Pramoninio dizaino inžinerija

6123EX001 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Studijų programa ugdo sumanius ir kūrybingus specialistus, gebančius integruoti į visumą inžinerinę mintį ir meninį pojūtį.
Programos absolventai išmano pramoninį dizainą, geba generuoti į vartotoją orientuoto pramoninio dizaino idėjas,  projektuoti vidutinio sudėtingumo serijinės gamybos gaminius ir atlikti inžinerinę analizę, taikyti inovatyvias medžiagas bei gamybos technologijas.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Henrikas Mykolaitis

Lietuvos NTP „Ateities gamyba“ (NTP ManuFuture-LT)

Lorenzo Piazzi

Dizaino inkubatorius „Design Library Milano“ (Italija)

Alessandro Biamonti

School of Design of Politecnico di Milano
Struktūra

Sandūra tarp inžinerijos mokslų ir pramoninio dizaino

Atpažinti, analizuoti naujai kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino ypatumus ir numatyti jų projektinį įgyvendinimą – tai kūrybos proceso kertiniai uždaviniai. To galima pasiekti tik turint bendrų inžinerijos ir pramoninio dizaino žinių ir gebėjimų.

Praktika

Studijų metu teorinės žinios pritaikomos praktikoje

Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse studentai pasiūlo naujų idėjų įmonių produkcijai, išmoksta tinkamai reprezentuoti savo gebėjimus. Studijų programoje numatytos dvi profesinės veiklos praktikos: pirmoji atliekama VDA bazėje, o antroji – Lietuvos inžinerinio profilio įmonėse.

Įgūdžiai

Geras daugiadalykio produktų kūrimo proceso išmanymas

Dirbdamas įmonėje pramoninio dizaino inžinerijos specialistas įvertina ne tik naujo produkto funkcinius, bet ir estetinius poreikius konkurencijos ir rinkos pokyčių kontekste, todėl jis lengvai prisitaiko prie kintančių pramonės, verslo bei visuomenės sąlygų ir poreikių.

Karjera

Didelis pramoninio dizaino inžinerijos specialistų poreikis

Darbo pasiūlos analizė ir bendravimas su socialiniais partneriais rodo, kad specialistų, gebančių projektuoti ir kartu įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas gaminyje, žinančių medžiagų ir gamybos ypatumus, poreikis yra didelis.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja motyvuoti, kūrybiški, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Tai garantuoja draugišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Dalykai

Kūrybos objektas – vartojimo reikmenys, estetiški gaminiai, eskizai, projektai.
Medžiagos – metalas, stiklas, plastikas, keramika, kt.
Dizainas – estetika, stilius, funkcionalumas, ergonomika.
Techninė kūryba – idėjos generavimas, modeliavimas, optimizavimas, projektavimas, vizualizavimas.
Dizaino mąstymas Kuriamų ar tobulinamų gaminių dizaino sprendiniai Gaminio inžineriniai sprendiniai Kūrybinės-projektinės veiklos procesų valdymas

Atsiliepimai

Dr. Henrikas Mykolaitis

Lietuvos NTP „Ateities gamyba“ koordinatorius

Į Lietuvą ateina naujų investuotojų, stiprėja ir lietuviškos inžinerinio profilio įmonės, kurios siekia kurti naujus gaminius ir su jais veržtis į pasaulines rinkas. Lietuvos inžinerinė pramonė stokoja kūrybingų naujų produktų kūrimo specialistų, gebančių priimti ir taikyti pažangius inžinerinius sprendimus gaminių projektavimo ir gamybos stadijose, greitai reaguoti į situaciją rinkoje. Nacionalinių intelektinių pajėgų vystymas, inžinerinio potencialo, dizaino inovacijų akcentavimas pramonės baruose laikytinas svarbia šalies ekonomikos stiprėjimo ir konkurencingumo didėjimo prielaida.

Jovita Markuckytė

Studijų programos Integrated Product Design (KHT Royal Institute of Technology) magistrantė

Įstojus į KTU studijų programą Pramoninio dizaino inžinerijos studijos, susidariau labai gerą nuomonę – mokslui patogi aplinka, aktyvūs ir linksmi studentai, dėstytojai geranoriški ir supratingi. Studijų metu įgytas inžinerines ir dizaino žinias sėkmingai pritaikiau jau praktikos metu bei rengdama bakalauro darbą. Jau praktikos metu gavau darbo. Džiaugiuosi, kad studijavau šią studijų programą, kuri intensyvi ir įdomi, o darbo perspektyvos labai aiškios.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Kristina Žukienė
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 207