en

Aplinkosaugos inžinerija

Aplinkosaugos inžinerijos magistrantūros studijų programoje suteikiamos žinios apie pažangiąsias technologijas, ugdomi kritinio mąstymo, antreprenerystės įgūdžiai. Absolventai geba integruoti inžinerines-technologines, procesų analizės, aplinkos kokybės valdymo ir antreprenerystės kompetencijas eko-inovacijų kūrimui bei technologinio verslo vystymui. Pridėtinės vertės generavimas didinant procesų efektyvumą, atgaunant išteklius ir konvertuojant juos į produktus bei sugebėjimas spręsti holistinius ateities diktuojamus aplinkos ir verslo iššūkius suteikia puikias galimybes integruotis Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje. Sudaromos galimybės saviraiškai bei praktikai užsienio universitetuose ir įmonėse.

 

 

Kodas 6211EX003
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Lina Šleinotaitė – Budrienė

UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančioji partnerė

Algirdas Reipas

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos prezidentas

Dr. Aurimas Kontautas

UAB „ARIONEX LT“ komercijos direktorius

Dr. Pekka Pietila

Tamperės technologijos universiteto (Suomija) vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Platus užsienio partnerių tinklas

Puikios galimybės išeiti iš savo komforto zonos ir išvykti studijoms ar praktikai į užsienį. Pastaraisiais metais studentai studijavo ar stažavosi Wageningeno, Lundo, Lapenrantos, Greifsvaldo, Gento ir kt. universitetuose, Darnių vandens technologijų centre (WETSUS), Paul Scherrer institute (PSI), Paroc AB ir kt

Įgūdžiai

Erdvė kūrybai ir saviraiškai

Užduotyse palikta daug erdvės studentų idėjoms ir jų realizavimui. Studentai yra dėstytojų partneriai sprendžiant realias įmonių problemas ar kuriant naujas technologijas. Pastaraisiais metais buvo sukurtos ir pristatytos rinkai net keletas naujų technologijų, įkurtas startuolis.

Karjera

Puikūs įsidarbinimo rodikliai

Su specialybe susijęs studijų programos absolventų įsidarbinimas siekia 84 proc. Žvelgiant į ateitį, aplinkosaugos inžinerijos specialistai bus tarp 10 svarbiausių profesijų, jų poreikio augimas iki 2020 m. sieks 22 proc. Absolventai sėkmingai darbuojasi įmonėse „Lifosa“, „Enerstena“, „Sweco“, „Ekokonsultacijos“, „Arionex“, „Amilina“, „Jurby“, „Žalvaris“, „Eneka“ ir kt.

 

Pritaikomumas

Eko-technologijos ir antreprenerystė

Studijų metu įgyjami rinkai svarbūs gebėjimai. Daug dėmesio skiriama kritinio mąstymo ugdymui, inžinerinių-technologinių, procesų analizės ir valdymo kompetencijų integravimui, eko-technologijų kūrimui bei aplinkai palankių sprendimų kūrimui. Remiantis dėstytojų įgyta patirtimi Stanfordo bei Aalto universitetuose, studijų programoje formuojama antrepreneriško technologinio verslo pradžios bei vystymo kompetencija.

Aplinka

Studijuoti smagu

Studijose tradicines paskaitas keičia naujoviški dėstymo metodai, kaip problemų sprendimu grįstas mokymasis, atvejų analizė ir kt. Nagrinėjamos realios problemos, ieškoma netradicinių sprendimo būdų. Esame viena didelė komanda, gebanti ne tik drauge dirbti, bet ir pramogauti.

 

Įgūdžių aprašas

Aplinkos tyrimai – eksperimento planavimas, analizė, duomenų apdorojimas, procesų modeliavimas.
Aplinkos kokybės valdymas – tvarusis vystymasis, rizikos vertinimas ir valdymas.
Technologijų poveikio aplinkai mažinimas – žiedinė ekonomika, išteklių atgavimas, taršos prevencija, pažangių technologijų kūrimas.
Antreprenerystė – inovatyvūs technologiniai sprendimai, eko-verslo vystymas.
Aplinkos kokybės valdymas Išteklių atgavimo technologijos Aplinkos sistemų ir technologijų vertinimas bei modeliavimas Ekotechnologijų antreprenerystė

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Irmantas Valūnas

LR aplinkos ministerijos Vandenų politikos skyriaus vedėjas

 

Žinios, įgytos aplinkosaugos inžinerijos studijų metu, praverčia nuolat, nesvarbu ar tai būtų aplinkos oro, atliekų ar nuotekų tvarkymo technologijų sritis. Aplinkosauga yra tikrai plati sritis, o aplinkos komponentai glaudžiai tarpusavyje susiję – paveikus vieną, poveikis kažkuria forma persiduoda kitam. Todėl sisteminis požiūris vertinant aplinkos taršos priežastis, pasekmes, galimus technologinius sprendimus ir reikalingą teisinį reglamentavimą yra svarbus.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės parinkti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti;
– gebės analizuoti ir vertinti aplinkosaugos biotechnologijų vystymosi tendencijas;
– gebės sukurti aplinkos kokybės ir technologinių teršalų valymo procesų skaitmeninius modelius, modeliuoti aplinkos ir aplinkosaugos technologines sistemas;
– gebės inicijuoti technologinį verslą bei sukurti technologinio verslo koncepciją, vystymo modelį, pagrįstą technologinio verslo idėjos įvertinimu rinkoje.

 

Studento kompetencijos:

– poveikio bei rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai, vertinimas, prevencijos plano ir valdymo priemonių rengimas, atsižvelgiant į darnaus vystymosi principus bei ES ir Lietuvos teisės aktus;
– darnaus vystymosi principų įgyvendinimas, taršos prevencijos, aplinkos ekonomikos ir reglamentuojančių dokumentų išmanymas;
– mokslinių išvadų, pagrįstų susistemintais aplinkos tyrimų rezultatais ir statistine parametrinių bei erdvinių duomenų analize formulavimas.

 

 

Gali tapti

– įmonės veiklos analizė bei tvaraus vystymosi strategijos rengimas bei įgyvendinimas;
– tvaraus vystymosi rodiklių identifikavimas bei įvykdymo stebėsena;
– strategijos komunikavimas įmonėje, klientų bei partnerių tarpe.

– mokslinių tyrimų atlikimas bei rekomendacijų parengimas poveikio aplinkai mažinimui;
– potencialaus poveiko aplinkai prognozė bei įžvalgų teisinės aplinkos klausimais pateikimas;
– konsultavimas naujų eko-tech verlsų kūrimo procese.

– tvarumo vertinimo metodų ir priemonių (būvio ciklo vertinimas, medžiagų srautų analizė ir kt.) taikymas technologijų poveikio aplinkai mažinimui;
– technologijų, skirtų įvairių aplinkos terpių kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas ir taikymas;
– išteklių atgavimo technologijų kūrimas ir procesų valdymas.

– žmogaus veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planų ir programų, skirtų aplinkai saugoti ir atkurti, rengimas;
– aplinkos kokybės vertinimas, tyrimų programų sudarymas;
– įmonės atitikties aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinimas, taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos principų taikymas.

– gerosios patirties analizė, aplinkosaugos politikos rekomendacijų rengimas;
– teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas;
– aplinkosaugos programų bei projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama