ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Gamybos inžinerija

Gamybos technologijoms varant pasaulį į priekį, kvalifikuotų specialistų, turinčių plačias gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas poreikis nemažėja ir, atrodo, kad nemažės dar ilgai. Šiose studijose daugiausia dėmesio skirsite gamybos sistemų, procesų, mašinų, įrankių ir įrangos tyrimams, projektavimui ir plėtrai.

Būsite tie, kurie žinos kaip neatsilikti nuo šios nuolat besikeičiančios pramonės. Jūs kursite ir valdysite naująsias technologijas, sudarinėsite įmonių veiklos strategijas, priimsite sprendimus, lemiančius įmonės veiklos rezultatus ir sėkmę.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos;
arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
Tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Gamyba – inžinerinės operacijos, sistemų kūrimas, technologiniai procesai.
Technologijos – gamyba, įranga, projektavimas, automatizavimas.
Inovacijos – naujos technologijos, kompiuterinis gamybos integravimas.
Valdymas – kokybė, procesai, strategija, pridėtinė vertė.
Gamybos organizavimas Produkto kūrimas Inovatyvios technologijos Medžiagos

 

 

Programos vertės

Pritaikomumas

Teorija ir praktika, viename

Studijų metu dirbsite su realių įmonių praktikomis ir spręsite būdingiausias rinkos problemas. Įgytas žinias lengvai pritaikysite įmonėse organizuojant veiklą, optimizuojant technologinius procesus ar planuojant įmonės ilgalaikės veiklos strategiją.

Žinios

Būsite ramūs dėl savo karjeros

Čia įgysite ne tik gilių gamybos inžinerijos žinių, tačiau ir vadovavimo, darbo komandoje kompetencijų. Tokie gabumai jums leis tvirtai jaustis bet kokioje gamybos organizacijoje ir padės pradėti savarankišką karjerą.

Karjera

Būsite paklausūs rinkoje

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Lietuvoje yra virš 7,5 tūkst. apdirbamosios gamybos ūkio subjektų. Šis skaičius nuolat auga, todėl kvalifikuotų specialistų poreikis yra visada labai didelis. Besikuriančioms ir jau veikiančioms įmonėms labai trūksta kvalifikuotų inžinierių, gebančių organizuoti veiklą, inicijuoti ir vadovauti gamybiniams projektams, todėl puikiai apmokamos darbo vietos ir įvairios profesinės galimybės yra ranka pasiekiamos.

Infrastruktūra

Dirbsite tik su naujausiomis technologijomis

Universitete dirbsite su pačia išmaniausia ir naujausia technine ir laboratorine įranga. Tai ir 3D spausdinimo įranga „EOS Formiga P110“, „Objet 30“, taip pat ir programinė įranga „SCIIL“. Naudodamiesi šiomis priemonėmis įgysite ypač reikalingų žinių ir kompetencijų bei būsite pasiruošę lengvai integruotis į beveik bet kokią gamybos pramonės šaką rinkoje.

Kolegos

Netrūks motyvacijos

Studijuodami susipažinsite su daugybe bendraminčių ir profesinių intelektualų, su kuriais visada rasite apie ką padiskutuoti. Ši studijų programa – veikliems žmonėms, gebantiems greitai keistis ir persiorientuoti, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkos sąlygas, rasti optimalius sprendimus ir prisiimti atsakomybę už įmonės veiklos rodiklius.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– Spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas gamybos inžinerijos problemas, parinkti pagrįstus sprendimus naudojant modernius metodus ir technikas;
– Vertinti teigiamus ir neigiamus naujų metodų ir technologijų aspektus, nepilną ir techniškai neišsamią informaciją, suprantant socialines, aplinkos apsaugos ir komercines sąlygas ir ribojimus;
– Priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su nevisiškai aiškiai apibūdintomis problemomis;
– Planuoti, paruošti ir vykdyti analitinius skaičiavimus, modeliavimą, eksperimentinius tyrimus, suprasti gautus rezultatus juos kritiškai vertinti, lyginti su praktine patirtimi bei publikacijose pateikiamais rezultatais ir pateikti konkrečias išvadas bei apibendrinimus.

Studento gebėjimai
– gebės kūrybiškai taikyti naujoves, kurti naujas gaminių ir jų gamybos procesų idėjas ir metodus;
– gebės taikyti gamybos inžinerijos žinias sprendžiant kokybines ir kiekybines problemas, naudojant inovatyvius metodus ir technikas;
– gebės susieti technologinių sprendimus įtaką ekonominiams padariniams;
– gebės dirbti nepriklausomai ir komandoje, pristatyti savo ir kitas idėjas, jas argumentuoti, pasiūlyti sprendimus, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių disciplinų ir lygių atstovai, lyderiu.

 

 

Gali tapti

Gamybos inžinieriumi (-e), technologu (-e)

 – techninės priežiūros organizavimas ir valdymas;
 – technologijų vertinimas ir gamybos projektavimas;
 – procesų automatizavimas gamybos našumui didinti.

Gamybos vadovu (-e)

 – gamybos projektų valdymas;
 – vadovavimas gamybos įmonės padaliniui;
 – racionalių, pagrįstų sprendimų padalinio veiklos efektyvumui kūrimas ir valdymas.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.

Mokslo darbuotoju (-a), dėstytoju (-a)

 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Gintaras Rimša

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas
Adam Woźnicki

Adam Woźnicki

Kelionių agentūros „Pro-Sailing“ įkūrėjas
Russ Johnson

Russ Johnson

Vašingtono valstijos universiteto docentas
Luna Magpili

Luna Magpili

Vašingtono valstijos universiteto docentė

 

 

Atsiliepimai

Gintautas Jatulis

Gintautas Jatulis

UAB „Karbonas“ vykdomasis direktorius

 

Tobulėjant gamybos procesams, visose gamybos sferose vis dažniau yra naudojami kompiuteriai, elektronika, skaitmeninis valdymas bei automatizacija, todėl didėja aukštos kvalifikacijos aptarnaujančiojo inžinerinio personalo poreikis. Tai būdinga ne tik masinį produktą kuriančioms organizacijoms, bet ir šiuolaikines, modernias technologijas naudojančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms, kurios dažnai net nekuria savo produkto, bet dirba pagal užsakymus. Iš gamybos inžinerijos studijų absolventų rinka tikisi mąstančių specialistų, sugebančių perprasti ir įvaldyti šias technologijas, mokėti pritaikyti universitete įgytas žinias praktikoje, dirbti komandoje ir nebijoti priimti sprendimus bei juos argumentuoti.

Gintautas Jatulis

Dalius Sventickas

UAB „NB Mechanika“ vyr. technologas

 

Gamybos inžinerijos magistro studijų programa suteikia galimybę pagilinti žinias įgytas bakalauro studijų metu tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Tai yra labai svarbu ruošiant būsimus gamybos inžinerijos specialistus. Šios studijos programos absolventai yra labai paklausūs šiuolaikinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Gamybos inžinerijos studijų programoje yra puikiai suderinti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu įgytas žinias galima panaudoti atliekant praktiką įmonėse. Šią studijų programą pasirinkau, nes norėjau pagilinti žinias, įgytas bakalauro studijų metu. Žinios, kurias įgijau, leido užsitikrinti darbą, ilgametę patirtį sukaupusioje metalo apdirbimo įmonėje, kurios didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Vakarų Europos šalis.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
Tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt