Gamybos inžinerija

Gamybos technologijoms vedant pasaulį į priekį, kvalifikuotų specialistų, turinčių aukštas gamybos organizavimo ir valdymo kompetencijas, poreikis nemažėja ir, atrodo, nemažės dar ilgai. Šiose studijose daugiausia dėmesio skirsite gamybos sistemų ir procesų automatizavimui, įrankių ir įrangos parinkimui bei tyrimams, inžinerinių operacijų projektavimui ir gamybos plėtrai.

Būsite tie, kurie žinos, kaip neatsilikti nuo nuolat besikeičiančios pramonės. Jūs mokėsite kurti ir valdyti naująsias technologijas, formuoti įmonės veiklos strategiją bei priimti sprendimus, lemiančius įmonės veiklos rezultatus ir sėkmę.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

arba ≥18 kr. išklausytų gamybos inžinerijos universitetinio lygmens dalykų bei ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;
arba ≥18 kr. pagal su KTU suderintą programą išklausytų gamybos inžinerijos universitetinio lygmens dalykų

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija”;
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu.

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2023-2024 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2023 m. kovo 31 d. 2022-2023 m. m.taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
Tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Gamyba – inžinerinės operacijos, sistemų kūrimas, technologiniai procesai.
Technologijos – gamyba, įranga, projektavimas, automatizavimas.
Inovacijos – naujos technologijos, kompiuterinis gamybos integravimas.
Valdymas – kokybė, procesai, strategija, pridėtinė vertė.
Gamybos organizavimas Produkto kūrimas Inovatyvios technologijos Medžiagos

 

 

Programos vertės

Pritaikomumas

Teorija ir praktika – viename

Studijų metu dirbsite su realiomis įmonių praktikomis ir spręsite nestandartines tvarios gamybos situacijas. Įgytas žinias lengvai pritaikysite įmonėse organizuojant veiklas, optimizuojant technologinius procesus ar planuojant įmonės ilgalaikės veiklos strategiją.

Žinios

Būsite ramūs dėl savo karjeros

Universitete įgysite ne tik gilių gamybos inžinerijos žinių, tačiau ir vadovavimo bei itin svarbių darbo komandoje kompetencijų. Tokie gabumai leis jums tvirtai jaustis bet kokiame pramoninės gamybos sektoriuje ir padės pradėti savarankišką karjerą.

Karjera

Darbo rinka jau laukia jūsų

Lietuvoje veikia daugiau nei 7,5 tūkst. apdirbamosios gamybos ūkio subjektų. Šis skaičius nuolat auga, todėl kvalifikuotų specialistų poreikis taip pat nemažėja. Besikuriančioms ir jau veikiančioms įmonėms labai trūksta kvalifikuotų inžinierių, gebančių organizuoti veiklą, inicijuoti ir vadovauti gamybiniams projektams, palaikančių tvarios gamybos iniciatyvas, todėl gerai apmokamos darbo vietos ir įvairios profesinės galimybės yra pasiekiamos ranka.

Infrastruktūra

Dirbsite tik su naujausiomis technologijomis

Studijų metu dirbsite su pačia išmaniausia ir naujausia technine bei laboratorine įranga. Tai 3D spausdinimo įranga „EOS Formiga P110“, „Objet 30“, taip pat programinė įranga „SCIIL“. Naudodamiesi šiomis priemonėmis įgysite ypač reikalingų žinių ir kompetencijų, būsite pasiruošę lengvai integruotis į beveik bet kokią gamybos pramonės šaką rinkoje.

Kolegos

Netrūks motyvacijos

Studijuodami susipažinsite su įvairių krypčių profesionalais, su kuriais visada rasite apie ką padiskutuoti. Ši studijų programa – veikliems žmonėms, gebantiems greitai keistis ir persiorientuoti, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas, rasti optimalius sprendimus ir prisiimti atsakomybę už įmonės veiklos rodiklius.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

– Spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas gamybos inžinerijos problemas, parinkti pagrįstus sprendimus naudojant modernius metodus ir technikas;
– Vertinti teigiamus ir neigiamus naujų metodų ir technologijų aspektus, nepilną ir techniškai neišsamią informaciją, atsižvelgiant į socialines, aplinkos apsaugos ir komercines sąlygas bei ribojimus;
– Priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su realiomis situacijomis ir problemomis gamyboje;
– Planuoti, paruošti ir vykdyti analitinius skaičiavimus, modeliavimą, eksperimentinius tyrimus, suprasti gautus rezultatus, juos kritiškai vertinti, lyginti su praktine patirtimi bei publikacijose pateikiamais rezultatais ir pateikti konkrečias išvadas bei apibendrinimus;

– Dirbti nepriklausomai ir komandoje, pristatyti savo idėjas, jas argumentuoti, pasiūlyti sprendimus, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių disciplinų ir lygių atstovai, nariu bei lyderiu.

 

 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

Tai žmonės, valdantys organizacijas, kuriantys įmonės veiklos strategiją, formuojantys gamybos plėtros politiką ir užtikrinantys jos įgyvendinimą.

Gamybos vadovu (-e), technologu (-e)

Pagrindinė šių specialistų atsakomybė – pavaldaus personalo darbo organizavimas, gamybos planavimas, plano vykdymo bei gamybinių rodiklių kontrolė. Jie taip pat rengia, tvarko ir prižiūri dokumentaciją.

Tyrimų ir plėtros (R&D) inžinieriumi (-e)

Tokie specialistai vysto naujų produktų kūrimo procesą, sprendžia esamų produktų problemas, juos tobulina, testuoja, taip pat projektuoja, gamina ir testuoja prototipus. Be to, jie atsakingi už techninės dokumentacijos, brėžinių ir instrukcijų rengimą, galutinio produkto savybių, kaštų, saugumo, dizaino reikalavimų užtikrinimą.

Mokslo darbuotoju (-a), dėstytoju (-a)

Tai žmonės, kurie atlieka mokslinius tiriamuosius darbus, pasitelkdami teorinius metodus, eksperimentinę, laboratorinę įrangą ir prietaisus. Jie viešina atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, taip pat vykdo eksperimentinės plėtros projektus, yra atsakingi už gautų rezultatų sklaidą. Be to, mokslo darbuotojai ir dėstytojai dalyvauja ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, rengia kitos kartos specialistus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Regita  Bendikienė

Regita Bendikienė

Ingrida Venytė

Ingrida Venytė

Antanas Čiuplys

Antanas Čiuplys

Lina Kavaliauskienė

Lina Kavaliauskienė

 

 

Atsiliepimai

Gintautas Jatulis

Gintautas Jatulis

UAB „Karbonas“ vykdomasis direktorius

 

Tobulėjant gamybos procesams, visose gamybos sferose vis dažniau yra naudojami kompiuteriai, elektronika, skaitmeninis valdymas bei automatizacija, todėl didėja aukštos kvalifikacijos aptarnaujančiojo inžinerinio personalo poreikis. Tai būdinga ne tik masinį produktą kuriančioms organizacijoms, bet ir šiuolaikines, modernias technologijas naudojančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms, kurios dažnai net nekuria savo produkto, bet dirba pagal užsakymus. Iš gamybos inžinerijos studijų absolventų rinka tikisi mąstančių specialistų, sugebančių perprasti ir įvaldyti šias technologijas, mokėti pritaikyti universitete įgytas žinias praktikoje, dirbti komandoje ir nebijoti priimti sprendimus bei juos argumentuoti.

Gintautas Jatulis

Dalius Sventickas

UAB „NB Mechanika“ vyr. technologas

 

Gamybos inžinerijos magistro studijų programa suteikia galimybę pagilinti žinias įgytas bakalauro studijų metu tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Tai yra labai svarbu ruošiant būsimus gamybos inžinerijos specialistus. Šios studijos programos absolventai yra labai paklausūs šiuolaikinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Gamybos inžinerijos studijų programoje yra puikiai suderinti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu įgytas žinias galima panaudoti atliekant praktiką įmonėse. Šią studijų programą pasirinkau, nes norėjau pagilinti žinias, įgytas bakalauro studijų metu. Žinios, kurias įgijau, leido užsitikrinti darbą, ilgametę patirtį sukaupusioje metalo apdirbimo įmonėje, kurios didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Vakarų Europos šalis.

 

 

 

D.U.K.

Pagrindinis skirtumas – tai sukauptų teorinių bei įgytų praktinių žinių derinys. Gamybos inžinerijos studijų metu ruošiami specialistai, turintys gilias teorines žinias, kurios itin pasitarnauja atliekant kruopštumo, tikslumo ir preciziškumo reikalaujančius darbus. Ateityje, įgijus skirtingos praktinės patirties, tai leidžia specialistui tapti gamybos profesionalu.

Gamybos inžinerijos studijų programos tikslas yra paskatinti, šviesti ir suteikti galimybę skirtingos kvalifikacijos jaunų inžinierių grupėms spręsti aktualias gamybos problemas. Darbas komandoje – vienas iš pažangių studijų metodų, kuris plačiai taikomas šioje studijų programoje.

Nesvarbu, ar vadovausite savo įmonei, ar dirbsite didelėje tarptautinėje kompanijoje specialistu, jums pravers inžinerinio projektavimo, naujų produktų kūrimo bei su verslo vystymu susiję įgūdžiai. Studijų metu įgysite kompetencijų, kurios reikalingos norint idėjas paversti naujais ir tvariais produktais.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
Tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt