos specialistus ruošianti universitetinė studijų programa, kurioje įgytas žinias pritaikysite pasirinkdami skirtingą karjeros kelią mados pramonėje.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijos

Technologijos ir kūrybiškumas

Įsitikinkite patys: teorija gali būti ir praktinė. Studijų metu dirbsite laboratorijose, išmoksite naudotis įvairia laboratorine ir pramonės įranga bei lavinsite praktinius kompiuterizuoto projektavimo įgūdžius. Ugdysite kritišką inžinerinį mąstymą, kuris padeda priimti teisingus medžiagų ir aprangos kūrimo, projektavimo ir gamybos sprendimus. Studijuodami čia, technologijų inovacijų žinias taikysite kūrybiškai.
Gebėjimai ir žinios

Individualizuotos studijos

Programoje sudaryta galimybė pasirinkti 24 kr., todėl dar studijų metu pradėsite planuoti profesinės karjeros kelią. Papildomai galėsite gilinti žinias dizaino, verslo ar kompiuterinių žaidimų ir virtualios mados kūrimo srityse. Tarpsritinės žinios ir gebėjimai padės prisitaikyti prie besikeičiančios mados industrijos ir profesinės veiklos.
Patirtis

Skaitmeninės technologijos

Mados verslas neįsivaizduojamas be kompiuterinių programų, plačiai naudojamų dizainerių ir konstruktorių darbe. Studijų metu išmoksite idėjas vizualizuoti „Adobe Illustrator“ ir „Adobe Photoshop“ programomis, medžiagas ir aprangą projektuosite profesionaliais programiniais paketais „Lectra system“ ir „Gerber Technology“. Išmoksite dirbti „AutoCad“, „MathCad” programomis ir paruošti inžinerinius dokumentus.
Karjera

Dėmesio!

…ieškomi mados inžinerijos specialistai. Tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje trūksta šios srities profesionalų ir ekspertų, todėl įsidarbinti galėsite dar studijuodama (-as), kaip tai padaro 90 procentų programos studentų. Sudaroma galimybė studijas tęsti 90 kreditų Mados inovacijų technologijų studijų programoje arba gauti finansavimą tarptautinei WETEAM magistrantūrai Gento universitete.
Kolegos

Daug veiksmo

Į šią studijų programą susirenka aktyvūs studentai. Jei norite įsitraukti į kūrybines veiklas, organizuoti ir dalyvauti mados renginiuose – čia sutiksite daug bendraminčių. Mados industrija globali, todėl kaupkite tarptautinę patirtį: Europoje galite vykti dalinėms studijoms, profesinei praktikai ar įsitraukti į tarptautinius projektus ir savaitę praleisti Portugalijoje, Graikijoje ar Slovėnijoje.
Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos

 

– naujų tekstilės medžiagų ir aprangos dizaino kūrimas bei technologijų ir gamybos procesų projektavimas, jų organizavimas ir valdymas;
– tekstilės medžiagų ir aprangos technologinių procesų analizavimas ir vertinimas bei procesų parametrų optimizavimas;
– problemų identifikavimas ir analizė, tinkamos laboratorinės įrangos ir tyrimo metodų parinkimas tekstilės medžiagų bei aprangos savybių nustatymui ir įvertinimui;
– įvairių šaltinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė ir gautų rezultatų pritaikymas kuriant tekstilės bei aprangos dizainą, parenkant technologijas ir užtikrinant kokybę.

 

Studento gebėjimai

– gebės kurti, vizualizuoti ir techniškai įgyvendinti aukštos pridėtinės vertės, kokybišką ir konkurencingą aprangą;
– gebės taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant gaminius, jų technologijas ir gamybos procesus;
– gebės kurti ir, taikant specializuotą programinę įrangą, projektuoti tekstilės medžiagas, gebės analizuoti jų gamybos ir apdailos technologijas.
 

Gali tapti

Pats pavadinimas jau diktuoja: šie žmonės kuria produktų, rūbų ir tekstilės dizainą, jų prototipus, išbando medžiagas ir konsultuoja idėjos kūrimo lygmenyje. Jie užtikrina, kad kuriami produktai atitiktų techninius, funkcinius, ekologinius ir gamybinius reikalavimus.

Šie specialistai derina aprangos dizaino techninį išpildymą, atsižvelgiant į gaminio charakteristikas, paskirtį bei užsakovo reikalavimus. Taip pat sudaro bazines konstrukcijas, rengia lekalus ir juos graduoja.

Šie žmonės stebi ir analizuoja, kas vyksta rinkoje ir ko joje trūksta. Dar viena jų užduotis – organizuoti derybas dėl perkamų ir parduodamų prekių. Šie specialistai atstovauja įmonės ar organizacijos interesus su išorinėmis kompanijomis – sprendžia rinkodaros ir reklamos planus, rūpinasi prekės ženklo pozicionavimu ir atlieka prekės ženklo biudžeto ir kontrolės strategiją.

Tai ekspertai, atsakingi už įrangos įsigijimą ir priežiūrą, sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimą. Būtent jie ruošia gamybos veiklos dokumentus, komercinius pasiūlymus ir sudaro biudžetą.

Tai specialistai, kurie apie gamybos metodus ir įrangą žino viską. Būtent jie kontroliuoja, kad būtų laikomasi kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų reikalavimų.

 

 

BA+ kompetencijos

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Kęstutis Lekeckas

Kęstutis Lekeckas

KTU Dizaino centro profesorius, dizaineris, prekės ženklo „leKeckas" įkūrėjas
Kristina Ancutienė

Kristina Ancutienė

KTU docentė, virtualaus projektavimo ir skaitmeninės mados ekspertė
Daiva Mikučionienė

Daiva Mikučionienė

KTU profesorė, funkcinės tekstilės ekspertė, tarptautinių projektų lyderė, tarptautinės magistrantūros programos WE-TEAM lektorė
Virginija Daukantienė

Virginija Daukantienė

KTU profesorė, Mados produktų tvarumas, gamybos technologijos ir eksploatacinė elgsena
Virginijus Urbelis

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris
Olesia Les

Olesia Les

„Olesia Les Design“ dizainerė, prekės ženklo kūrėja
Marija Palaikytė

Marija Palaikytė

„Žinių radijas“ laidos „Mados misija“ autorė.
Kristina Petravičienė

Kristina Petravičienė

Outdoor'o aprangos prekės ženklo THERMOWAVE Marketingo direktorė

 

 

Atsiliepimai

Indrė Dumbliauskaitė

Indrė Dumbliauskaitė

„Mados inžinerija" absolventė

 

Studijose plačiai nagrinėjami drabužių gamybos procesai, kurių išmanymas gelbsti dabartinėje mano srityje. Šiuo metu įmonėje dirbu 3D aprangos projektavimo programa Clo3D. Komandoje dabar esame trys 3D specialistai. Sfera yra nauja, kiekvieną dieną susiduriama su naujovėmis ir iššūkiais. 3D specialistui reikalingos technologinės ir konstravimo žinios, tuo pačiu yra ir daug kūrybinių sprendimų. Tobulėti šioje srityje reiškia nuolatos plėsti žinias 3D programose. Norint išgauti kuo realistiškesnį gaminį, naudoti reikia daugiau nei vieną 3D programą bei kitas įvairias redagavimo programas.

Gintarė Ačaitė

Gintarė Ačaitė

„Mados inžinerija" absolventė, prekės ženklo „Varlių spinta" įkūrėja

 

Didžiuojuosi savo universitetu, kuris mane dar labiau išugdė kaip asmenybę, pastatė ant kojų kaip atsakingą, verslų, savimi pasitikintį žmogų. Po studijų buvau rimtai nusprendusi, kad negaliu ir nemoku dirbti kitiems-noriu dirbti sau. Taip atsirado prekinis ženklas „VARLIŲ SPINTA”.
Vystydama savo prekinį ženklą jau žinojau, kaip reikia sudaryti verslo planą (nors pripažinsiu sudarinėju juos tik galvoje), taip pat iki šiol labai praverčia visi gamybos procesai. Žinoma - niekaip negaliu pamiršti technologinių eilučių! Studijose ardydavome drabužius ir turėdavome aprašyti, kas po ko yra siuvama. 2015 m. baigiau magistrantūros studijas. Ką išmoksi - ant pečių nenešiosi! Žingeidumas atves į sėkmę.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. jurgita.domskiene@ktu.lt