en

Pramoninio dizaino inžinerija

Pramoninio dizaino inžinerija yra tarpkryptė studijų programa apimanti Gamybos inžinerijos ir  Dizaino studijų krypčių dalykų studijas. Dizaino krypties studijos vykdomos bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija.

Studijų metu išugdomi gebėjimai generuoti į vartotoją orientuotas pramoninio dizaino idėjas, grafinėmis programomis vizualizuoti ir animuoti pramonės ir vartojimo gaminius, geometrinio modeliavimo (3D CAD) sistemomis projektuoti mechanines sistemas, atlikti konstrukcijų optimizavimą ir inžinerinę analizę, taikyti inovatyvias medžiagas bei gamybos technologijas. Absolventai dirba inžinerinės pramonės įmonėse, kuriose kuriami ir gaminami plataus vartojimo ir pramonės gaminiai.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6123EX001
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija, Dizainas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Lorenzo Piazzi

Dizaino inkubatorius „Design Library Milano“ (Italija)

Alessandro Biamonti

School of Design of Politecnico di Milano

Gintarė Černiauskaitė

„Creatus“ dizaino vadovė
 

Programos vertės

Struktūra

Sandūra tarp inžinerijos mokslų ir pramoninio dizaino

Atpažinti, analizuoti naujai kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino ypatumus ir numatyti jų projektinį įgyvendinimą – tai kūrybos proceso kertiniai uždaviniai. To galima pasiekti tik turint bendrų inžinerijos ir pramoninio dizaino žinių ir gebėjimų.

Praktika

Studijų metu teorinės žinios pritaikomos praktikoje

Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse studentai pasiūlo naujų idėjų įmonių produkcijai, išmoksta tinkamai reprezentuoti savo gebėjimus. Studijų programoje numatytos dvi profesinės veiklos praktikos: pirmoji atliekama VDA bazėje, o antroji – Lietuvos inžinerinio profilio įmonėse.

Įgūdžiai

Geras daugiadalykio produktų kūrimo proceso išmanymas

Dirbdamas įmonėje pramoninio dizaino inžinerijos specialistas įvertina ne tik naujo produkto funkcinius, bet ir estetinius poreikius konkurencijos ir rinkos pokyčių kontekste, todėl jis lengvai prisitaiko prie kintančių pramonės, verslo bei visuomenės sąlygų ir poreikių.

Karjera

Didelis pramoninio dizaino inžinerijos specialistų poreikis

Darbo pasiūlos analizė ir bendravimas su socialiniais partneriais rodo, kad specialistų, gebančių projektuoti ir kartu įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas gaminyje, žinančių medžiagų ir gamybos ypatumus, poreikis yra didelis.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja motyvuoti, kūrybiški, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Tai garantuoja draugišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Kūrybos objektas – vartojimo reikmenys, estetiški gaminiai, eskizai, projektai.
Medžiagos – metalas, stiklas, plastikas, keramika, kt.
Dizainas – estetika, stilius, funkcionalumas, ergonomika.
Techninė kūryba – idėjos generavimas, modeliavimas, optimizavimas, projektavimas, vizualizavimas.
Dizaino mąstymas Kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino sprendiniai Gaminio inžineriniai sprendiniai Kūrybinės-projektinės veiklos procesų valdymas

Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dr. Henrikas Mykolaitis

Lietuvos NTP „Ateities gamyba“ koordinatorius

 

Į Lietuvą ateina naujų investuotojų, stiprėja ir lietuviškos inžinerinio profilio įmonės, kurios siekia kurti naujus gaminius ir su jais veržtis į pasaulines rinkas. Lietuvos inžinerinė pramonė stokoja kūrybingų naujų produktų kūrimo specialistų, gebančių priimti ir taikyti pažangius inžinerinius sprendimus gaminių projektavimo ir gamybos stadijose, greitai reaguoti į situaciją rinkoje. Nacionalinių intelektinių pajėgų vystymas, inžinerinio potencialo, dizaino inovacijų akcentavimas pramonės baruose laikytinas svarbia šalies ekonomikos stiprėjimo ir konkurencingumo didėjimo prielaida.

Jovita Markuckytė

Studijų programos Integrated Product Design (KHT Royal Institute of Technology) magistrantė

 

Įstojus į KTU studijų programą Pramoninio dizaino inžinerijos studijos, susidariau labai gerą nuomonę – mokslui patogi aplinka, aktyvūs ir linksmi studentai, dėstytojai geranoriški ir supratingi. Studijų metu įgytas inžinerines ir dizaino žinias sėkmingai pritaikiau jau praktikos metu bei rengdama bakalauro darbą. Jau praktikos metu gavau darbo. Džiaugiuosi, kad studijavau šią studijų programą, kuri intensyvi ir įdomi, o darbo perspektyvos labai aiškios.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– naujų gaminių kūrimas nuo idėjos iki prototipo;
– pramonės ir vartojimo gaminių vizualizavimas ir animavimas grafinėmis programomis;
– techninių brėžinių ruošimas ir 3D modeliavimas, naudojant CAD sistemas;
– projektuojamų gaminių inžinerinė analizė ir konstrukcijų optimizavimas.

Studento gebėjimai
– gebės plėtoti inžinerinio dizaino idėjas, pasiūlymus ir sprendimus;
– gebės apibrėžti su produktų kūrimu susijusias inžinerines problemas, išsiaiškinti gaminiui keliamus reikalavimus, analizuoti galimus inžinerinio sprendimo būdus, parinkti tinkamiausią ir jį įgyvendinti;
– gebės pristatyti kūrybines idėjas ir pramoninių gaminių projektus, naudojanti vizualines ir animavimo technologijas;
– gebės projektuoti patrauklaus dizaino produktus, atsižvelgiant į medžiagų savybes, gamybos technologijas, techninius, socialinius, sveikatos, saugos, aplinkosaugos, komercinius ir kitus apibrėžtus reikalavimus.

 

 

Gali tapti

 – funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai;
 – pramonės, komercinių ir vartojimo prekių bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas;
 – estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais.
 – darbinių brėžinių pagal eskizus ir inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų aprašų rengimas;
 – drabužių brėžinių kūrimas kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais;
 – informacijos, susijusios su įrangos surinkimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, rengimas.
 – prietaisų ir gaminių, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių – projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovė
Kristina Žukienė
Studentų g. 56, 244 kab.
tel. nr. +37067208194

 

 

 


Teikti prašymą