Pramoninio dizaino inžinerija

Ši studijų programa – inžinerijos ir dizaino junginys skirta smalsiems, kūrybingiems, besidomintiems dizainu ir technologijomis asmenims.

Programoje dirba meno ir inžinerijos mokslo krypčių dėstytojai iš skirtingų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, todėl studijų metu išmoksite ne tik kurti į vartotoją orientuoto tvaraus produkto dizaino idėjas, bet ir jas vizualizuoti, animuoti ir įgyvendinti. Gebėsite nesunkiai projektuoti gaminius, atlikti konstrukcijų optimizavimą ir inžinerinę analizę, taikyti inovatyvius gamybos sprendimus.

Studijų metu gausite išsamias asmenines dėstytojų konsultacijas. Jus pasitiks neformali studijų atmosfera, artimas dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas.

KTU „M-Lab“ laboratorijų centre ar „Žiedinės ekonomikos dirbtuvėse“ galėsite eksperimentuoti su įvairiomis technologijomis: plastikų formavimu ir perdirbimu, medžio ir metalo apdirbimu, 3D spausdinimu, pjaustymu lazeriu ir vandens srove ir pan. Žingsnis po žingsnio tapsite kūrėjais, kurie kuria prototipus, bando ir tobulina savo sukurtą gaminio dizainą, kol jis bus tinkamas gamybai. Po keturių metų būsite pasirengę pradėti dirbti inžinerinėse ar dizaino įmonėse bei agentūrose arba kaip laisvai samdomi specialistai. Galėsite savo kūrybinius rezultatus pristatyti, konferencijose, parodose ir konkursuose, o gal net gauti ir pirmąjį apdovanojimą.

Kadangi studentų siūlymai mums taip pat labai svarbūs, todėl kartu su Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studentų atstovybe „INDI“ nuolat tobuliname programos studijų kokybę ir dalyvaujame įvairiose studentų organizuojamuose renginiuose.

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija, Dizainas
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Kūrybos objektas – vartojimo reikmenys, estetiški gaminiai, eskizai, projektai.
Medžiagos – metalas, stiklas, plastikas, keramika, kt.
Dizainas – estetika, stilius, funkcionalumas, ergonomika.
Techninė kūryba – idėjos generavimas, modeliavimas, optimizavimas, projektavimas, vizualizavimas.
Dizaino mąstymas Kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino sprendiniai Gaminio inžineriniai sprendiniai Kūrybinės-projektinės veiklos procesų valdymas

 

 

Programos vertės

Kompetencijos, leidžiančios kurti inovacijas

Įvairiapusės kompetencijos, įgytos studijuojant, leis kurti novatoriškus, į vartotoją orientuotus tvarius produktus, derinant inžineriją su kūryba, o individualų darbą – su dalyvavimu tarpdisciplininėse komandose.

Atsiveria plačios perspektyvos

Universitete skatinamas iniciatyvumas ir savarankiškumas, todėl nemažai studentų dar studijų metu arba po jų įkuria savo įmonę arba šalia pagrindinio darbo užsiima meninės krypties laisvai samdoma (angl. freelancer) veikla.

Ugdysite praktinius gebėjimus

Studijų metu gilinsite ne tik teorines žinias, bet ir spręsite įmonių pateiktas problematikas, todėl išmoksite greitai prisitaikyti prie nuolat kintančių verslo ir visuomenės poreikių. Numatytos ir praktikos įmonėse, kurios suteiks pasitikėjimo, naudingų ryšių ir pramonės įžvalgų, be to – galimybę dirbti įdomų darbą bei susipažinti su šios srities profesionalais.

Užtikrintos karjeros galimybės

Pabaigus šias studijas, susirasti darbą nebus sunku: šiuo metu inžinerijos specialistų, kurie geba projektuoti ir įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas, išmano medžiagų ir gamybos bei projektavimo ypatumus, poreikis itin didelis.

Maloni konkurencija

Galite susipažinti jau dabar: jūsų kurso draugai – ambicingi ir aktyvūs studentai. Tobulėti skatinanti universiteto aplinka leis siekti puikių studijų rezultatų.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • sukurti produktą vadovaujantis žiedinio dizaino principais;
 • paruošti detalių ir gaminių techninius brėžinius bei 3D modelius;
 • atlikti projektuojamų gaminių detalių inžinerinę analizę;
 • animuoti bei vizualizuoti pramonės ir vartojimo gaminius;
 • nejusti tarpdisciplininių bei kultūrinių barjerų ribų ir dirbti kartu su kitais.
 

Gali tapti

Tai žmonės, kuriantys pramonės, komercinių ir vartojimo prekių dizainą. Būtent jie parenka gamybos metodus ir medžiagas bei pateikia rekomendacijas gamybai.
Šios profesijos atstovų atsakomybė – pagal eskizus ir techninius reikalavimus rengti darbinius brėžinius
Šie žmonės projektuoja įvairių gaminių, kompiuterių, kamerų, projektorių neelektrines dalis. Jei kažkam prireikia konsultacijos šia tema – kreipiasi būtent į juos.
Tyrimų ir plėtros inžinieriai kuria naujus arba tobulina esamus produktus ir atlieka jų koncepcijų, tvarumo tyrimus bei bandymus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Virginija Jankauskaitė

Virginija Jankauskaitė

Medžiagų inžinerijos ekspertė
Rūta Valušytė

Rūta Valušytė

Dizaino Centro vadovė
Kristina Žukienė

Kristina Žukienė

Pramoninio dizaino akspertė
Lorenzo Piazzi

Lorenzo Piazzi

Dizaino inkubatorius „Design Library Milano“ (Italija)
Alessandro Biamonti

Alessandro Biamonti

School of Design of Politecnico di Milano
Gintarė Černiauskaitė

Gintarė Černiauskaitė

„Creatus“ dizaino vadovė

 

 

Atsiliepimai

Justė Bukauskytė

Justė Bukauskytė

Laisvai samdoma dizainerė (freelance), VDA Dizaino studijų programos magistrantė

 

Stodama į universitetą ieškojau balanso tarp tiksliųjų mokslų ir kūrybos. Ši tarpkryptė Pramoninio dizaino inžinerijos studijų programa išpildė mano visus lūkesčius. Šią programą pasirinkę studentai turi galimybę gilinti žinias dizaino srityje, ugdyti estetinį pojūtį ir tuo pačiu metu mokytis inžinerijos, medžiagotyros, gamybos technologijų bei įvaldyti trimačio modeliavimo programas. Visus mokslo metus džiugino popaskaitinės veiklos, kurios paįvairino laisvalaikį bei leido įgyti papildomų naudingų kompetencijų. Taip pat smagu, kad universitetas gerai besimokančius studentus skatina dosniomis stipendijomis.

Kristė Skaudaitė

Kristė Skaudaitė

„Kaunas IN" verslo skyriaus investicinės aplinkos projektų vadovė

 

Prieš pradėdama studijuoti Pramoninio dizaino inžineriją, sutikau žmonių, kurie man sakė, jog renkuosi labai sunkų kelią. Tačiau tikiu, jog nėra lengvesnio mokslo kelio, jeigu nori matyti save toje srityje. Studijų kelyje sutikau nuostabių moterų inžinierių. Tad skatinu drąsiai svajoti ir laisvai pasirinkti norimą studijų kryptį!

Karolina Sokelytė

Karolina Sokelytė

Inžinierė - konstruktorė

 

Pramoninio dizaino inžinerijos studijų programa tai galimybė ne tik mokytis inžinerijos, bet ir kurti inžineriją. Studijos tikslingai orientuotos į produkto kūrimą ir problemų sprendimą - išsikelta problema, tikslas, kuriamas pirminis dizainas, atliekamas 3D modeliavimas, tvarių ir ekologiškų medžiagų parinkimas, mechaninių elementų integravimas, gamybos procesų analizė, bei kainos - kokybės - laiko įvertinimas. Taip pat produkto kūrimo ir gamybos strategijų kūrimas, "know how" užtikrinimas, o svarbiausia vystomas analitinis mąstymas. Studijų metu vyksta ne tik įdomios paskaitos, kurias veda kompetentingi dėstytojai ir kviestiniai lektoriai, studentai taip pat lankosi įvairiose įmonėse, kuriose vyksta patirties perdavimas tiesiai iš darbo rinkos studentui. Visi šie įgauti įgūdžiai studijų metu pastatė tvirtą pamatą siekti užsibrėžtų tikslų ir karjeros. Tad jei svajojate būti inžinerijos srities specialistais, lyderiais arba kūrėjais - ši studijų programa tikrai Jums.

Mindaugas Jonuškis

Mindaugas Jonuškis

UAB Novameta direktorius

 

Programos absolventai studijų metais gilinasi į gamybos procesus, technologijas, įrangą bei įvairias metodikas (Lean), įgyja pirminės projektavimo patirties bei mokosi detalių eskizų braižymo. Tokie absolventai kuria inovatyvius gaminius, valdo įmonės gamybos procesus, rūpinasi gaminių kokybe bei padeda įmonei „Novameta" būti tarp geriausių įrangos pramoninėms virtuvėms gamintojų Europoje.

 

 

 

D.U.K.

Galėsite dirbti inžinerinės pramonės sektoriaus įmonėse (baldų, šviestuvų, reklamos ir prekybinės įrangos, plastiko ir metalo gaminių), produktų vystymo, projektavimo, dizaino ir tyrimų skyriuose, projektuose bei naujų produktų kūrime. Be to, galėsite kurti savo verslą arba dirbti laisvai samdomais produktų kūrimo specialistais.

Apie galimybes pereiti į aukštesnį kursą sprendžiama atsižvelgiant į individualią situaciją. Turint kitos aukštosios mokyklos akademinį išrašą (jei studijos nebaigtos),vertinamas išklausytų modulių turinys (pasiekti studijų rezultatai, įgyti gebėjimai) ir kreditų kiekis.

Studijos universiteto pirmos pakopos studijų programose vykdomos kontaktiniu būdu, tačiau atskirais atvejais (pvz., dėstant užsienio kviestiniams dėstytojams, dirbant grupėse, projektuose, kuriuose dalyvauja studentai iš įvairių universitetų ir pan.), užsiėmimai gali vykti nuotoliniu būdu.

Universiteto nariams yra prieinami dėstytojų sukurti matematikos, fizikos, programavimo pagrindų masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK, angl. MOOC), kurie skirti norintiems pagerinti šių dalykų žinias studijuojant savarankiškai. Be to, KTU dirba savanoriai studentai – tutoriai, kurie konsultuoja ir padeda pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ar kita sritis). Todėl žinių trūkumas – ne kliūtis, norint studijuoti šioje programoje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Kristina Žukienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. kristina.zukiene@ktu.lt