ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Didžiųjų verslo duomenų analitika

Pastaruoju metu terminas „Big Data“ tapo vienu madingiausių ir populiariausių pasaulyje. Ir ne veltui. Dabartinės galimybės rinkti ir sisteminti duomenis įaudrino verslą, nes suteikia vis didesnes galimybes ir leidžia kurti vis geresnius naujus produktus.

Ši inovatyvi studijų programa ruošia specialistus, gebančius analizuoti didžiuosius verslo duomenis, atpažinti verslo problemas, jas spręsti ir pasinaudojant savo matematinėmis žiniomis – pateikti naujas įžvalgas. Tiek verslo gigantai, tiek ir mažesnės įmonės investuoja į didžiųjų duomenų valdymą, tad tokių specialistų paklausa šiuolaikinėse įmonėse itin didelė.

Programa vykdoma Kaune, taip pat sudaroma Vilniaus regiono studentų grupė.

 

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

≥22 kr. išklausytų matematikos studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Ištęstinė studijų forma 3191 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Didžiųjų duomenų tyryba – neįprastų duomenų atranka, kokybės vertinimas, klasterizavimas, priklausomybių tyrimai, vizualizacija
Matematiniai metodai – matricinė analizė, daugiamatė statistika, neuroskaičiavimai, optimizavimas, rizikos analitika, laiko eilutės
Verslo modeliai– verslo strategijos, finansai ir apskaita, marketingo sprendimai, mokesčių sistemos, vartotojų analitika
IT taikymai – R, SAS, Hadoop, Spark, Python, specifikavimas, algoritmai, paskirstytoji tyryba, metaduomenų analizė
Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas


 

 

Programos vertės

Studijos

Pirmieji Lietuvos analitikai

KTU visada glaudžiai bendradarbiavo su verslo pasauliu. Todėl vos tik pajutę, kad įvairios organizacijos susiduria su vis didesnėmis milžiniškų duomenų kiekių problemomis – sukūrėme pirmąją Lietuvoje  didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą naujos kartos analitikams rengti!

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Trijų pasaulių išmanymas

Dirbant su didžiaisiais duomenimis privalu gerai išmanyti ne tik matematiką ar informatiką, bet ir puikiai suvokti verslo pasaulio procesus. Baigę šias unikalias studijas lengvai orientuositės visose trijose srityse, gebėsite dirbti su įvairaus pobūdžio profesionalais vienoje darnioje komandoje, tad atsivers išties plačios karjeros perspektyvos.

Inrastruktūra

Naujausia programinė įranga

SPARK, PYTHON, SCALA, SAS ir R – tai naujausia ir pažangiausia šiuo metu naudojama didžiųjų duomenų analizės programinė įranga. Studijuodami čia galėsite dirbti su šiomis programomis, mokytis ir spręsti realius analitinius uždavinius.

Paklausa darbo rinkoje

Didžiulės karjeros galimybės

Per paskutinius penkerius metus Big Data specialistų poreikis rinkoje išaugo neįtikėtinais 350 proc. Prognozuojama, jog šis skaičius dar smarkiai augs. Tokia didelė paklausa motyvuotiems absolventams garantuoja darbo vietą ir labai gerą darbo užmokestį iš karto po studijų ar net jų metu.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Priimti ir analizuoti didžiųjų verslo duomenų sprendimus.
  • Identifikuoti ir analizuoti verslo veiklos procesus.
  • Modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti ir vertinti verslo sistemas.
  • Kurti didžiųjų verslo duomenų analizės algoritmus ir kompiuterines programas.

 

 

Gali tapti

Didžiųjų duomenų analitiku (-e) / Duomenų mokslininku (-e)

Tai specialistai, kurie užsiima tokių duomenų saugyklų, verslo analitikos sistemų ar ataskaitų sistemų kūrimu bei priežiūra. Jie apdoroja, sistemina ir grafiškai atvaizduoja duomenis bei teikia koncentruotas savo įžvalgas įmonių vadovams.

Verslo duomenų analitiku (-e)

Tai profesionalai, kurie analizuoja, tobulina bei palaiko verslo duomenų analitikos sistemas. Taip pat jie iš turimų duomenų ruošia ataskaitas, rengia procesų dokumentacijas bei modeliavimus, vertina įmonės finansinius rodiklius.

 

Įmonės padalinio vadovu (-e)

Tai žmonės, kurie tam tikrose verslo organizacijose užima pareigas, kuriose darbuotojas atsakingas už visos organizacijos didžiųjų duomenų analizę. Jie vadovauja savo analitikų komandai, planuoja jos veiklą, biudžetą bei pateikia tobulinimus ir įžvalgas.

Vyresniuoju finansų analitiku (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėtį. Jie ruošia ataskaitas iš susistemintų duomenų, teikia jas vadovybei. Be to, dalyvauja sudarant biudžetą: prognozuoja pinigų srautus, investicijas ir rengia veiklos planus.

 

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Agnė Burauskaitė-Harju

Agnė Burauskaitė-Harju

Kredito rizikos analitikė „FM Försäkringsmatematik“ (Švedija)
Šarūnas Chomentauskas

Šarūnas Chomentauskas

UAB „Exacaster“ vadovas
Dalius Butrimas

Dalius Butrimas

UAB „S2P“ Solutions to Perform vadovas
Daniel Hulme

Daniel Hulme

ULC universiteto IT departamento direktorius, mokslų daktaras
Ramūnas Balukonis

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius
Povilas Babilius

Povilas Babilius

„Barclays“ technologijų centro Lietuvoje informacijos ir integracijos paslaugų vyresnysis techninis vadovas
Irina Matijošaitienė

Irina Matijošaitienė

Duomenų mokslininkė Duomenų mokslo institute Šv. Petro universitete (JAV)

 

 

Atsiliepimai

Karolis Urbonas

Karolis Urbonas

„Western Union“ (WU) Taikomosios verslo analitikos Europoje vadovas Karolis Urbonas

 

Mūsų įmonė turi begales duomenų, tačiau jie negali tiesiog gulėti stalčiuje. Darbui su jais reikia žmonių, sugebančių iš jų „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, daryti tyrimus ir išvadas apie klientų elgseną. Per vieną sekundę mūsų klientai padaro 29 pervedimus, tad kasdien visame pasaulyje surenkame milžinišką duomenų kiekį. Mūsų įmonei labai reikia su dideliais duomenų masyvais dirbančių specialistų ir labai dažnai tokią patirtį turintys kandidatai mums patys diktuoja savo kainą.

 

 

 

D.U.K.

Į didžiųjų verslo duomenų analitikos magistrantūros studijų programą priimami asmenys, turintys universitetinį matematikos, inžinerijos, fizinių, technologijų ir kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina sąlyga yra ta, kad bakalauro diplomo priedėlyje turi būti nemažiau kaip 22 kreditai matematikos studijų krypties dalykų. Kolegijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys gali būti priimami, jeigu jie turi technologijų ar fizinių mokslų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigė 60 kr. papildomąsias studijas.

Matematikos krypties dalykams priskiriami tokie moduliai: Aukštoji matematika, Matematinė analizė, Tikimybių teorija, Statistika, Ekonometrija, Taikomoji matematika, Tiesinė algebra, Diskrečioji matematika, Matematinė logika ir t. t.

Programa yra tarpkryptė, kurioje visoms trims studijų kryptims: matematikai, ekonomikai ir informatikai, yra skiriamas didelis dėmesys. Sėkmingam studijų startui būtų gerai turėti bent minimalius programavimo pagrindus, tačiau tai neprivaloma. Studijų metu studentams organizuojame neprivalomus išlyginamuosius mokymus.

Studijos vykdomos Kaune ir Vilniuje. Studijos Kaune vykdomos darbo dienų vakarais, o Vilniuje – penktadienio popietėmis ir šeštadieniais.

Dėl studijų derinimo su darbu – labai individualu. Studijos nėra iš lengvųjų, pakankamai intensyvios, darbo įdėti tikrai reikės nemažai. Tuo galite įsitikinti peržiūrėję modulių aprašymus https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-didziuju-verslo-duomenu-analitika/#dalykai Skiltyje „Studijų modulio vedimo forma Pagrindinė / Ciklinė savaitgalinė“ rasite visus atsiskaitymus kokie bus ir kurią studijų savaitę vyks patys atsiskaitymai. Paprastai visi mūsų studentai dirba. Lengviau tiems, kurie dirba srityse, susijusiose su studijuojama studijų programa. Tokių studentų motyvacija, kad ir intensyvioms studijoms, yra didesnė.

Bendradarbiaujame su koncernu SBA, UAB „Adform“, „DataDog“, „Exacaster“, „NFQ“, SEB banku, „Gintarine“ vaistine, UAB „Kesko Senukais“, „Western Union“, „Swedbank“ banku, „TransUnion“, „R1RCM“, Valstybine mokesčių inspekcija ir kt.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt