en

Pramoninio dizaino inžinerija

Šios studijos – tarsi du viename. Tarpkryptė studijų programa apima ir gamybos inžineriją, ir dizaino studijas. Pastarosios vykdomos kartu su Vilniaus dailės akademija. Studijų metu išmoksite kurti į vartotoją orientuotas dizaino idėjas, jas vizualizuoti, animuoti ir projektuoti. Be vargo galėsite atlikti konstrukcijų optimizavimą ir inžinerinę analizę, taikyti inovatyvius gamybos sprendimus.

Kodas 6123EX001
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija, Dizainas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Lorenzo Piazzi

Dizaino inkubatorius „Design Library Milano“ (Italija)

Alessandro Biamonti

School of Design of Politecnico di Milano

Gintarė Černiauskaitė

„Creatus“ dizaino vadovė
 

Programos vertės

Struktūra

Dvigubos studijos

Studijuodami šioje studijų programoje įgysite inžinerijos ir pramoninio dizaino žinių. Tai leis būti nepakeičiamais kūrybos procese: galėsite analizuoti kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino ypatumus ir parengti jų įgyvendinimą.

Praktika

Gausu praktikos

Tai, ką sužinosite teoriškai, galėsite pritaikyti realiose situacijose, nes studijų metu numatytos dvi profesinės praktikos. Pirmąją atliksite VDA bazėje, o antrąją – Lietuvos inžinerinėse įmonėse.

Įgūdžiai

Visapusis išmanymas

Pramoninio dizaino inžinerijos meistrai sugeba įvertinti ne tik funkcinius, tačiau ir estetinius naujo produkto poreikius. Todėl galėsite lengvai prisitaikyti prie nuolat kintančių verslo bei visuomenės poreikių ir aplinkybių.

Karjera

Specialistų paieškos

Pabaigus šias studijas, susirasti darbą bus ne užduotis, o malonumas. Mat specialistų, kurie geba projektuoti ir įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas, išmano medžiagų ir gamybos ypatumus, poreikis – itin didelis.

Kolegos

Maloni konkurencija

Galite susipažinti jau dabar: jūsų kurso draugai – ambicingi studentai. Tobulėti skatinanti aplinka leis siekti puikių rezultatų studijuojant ir atliekant praktiką.

 

Įgūdžių aprašas

Kūrybos objektas – vartojimo reikmenys, estetiški gaminiai, eskizai, projektai.
Medžiagos – metalas, stiklas, plastikas, keramika, kt.
Dizainas – estetika, stilius, funkcionalumas, ergonomika.
Techninė kūryba – idėjos generavimas, modeliavimas, optimizavimas, projektavimas, vizualizavimas.
Dizaino mąstymas Kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino sprendiniai Gaminio inžineriniai sprendiniai Kūrybinės-projektinės veiklos procesų valdymas

Atsiliepimai

Dr. Henrikas Mykolaitis

Lietuvos NTP „Ateities gamyba“ koordinatorius

 

Į Lietuvą ateina naujų investuotojų, stiprėja ir lietuviškos inžinerinio profilio įmonės, kurios siekia kurti naujus gaminius ir su jais veržtis į pasaulines rinkas. Lietuvos inžinerinė pramonė stokoja kūrybingų naujų produktų kūrimo specialistų, gebančių priimti ir taikyti pažangius inžinerinius sprendimus gaminių projektavimo ir gamybos stadijose, greitai reaguoti į situaciją rinkoje. Nacionalinių intelektinių pajėgų vystymas, inžinerinio potencialo, dizaino inovacijų akcentavimas pramonės baruose laikytinas svarbia šalies ekonomikos stiprėjimo ir konkurencingumo didėjimo prielaida.

Jovita Markuckytė

Studijų programos Integrated Product Design (KHT Royal Institute of Technology) magistrantė

 

Įstojus į KTU studijų programą Pramoninio dizaino inžinerijos studijos, susidariau labai gerą nuomonę – mokslui patogi aplinka, aktyvūs ir linksmi studentai, dėstytojai geranoriški ir supratingi. Studijų metu įgytas inžinerines ir dizaino žinias sėkmingai pritaikiau jau praktikos metu bei rengdama bakalauro darbą. Jau praktikos metu gavau darbo. Džiaugiuosi, kad studijavau šią studijų programą, kuri intensyvi ir įdomi, o darbo perspektyvos labai aiškios.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Sukurti gaminį: nuo idėjos iki prototipo.
 • Animuoti ir vizualizuoti pramonės ir vartojimo gaminius.
 • Paruošti techninius brėžinius ir 3D modelius.
 • Atlikti projektuojamų gaminių inžinerinę analizę.
 • Pristatyti kūrybines idėjas.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, kuriantys pramonės, komercinių ir vartojimo prekių dizainą. Būtent jie parenka gamybos metodus ir medžiagas ir pateikia rekomendacijas gamybai.
Šios profesijos atstovai pagal eskizus ir techninius reikalavimus rengia darbinius brėžinius.
Šie žmonės projektuoja įvairių gaminių, kompiuterių, kamerų, projektorių neelektrines dalis. Jei kažkam prireikia konsultacijos šia tema – kreipiasi būtent į juos.
Priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles – šių ekspertų atsakomybė. Tai jie nustato ir užtikrina optimaliausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovė
Kristina Žukienė
Studentų g. 56, 244 kab.
tel. nr. +37067208194