en

Aplinkosaugos inžinerija

Pažangių aplinkosaugos technologijų kūrimas, kritinis mąstymas ir antreprenerystės kompetencijų ugdymas – visa tai leidžia integruotai spręsti aplinkos ir verslo iššūkius. Ši studijų programa būtent į tai ir orientuota. Kadangi žinosite, kaip generuoti pridėtinę vertę bei spręsti visapusiškus ateities diktuojamus aplinkos ir verslo iššūkius, turėsite puikias galimybes įsitvirtinti tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkoje.

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa turi ilgiausią patirtį rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje. Žurnalo „Reitingai 2019“ duomenimis, tai geriausia šios srities programa mūsų šalyje.

 

 

Kodas 6211EX003
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Lina Šleinotaitė – Budrienė

UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančioji partnerė

Algirdas Reipas

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos prezidentas

Dr. Aurimas Kontautas

UAB „ARIONEX LT“ komercijos direktorius

Dr. Pekka Pietila

Tamperės technologijos universiteto (Suomija) vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Neribota saviraiška ir kūryba

Studentų idėjoms ir jų realizavimui universitete paliekama itin daug erdvės. Pastaraisiais metais buvo sukurta ir rinkai pristatyta net keletas pažangių oro ir vandens valymo bei išteklių atgavimo technologijų. Tolimesniam nano- ir biotechnologijų vystymui įkurti startuoliai MB „Volatile Innovation“, MB „Bioksa“ ir MB „SiMa Water Technologies“, kuriuose dirba ir studentai.

Įgūdžiai

Galimybės be sienų

Turime platų užsienio partnerių tinklą, todėl atsivers puikios galimybes išeiti iš komforto zonos bei ugdyti savo asmenybę išvykus studijoms ar praktikai į užsienį. Pastaraisiais metais studentai studijavo ar stažavosi Wageningeno (Olandija), Lundo (Švedija), Lapenrantos (Suomija), Greifsvaldo (Vokietija), Gento (Belgija), Yonsei (Pietų Korėja) universitetuose, Darnių vandens technologijų centre (WETSUS) (Olandija), Paul Scherrer institute (PSI) (Šveicarija), įmonėje „Paroc“ (Švedija).

Karjera

Tarptautinės karjeros vandenys

Šiandien aplinkos inžinieriai yra itin paklausūs, nes padeda išspręsti sudėtingus klausimus, susijusius su oro ir vandens tarša, atliekų tvarkymu ir perdirbimu, žaliąja energija. Šiandien aplinkos inžinieriai yra itin paklausūs, nes padeda išspręsti sudėtingus klausimus, susijusius su oro ir vandens tarša, atliekų tvarkymu ir perdirbimu, žaliąja energija. Todėl absolventų karjera neapsiriboja Lietuva – jie sėkmingai įsidarbina ir savo karjerą vysto užsienio šalyse, tokiose įmonėse kaip „Philip Morris International“, „Mondelez International“, „Ramboll Finland“, Aquacare Europe B.V.“, „Airlabs“ ir kt.

 

Pritaikomumas

Kurti verslą galėsite patys

Studijų metu daug dėmesio skiriama inžinerinių-technologinių, procesų analizės ir valdymo kompetencijoms, ekotechnologijų bei aplinkai palankių sprendimų kūrimui. Be to, remiantis dėstytojų įgyta patirtimi Stanfordo bei Aalto universitetuose, ugdomos studentų antrepreneriško technologinio verslo vystymo kompetencijos.

Aplinka

Būsite socialiai aktyvūs

Turėsite puikias galimybes įsitraukti į universiteto dėstytojų ir studentų organizuojamas kampanijas, visuomenines akcijas, sprendžiant „karštas“ aplinkosaugos problemas.

 

Įgūdžių aprašas

Aplinkos tyrimai – eksperimento planavimas, analizė, duomenų apdorojimas, procesų modeliavimas.
Aplinkos kokybės valdymas – tvarusis vystymasis, rizikos vertinimas ir valdymas.
Technologijų poveikio aplinkai mažinimas – žiedinė ekonomika, išteklių atgavimas, taršos prevencija, pažangių technologijų kūrimas.
Antreprenerystė – inovatyvūs technologiniai sprendimai, eko-verslo vystymas.
Aplinkos kokybės valdymas Išteklių atgavimo technologijos Aplinkos sistemų ir technologijų vertinimas bei modeliavimas Ekotechnologijų antreprenerystė

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Irmantas Valūnas

LR aplinkos ministerijos Vandenų politikos skyriaus vedėjas

 

Žinios, įgytos aplinkosaugos inžinerijos studijų metu, praverčia nuolat, nesvarbu ar tai būtų aplinkos oro, atliekų ar nuotekų tvarkymo technologijų sritis. Aplinkosauga yra tikrai plati sritis, o aplinkos komponentai glaudžiai tarpusavyje susiję – paveikus vieną, poveikis kažkuria forma persiduoda kitam. Todėl sisteminis požiūris vertinant aplinkos taršos priežastis, pasekmes, galimus technologinius sprendimus ir reikalingą teisinį reglamentavimą yra svarbus.

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Kurti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti, aplinkos kokybei gerinti.

– Modeliuoti aplinkos ir aplinkosaugos technologines sistemas.

– Vertinti poveikį bei riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.

– Įgyvendinti darnaus vystymosi principus.

– Inicijuoti ir vystyti technologinį verslą.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai atsakingi už įmonės veiklos analizę, tvaraus vystymosi strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. Identifikavę tvaraus vystymosi rodiklius, jie atlieka jų įvykdymo stebėseną, taip pat su įmonės strategija supažindina įmonės darbuotojus, klientus bei partnerius.

Tai žmonės, atliekantys mokslinius tyrimus bei rengiantys rekomendacijas, kaip mažinti poveikį aplinkai. Jie prognozuoja, koks galimas poveikis ateityje, teikia įžvalgas teisiniais aplinkos klausimais ir konsultuoja vystant naujus verslus.

Tokie profesionalai atsakingi už išteklių atgavimo technologijų kūrimą ir procesų valdymą. Dažniausiai jie dirba aplinkosaugines inovacijas kuriančiose grupėse. Rūpindamiesi technologijų daromo poveikio aplinkai mažinimu jie pritaiko tvarumo vertinimo metodus ir priemones. Be to, šie specialistai kuria ir taiko technologijas įvairių aplinkos terpių kokybės kontrolei.

Šių žmonių svarbiausias rūpestis – aplinka, kurioje gyvename. Jie vertina aplinkos kokybę, žmogaus veiklos daromą poveikį, kuria planus ir programas, skirtus gamtos saugojimui ir atkūrimui. Dirbdami įmonėse tokie specialistai užtikrina įmonės atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, taiko taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos principus, kuria ir valdo skaitmeninį turinį.

Tai plataus profilio specialistai, analizuojantys gerąsias patirtis, rengiantys aplinkosaugos politikos rekomendacijas, užtikrinantys teisės aktų įgyvendinimą. Dar viena jų užduotis – aplinkosaugos programų bei projektų inicijavimas ir įgyvendinimas. Šie specialistai yra viešosios nuomonės formuotojai.

Baigusieji šias studijas geba generuoti ekoverslo idėjas, todėl drąsiai gali kurti savo verslus. Jie atlieka produktų poreikio, išteklių srautų analizę, rūpinasi idėjos vystymu, lėšų pritraukimu.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
el.p. vaida.kitryte@ktu.lt
+37065038165

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Violeta Kaunelienė
el.p. violeta.kauneliene@ktu.lt
+37068214778

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama