en

Darnus valdymas ir gamyba

Darnaus valdymo ir gamybos studijos yra pagrįstos tarpsritiniu mokymusi, kuris reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje. Studijų metu, bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis, yra sprendžiamos realios įmonių aplinkosauginės problemos bei atliekamos praktinės taikomosios užduotys jų aplinkos apsaugos veiksmingumui pagerinti. 2012 m. studijų programa buvo įvertinta tarptautiniu aplinkosauginiu „EnergyGlobe“ apdovanojimu už prevencinės aplinkos vadybos specialistų rengimą pramonės ir valstybės įstaigoms, o 2013 m. pripažinta geriausia inžinerine studijų programa Europoje, rengiančia darnios pramonės plėtros specialistus. Efektyvus privalomų ir papildomų studijų modulių derinimas suteikia studentams galimybę susidaryti individualius studijų planus, leidžiančius įgyti kompetencijas darnios pramonės vystymo, aplinkos apsaugos, politikos ir ekonomikos srityse. Programos absolventai sėkmingai dirba pramonės įmonėse (aplinkos apsaugos specialistais, padalinių ar įmonių vadovais), valstybės institucijose (ministerijose, agentūrose) bei konsultacinėse įmonėse.
Pastaba: Studijos Klaipėdoje vykdomos tik lietuvių kalba.

Studijuok
Kodas 6213EX001
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Alessandro Marzani

Bolonijos Universiteto (Italija) profesorius

Audronė Alijošiutė

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė
 

Programos vertės

Programos sandara

Tarptautinės studijos

Pirmoji tarptautinė magistrantūros studijų programa Lietuvoje, kuri parengta ir vykdoma bendradarbiaujant Baltijos jūros regiono konsorciumo  „BALTECH“ technikos universitetams.
Savo apimtimi, struktūra ir turiniu programa atitinka Vakarų Europos universitetų (Alborgo, Danijos technikos, Lundo, Rygos technikos bei Karališkojo technologijos instituto) studijų programas; joje dėstomų modulių informacija nuolat atnaujinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) teisės pokyčius bei konsorciumo nutarimus – tai leidžia paruošti specialistus, galinčius konkuruoti ES darbo rinkoje. Tarptautinė dėstytojų kompetencija, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, seminaruose ir konferencijose, suteikia galimybę studentams išgirsti apie naujausias tendencijas aplinkosaugos srityje.

Struktūra

Tarpsritinė studijų programa

Programa yra pagrįsta tarpsritiniu (daugiadalykiu) mokymusi. Studijose akcentuojama prevencinė aplinkos apsaugos strategija, kuri remiasi aplinkos apsaugos planavimo ir vadybos priemonėmis bei technologijomis. Ši programa sujungia įvairias studijų sritis ir tai leidžia įvairių sričių specialistams rasti optimalius aplinkosauginių problemų sprendimus, atsižvelgiant į technologinius, ekonominius ir socialinius aspektus.

Studijos

Atliekami taikomieji darbai

Programoje studijuojantys magistrantai individualius bei grupinius darbus atlieka bendradarbiaudami su Lietuvos pramonės įmonėmis bei organizacijomis, todėl studijų metu analizuojamos realios įmonių problemos. Studijų metu, atliekant individualius ir grupinius darbus bei vizitų į įmones metu,išmokstama suprasti ir pažinti įmonių veiklos procesus, įvertinti jų poveikį aplinkai ir surasti optimalius aplinkosauginių problemų sprendimus. Programoje studijuoja įvairių sričių specialistai, todėl darbas grupėse leidžia į problemas pažvelgti įvairiapusiškai ir atrasti sisteminiu požiūriu paremtus sprendimus.

Įgūdžiai

Darnių inovacijų kūrimas ir diegimas / Aplinkosauginių projektų (inovacijų) rengimas, diegimas ir valdymas

Studijų metu įgyjama žinių apie aplinkosauginių projektų rengimą bei gebėjimų kurti ir pristatyti produktą (paslaugą) nuo pirminės idėjos iki prototipo. Išmokstama parengti investicinį darnios inovacijos projektą. Rengiamos bei pristatomos aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitos. Projektų bei inovacijų kūrimui pasitelkiama būvio ciklo analizė bei sisteminis problemų sprendimo požiūris.

Atsiliepimai

Virginijus Brundza

AB „Freda“ gamybos ir technikos direktorius

 

Programos absolventai turi puikiai išlavintą sisteminį- loginį mąstymą, daug praktinių bei naujausių teorinių žinių apie šiuolaikines pramonėje veikiančias technologijas, jų poveikį aplinkai. Žavi ir kelia profesinį pasitikėjimą tokių specialistų gebėjimas matyti situacijas iš įvairių kampų – technologinio, ekonominio, aplinkosauginio bei socialinio. Manau, tai ne tik pramonėje, bet ir verslo bei valdžios institucijose laukiami specialistai.

Ignas Kavaliūnas

UAB „Diabaltika LT“ direktorius

 

Studijuodamas magistrantūroje išmokau taikyti sisteminį požiūrį sprendžiant įvairias aplinkos apsaugos problemas. Teko giliau susipažinti su sistemų teorija, kaip tai galima pritaikyti praktikoje, įmonėje. Įgytas žinias ir patirtį sėkmingai taikau savo kasdienėje veikloje. Ši studijų programa yra vertinga ne tik aplinkos inžinerijos specialistams, bet ir verslininkams, vadybininkams, nes įgyjamos žinios ir praktiniai įgūdžiai orientuoti į verslo konkurencingumo didinimą sprendžiant įvairias verslo problemas aplinkai palankiais metodais (švaresnės gamybos, aplinkos vadybos, būvio ciklo vertinimu ir t. t.). Galiu drąsiai teigti, kad studijų programos dėstytojai yra savo sričių specialistai, mokantys sudominti bei įtraukti tiek į studijų procesus, tiek ieškant praktinio žinių pritaikymo, nuolat keliantys savo kvalifikaciją vykdydami šalies ir tarptautinius projektus, dalyvaudami tarptautinėse konferencijose bei įvairiuose verslo, aplinkos apsaugos renginiuose. Džiugu, kad net ir po studijų baigimo, nenutrūko ryšys su programos dėstytojais, esame kviečiami dalyvauti rengiamose konferencijose, susitikimuose bei toliau plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą.

Karjera

Studento kompetencijos

– vertinti gamybos procesų, įmonės ar regiono aplinkosauginius, technologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, siekiant priimti integruotus ir pagrįstus sprendimus, vedančius įmonės ilgalaikio konkurencingumo ir atsakingo veiklos vykdymo link;
– parengti investicinį darnių inovacijų projektą gaminiui, įmonei ar regionui;
– sistemiškai vertinti gamybos, valdymo darnumo aspektus, garantuojant tolesnę ekonomiškai naudingą, socialiai atsakingą ir aplinkos išteklius tausojančią veiklą – lyderystę darniai plėtrai;
– tarpkryptės aplinkos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir verslo kompetencijos;
– taikyti pažangius inžinerinius metodus ir naujausias technologijas sprendžiant kompleksines gamybos, įmonės ar regiono problemas.

 

Studento gebėjimai

– gebės vertinti pramonės technologijų, procesų ir gaminių poveikį aplinkai, remiantis aplinkos procesų ir integruotos inžinerijos žiniomis;
– gebės diegti ir administruoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, tvarkyti gamybos, aplinkosaugos ir kitą valdymo dokumentaciją pramonės ir paslaugų įmonėse;
– gebės rengtis bei pristatyti aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnumo ataskaitas;
– gebės analizuoti verslo, pramonės ir regiono problemas bei siūlyti ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu naudingas inovacijas, siekiant valdyti darnumo rizikas;
– gebės įgyvendinti inžinerinius švaresnės gamybos sprendimus, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus produkto vystymui ir integruotai vertinti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius ir technologinius aspektus, priimant atsakingus sprendimus.

 

 

Gali tapti

Politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

 – strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 – mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas;
 – vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas.

Gamybos procesų ir produkto vystymo specialistu (-e)

 – projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 – vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 – dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant gaminius ir procesus.

Aplinkos vadybos specialistu (-e) / konsultantu (-e) / ekspertu (-e)

 – valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros klausimais ir pagalbos teikimas;
 – audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
 – pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai.

Padalinio / įmonės vadovu (-e) / projektų vadovu (-e)

 – aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir įdiegimo koordinavimas, gaminių, paslaugų, projektų ir veiklų poveikio aplinkai nustatymas;
 – aplinkos apsaugos planų rengimas ir įgyvendinimas;
 – organizacijos strategijos įgyvendinimas ir procesų koordinavimas, vadovavimas.

Ekologijos inžinieriumi (-e)

 – statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimas; inžinerijos principų taikymas taršos kontrolės atliekų prevencijos perdirbimo ir šalinimo srityse;
 – gamybinių ir savivaldybės patalpų bei programų tikrinimas, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
 – bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Verslo socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi specialistu (-e) / vadovu (-e)

 – socialinės verslo atsakomybės principų integravimas į organizacijos valdymo struktūrą;
 – aplinkos vadybos sistemų rengimas, koordinavimas ir auditavimas;

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Socialinių mokslų studijų srities (krypties) bakalauro kvalifikacinis laipsnis – diplomo priedelyje turi būti ≥ 20 kr. fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities dalykų, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥ 1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥ 1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bendrosios inžinerijos kryptyje bei  ≥ 1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Inga Gurauskienė
Gedimino g. 50, 311 kab., 44239 Kaunas
tel. +370 37 300 764
e.p. inga.gurauskiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. patvirtintos norminės studijų kainos

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3737 €
Kredito kaina 62,28 €

 

Finansinė parama