ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Darnus valdymas ir gamyba

Šiandien bene vienintelis kelias organizacijoms išlikti šiuolaikiškomis – gebėti veikti darniai. Todėl ypatingai svarbu, jog ne tik veiklos išorė, bet ir pats valdymas ir gamyba būtų pritaikyta prie darnaus vystymosi iššūkių. Tam reikalingi darnaus valdymo ir gamybos ekspertai, gebantys būti puikiais nacionalinio ar tarptautinio lygio lyderiais, padedančiais tobulėti organizacijoms

Šiose studijose susilieja net trys skirtingos kryptys: aplinkos inžinerija, gamybos inžinerija ir verslas. Tai tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų junginys, skirtas ateities lyderiams ir inovacijų kūrėjams su inžinerinio mokslo pagrindu. Čia įgysite taikomosios inžinerijos ir sisteminės analizės supratimą, išskirtinį gebėjimą sistemiškai vertinti sprendimų padarinius. Savo žinias panaudosite tarptautinėse arba nacionalinėse įmonėse ar organizacijose, spręsite reikšmingas problemas, valdysite rizikas ir būsite tvaraus vystymo lyderiais.

Studijuoti patogu dirbant – galėsite derinti nuotolines ir auditorines paskaitas. Būsite aktyvūs studijų proceso dalyviai ne tik atliekant savarankiškus darbus, bet ir vakarais vykstančių paskaitų metu, kuriose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Dalis užsiėmimų vyks ir kai kuriais šeštadieniais – auditorinės paskaitos, grupiniai bei praktiniai užsiėmimai ir konsultacijos Aplinkos inžinerijos institute.

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija, Gamybos inžinerija, Verslas
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (savaitgalinis, vakarinis; mišrus)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4916 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
socialinių mokslų, tesės, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupės ir ≥20 kr. išklausytų inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės dalykų

iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Inga Gurauskienė

Gedimino g. 50–311, Kaunas
Tel. +370 37 300 764
Mob. tel. +370 615 21 164
el. p. inga.gurauskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Tarptautinės studijos

Europinis prestižas

Ši programa savo apimtimi ir turiniu atitinka Vakarų Europos universitetų (Alborgo, Danijos technikos, Lundo, Rygos technikos, Karališkojo technologijų universitetų) programas. Todėl nenuostabu, jog už gerų specialistų parengimą pelnytas „EnergyGlobe“ apdovanojimas bei geriausios darnios pramonės plėtros specialistus rengiančios inžinerinės programos Europoje titulas pagal „QUESTESI“.

Studijos

Tarpsritinis ekspertiškumas

Čia derinamos aplinkos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir verslo krypčių kompetencijos. Paskaitas jums ves tiek Aplinkos inžinerijos instituto dėstytojai, tiek Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai, tiek ir specialistai iš Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto, Cheminės technologijos fakulteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, taip pat kviestiniai ekspertai–praktikai iš Lietuvos bei užsienio.

Ateities misija

Jūsų studijų, mokslinių tyrimų ir karjeros taikinyje atsidurs itin kilnūs ir svarbūs tikslai. Dažnai naudojamais raktažodžiais taps dabar itin aktualūs terminai: 17 Pasaulio darnaus vystymosi tikslų (Darbotvarkė 2030), žiedinė ekonomika, švaresnė gamyba, ekologinis projektavimas, būvio ciklo vertinimas, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo priemonės, darnūs miestai, beatliekė (angl. zero waste) gamyba ir vartojimas, įmonių socialinė atsakomybė.

Bendradarbiavimas

Realus pritaikymas

Bendradarbiausite su Lietuvos pramone ir analizuosite realias įmonių problemas. Atlikdami individualias ar grupines užduotis bei vizituodami įmonėse – pažinsite procesus iš arti, įvertinsite jų poveikį aplinkai bei bandysite surasti optimalius aplinkosauginius, gamybos optimizavimo, verslo tvarumo ir kitus sprendimus aktualius įmonėms lokaliame, nacionaliniame ir globaliame kontekste. Kartu su jumis studijuos ir kurso bičiuliai iš skirtingų sričių, todėl galėsite į užduotis pažvelgti įvairiapusiškai.

Mokslo apsupty

Darnus valdymas ir gamyba – vienintelė KTU magistrantūros studijų programa vykdoma mokslo institute (Aplinkos inžinerijos institute ). Tai suteiks išskirtinių privalumų –jums bus prieinami naujausi mokslo rezultatai ir taikomieji tyrimai. Bendrausite su doktorantais, dalyvausite tarptautiniuose mokslo projektuose ir tyrimuose, todėl mokslininko karjera bus visiškai šalia.

 

Karjera

Karjera

Studijų metu įgyjama žinių apie aplinkosauginių projektų rengimą bei gebėjimų kurti ir pristatyti produktą (paslaugą) nuo pirminės idėjos iki prototipo. Išmokstama parengti investicinį darnios inovacijos projektą. Rengiamos bei pristatomos aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitos. Projektų bei inovacijų kūrimui pasitelkiama būvio ciklo analizė bei sisteminis problemų sprendimo požiūris.

Ši programa atveria plačias karjeros galimybes pasaulinėje darbo rinkoje, kuri reikalauja gebėjimo analizuoti sudėtingas verslo, gamybos ar kitas gamtinių išteklių valdymo veiklas bei įgyvendinti tvarius sprendimus. Šių specialistų poreikis yra:

  • Konsultacinėse įmonėse
  • Pramonės įmonėse
  • Vyriausybinėse ir tarptautinėse institucijose
  • Miestų planavimo ir valdymo organizacijose
  • Mokslinių tyrimų institutuose ir kt.

Studento kompetencijos

– vertinti gamybos procesų, įmonės ar regiono aplinkosauginius, technologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, siekiant priimti integruotus ir pagrįstus sprendimus, vedančius įmonės ilgalaikio konkurencingumo ir atsakingo veiklos vykdymo link;
– parengti investicinį darnių inovacijų projektą gaminiui, įmonei ar regionui;
– sistemiškai vertinti gamybos, valdymo darnumo aspektus, garantuojant tolesnę ekonomiškai naudingą, socialiai atsakingą ir aplinkos išteklius tausojančią veiklą – lyderystę darniai plėtrai;
– tarpkryptės aplinkos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir verslo kompetencijos;
– taikyti pažangius inžinerinius metodus ir naujausias technologijas sprendžiant kompleksines gamybos, įmonės ar regiono problemas.

Studento gebėjimai

– gebės vertinti pramonės technologijų, procesų ir gaminių poveikį aplinkai, remiantis aplinkos procesų ir integruotos inžinerijos žiniomis;
– gebės diegti ir administruoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, tvarkyti gamybos, aplinkosaugos ir kitą valdymo dokumentaciją pramonės ir paslaugų įmonėse;
– gebės rengtis bei pristatyti aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnumo ataskaitas;
– gebės analizuoti verslo, pramonės ir regiono problemas bei siūlyti ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu naudingas inovacijas, siekiant valdyti darnumo rizikas;
– gebės įgyvendinti inžinerinius švaresnės gamybos sprendimus, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus produkto vystymui ir integruotai vertinti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius ir technologinius aspektus, priimant atsakingus sprendimus.

 

 

Gali tapti

Politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

 – strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 – mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas;
 – vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas.

Gamybos procesų ir produkto vystymo specialistu (-e)

 – projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 – vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 – dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant gaminius ir procesus.

Aplinkos vadybos specialistu (-e) / konsultantu (-e) / ekspertu (-e)

 – valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros klausimais ir pagalbos teikimas;
 – audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
 – pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai.

Padalinio / įmonės vadovu (-e) / projektų vadovu (-e)

 – aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir įdiegimo koordinavimas, gaminių, paslaugų, projektų ir veiklų poveikio aplinkai nustatymas;
 – aplinkos apsaugos planų rengimas ir įgyvendinimas;
 – organizacijos strategijos įgyvendinimas ir procesų koordinavimas, vadovavimas.

Ekologijos inžinieriumi (-e)

 – statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimas; inžinerijos principų taikymas taršos kontrolės atliekų prevencijos perdirbimo ir šalinimo srityse;
 – gamybinių ir savivaldybės patalpų bei programų tikrinimas, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
 – bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Verslo socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi specialistu (-e) / vadovu (-e)

 – socialinės verslo atsakomybės principų integravimas į organizacijos valdymo struktūrą;
 – aplinkos vadybos sistemų rengimas, koordinavimas ir auditavimas;

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Giedrius Gecevičius

Dr. Giedrius Gecevičius

Kauno kolegijos, Technologijų fakulteto dekanas, docentas
Milda Malinauskienė

Dr. Milda Malinauskienė

Global Reporting Initiative cordinator
Evelina Meilienė

Doc. dr. Evelina Meilienė

KTU Organizacijos vystymo direktorė, KTU EVF docentė
Jurgis Kazimieras Staniškis

Prof. akad. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Aplinkos inžinerijos instituto mokslo vadovas, Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT) nepriklausomų ekspertų komandos narys
Mantas Vilkas

Mantas Vilkas

Verslo procesų valdymas
Audronė Žukauskaitė

Prof. dr. Audronė Žukauskaitė

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto vyr. mokslo darbuotoja
Audronė Alijošiutė – Paulauskienė

Audronė Alijošiutė – Paulauskienė

Baltijos aplinkos forumo (BEF) Aplinkosaugos, darnaus vystymosi politikos specialistė

 

 

Atsiliepimai

Virginijus Brundza

Virginijus Brundza

AB „Freda“ gamybos ir technikos direktorius

 

Programos absolventai turi puikiai išlavintą sisteminį- loginį mąstymą, daug praktinių bei naujausių teorinių žinių apie šiuolaikines pramonėje veikiančias technologijas, jų poveikį aplinkai. Žavi ir kelia profesinį pasitikėjimą tokių specialistų gebėjimas matyti situacijas iš įvairių kampų – technologinio, ekonominio, aplinkosauginio bei socialinio. Manau, tai ne tik pramonėje, bet ir verslo bei valdžios institucijose laukiami specialistai.

Jonas Plauska

Jonas Plauska

UAB "Alvinta", direktorius MSP Darnus valdymas ir gamyba absolventas

 

„Darnaus valdymo ir gamybos“ studijų metu teko artimiau susipažinti bei analizuoti esamas globalias ir regionines aplinkos apsaugos problemas. Studijų programoje dėstomų modulių (ypač "Švaresnė gamyba", "Poveikio aplinkai vertinimas", "Integruota atliekų vadyba", "Aplinkos politika, teisė ir ekonomika", "Aplinkos vadyba") metu daug dėmesio buvo skiriama praktiniam įgyjamų žinių pritaikymui realiose situacijose, o tai didelė nauda keliant savo, kaip aplinkos inžinerijos eksperto, kvalifikaciją. Didelę kompetenciją aplinkos apsaugos ir darnaus valdymo mokslinėje ir praktinėje srityje turinti APINI dėstytojų komanda padeda užtikrinti, kad pasirinktos magistrantūros studijos nenueitų veltui, o padėtų absolventams tapti puikiais specialistais tarptautiniu ar regioniniu mastu ir įsitvirtinti rinkoje.

Ignas Kavaliūnas

Ignas Kavaliūnas

UAB „Diabaltika LT“ direktorius

 

Studijuodamas magistrantūroje išmokau taikyti sisteminį požiūrį sprendžiant įvairias aplinkos apsaugos problemas. Teko giliau susipažinti su sistemų teorija, kaip tai galima pritaikyti praktikoje, įmonėje. Įgytas žinias ir patirtį sėkmingai taikau savo kasdienėje veikloje. Ši studijų programa yra vertinga ne tik aplinkos inžinerijos specialistams, bet ir verslininkams, vadybininkams, nes įgyjamos žinios ir praktiniai įgūdžiai orientuoti į verslo konkurencingumo didinimą sprendžiant įvairias verslo problemas aplinkai palankiais metodais (švaresnės gamybos, aplinkos vadybos, būvio ciklo vertinimu ir t. t.). Galiu drąsiai teigti, kad studijų programos dėstytojai yra savo sričių specialistai, mokantys sudominti bei įtraukti tiek į studijų procesus, tiek ieškant praktinio žinių pritaikymo, nuolat keliantys savo kvalifikaciją vykdydami šalies ir tarptautinius projektus, dalyvaudami tarptautinėse konferencijose bei įvairiuose verslo, aplinkos apsaugos renginiuose. Džiugu, kad net ir po studijų baigimo, nenutrūko ryšys su programos dėstytojais, esame kviečiami dalyvauti rengiamose konferencijose, susitikimuose bei toliau plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą.

Lina Pilipienė

Lina Pilipienė

MSP Darnus valdymas ir gamyba absolventė

 

Darnaus valdymo ir gamybos studijų programa man ypač patiko dėl to, kad tai mokslas apie tai, kas tave supa. Tarša, atliekos, perdirbimas, ekologija yra kiekvieno žmogaus aplinkoje. Papildomos žinios apie tai verčia susimąstyti, kokią Lietuvą ir aplinką norime matyti, ką mes paliksime ateities kartoms.
Studijose įgytas žinias tiesiogiai pritaikiau rašydama baigiamąjį magistro projektą, kurio rezultatas – sukurtas patobulintas elektros valdiklis, taikant ekologinio projektavimo ir būvio ciklo metodikas.
Kaip pagrindinį šios studijų programos privalumą išskirčiau dėstytojus. Jie yra savo srities ekspertai, praktikai, savo dalykų žinovai, labai kompetentingi ir sugebantys įdomiai dėstyti. Kiekvienas dėstytojas išsiskyrė savo kompetencijomis ir dėstymo metodais. V. Varžinskas - inovatyvus, jaunatviškas, teisingas. I. Kliopova - šimataprocentinė praktikė, inžinierė, charizmatiška, kurios paskaitos paremtos asmenine patirtimi. Jos paskaitos buvo itin įdomios tad laikas prabėgdavo nepastebimai. D. Kliaugaitė - šilta, nuoširdi, rami, randanti išeitį iš bet kokios padėties. Visada gausi patarimą ir palaikymą. Turinti daug žinių, domisi naujovėmis, pritaiko jas. J. Kruopienė - chemikė, savo srities žinovė, jos suorganizuota puiki ekskursija į PRATC davė supratimą, kaip veikia atliekų tvarkymo sistema. I. Gurauskienė - ambicinga gerąja prasme, iš jos gautos įdomios ir naudingos darnaus išteklių valdymo ir elektronikos bei kitų atliekų valdymo bei prevencijos tematikose. J. K. Staniškis - be galo įdomi asmenybė, garbė pažinti tokį žmogų ir išklausyti jo paskaitą. Jo noras ir entuziazmas, kad gyventume švariau, tausiau - užkrečiantis. Ž. Stasiškienė - energinga, sugebanti paaiškinti. Labai charizmatiška. J. Dvarionienė - be galo rami, išklausanti, puikiai išmananti savo darbą, jos paskaitos įdomios. Ž. Šimkutė - nerimstanti, entuziastinga, užkrečianti, sudominanti urbanistikos žinovė. Taip pat galima būtų vardinti eilę modulių komandose dalyvavusių dėstytojų iš kitų fakultetų bei institucijų.
Tiems, kas ketina studijuoti Darnaus valdymo ir gamybos studijų programą, patariu kuo daugiau domėtis ir kuo daugiau žinių semtis iš dėstytojų, nes jie visi nuostabūs. Studijos be galo įdomios, aktualios, naudingos ir nors mano darbinė veikla nėra tiesiogiai susijusi su šia sritimi, nesigailiu nei vienos minutės, kad studijavau. Nebuvo lengva, tačiau visa tai į naudą. Du kartus pavyko gauti talento stipendiją, KTU išties stengiasi paskatinti gerai studijuojančius. Na, o įgytos žinios tikrai pravers gyvenime.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Inga Gurauskienė

Gedimino g. 50–311, Kaunas
Tel. +370 37 300 764
Mob. tel. +370 615 21 164
el. p. inga.gurauskiene@ktu.lt