Aplinkosaugos inžinerija

Ši studijų programa orientuota į pažangių aplinkosaugos technologijų kūrimą, kritinio mąstymo ir antreprenerystės kompetencijų ugdymą – visa tai leidžia integruotai spręsti aplinkos ir verslo problemas. Daug dėmesio skiriama žiedinės ekonomikos principų padiktuotiems iššūkiams – išteklių išsaugojimo ir atgavimo iš įvairių užterštų srautų procesams, produktų ir technologijų gyvavimo ciklo vertinimui, klimato kaitos valdymo technologijoms. Žinodami, kaip kurti pridėtinę vertę bei spręsti visapusiškus iššūkius, turėsite puikias galimybes įsitvirtinti tiek Lietuvos, tiek ir užsienio darbo rinkoje.

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa turi ilgiausią patirtį rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje. 2022 m. tarptautinio studijų vertinimo duomenimis Aplinkos inžinerijos krypties studijos mūsų universitete yra pripažintos geriausiomis šalyje. Šį faktą patvirtina ir 2023 m. tarptautinio mokslo vertinimo rezultatai.

Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Aplinkos tyrimai – eksperimento planavimas, analizė, duomenų apdorojimas, procesų modeliavimas.
Aplinkos kokybės valdymas – tvarusis vystymasis, rizikos vertinimas ir valdymas.
Technologijų poveikio aplinkai mažinimas – žiedinė ekonomika, išteklių atgavimas, taršos prevencija, pažangių technologijų kūrimas.
Antreprenerystė – inovatyvūs technologiniai sprendimai, eko-verslo vystymas.
Aplinkos kokybės valdymas Išteklių atgavimo technologijos Aplinkos sistemų ir technologijų vertinimas bei modeliavimas Ekotechnologijų antreprenerystė

 

 

Programos vertės

Studijos

Neribota saviraiška ir kūryba

Intensyvi dėstytojų mokslinė projektinė veikla sudaro sąlygas studentams dalyvauti projektuose ir spręsti realias įmonių aplinkosaugos problemas. Studentų idėjoms ir jų realizavimui paliekama itin daug erdvės. Pastaraisiais metais buvo sukurta ir rinkai pristatyta net keletas pažangių oro ir vandens valymo bei išteklių atgavimo technologijų. Tolimesniam nano- ir biotechnologijų vystymui absolventai įkūrė startuolius MB „Volatile Innovation“, MB „Bioksa“ ir MB „SiMa Water Technologies“, kuriuose dirba ir studentai.

Įgūdžiai

Galimybės be sienų

Turime platų užsienio partnerių tinklą, todėl atsivers puikios galimybes išeiti iš komforto zonos bei ugdyti savo asmenybę ir kompetencijas išvykus studijoms ar praktikai į užsienį. Pastaraisiais metais studentai studijavo ar stažavosi Wageningeno (Olandija), Lundo (Švedija), Lapenrantos (Suomija), Greifsvaldo (Vokietija), Gento (Belgija), Yonsei (Pietų Korėja) universitetuose, Darnių vandens technologijų centre (WETSUS) (Olandija), Paul Scherrer institute (PSI) (Šveicarija), įmonėje „Paroc“ (Švedija).

Karjera

Tarptautinės karjeros vandenys

Šiandieniniame pasaulyje aplinkosauga tampa vis aktualesnė, todėl aplinkos inžinieriai yra itin paklausūs, nes padeda išspręsti sudėtingus klausimus, susijusius su oro ir vandens tarša, atliekų tvarkymu ir perdirbimu, žaliąja energija. Absolventų karjera neapsiriboja Lietuva – jie sėkmingai įsidarbina ir siekia karjeros užsienio šalyse, tokiose įmonėse kaip „Philip Morris International“, „Mondelez International“, „Ramboll Finland“, „Aquacare Europe B.V.“, „Airlabs“ ir kt.

Pritaikomumas

Kurti verslą galėsite patys

Studijų metu daug dėmesio skiriama inžinerinių-technologinių, procesų analizės ir valdymo kompetencijoms, ekotechnologijų bei aplinkai palankių sprendimų kūrimui. Be to, remiantis dėstytojų įgyta patirtimi Stanfordo bei Aalto universitetuose, ugdomos studentų antrepreneriško technologinio verslo vystymo kompetencijos.

Aplinka

Būsite socialiai aktyvūs

Aplinkosauga – tai ir saviraiškos forma. Turėsite puikias galimybes įsitraukti į universiteto dėstytojų ir studentų organizuojamas kampanijas, visuomenines akcijas, sprendžiant „karštas“ aplinkosaugos problemas.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:
  • Kurti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti, aplinkos kokybei gerinti.
  • Modeliuoti aplinkos ir aplinkosaugos technologines sistemas.
  • Vertinti poveikį bei riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.
  • Įgyvendinti darnaus vystymosi principus.
  • Inicijuoti ir vystyti technologinį verslą.
 

Gali tapti

Šie specialistai atsakingi už įmonės veiklos analizę, tvaraus vystymosi strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. Identifikavę tvaraus vystymosi rodiklius, jie atlieka jų įvykdymo stebėseną, taip pat su įmonės strategija supažindina įmonės darbuotojus, klientus bei partnerius.

Tai žmonės, atliekantys mokslinius tyrimus bei rengiantys rekomendacijas, kaip mažinti poveikį aplinkai. Jie prognozuoja, koks galimas poveikis ateityje, teikia įžvalgas teisiniais aplinkos klausimais ir konsultuoja vystant naujus verslus.

Tokie profesionalai atsakingi už išteklių atgavimo technologijų kūrimą ir procesų valdymą. Dažniausiai jie dirba aplinkosaugines inovacijas kuriančiose grupėse. Rūpindamiesi technologijų daromo poveikio aplinkai mažinimu jie pritaiko tvarumo vertinimo metodus ir priemones. Be to, šie specialistai kuria ir taiko technologijas įvairių aplinkos terpių kokybės kontrolei.

Šių žmonių svarbiausias rūpestis – aplinka, kurioje gyvename. Jie vertina aplinkos kokybę, žmogaus veiklos daromą poveikį, kuria planus ir programas, skirtus gamtos saugojimui ir atkūrimui. Dirbdami įmonėse tokie specialistai užtikrina įmonės atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, taiko taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos principus, kuria ir valdo skaitmeninį turinį.

Tai plataus profilio specialistai, analizuojantys gerąsias patirtis, rengiantys aplinkosaugos politikos rekomendacijas, užtikrinantys teisės aktų įgyvendinimą. Dar viena jų užduotis – aplinkosaugos programų bei projektų inicijavimas ir įgyvendinimas. Šie specialistai yra viešosios nuomonės formuotojai.

Baigusieji šias studijas geba generuoti ekoverslo idėjas, todėl drąsiai gali kurti savo verslus. Jie atlieka produktų poreikio, išteklių srautų analizę, rūpinasi idėjos vystymu, lėšų pritraukimu.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Lina Šleinotaitė – Kalėdė

Lina Šleinotaitė – Kalėdė

UAB „Ekokonsultacijos” direktorė
Emilija Jelisejevienė

Dr. Emilija Jelisejevienė

„IKEA Industry Lietuva“ tvarios plėtros vadovė
Algirdas Reipas

Algirdas Reipas

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos prezidentas
David Katoshevski

Dr. David Katoshevski

Ben-Guriono Universiteto (Izraelis) profesorius

 

 

Atsiliepimai

Karolina Keraitytė

Karolina Toptyginė

UAB „EMP recycling“ kokybės ir aplinkosaugos specialistė

 

Iškart po magistrantūros studijų gavau darbą pagal specialybę. Aplinkosaugos inžinerijos studijos man suteikė gilesnį požiūrį į mus supančią aplinką, jos problemas, būdus ir priemones, kuriomis galime jas spręsti, analitinį mąstymą ir inžinerinių įgūdžių. Studijų programos dėstytojai – savo sričių profesionalai, aukšto lygmens mokslininkai, įgyvendinantys daug mokslo projektų, gebantys aplinkosaugos problemų sprendimu sudominti ir įtraukti studentus. Viename iš projektų teko darbuotis ir man bei įgyti neįkainojamos analitinės patirties. Studijuodama taip pat talkinau Aplinkosaugos technologijos katedroje kaip administratorė. Tai leido pažinti kolektyvą iš vidaus – tai labai darni ir produktyvi komanda, ne tik kelianti sau aukštus profesinius reikalavimus, bet ir aktyviai dalyvaujanti aplinkosaugos švietėjiškoje veikloje. Išskirtinai daug dėmesio skiriama studentams.

Julija Grigonytė-Lopez

Dr. Julija Grigonytė-Lopez

AB Ramboll (Suomija) oro kokybės projektų vadovė

 

Studijos padėjo susisteminti turimas žinias ir pritaikyti jas tiek doktorantūros studijose, tiek ir darbe įmonėje Ramboll, analizuojant aplinkosaugos problemas ir taikant technologijas jų šalinimui. Aplinkosaugos inžinerijos studijų programoje parinkti moduliai suteikė tvirtą pagrindą tolimesniam darbui aplinkosaugos srityje; įgytos žinios poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei aplinkos procesų modeliavimo moduliuose yra tiesiog neįkainojamos - jas taikau ir šiandien. Esu dėkinga už galimybę išvykti magistratūros studijoms ir atlikti tiriamąjį darbą Rytų Suomijos Universitete. Daugybė mokslinių konferencijų ir iššūkių dar labiau praplėtė profesinį akiratį bei paskatino siekti profesinių aukštumų.

Irmantas Valūnas

Irmantas Valūnas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėjas vandenų politikos klausimais

 

Žinios, įgytos aplinkosaugos inžinerijos studijų metu, praverčia nuolat, nesvarbu ar tai būtų aplinkos oro, atliekų ar nuotekų tvarkymo technologijų sritis. Aplinkosauga yra tikrai plati sritis, o aplinkos komponentai glaudžiai tarpusavyje susiję – paveikus vieną, poveikis kažkuria forma persiduoda kitam. Todėl sisteminis požiūris vertinant aplinkos taršos priežastis, pasekmes, galimus technologinius sprendimus ir reikalingą teisinį reglamentavimą yra svarbus.

Giedrius Kazakevičius

Giedrius Kazakevičius

UAB „Požeminės linijos“ projekto vadovas

 

Studijų metu išugdytas kritinis mąstymas, inžinerinės - technologinės žinios bei įgūdžiai suteikė pranašumą įsitvirtinant darbo rinkoje. Vienas iš esminių privalumų - tvirtas inžinerinis pagrindas, itin reikšmingas dirbant tiek projektavimo srityje, tiek ir gamybinėse įmonėse. Studijų metu suvokiau darnaus vystymosi svarbą, įgijau ir kitas aplinkosaugos specialistui būtinas aplinkos kokybės analizės, modeliavimo bei valdymo kompetencijas, aplinkosaugos teisės žinias.

Richard Bolz

Richard Bolz

AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų skyriaus vadovas

 

Aplinkosaugos inžinerijos studijos Cheminės technologijos fakultete, šalia aplinkosauginių ir technologinių žinių, davė ir visapusišką ekonominį bei socialinį mąstymą. Tai suteikė didelį privalumą sprendžiant įvairias užduotis skirtingose darbo vietose.

Lijana Gottby

Dr. Lijana Gottby

Švedijos geologijos tarnybos projektų vadovė

 

Aplinkosaugos inžinerijos magistro studijos suteikė puikų kompetencijų bagažą doktorantūros studijoms Umeå universitete, Švedijoje. Kuruodama geriamojo ir paviršinio vandens taršos klausimus Švedijos valstybiniame sektoriuje, panaudoju studijų metu įgytas technologines žinias apie taršos šaltinius, prevencijos priemones ir aplinkosauginių problemų valdymą. Smagu, kad palaikomi ryšiai su studijų programos alumnais.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Violeta Kaunelienė
el. p. violeta.kauneliene@ktu.lt