Darnus valdymas ir gamyba

Šiandien bene vienintelis kelias organizacijoms išlikti šiuolaikiškomis – gebėti veikti darniai. Todėl ypatingai svarbu, jog ne tik veiklos išorė, bet ir pats valdymas ir gamyba būtų pritaikyta prie darnaus vystymosi iššūkių. Tam reikalingi darnaus valdymo ir gamybos ekspertai, gebantys būti puikiais nacionalinio ar tarptautinio lygio lyderiais, padedančiais tobulėti organizacijoms.

Šiose studijose susilieja net trys skirtingos kryptys: aplinkos inžinerija, gamybos inžinerija ir verslas. Tai tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų junginys, skirtas ateities lyderiams ir inovacijų kūrėjams su inžinerinio mokslo pagrindu. Čia įgysite taikomosios inžinerijos ir sisteminės analizės supratimą, išskirtinį gebėjimą sistemiškai vertinti sprendimų padarinius. Savo žinias panaudosite tarptautinėse arba nacionalinėse įmonėse ar organizacijose, spręsite reikšmingas problemas, valdysite rizikas ir būsite tvaraus vystymo lyderiais.

Studijuoti patogu dirbant – galėsite derinti nuotolines ir auditorines paskaitas. Būsite aktyvūs studijų proceso dalyviai ne tik atliekant savarankiškus darbus, bet ir vakarais vykstančių paskaitų metu, kuriose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Dalis užsiėmimų vyks ir kai kuriais šeštadieniais – auditorinės paskaitos, grupiniai bei praktiniai užsiėmimai ir konsultacijos Aplinkos inžinerijos institute.

 

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija, Gamybos inžinerija, Verslas
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (savaitgalinis, vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5157 €
 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

Įgytas pagrindinės studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Įgytas kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupės ir ≥20 kr. išklausytų inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės dalykų

iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija”;
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu.

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5157 €
Kredito kaina 85,95 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Inga Gurauskienė

Gedimino g. 50–311, Kaunas
Tel. +370 37 300 764
Mob. tel. +370 615 21 164
el. p. inga.gurauskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Tarptautinės studijos

Europinis prestižas

Ši programa savo apimtimi ir turiniu atitinka Vakarų Europos universitetų (Alborgo, Danijos technikos, Lundo, Rygos technikos, Karališkojo technologijų universitetų) programas. Todėl nenuostabu, jog už gerų specialistų parengimą pelnytas „EnergyGlobe“ apdovanojimas bei geriausios darnios pramonės plėtros specialistus rengiančios inžinerinės programos Europoje titulas pagal „QUESTESI“.

Studijos

Tarpsritinis ekspertiškumas

Čia derinamos aplinkos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir verslo krypčių kompetencijos. Paskaitas jums ves tiek Aplinkos inžinerijos instituto dėstytojai, tiek Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai, tiek ir specialistai iš Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto, Cheminės technologijos fakulteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, taip pat kviestiniai ekspertai–praktikai iš Lietuvos bei užsienio.

Ateities misija

Jūsų studijų, mokslinių tyrimų ir karjeros taikinyje atsidurs itin kilnūs ir svarbūs tikslai. Dažnai naudojamais raktažodžiais taps dabar itin aktualūs terminai: 17 Pasaulio darnaus vystymosi tikslų (Darbotvarkė 2030), žiedinė ekonomika, švaresnė gamyba, ekologinis projektavimas, būvio ciklo vertinimas, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo priemonės, darnūs miestai, beatliekė (angl. zero waste) gamyba ir vartojimas, įmonių socialinė atsakomybė.

Bendradarbiavimas

Realus pritaikymas

Bendradarbiausite su Lietuvos pramone ir analizuosite realias įmonių problemas. Atlikdami individualias ar grupines užduotis bei vizituodami įmonėse – pažinsite procesus iš arti, įvertinsite jų poveikį aplinkai bei bandysite surasti optimalius aplinkosauginius, gamybos optimizavimo, verslo tvarumo ir kitus sprendimus aktualius įmonėms lokaliame, nacionaliniame ir globaliame kontekste. Kartu su jumis studijuos ir kurso bičiuliai iš skirtingų sričių, todėl galėsite į užduotis pažvelgti įvairiapusiškai.

Mokslo apsupty

Darnus valdymas ir gamyba – vienintelė KTU magistrantūros studijų programa vykdoma mokslo institute (Aplinkos inžinerijos institute ). Tai suteiks išskirtinių privalumų –jums bus prieinami naujausi mokslo rezultatai ir taikomieji tyrimai. Bendrausite su doktorantais, dalyvausite tarptautiniuose mokslo projektuose ir tyrimuose, todėl mokslininko karjera bus visiškai šalia.

 

Karjera

Karjera

Studijų metu įgyjama žinių apie aplinkosauginių projektų rengimą bei gebėjimų kurti ir pristatyti produktą (paslaugą) nuo pirminės idėjos iki prototipo. Išmokstama parengti investicinį darnios inovacijos projektą. Rengiamos bei pristatomos aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitos. Projektų bei inovacijų kūrimui pasitelkiama būvio ciklo analizė bei sisteminis problemų sprendimo požiūris.

Ši programa atveria plačias karjeros galimybes pasaulinėje darbo rinkoje, kuri reikalauja gebėjimo analizuoti sudėtingas verslo, gamybos ar kitas gamtinių išteklių valdymo veiklas bei įgyvendinti tvarius sprendimus. Šių specialistų poreikis yra:

  • Konsultacinėse įmonėse
  • Pramonės įmonėse
  • Vyriausybinėse ir tarptautinėse institucijose
  • Miestų planavimo ir valdymo organizacijose
  • Mokslinių tyrimų institutuose ir kt.

Studento kompetencijos

– vertinti gamybos procesų, įmonės ar regiono aplinkosauginius, technologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, siekiant priimti integruotus ir pagrįstus sprendimus, vedančius įmonės ilgalaikio konkurencingumo ir atsakingo veiklos vykdymo link;
– parengti investicinį darnių inovacijų projektą gaminiui, įmonei ar regionui;
– sistemiškai vertinti gamybos, valdymo darnumo aspektus, garantuojant tolesnę ekonomiškai naudingą, socialiai atsakingą ir aplinkos išteklius tausojančią veiklą – lyderystę darniai plėtrai;
– tarpkryptės aplinkos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir verslo kompetencijos;
– taikyti pažangius inžinerinius metodus ir naujausias technologijas sprendžiant kompleksines gamybos, įmonės ar regiono problemas.

Studento gebėjimai

– gebės vertinti pramonės technologijų, procesų ir gaminių poveikį aplinkai, remiantis aplinkos procesų ir integruotos inžinerijos žiniomis;
– gebės diegti ir administruoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, tvarkyti gamybos, aplinkosaugos ir kitą valdymo dokumentaciją pramonės ir paslaugų įmonėse;
– gebės rengtis bei pristatyti aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnumo ataskaitas;
– gebės analizuoti verslo, pramonės ir regiono problemas bei siūlyti ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu naudingas inovacijas, siekiant valdyti darnumo rizikas;
– gebės įgyvendinti inžinerinius švaresnės gamybos sprendimus, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus produkto vystymui ir integruotai vertinti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius ir technologinius aspektus, priimant atsakingus sprendimus.

 

 

Gali tapti

Politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

 – strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 – mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas;
 – vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas.

Gamybos procesų ir produkto vystymo specialistu (-e)

 – projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 – vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 – dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant gaminius ir procesus.

Aplinkos vadybos specialistu (-e) / konsultantu (-e) / ekspertu (-e)

 – valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros klausimais ir pagalbos teikimas;
 – audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
 – pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai.

Padalinio / įmonės vadovu (-e) / projektų vadovu (-e)

 – aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir įdiegimo koordinavimas, gaminių, paslaugų, projektų ir veiklų poveikio aplinkai nustatymas;
 – aplinkos apsaugos planų rengimas ir įgyvendinimas;
 – organizacijos strategijos įgyvendinimas ir procesų koordinavimas, vadovavimas.

Ekologijos inžinieriumi (-e)

 – statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimas; inžinerijos principų taikymas taršos kontrolės atliekų prevencijos perdirbimo ir šalinimo srityse;
 – gamybinių ir savivaldybės patalpų bei programų tikrinimas, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
 – bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Verslo socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi specialistu (-e) / vadovu (-e)

 – socialinės verslo atsakomybės principų integravimas į organizacijos valdymo struktūrą;
 – aplinkos vadybos sistemų rengimas, koordinavimas ir auditavimas;

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Milda Malinauskienė

Dr. Milda Malinauskienė

Global Reporting Initiative cordinator
Evelina Meilienė

Doc. dr. Evelina Meilienė

KTU Organizacijos vystymo direktorė, KTU EVF docentė
Jurgis Kazimieras Staniškis

Prof. akad. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Aplinkos inžinerijos instituto mokslo vadovas, Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT) nepriklausomų ekspertų komandos narys
Mantas Vilkas

Mantas Vilkas

Verslo procesų valdymas
Audronė Žukauskaitė

Prof. dr. Audronė Žukauskaitė

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto vyr. mokslo darbuotoja
Audronė Alijošiutė – Paulauskienė

Audronė Alijošiutė – Paulauskienė

Baltijos aplinkos forumo (BEF) Aplinkosaugos, darnaus vystymosi politikos specialistė

 

 

Atsiliepimai

Laurynas Virbickas

Laurynas Virbickas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

 

Studijuodamas APINI įgijau platų inžinerinį mąstymą, kuris labai naudingas ne tik darbe, bet ir gyvenime. Praktiniais pavyzdžiais paremta teorija, kurią dėsto savo srities profesionalai, smarkiai prisidėję prie Lietuvos teisėkūros, darnumo, tokios šiuolaikinės aplinkosaugos sampratos, kurią turime šiandien ir praktikos, kuria dabar vadovaujamasi tiek versle, gamyboje, tiek valstybės valdyme.

Edgaras Stunžėnas

Edgaras Stunžėnas

UAB „Jurby Water Tech“ vyresnysis inžinierius

 

Studijas APINI rekomenduoju rinktis tiems, kurie nori kitokio požiūrio į aplinkosaugą. Požiūrio, kuris gali nešti finansinę naudą bet kokiai įmonei. Studijos padėjo susiformuoti mano sisteminiam požiūriui į procesus, jų tarpusavio sąsajas ir sąveiką. Gerai įsisavinau prevencijos ir optimalaus procesų valdymo reikšmę. Išmokau plačiau žiūrėti į įvairius technologinius procesus pramonėje, o tai galiausiai leido tvirtai jaustis dabartinėje darbo pozicijoje.

Igor Berezovskij

Igor Berezovskij

UAB „KOMFOVENT“, gamybos vadovas

 

Studijų dėka išmokau integruoti aplinkos apsaugos aspektus į savo profesinę kasdienybę, naudojant švaresnės gamybos ir ekologinio projektavimo metodus. Didelę nauda, kaip gamybininkui, suteikė išmoktas medžiagų ir energijos balanso sudarymas, cheminių medžiagų valdymas, gamybos procesų ir medžiagų srautų analizių sudarymas, gaminio būvio ciklo analizavimas, gamybos planavimo ir valdymo pažinimas.

Vaida Malijonytė

Vaida Malijonytė

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“, aplinkosaugos specialistė

 

Studijuodama APINI įgijau ne tik profesinių žinių, bet ir gilesnį pasaulio, planetos, mūsų aplinkos, gamtos, technologijų bei inovacijų supratimą. Studijos buvo pirmasis žingsnis keičiant profesinę kryptį, jos tapo tvirtu pamatu, pradedant karjerą aplinkosaugos srityje.

Ieva Ramanauskienė

Ieva Ramanauskienė

LR Aplinkos ministerija, atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė

 

Studijų metu įgijau ne tik aplinkos inžinerijos žinių bagažą, bet ir išmokau sistemiškai vertinti situaciją, priimti greitus sprendimus, spręsti iškilusias problemas. Taip pat, studijos APINI turėjo tiesioginės įtakos mano karjerai. Studijų metu analizuotos įvairios situacijos ir teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, išmanymas, suteikė galimybę dirbti LR Aplinkos ministerijoje ir dalyvauti formuojant Lietuvos atliekų prevencijos, valdymo ir tvarkymo politiką.

Kamilė Petrauskienė

Kamilė Petrauskienė

Aplinkos apsaugos agentūra, vyriausioji specialistė

 

Įdomūs ir prasmingi studijų moduliai, lankstus mokymosi grafikas, laisvė kūrybai ir geri, bendruomeniški santykiai su dėstytojais. Studijų metu Įgijau žinių, susijusių su specialybiniais dalykais, kurie praplėtė akiratį, leido suprasti aplinkosaugininko darbą. Įgytas magistras turėjo didelės įtakos, siekiant karjeros, aukštesnių pareigų bei stojant į doktorantūrą.

Agnė Jakubonytė-Vingelienė

Agnė Jakubonytė-Vingelienė

UAB „SDG“ Tvarumo departamento vadovė

 

KTU APINI studijos – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori suprasti, kaip turi dirbti pramonė, kad gamybos procesai būtų švaresni, tvaresni, kaip vartoti atsakingiau ir gyventi, tausojant aplinką bei išteklius. Čia ugdomi specialistai geba ne tik identifikuoti aplinkosaugines problemas, bet ir pasiūlyti problemų sprendimo būdus, pritaikant švaresnes gamybos technologijas. Labai džiaugiuosi KTU APINI įgytomis žiniomis, kurios praverčia tiek darbe, tiek kasdieniniame gyvenime.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Inga Gurauskienė

Gedimino g. 50–311, Kaunas
Tel. +370 37 300 764
Mob. tel. +370 615 21 164
el. p. inga.gurauskiene@ktu.lt