en

Didžiųjų verslo duomenų analitika

Studijų programa skirta siekiantiems gebėti analizuoti didžiuosius verslo duomenis, įgyti matematikos ir informatikos įgūdžių ir kompetencijų, kurti matematinių modelių verslo sprendimų priėmimą. Absolventai geba analizuoti didžiųjų verslo duomenų rinkinius, atpažinti verslo problemas, taikyti įgytas žinias ir sudaryti matematinius modelius bei algoritmus verslo sprendimams priimti ir verslo įžvalgoms kurti.

 

Kodas 6213AX001
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika, Informatika, Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Savaitgalinė, Vakarinė), Ištęstinė - 3 m. (Ciklinė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Matematikos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Agnė Burauskaitė-Harju

Kredito rizikos analitikė „FM Försäkringsmatematik“ (Švedija)

Šarūnas Chomentauskas

UAB „Exacaster“ vadovas

Dalius Butrimas

UAB „S2P“ Solutions to Perform vadovas

Daniel Hulme

ULC universiteto IT departamento direktorius, mokslų daktaras

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Povilas Babilius

„Barclays“ technologijų centro Lietuvoje informacijos ir integracijos paslaugų vyresnysis techninis vadovas

Irina Matijošaitienė

Duomenų mokslininkė Duomenų mokslo institute Šv. Petro universitete (JAV)
 

Programos vertės

Studijos

Pirmoji programa Lietuvoje orientuota į didžiųjų verslo duomenų analitiką

Per paskutinius 5 metus verslo organizacijose sukaupti milžiniški duomenų kiekiai ir jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir programines priemones didžiųjų verslo duomenų analizei.

Įgūdžiai

Integruotos matematikos, informatikos ir verslo žinios bei jų taikymo gebėjimai

Absolventai, turėdami integruotų matematikos, informatikos ir verslo žinių bei jų taikymo gebėjimų, analizuoja didžiuosius verslo duomenis, tobulina verslo procesus, dalyvauja tarpkryptinėse komandose, teikia matematikos metodais grįstas rekomendacijas įvairių verslo procesų valdymui, optimizavimui, prognozavimui ir rizikos vertinimui.

Lektoriai

Naujausios žinios tiesiogiai iš verslo atstovų ir užsienio specialistų

Teikiant programą glaudžiai bendradarbiaujama su verslu. Seminarus veda Lietuvos ir užsienio verslo įmonių (Western Union, Adform, Barclays, Execaster ir kt.) atstovai. Studentai gali įsitraukti į projektus, organizuojamus kartu su verslu, dalyvauti verslo organizuojamose konferencijose ir mokymų programose.

Inrastruktūra

Studijose naudojama naujausia didžiųjų duomenų analitikos programinė įranga, pvz., Spark, Python, Scala, SAS, R.

Spark, Python, Scala, SAS, R šiuo metu yra plačiai taikoma programinė įranga didžiųjų duomenų analitikos srityje. Studentai gali spręsti realius didžiųjų duomenų analitikos taikymo uždavinius naudodamiesi šia programine ir susijusia technine informacinių technologijų įranga.

Paklausa darbo rinkoje

Labai didelė specialistų paklausa ir jų galimybės darbo rinkoje

Didžiųjų duomenų analizės specialistų poreikis per pastaruosius penkerius metus pasaulyje išaugo 350 %. Negana to, prognozuojama, kad šis poreikis ir toliau smarkiai augs. Be to, ženkliai auga ir tokių specialistų darbo užmokestis. Absolventai dirbs didžiųjų duomenų analitikais, didžiųjų duomenų sprendimų konsultantais, verslo sistemų analitikais, rizikos vertinimo specialistais, projektų vadovais, įmonės padalinio vadovais ir kt.

 

Įgūdžių aprašas

Didžiųjų duomenų tyryba – neįprastų duomenų atranka, kokybės vertinimas, klasterizavimas, priklausomybių tyrimai, vizualizacija
Matematiniai metodai – matricinė analizė, daugiamatė statistika, neuroskaičiavimai, optimizavimas, rizikos analitika, laiko eilutės
Verslo modeliai– verslo strategijos, finansai ir apskaita, marketingo sprendimai, mokesčių sistemos, vartotojų analitika
IT taikymai – R, SAS, Hadoop, Spark, Python, specifikavimas, algoritmai, paskirstytoji tyryba, metaduomenų analizė
Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas


Atsiliepimai

Karolis Urbonas

„Western Union“ (WU) Taikomosios verslo analitikos Europoje vadovas Karolis Urbonas

 

Mūsų įmonė turi begales duomenų, tačiau jie negali tiesiog gulėti stalčiuje. Darbui su jais reikia žmonių, sugebančių iš jų „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, daryti tyrimus ir išvadas apie klientų elgseną. Per vieną sekundę mūsų klientai padaro 29 pervedimus, tad kasdien visame pasaulyje surenkame milžinišką duomenų kiekį. Mūsų įmonei labai reikia su dideliais duomenų masyvais dirbančių specialistų ir labai dažnai tokią patirtį turintys kandidatai mums patys diktuoja savo kainą.

Karjera

Studento kompetencijos
– Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas
– Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas
– Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas
– Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas

Studento gebėjimai
– Gebės integruoti ir taikyti įgytas matematikos, informatikos ir verslo žinias bei kurti didžiųjų verslo duomenų rinkinių analizės modelius
– Gebės surasti, atrinkti ir suprasti mokslinę literatūrą ir pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis sprendžiant didžiųjų duomenų analitikos uždavinius
– Gebės metodiškai pagrįsti, suplanuoti, organizuoti ir vykdyti didžiųjų verslo duomenų rinkinių tyrimus, žinos matematikos metodus, tinkamus verslo didžiųjų duomenų analizės modeliams sudaryti, supras analizės etapus ir jų atlikimo metodiką bei gebės ją taikyti
– Gebės suprasti verslo organizacijų veiklos procesus, efektyvumo rodiklius, veiksnius, lemiančius sprendimų priėmimą, gebės juos panaudoti sudarant matematinius modelius
– Gebės kurti didžiųjų verslo duomenų rinkinių analizės matematinius modelius, parinkti parametrus, patikrinti modelio tinkamumą turimiems duomenims, lyginti kelis modelius tarpusavyje
– Gebės kurti ir panaudoti metaduomenis, specifikuoti vartotojo poreikius ir apribojimus informacinei sistemai
– Gebės inicijuoti, rengti, vykdyti ir pristatyti projektus, interpretuoti gautus verslo sistemų rezultatus, rengti analizės ataskaitas, formuluoti pagrįstas išvadas ir prognozes, perteikti žinias ir supratimą verslo sprendimus priimantiems vadovams, prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus ir jų kokybę

 

 

Gali tapti

Didžiųjų duomenų analitiku (-e) / Duomenų mokslininku (-e)

– didžiųjų  duomenų saugyklos kūrimas ir priežiūra;
– verslo analitikos sistemų kūrimas, diegimas ir priežiūra;
– ataskaitų sistemos vystymas ir priežiūra;
– duomenų apdorojimas, sisteminimas ir grafinis atvaizdavimas;
– verslo analizės ir glaustas apibendrintų įžvalgų teikimas vadovams.

Verslo duomenų analitiku (-e)

– duomenų ir verslo procesų analizavimas;
– verslo analitikos sistemos tobulinimas ir palaikymas;
– duomenų apdorojimas, sisteminimas ir grafinis atvaizdavimas;
– klientų vertinimo ataskaitų;
– procesų dokumentacijos rengimas, procesų modeliavimas, veiklos, finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas.

Įmonės padalinio vadovu (-e)

– efektyvus ir kokybiškas padalinio veiklos planavimas, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas ir kontrolė, sprendimų priėmimas padalinio darbo organizavimo ir personalo valdymo klausimais;
– padalinio biudžeto valdymas ir optimizavimas;
– aktualių duomenų analizė, įžvalgų bei siūlymų teikimas;
– pasiūlymų dėl efektyvių ir inovatyvių sprendimų įgyvendinimo teikimas.

Vyresniuoju finansų analitiku (-e)

– finansinių ir kitų duomenų, susijusių su įmonės veikla rinkimas, sisteminimas ir analizavimas;
– ataskaitų rengimas ir informacijos teikimas vadovybei, struktūriniams padaliniams;
– dalyvavimas sudarant biudžetą, pinigų srautų prognozes, vertinant investicinius projektus, rengiant veiklos planus.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų srities bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 22 kr. matematikos studijų krypties dalykų.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Kęstutis Lukšys

e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3320 €
Ištęstinė studijų forma 2213 €
Kredito kaina 55,33 €

 

Finansinė parama