Mechanikos inžinerija

Jeigu ne mechanikos inžinieriai, pramonės revoliucija nebūtų įvykusi, o mes, viską dar darytume savo rankomis net negalvodami apie Industry 4.0 – pramonės 4-ją revoliuciją.

Mechanikos inžinieriai kuria naujas ir tobulina esamas inžinerines sistemas ir gamybos technologijas: mašinas, gamybos įrangą, transporto priemones, robotizuotas ir išmaniąsias sistemas, sporto, sveikatinimo ir reabilitacinę įrangą, šilumos energetikos ir biokuro sistemas, šilumos siurblius, šaldymo techniką, oro kondicionavimo įrangą.

Pažanga Mechanikos inžinerijos srityje didele dalimi lemia viso pasaulio ekonominę ir pramonės raidą. Be jos neįmanomas projektavimo ir gamybos proceso skaitmeninimas naudojant naujausios kartos 3D integruotąsias projektavimo, inžinerines organizacines ir informacijos valdymo sistemas tokias kaip debesų technologija, „befailė“ platforma, susietoji gamyba.

Studijų programa siūlo 4-ias rinkoje paklausias specializacijas:

Mechaninių sistemų projektavimas – mechaninių konstrukcijų, gamybos įrangos projektavimas;

Robotikos inžinerija – robotizuotų ir automatizuotų sistemų komplektavimas, sistemų suderinimas tiksliems judesiams atlikti;

Termosistemų inžinerija – energetiškai efektyvių ir tvarių šilumos tiekimo sistemų vystymas. Pasirinkusiems šią specializaciją, įmonė Idex Baltic” skiria vienkartinę 500 eurų stipendiją 8-iems geriausiai programoje besimokantiems studentams.

Biomechanika – jungtinė programa su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU), medicininių įrenginių konstravimas skirtų žmonių reabilitacijoms, sporto sveikatingumo vystymui.

Studijų programa siūlo išplėstinę praktiką, kurios metu vystomos praktinės inžinerinės veiklos kompetencijos, atliekant semestro trukmės praktiką įmonėje (-se).

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Mechanikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Biomechanika,
Mechaninių sistemų projektavimas,
Robotikos inžinerija,
Termosistemų inžinerija
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – Inžinerinių medžiagų gamybos technologijos, apdirbimo principai ir procesai, jų cheminės, fizinės ir mechaninės savybės
Mašinų konstravimo pagrindai – techninė braižyba ir CAD, mechanizmai, mašinų elementai, standartai, optimizavimas
Technologijos – pjovimo procesai ir įrankiai, mašinų gamybos technologija, organizavimas
Gaminio kūrimas – konstrukcijų analizė, projektavimas, valdymas, gaminio estetika
Inžinerinės medžiagos Mechaninių sistemų elementai ir konstravimo pagrindai Gamybos technologijos ir gamybos organizavimas Inžinerinis projektavimas – gaminio kūrimas / Inžinerinė veikla

 

 

Programos vertės

Tarptautinė investuotojų pripažinta studijų kokybė

Mechanikos inžinerijos bakalauro studijos pripažintos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Joms yra suteiktas garbingas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir lyderiauja Lietuvoje rengiant kvalifikuotus mechanikos inžinerijos specialistus.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

Individualizuotos studijos – pagal poreikius

Studentai turi išskirtinę galimybę rinktis individualizuotą studijų kelią: studijų programoje numatyti du alternatyvų semestrai, kurių metu galima rinktis vienos iš specializacijų studijas. Taip pat galima ugdyti savo inžinerinės praktikos kompetencijas atliekant išplėstinę praktiką užsienio šalių ar Lietuvos įmonėse, semtis tarptautinės patirties studijuojant prestižiniuose Europos universitetuose.

Daugybė darbo rinkai aktualių specializacijų

Mechaninių sistemų projektavimas, robotikos inžinerija, termosistemų inžinerija, biomechanika, tai tvaraus šiuolaikišką pramonės vystomosi krytį atitinkančios specializacijos. Rinkitės Jums aktualiausią ir labiausiai jūsų poreikius tenkinančią specializaciją.

Pasisemsite patirties užsienyje

KTU priklauso elitiniam Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui (ECIU), kurių nariai yra pasirašę mechanikos inžinerijos studijų sutartį „Twin programme“. Ji atveria puikias galimybes pasirinkti tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų.

Universitetas bendradarbiauja su Tventės universitetu (Nyderlandai), Linčiopingo universitetu (Švedija), Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika), Aveiro universitetu (Portugalija), Stavangerio universitetu (Norvegija), Trento universitetu (Italija).

Galingi IT įgūdžiai

Moderniausi studijų įrankiai

Mechanikos inžinierių kasdienybė – 3D modelių kūryba ir virtualių prototipų konstravimas. Norint atlikti tokias užduotis, reikia puikiai išmanyti modernias geometrinio modeliavimo sistemas ir šiuolaikines pasaulinio lygio CAD (kompiuterinio projektavimo ir programavimo) sistemas. Studijuodami šioje programoje spręsite realius mechanikos inžinerijos uždavinius remdamiesi „Autodesk Inventor“ ir „SolidWorks“ – bene geriausiomis detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo, analizės ir optimizavimo uždavinių sprendimo programomis pasaulyje.

Praktikos darbus atliksite naudodamiesi Gunt firmos (Vokietija) mokomaisiais stendais, Japonijos korporacijos „Mitutoyo“ matavimo įranga, 3D prototipavimo įrangą, CNC apdirbimo centrais, Festo MPS/Robotino robotų rinkiniais ir kitais moderniais įrenginiais.

Ateityje – beribės karjeros galimybės

Mechanikos inžinieriaus veikla yra universali – sunku rasti sritį, kurioje nereikėtų mechanikos inžinerijos žinių. Absolventai dirba ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto ir chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo įmonėse Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Remiantis statistiniais duomenimis, darbo vietų skaičius rinkoje nuolat auga, todėl jūsų lauks puikios karjeros galimybės.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius, išmaniąsias robotizuotas ir šilumos energetikos sistemas, laisvalaikio ir sporto įrangą, organizuoti jų gamybą;
 • valdyti gamybinius procesus;
 • analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei išmanyti šiuolaikinių CAD sistemų galimybes;
 • realizuoti modernius bei kompiuterinio modeliavimo programomis paremtus technikos valdymo algoritmus;
 • sudaryti robotizuotų kompleksų darbo ciklogramas ir algoritmus, parinkti komponuojančius valdymo bei grįžtamojo ryšio elementus.
 

Gali tapti

Šie specialistai rengia įvairaus sudėtingumo gaminių eskizus, techninius ir darbo projektus, prižiūri, kad projektai atitiktų technines užduotis, standartų, saugaus darbo ir gamybos technologijos reikalavimus, atlieka techninius skaičiavimus ir rengia techninius dokumentus, naudodamiesi CAD (kompiuterinio projektavimo „Autodesk Inventor“ ir „SolidWorks“) sistemomis. Be to, jie vadovauja technikų ir braižytojų grupei, rengiančiai projektus.

Tai inžinieriai, kurie gerai išmano automatizavimo priemonių ir robotizuotų  kompleksų mechaniką, sudaro jų veikimo algoritmus ir ciklogramas, parenka komponuojančius judesio, valdymo bei grįžtamojo ryšio elementus, projektuoja originalias dalis.

Šie žmonės diegia naujus technologinius procesus ir gamybos technologijas, įdiegia naujos produkcijos gamybą, organizuoja normatyvinių techninių gamybos dokumentų ir standartų įsigijimą, yra atsakingi už jų įdiegimą. Technologijų inžinieriai rengia ir įformina medžiagų bei žaliavų naudojimo normas, technologinius reglamentus ir jų pakeitimus. Taip pat vykdo kompiuterizuotų staklių programavimo darbus, kontroliuoja technologinę drausmę ir gaminamos produkcijos kokybę.

Gamybos inžinierių svarbiausia atsakomybė – numatyti, organizuoti ir kontroliuoti gamybos veiklą, užtikrinti, kad įranga ir medžiagos būtų naudojamos efektyviai, tinkamai parenkami darbuotojai. Taip pat jie vertina įrenginių išgales, jų našumą, teikia rekomendacijas dėl įrenginių techninės priežiūros ir įrangos pakeitimo.

Tokie specialistai užtikrina, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus. Jie tiria, išbando medžiagas arba gaminius, norėdami įvertinti jų kokybę, ir nustato, kaip gaminių parametrai atitinka standartą ar normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Šių specialistų darbo sritys – projektuoti, eksploatuoti pramonės įmonių energijos gamybos, tiekimo, vartojimo sistemas. Specialistai turi kompetencijas projektuoti, vertinti, vadovauti statant: šilumos/vėsumos/šalčio generavimo ir energnešių tiekimo sistemas, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, atsinaujinančios energetikos įrenginius, taip pat užtikrinant, kad sistemos ir energetiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai, minimaliai teršiant aplinką.

Tai specialistai gebantys atlikti judesių (sporto, reabilitacijos, ergonominių ir kt.) tyrimus , analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus. Projektuoti sportui, reabilitacijai, medicinai skirtus įrenginius, vertinti jų ergonomiškumą, saugumą, poveikį žmogui, parinkti tinkamas medžiagas.

Biomechanikos inžinieriai dirba ortopedijos, odontologijos, reabilitacijos, sporto ir kitose įmonėse kurios kuria ir/ar gamina produktus žmogui, atlieka biomechaninius, fiziologinius tyrimus

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Kęstutis Pilkauskas

Kęstutis Pilkauskas

Mechanikos inžinerijos ekspertas
Sigita Urbaitė

Sigita Urbaitė

Všį Kauno jėgos aitvarų klubo direktorė
Aurelijus Domeika

Aurelijus Domeika

Mechatronikos instituto Biomechatronikos laboratorijos vedėjas, UAB ,,Abili" įkūrėjas
Daiva Zeleniakienė

Daiva Zeleniakienė

KTU profesorė, Senato narė, daugiafunkcinių konstrukcinių kompozitų ekspertė, tarptautinių mokslo projektų lyderė

 

 

Atsiliepimai

Saulius Dereškevičius

Dr. Saulius Dereškevičius

UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas

 

Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis – programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Taip pat jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese bei yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama.

 

 

 

D.U.K.

Mechanikos inžinieriai paklausūs įvairiose srityse, todėl šios programos absolventai darbą pagal specialybę randa itin lengvai. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad didelė dalis vyresniųjų kursų studentų (pavyzdžiui, trečiakursiai) jau dirba ir pradeda vystyti savo karjerą.

STRATA (Vyriausybės strateginės analizės centras) duomenimis, mechanikos inžinerijos absolventų atlyginimai yra vieni didžiausių tarp baigusiųjų inžinerijos programas.

Mechanikos inžinerija – tik viena iš inžinerijos krypčių. Nors inžinerijos studijos nėra pačios lengviausios studijos, susidūrę su sunkumais, turėsite kur kreiptis pagalbos: universitete dirba tutoriai, mentoriai, galima studijuoti išlyginamuosius kursus ar rinktis kitas suteikiamas priemones.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovas
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt