ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Mechanikos inžinerija

Jeigu ne mechanikos inžinieriai, pramonės perversmas nebūtų įvykęs, o mes, tikriausiai, viską vis dar darytume savo rankomis. Iš esmės – mechanikos inžinerija bene plačiausia inžinerijos mokslo šaka. Mechanikos inžinieriai kūrybiškai sprendžia ateities inžinerines problemas, kuria naujas ir tobulina esamas gamybos technologijas, medicininius, žmogaus sveikatinimo, sporto įrankius, transporto priemones. Tai mokslo sritis, nuo kurios pažangumo priklauso viso pasaulio ekonominė raida ir ateities pramonės perspektyvos.

Stojantieji gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 300 Eur/mėn. tikslinę stipendiją.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2022-2023 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2022 m. kovo 31 d.
2021-2022 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-346, Kaunas
Tel. +370 652 19 606
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – Inžinerinių medžiagų gamybos technologijos, apdirbimo principai ir procesai, jų cheminės, fizinės ir mechaninės savybės
Mašinų konstravimo pagrindai – techninė braižyba ir CAD, mechanizmai, mašinų elementai, standartai, optimizavimas
Technologijos – pjovimo procesai ir įrankiai, mašinų gamybos technologija, organizavimas
Gaminio kūrimas – konstrukcijų analizė, projektavimas, valdymas, gaminio estetika
Inžinerinės medžiagos Mechaninių sistemų elementai ir konstravimo pagrindai Gamybos technologijos ir gamybos organizavimas Inžinerinis projektavimas – gaminio kūrimas / Inžinerinė veikla

 

 

Programos vertės

„Investors‘ Spotlight“

Tarptautinė studijų kokybė

Mechanikos inžinerijos bakalauro studijos yra pripažintos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Joms yra suteiktas garbingas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir lyderiauja Lietuvoje rengiant kvalifikuotus mechanikos inžinerijos specialistus.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

Specializacijos

Daugybė aktualių specializacijų

Studentai galės rinktis iš daugybės aktualių specializacijų:

 • Mechaninių sistemų projektavimas;
 • Robotikos inžinerija;
 • Termosistemų inžinerija (studijos vykdomos tik lietuvių kalba);
 • Biomechanika (studijos vykdomos tik lietuvių kalba);
 • Alternatyvų semestrai*.

*Studijų programoje numatyti du alternatyvų semestrai, kurių metu galėsite individualiai rinktis specializacijų dalykus. Pasinaudoję jais galėsite ugdyti savo inžinerinės praktikos kompetencijas įmonėse ir studijuoti prestižiniuose Europos universitetuose.

Galingi IT įgūdžiai
Studijų mainai

Pasisemsite patirties užsienyje

KTU priklauso elitiniam Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui (ECIU), kurių nariai yra pasirašę mechanikos inžinerijos studijų sutartį „Twin programme“. Ji atveria puikias galimybes pasirinkti tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų.

Bendradarbiaujame su Tventės universitetu (Nyderlandai), Linčiopingo universitetu (Švedija), Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika), Aveiro universitetu (Portugalija), Stavangerio universitetu (Norvegija).

Įgudžiai

Moderniausi studijų įrankiai? Tikrai taip

Gamybos inžinierių kasdienybė – 3D modelių kūryba ir virtualių prototipų konstravimas. Tokioms užduotims reikia puikiai išmanyti modernias geometrinio modeliavimo sistemas ir šiuolaikines pasaulinio lygio CAD (kompiuterinio projektavimo ir programavimo) sistemas. Studijuodami šioje programoje spręsite realius mechanikos inžinerijos uždavinius remdamiesi „Autodesk Inventor“ ir „SolidWorks“ – bene geriausiomis detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo, analizės ir optimizavimo uždavinių sprendimo programomis pasaulyje.

Karjera

Beribės karjeros galimybės

Mechanikos inžinieriaus veikla yra universali – sunku rasti sritį, kurioje nereikėtų mechanikos inžinerijos žinių. Absolventai dirba ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto ir chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo įmonėse Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Remiantis statistiniais duomenimis, darbo vietų skaičius rinkoje nuolat auga, todėl jūsų lauks puikios karjeros galimybės.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius, išmaniąsias robotizuotas ir šilumos energetikos sistemas, laisvalaikio ir sporto įrangą, organizuoti jų gamybą.
 • Valdyti gamybinius procesus.
 • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei išmanyti šiuolaikinių CAD sistemų galimybes.
 • Realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programomis paremtus technikos valdymo algoritmus.
 • Sudaryti robotizuotų kompleksų darbo ciklogramas ir algoritmus, parinkti komponuojančius valdymo bei grįžtamojo ryšio elementus.

 

 

Gali tapti

– rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus;
– prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus;
– atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumentus Naudojasi CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemomis;
– vadovauja technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia tuos projektus.
– organizuoja normatyvinių techninių gamybos dokumentų ir standartų įsigijimą ir jų įdiegimą;
– parengia ir įformina medžiagų ir žaliavų naudojimo normas, prižiūri ir įformina technologinius reglamentus ir jų pakeitimus;
– diegia naujus technologinius procesus ir gamybos technologijas, įdiegia naujos produkcijos gamybą;
– vykdo kompiuterizuotų staklių programavimo darbus;
– kontroliuoja technologinę  drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę;
 – kuria ir įdiegia naujus gamybos būdus.
– numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą;
– užtikrina, kad  veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai parenkami darbuotojai;
– įvertina įrenginių išgales, ir jų našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo.
– tiria arba bando medžiagas arba gaminius, norint įvertinti jų kokybę;
– nustato, kaip gaminių parametrai atitinka standartą ar normatyvinių dokumentų reikalavimus;
– užtikrina, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Gintaras Rimša

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas
Gražvydas Kazokaitis

Gražvydas Kazokaitis

UAB „Čeli APS“ kompiuterinio projektavimo inžinierius

 

 

Atsiliepimai

Saulius Dereškevičius

Dr. Saulius Dereškevičius

UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas

 

Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis – programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Taip pat jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese bei yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama.

Pagrindinės kompetencijos

 • Pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse: pvz. nuo gamybos iki projektavimo sričių.
 • Valdyti gamybinius procesus bei išmanyti šiuolaikinių CAD (kompiuterinio projektavimo) sistemų galimybes;
 • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei pritaikyti šiuolaikines kompiuterines modeliavimo programas procesų efektyvumo didinimui;
 • Projektuoti bei realizuoti projektavimo – gaminio kūrimo procesus taikant išplėstines inžinerinės veiklos kompetencijas.

Šios specialybės absolventų poreikis juntamas ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto pramonės, chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo tiek Lietuvos, tiek ir Europos šalių firmose ir po studijų gebės:

 • projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius ir organizuoti jų gamybą bei programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis;
 • realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programom paremtus technikos valdymo algoritmus;
 • apjungti AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo valdymo įgūdžius rengiant analizes ir optimizavimo uždavinių sprendimus.

Mechanikos inžinierius Projektuotojas Atliekamos užduotys
Tai inžinierius, kuris iš savo specializacijos srities siūlo idėjas ir projektus naujiems gaminiams sukurti. Jis rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus, prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus. Atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumantus. Dažniausiai jis vadovauja technikų ir braižytojų grupei, kuri rengia projektus. Inžinierius konstruktorius

Atliekami projektuojamų įrenginių kinematiniai skaičiavimai, detalių bei junginių patikrinamieji stiprumo, standumo, vibroatsparumo jų dinaminių charakteristikų nustatymo projektiniai skaičiavimai.

Naudojantis CAD (kompiuterinio projektavimo AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS) sistemų galimybėmis sudaryti detalių modelius ir iš sudarytų detalių surinkti įrendinio junginius ir panaudojannt  sudarytus detalių modelius sudaryti detalių darbo brėžinius bei panaudojant junginio modelius sudaryti įrenginio bendro vaizdo bei surinkimo brėžinius bei parengti įrenginio detalių sąrašą.

Technologijų inžinierius Atliekamos užduotys
Technologijų nžinierius išmano gamybos technologijas, specializuojasi metalo apdirbimo srityje, organizuoja normatyvinių techninių gamybos dokumentų ir standartų įsigijimą ir jų įdiegimą. Rengia ir įformina medžiagų ir žaliavų naudojimo normas, prižiūri ir įformina technologinius reglamentus ir jų pakeitimus, dalyvauja naujų technologinių procesų ir gamybos technologijų, naujos produkcijos gamybos įdiegimo darbe. Dalyvauja kompiuterizuotų staklių programavimo darbuose, kontroliuoja technologinę  drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę.  Jis kuria ir įdiegia naujus gamybos būdus. Inžinierius technologas

numato detalių gamybos  atliekamų operacijų seką;

Mechanikos technologas

Parenka detalių gamybai reikalingus įrenginius ir įrankius bei nustato reikalingus detalių apdirbimo pjovimo režimus, programuoja programinių staklių darbą kompiuterinėmis programomis (EdgeCAM ir Mastercam);

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

Rūpinasi naujų gamybos būdų ir įrenginių panaudojimu;

Pasirengimo gamybai inžinierius, Metalų apdirbimo inžinierius ir kt.,

Numato junginių surinkimo  atliekamų operacijų seką.

Gamybos inžinierius Atliekamos užduotys
Gamybos inžinierius, specializuojasi gamybos technologijų srityje, numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą taip, kad veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai parenkami darbuotojai. Įvertina įrenginių našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo. Gamybos organizavimo inžinierius

Organizuoja gamybos veiksmų seką;

Technologijų inžinierius

Išnagrinėja užduočių aprašus, brėžinius, planus ir kitus gamybai reikalingus dokumentus, nustato pagrindinius veiksmus, gamybos metodus, numato tvarką, kuria tos operacijos turi būti atliktos;

Planavimo inžinierius

Numato medžiagų sąnaudas, darbininkų skaičių, gamybos pajėgumus ir kitus gamybos efektyvumą lemenčius dalykus;

Gamybos inžinierius | Techninės priežiūros inžinierius

Planuoja naujų gamybos būdų bei įrenginių panaudojimą ir darbo organizavimo tobulinimą.

Kokybės kontrolės inžinierius Atliekamos užduotys
Kokybės kontrolės inžinierius, atsakingas už tai, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus. Kokybės inžinierius

Standartizacijos inžinierius

Techninių dokumentų inžinierius

Inžinierius kontrolierius

Tiria arba bando medžiagas arba gaminius, norint įvertinti jų kokybę  arba nustayti, kaip jų parametrai atitinka standartą ar normatyvinių dokumentų reikalavimus;

 

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt
Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-346, Kaunas
Tel. +370 652 19 606
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt