Technikos kalbos vertimas

Suprasti žmones iš kitų šalių – šiais laikais be galo paprasta. Kartais užtenka žinoti kalbos pagrindus ir pasitelkti kelias geras mobiliąsias programėles.

Tačiau net ir naujausias dirbtinis intelektas ar patys geriausi poliglotai nesusidorotų su technine, specifine, moksline kalba. Tai kvalifikuotų vertėjų darbas.

Studijuodami šią programą išmoksite net 2 užsienio kalbas ir įgysite lietuvių bei anglų kalbotyros žinių. Per 3 metus įvaldysite naujausias vertimo technologijas ir išmoksite redaguoti įvairių sričių tekstus. Daug dėmesio skirsite antrajai užsienio kalbai (ispanų, švedų, prancūzų, vokiečių, italų arba rusų), kurią gebėsite vartoti B2 lygiu.

Baigus studijas – nuoboduliu net nekvepia, o darbų daug ir įdomių. Profesionalūs vertėjai ir redaktoriai puikiai derina darbą su atostogomis – daug keliauja, tobulėja ir dirba įvairiuose pasaulio kampeliuose.

 

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Vertimas
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 3 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. audrone.daubariene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Greta Danilavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. greta.danilaviciene@ktu.lt

 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

užsienio kalba (privalomas anglų kalbos mokėjimo lygis ≥ B2)

0,2

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Vertimas – automatizuotas vertimas, vertimo atmintys, specializuoti tekstai
Anglų kalba – rašymas, skaitymas, kalbėjimas, klausymas, antroji užsienio kalba
Kultūra – vertybės, normos, skirtingos kultūros
Tekstas – redagavimas, klaidos, stilius
Vertimas Technologijos Lingvistinė ir teksto išmanymo kompetencija Antroji užsienio kalba

 

 

Programos vertės

Išsilavinimas

Galimybė gauti tris diplomus

Pasirinkę papildomai studijuoti 1 metus ilgiau (iš viso 4 metus), studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos, Prancūzijos* „Applied European Languages (AEL) tinklo programos universitetuose ir baigę studijas gauti net tris tai liudijančius dokumentus. AEL studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename tinklo partnerių universitete, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į pirmąjį universitetą studijoms užbaigti (studijuojantys valstybės finansuojamose vietose studentai papildomai mokėti už metus neturės).

*Yra kalbinio pasirengimo reikalavimai ispanų ir prancūzų kalboms.

Galimybė gauti tris diplomus
Galingi IT įgūdžiai
Studijos

Subalansuota naujiems laikams

Kokybiškai išversti tekstai reikalauja gero įvairių sričių išmanymo. Todėl čia daug dėmesio skirsite ne tik vertimo įrankiams įvaldyti: bendrausite su įvairių sričių ekspertais, kurie jums parodys naujausias technologijas ar inovacijas, apie kurias jau greitai kalbės visas pasaulis.

Įgūdžiai

Technologijų apsupty

Gebėti kurti, versti ir redaguoti tekstus, išmanyti kalbotyrą, tarpkultūrinius niuansus ir skirtumus – dar ne viskas. Prie šio komplekto pridėsite ir savo naujus įgūdžius valdant naujausias vertimo technologijas, kurias naudosite įvairių technikos, administracinių ir naujųjų medijų tekstams versti.

Programos sandara

Įvaldyta antroji kalba

Geras vertėjas nebeišsiverčia tik su viena kalba. Todėl vertimo studijų metu turėsite unikalią galimybę net 5 semestrus mokytis antrosios užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, švedų arba rusų)  ir pasiekti B2 lygį.

Infrastruktūra

Įrankiai profesionalams

Negana to jo, jog susipažinsite su darbu mobiliose kabinose, čia savo vertimo įgūdžius lavinsite būtent su tokia vertimo įranga, su kuria teks susidurti ir ateityje, profesionaliai tęsiant veiklą. Tai – tokia įranga kaip Trados, MemoQ ar Plunet.

Paklausa darbo rinkoje

Paklausa visame pasaulyje

Dabar tokie laikai, jog vertėjų reikia vis daugiau. Jie keliauja, darbuojasi konferencijose, verčia įvairiausią pasaulinę literatūrą ar tekstus didžiausiose pasaulio organizacijose. O dar didesnis poreikis tokių, kurie turi įvairių technologinių mokslų žinių ir sugeba versti net ir rečiau sutinkamų sričių tekstus.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Nepriekaištingai valdyti anglų kalbą, o antrąją užsienio kalbą – C1 lygiu.
 • Išmanyti vertimo technologijas.
 • Taikyti technologinių mokslų žinias verčiant tekstus.
 • Versti įvairių technikos, administracinės, naujųjų medijų kalbos tekstus.
 • Išmanyti kalbotyrą, tarpkultūrinę komunikaciją, bendravimo normas.
 • Kurti ir redaguoti tekstus.
 

Gali tapti

Tai kalbos specialistai, kurie nepriekaištingai užsiima vertimais raštu, geba versti žodžiu, užtikrina teisingą ir taisyklingą prasmės perteikimą. Taip pat jie susiduria ir su tekstų redagavimu, kuriame reikalingos jų puikiai išmanomos lietuvių kalbos normos.

Šie specialistai planuoja ir vykdo viešinimo kampanijas bei viešųjų ryšių strategiją. Jie atlieka viešosios nuomonės tyrimus, pateikia jų rezultatus, atstovauja organizacijas žiniasklaidoje, dirba kartu su reklamos, tekstų rašymo, fotografijos, dizaino specialistais, viešindami projektus.

Tokie profesionalai rengia administracinius susirašinėjimus ir protokolus, palaiko ryšius su kitais darbuotojais įvairiais organizacijos veiklos klausimais, rašo dalykinius ar oficialius laiškus, rengia techninę dokumentaciją.

Tai ekspertai, kuriantys reklaminius tekstus bei profesionalius vertimus žiniasklaidos priemonėms, reklamai televizijoje, filmams, skelbimams.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

Ramunė Kasperė

Ramunė Kasperė

Vertimo projektų valdymas
Jurgita Motiejūnienė

Jurgita Motiejūnienė

Technikos kalbos vertimas, Sinchroninis vertimas
Greta Danilavičienė

Greta Danilavičienė

Įvadas į vertimo studijas, Technikos kalbos vertimas
James McGeever

James McGeever

Techninis ir profesinis rašymas ir redagavimas
Audronė Daubarienė

Audronė Daubarienė

Viešasis kalbėjimas, Nuoseklusis vertimas
Dainora Maumevičienė

Dainora Maumevičienė

Vertimo technologijos
Runa Chakraborty Paunksnis

Runa Chakraborty Paunksnis

Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu)
Marija Vėžienė

Marija Vėžienė

Technikos kalbos vertimas
Saulutė Juzelėnienė

Saulutė Juzelėnienė

Tekstas, diskursas, funkcinis stilius
Jurgita Mikelionienė

Jurgita Mikelionienė

Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir vertimo teorijos
Vilma Linkevičiūtė

Vilma Linkevičiūtė

Kalbos, teksto ir diskurso tyrimo metodai
Inga Janavičienė

Inga Janavičienė

Technikos teksto analizė ir vertimas

 

 

Atsiliepimai

Indrė Lelevičienė

Indrė Lelevičienė

UAB Baltijos vertimai, Vykdomoji direktorė

 

Jeigu nebūčiau tikėjusi šia specialybe – nebūčiau jos pasirinkusi. Tuo tikiu ir dabar. Reikia nepamiršti, kad vertėjas tai nėra tas žmogus, kuris tik sėdi užsidaręs namuose, tarp keturių sienų. Nors vyrauja nuomonė, kad ši specialybė yra labiau „tinkama“ intravertams. Kalbų mokėjimas man suteikė laisvę, o dalyvavimas įvairiuose projektuose, konferencijose ar seminaruose užsienyje – praplėtė draugų ratą. Turiu labai daug draugų (ne iš profesinės srities), kurie nesiryžta keliauti į užsienio šalis, nes nemoka kalbos. Niekada net nesusimąsčiau, kad taip gali būti.

Urtė Kvyklytė

Urtė Kvyklytė

UAB Baltijos vertimai, Projektų vadovė – vertėja

 

Šių dienų pasaulio ekonomikoje techniniai vertėjai yra labai paklausūs. Kokybiškų vertimų paklausa yra didelė, o tai suteikia daug galimybių naujiems absolventams. Universitetas suteikė daugybę galimybių įsitraukti į praktinio mokymosi patirtis. Turėjau galimybę dirbti su realiais vertimo projektais, naudojant pramonės standartus atitinkančias vertimo priemones ir programinę įrangą. Būtent universitete įgytos žinios padėjo man išsiugdyti vertimo projektų vadovės gebėjimus, kuriuos pritaikau kasdieniame savo darbe.

Mindaugas Kazlauskas

Mindaugas Kazlauskas

UAB Synergium, Įkūrėjas ir vadovas

 

Technikos kalbos vertimo studijos KTU – protingas pasirinkimas mėgstantiems kalbas ir technologijas. Jos suteikia įgūdžių, gyvybiškai svarbių vertimo paslaugų ir kalbos technologijų versle. Techninių tekstų vertėjas pirmiausia sužino, kas naujo sukurta pasaulyje, ir naujoves pristato savo gražia gimtąja kalba. Tai labai įdomu ir prasminga. Ar ši profesija perspektyvi? Vertimai lydi kiekvieną produktą ar paslaugą, tad vertėjų reikės vis daugiau ir daugiau.

Vitalija Bačiūnienė

Vitalija Bačiūnienė

UAB Cybernews, Vyresnioji SEO specialistė

 

Technikos kalbos vertimo programa suteikia puikius pagrindus visiems siekiantiems tapti universaliais specialistais galinčiais atrasti savo vietą ne tik tekstų vertimo bet ir daugybėje kitų sričių. Sparčiai populiarėjant DI (angl. AI) vis dažniau kalbama apie tai, kaip jis pakeis žmonių darbą nustumdamas kai kuriuos specialistus į paraštes. Tačiau esu tikra, kad profesionaliems, kūrybingiems lingvistikos krypties specialistams nereikia baimintis, kad DI atims darbo vietas. Priešingai - tai atvers dar daugiau naujų galimybių. Šios specialybės diplomas bus mažas, bet labai tvirtas jūsų žingsnis į savo ateities profesinį kelią.

 

 

 

D.U.K.

AEL tinklas leidžia studentams dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos (Granados (Universidad de  Granada), Prancūzijos (Aix-Marseille) ar kituose tinklo universitetuose ir, baigus studijas, gauti net tris tai liudijančius dokumentus – studijų baigimo diplomus. Pagal AEL  programą, studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename iš  tinklo partnerių universitetų, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į Kauno technologijos universitetą. Trijų metų studijų programa vykdoma įprastai, tačiau norintieji studijuoti pagal AEL tinklo galimybes, gali rinktis studijuoti ketverius metus, t.y., pasiilginti studijų trukmę vieneriais metais, ir mokytis pagal AEL planą. 

Technikos kalbos vertimo studijų programos studentai baigia studijas turėdami  konkretų amatą- specialybę, t.y. gali dirbti vertėjais, versdami įvairaus pobūdžio tekstus  (techniniai tekstai yra visi tekstai, išskyrus grožinę literatūrą), redaguodami juos,  vadovaudami projektams, versdami internetines svetaines, dokumentus, vaizdo filmus,  renginių medžiagą, pranešimus ir kita. Šios studijų programos absolventai taip pat  išmano vertimo ir kitas kalbos technologijas, kurios yra reikalingos dirbant vertėju raštu  ar žodžiu.   

Naujųjų medijų kalbos studentai visus modulius mokosi anglų kalba. Naujųjų medijų  kalbos programos studentai gilinasi į medijų turinio kūrimą, t.y. puikiai išmano anglų  kalbą ir žino, kaip ją panaudoti medijų turiniui sukurti (tai ir yra šių dviejų studijų  programų skirtumas). Naujųjų medijų kalbos studentai, nors ir išmano anglų kalbą, dirbti  vertėjais negali. Medijos apima socialinius tinklus, žiniasklaidą, tinklaraščius ir t.t.  Naujųjų medijų kalbos studentai, pasirinkdami BA+ kompetencijas, gali įgyti papildomų  gebėjimų, leidžiančių rinktis kitokį karjeros kelią. Šių abiejų studijų programų studentai  gali pasinaudoti AEL tinklo galimybėmis ir įgyti 3 aukštojo mokslo diplomus.  

Technikos kalbos vertimo studijų programa yra 3 metų trukmės, o Naujųjų  medijų kalbos studijų programa – 4 metų. Vertimo programos studentai kartu studijuoja  dalykus ir lietuvių kalba, nes vertimas yra iš vienos kalbos į kitą.  

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. audrone.daubariene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Greta Danilavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. greta.danilaviciene@ktu.lt