ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Taikomoji matematika

Dar platesnė erudicija ir dar kūrybiškesnis problemų sprendimas. Baigę tarptautiniu lygiu plačiai pripažįstamas taikomosios matematikos magistrantūros studijas tapsite specialistais, gebančiais prisitaikyti prie sudėtingiausių situacijų ir skirtingų veiklos sričių tiek šiuolaikinėse bendrovėse, tiek ir mokslo pasaulyje. Studijuodami tarp pačių pažangiausių ir motyvuočiausių studentų išmoksite dar tvirčiau savarankiškai tyrinėti, modeliuoti ir spręsti iškilusius matematinius uždavinius. O jų juk – kupinas visas pasaulis ir vardinti galėtume daug: FinTech, duomenų mokslas ir duomenų sauga, draudimo ir finansų sektorius, o apie dirbtinio intelekto platų taikymą turbūt ir pasakoti nereikia?

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

matematikos mokslų studijų krypčių grupės

30 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50-324, Kaunas
Tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Duomenų analizė – statistikos ir duomenų gavybos metodai, modeliai, prognozavimas, sprendimų priėmimas
Finansų matematika – finansinių rinkų modeliai, draudos matematinai modeliai, laiko eilučių analizė
Optimizavimo metodai – sistemų ir procesų optimizavimas
Sistemų modeliavimas – biosistemų, finansinių, kriptografinių, verslo, vibrotechninių sistemų modeliavimas
Finansų rinkų modeliavimas ir analizė Duomenų gavybos ir analizės metodai Sistemų funkcionavimo optimizavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Pasaulinis pripažinimas

KTU Taikomosios matematikos magistrantūros studijų programa tarptautinių ekspertų įvertinta kaip unikali ir patraukli ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Paklausa darbo rinkoje

Darbai kone garantuoti

Biomedicina ar ekonomika – tai tik kelios sritys iš šimtų, kuriose šiandien kaip niekada yra išaugęs matematikos ekspertų poreikis. O kur dar rinkodara, gamyba ir logistika? Prognozuojama, kad 5–10 metų bėgyje taikomosios matematikos specialistai bus paklausiausi visame pasaulyje.

Karjera

Vieni aukščiausių atlyginimų

Ne tik didelė specialistų paklausa, bet ir konkurencingas atlyginimas! Bankai, vertybinių popierių biržos, draudimo kompanijos – tai tik kelios iš sričių, kuriose mūsų absolventai pritaiko savo žinias ir uždirba bene aukščiausius atlyginimus šalyje. Tai – dėl itin glaudaus darbų ryšio su informacinėmis technologijomis.

Kolegos

Motyvuojantys kolegos

Kartu su jumis auditorijų suolais dalinsis aukščiausius rezultatus demonstravę studentai, kurie ateina į magistrantūros studijas vedami didelės motyvacijos ir kupini idėjų bei vilčių ateičiai. O kur dar galimybė žinių semtis iš profesionalų praktikų? Dirbti su realiomis verslo užduotimis ir duomenimis? Atmosfera bus ne tik išradinga, bet ir itin darbinga.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Numatyti matematinio modeliavimo galimybes.
 • Kurti technologijos, finansų, ekonomikos, socialinių ir kitų sričių problemų sprendimo matematinius modelius.
 • Taikyti šiuolaikinius statistinius daugiamačių duomenų analizės metodus analizuojant ir modeliuojant realias sistemas.
 • Taikyti finansų ir draudos matematikos teoriją finansų rinkoms modeliuoti bei analizuoti.
 • Taikyti informacinių technologijų formaliuosius analizės metodus tiriant determinuotas ir stochastines sistemas.
 • Inicijuoti, rengti, vykdyti ir pristatyti tyrimų projektus.
 • Prognozuoti, daryti pagrįstas išvadas, parinkti optimalius sprendimus, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti rezultatus.
 • Dirbti savarankiškai ir tarpdalykinėje komandoje.

 

 

Gali tapti

Duomenų analitiku (-e)

Šie žmonės rengia analitinius ataskaitų ruošimo įrankius. Jie gali teikti verslo įžvalgas, koreguoti duomenų kokybę informacinėse sistemose bei reprezentuoti veiklos rodiklius savo vadovams.

Verslo analizės vadovu (-e)

Šie specialistai rengia vieningas duomenų valdymo, stebėsenos ir analizės politikų metodikas. Jie ruošia įmonių veiklos ataskaitas, teikia rezultatų analizę, savo įžvalgas ir koordinuoja analitikų komandos darbą.

Finansinės rizikos valdytoju (-e)

Tokių profesionalų rankose – proceso valdymo veiksmų plano kūrimas. Įmonėse jie kuria strategijas, skirtas sumažinti galimus nuostolius, atlieka rizikų, žalų, rezultatų ir atidėjinių analizę.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu (-e)

Šie vadovai planuoja, koordinuoja ir vadovauja moksliniams tyrimams ir plėtrai, kurdami naujus arba tobulindami technologinius procesus. Jie numato savo veiklos tikslus, biudžetus, valdo darbuotojus, užsiima kontrole.

Mokslo darbuotoju (-e)

Tai mokslininkai, kurie ruošia straipsnius leidiniams, rengia matematikos monografijas. Jie savarankiškai atlieka tyrimus bei konsultuoja inžinerijos, agronomijos, medicinos, verslo ir kitų sričių organizacijas matematinių principų ir metodų klausimais.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovu (-e)

Tai profesionalai, kurie koordinuoja skyrių, tvarkančių finansinius arba draudimo duomenis, darbą. Jie konsultuoja klientus finansinių, draudimo ar teisinių pakeitimų klausimais. Taip pat – prižiūri grynųjų pinigų ir finansinių priemonių srautą, apie tai rengia ataskaitas.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Miloš Kopa

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)
John H. Maddocks

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)
Ramūnas Balukonis

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius
Miguel Sanjuan

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)
Francesca Maggioni

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)
Antanas Mikšys

Antanas Mikšys

Investicijų valdymo analitikas

 

 

Atsiliepimai

Tomas Bagdonavičius

Tomas Bagdonavičius

UAB „Vičiūnų grupė“ verslo planavimo ir analizės vadovas, Kauno miesto tarybos narys

 

Universitetas mane suformavo kaip žmogų, o įgytas išsilavinimas suteikė sparnus profesiniam skrydžiui. Esu dėkingas savo Alma mater už išugdytus gebėjimus: analizuoti, modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti, turėti savo nuomonę ir ją argumentuoti bei žvelgti į gyvenimą plačiau. Manau universitetinis išsilavinimas yra didelė vertybė šiuolaikiniam žmogui, kuris turi prisitaikyti nuolat tobulėjančiame pasaulyje.

 

 

 

D.U.K.

Pirmos pakopos Taikomosios matematikos absolventas gali dirbti matematiku, statistiku, statistikos, finansų (FinTech) ir draudimo tarnautoju, finansų analitiku, vertybinių popierių ir finansų makleriu ir brokeriu, sistemų analitiku, jaunesniuoju duomenų analitiku.

Antros pakopos Taikomosios matematikos absolventas dėl plataus gebėjimų spektro (algoritmų bei modelių kūrimo, taip pat finansinių rinkų žinių) gali dirbti duomenų analitiku (FinTech), verslo analizės vadovu, finansinės rizikos valdytoju, mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu, mokslo darbuotoju, finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovu.

Taikomosios matematikos magistrantūra yra vienkryptė studijų programa A02 Taikomosios matematikos kryptyje, o DVDA – tarpkryptė studijų programa su pagrindine kryptimi A02 Taikomoji matematika ir  dviem papildančiomis kryptimis J01 Ekonomika ir B01 Informatika.

Taikomosios matematikos magistrantūra yra tęstinė, gilinamojo pobūdžio studijų programa. Taikomosios matematikos magistro studijų programos atveju yra galimybė pasirinkti vieną iš dviejų krypties eksperto kompetencijų: Duomenų tyryba arba Finansų matematika, arba tapti tarpkrypčiu ekspertu renkantis vieną iš MA+ kompetencijų blokų.

Taikomosios matematikos programa orientuota į gilesnį matematikos supratimą ir jos taikymą sprendžiant įvairias problemas. Duomenų analizė yra tik viena iš nagrinėjamų krypčių ir ji gali būti taikoma įvairios kilmės duomenims. Didžiųjų verslo duomenų analitikos programoje orientuojamasi tik į duomenų analitiką ir jos taikymą verslo problemoms spręsti. Čia labai svarbus ekonominių procesų supratimas, todėl programa yra tarpkryptė ir prie matematikos žinių papildomai suteikiamos ir ekonomikos, ir informatikos žinios.

Taikomosios matematikos magistrantūros programos absolventas gali dirbti analitiku, mokslininku-tyrėju, analitiku-programuotoju, aktuaru (draudimo matematiku), modeliavimo ir duomenų analizės specialistu mokslo institutuose ir universitetuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose, finansinių technologijų, konsultavimo, gamybos, logistikos ir prekybos kompanijose ir kitose įstaigose.

Didžiųjų verslo duomenų analitika – vienintelė studijų programa Lietuvoje orientuota į matematikos, ekonomikos ir informatikos kompetencijų sinerginį ugdymą.

idžiųjų verslo duomenų analitikos programos tikslas yra parengti naujos kartos analitikus, įgijusius gilių matematikos, informatikos ir verslo žinių, gebančius analizuoti didžiųjų verslo duomenų rinkinius, konceptualiu lygmeniu atpažinti verslo problemas, kūrybiškai taikyti įgytas žinias, sudaryti matematinius modelius bei algoritmus pagrįstiems verslo sprendimams priimti ir verslo įžvalgoms kurti, kritiškai vertinti duomenis ir rezultatus,  gebančius dirbti tarpdisciplininėje komandoje. Programoje daug komandinių projektinių darbų, kuriuose nagrinėjamos realių įmonių realios problemos, dirbama su realiais duomenimis. Modulius veda tarpkryptės dėstytojų komandos.

Didžiųjų verslo duomenų analitikos programos absolventas gali dirbti didžiųjų duomenų ir verslo sistemų analitiko, sprendimų konsultanto, rizikos vertinimo bei vadovaujamą darbą įvairiose verslo (elektronines komercijos, transporto, logistikos, farmacijos, sveikatos apsaugos, finansų, draudimo, telekomunikacijų) ir valstybinėse organizacijose.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50-324, Kaunas
Tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt