en

Taikomoji matematika

Taikomosios matematikos magistrantūros programos tikslas – parengti plačios erudicijos, kūrybingus matematikos specialistus, kurie turėtų matematikos mokslo ir jo taikymo aspektais aktualių žinių bei gebėtų savarankiškai tyrinėti, modeliuoti ir atsakingai žinias taikyti naujose situacijose, taip pat gebėtų būti kompetentingais partneriais bendruose projektuose su kitų sričių specialistais.

Kviestiniai lektoriai

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)

Antanas Mikšys

Investicijų valdymo analitikas
 

Programos vertės

Studijos

Tarptautinis programos pripažinimas

Prieš kelerius metus tarptautiniai ekspertai įvertino KTU Taikomosios matematikos magistro studijų programą kaip unikalią ir patrauklią ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Būsimieji taikomosios matematikos magistrai studijuoja bendruosius bei dviejų modulių grupių dalykus: finansų matematikos, duomenų tyrybos dalykus, bei laisvai pasirenkamuosius gilinamojo lygio matematikos dalykus.

Paklausa darbo rinkoje

Stabiliai augantis taikomosios matematikos specialistų poreikis

Pastaruoju metu stipriai išaugęs poreikis kurti ir  taikyti matematinius modelius įvairiose pramonės, biomedicinos ir ekonomikos srityse. Prognozuojama, kad po penkerių–dešimties metų tokie specialistai bus  paklausiausi  visame pasaulyje.

Karjera

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Absolventai gali dirbti sistemų analitikais, rinkos tyrėjais, analitikais-programuotojais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose. Kadangi minėti darbai itin susiję su informacinėmis technologijomis, tai atlyginimai yra ir liks vieni aukščiausių Lietuvoje.

Praktika ir įsidarbinimas

Studentai turi galimybę atlikti praktiką ir vėliau įsidarbinti pasaulyje pripažintose įmonėse

Daug šios programos absolventų atliko praktiką ir dabar dirba tokiose firmose kaip: ‚Swedbank LifeInsurance SE“, „Mondelez Lietuva Production“, „Barclays Technology Centre Lithuania“, „Callcredit Information Group“, „Softera Baltic“, „Vičiūnų“ įmonių grupė ir kitose.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangūs ir motyvuoti studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką ir į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Duomenų analizė – statistikos ir duomenų gavybos metodai, modeliai, prognozavimas, sprendimų priėmimas
Finansų matematika – finansinių rinkų modeliai, draudos matematinai modeliai, laiko eilučių analizė
Optimizavimo metodai – sistemų ir procesų optimizavimas
Sistemų modeliavimas – biosistemų, finansinių, kriptografinių, verslo, vibrotechninių sistemų modeliavimas
Finansų rinkų modeliavimas ir analizė Duomenų gavybos ir analizės metodai Sistemų funkcionavimo optimizavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Tomas Bagdonavičius

UAB „Vičiūnų grupė“ verslo planavimo ir analizės vadovas, Kauno miesto tarybos narys

 

Universitetas mane suformavo kaip žmogų, o įgytas išsilavinimas suteikė sparnus profesiniam skrydžiui. Esu dėkingas savo Alma mater už išugdytus gebėjimus: analizuoti, modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti, turėti savo nuomonę ir ją argumentuoti bei žvelgti į gyvenimą plačiau. Manau universitetinis išsilavinimas yra didelė vertybė šiuolaikiniam žmogui, kuris turi prisitaikyti nuolat tobulėjančiame pasaulyje.

Karjera

Studento kompetencijos
– Finansų rinkų modeliavimas ir analizė
– Duomenų tyrybos ir analizės metodų išmanymas
– Sistemų funkcionavimo optimizavimas

Studento gebėjimai
– Gebės surasti, atrinkti ir suprasti mokslinę matematikos literatūrą ir pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis sprendžiant realaus pasaulio modeliavimo uždavinius
– Gebės matyti modeliavimo galimybes ir kurti technologijos, finansų, ekonomikos, socialinių ir kitų mokslo sričių problemų sprendimo matematinius modelius, pagrįsti jų tinkamumą
– Gebės taikyti šiuolaikinius statistinius daugiamačių duomenų analizės metodus analizuojant ir modeliuojant realias sistemas
– Gebės taikyti finansų ir draudos matematikos teoriją finansų rinkoms modeliuoti bei analizuoti
– Gebės taikyti informacinių technologijų formaliuosius analizės metodus tiriant determinuotas ir stochastines sistemas
– Gebės inicijuoti, rengti, vykdyti ir pristatyti tyrimų projektus, parinkti optimalius sprendimus, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti rezultatus, prognozuoti, daryti pagrįstas išvadas, parengti ataskaitas
– Gebės dirbti savarankiškai ir tarpdalykinėje komandoje, generuoti idėjas, integruoti žinias bei gebėjimus, kritiškai vertins savo ir kitų asmenų veiklos kokybę, prisiimti atsakomybę už darbo rezultatus ir jų kokybę

 

 

Gali tapti

Duomenų analitiku (-e)

– analitinių įrankių kūrimas (duomenų paėmimui, analizei, procesų optimizavimui, procesų stebėsenai, automatizacijai);
– ataskaitų ruošimo įrankių kūrimas;
– verslo įžvalgų teikimas;
– duomenų kokybės informacinėse sistemose tvarkymas;
– rezultatų, veiklos rodiklių pateikimas vadovams.

Verslo analizės vadovu (-e)

– vieningų duomenų valdymo, stebėsenos ir analizės politikų bei metodikų rengimas;
– įmonės veiklos ataskaitų rengimas;
– veiklos rezultatų analizė;
– verslo įžvalgų teikimas įmonių vadovams;
– analitikų darbo koordinavimas ir priežiūra.

Finansinės rizikos valdytoju (-e)

– proceso valdymo veiksmų plano kūrimas;
– įmonės strategijos, skirtos sumažinti galimus neigiamus nuostolius, kūrimas;
– rizikų analizės atlikimas, žalų analizė, rezultatų analizė, atidėjinių analizė.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu (-e)

– mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
– visos įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį;
– vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas;
– biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas.

Mokslo darbuotoju (-e)

– mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose matematikos mokslo leidiniuose;
– matematikos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
– savarankiškas planavimas ir vykdymas fundamentinių ir/arba taikomųjų mokslinių tyrimų;
– konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų, jų taikymo klausimais įvairiausioms inžinerijos, agronomijos, medicinos, taip pat kitų gamtos ar socialinių mokslų, verslo užduotims spręsti.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovu (-e)

– padalinio darbuotojų veiklos planavimas, koordinavimas;
– konsultacijų ir pagalbos teikimas klientams finansinių ir draudimo poreikių klausimais, taip pat teisės aktų pakeitimų, kurie gali daryti poveikį klientams, klausimais;
– grynųjų pinigų srautų ir finansinių priemonių priežiūra, taip pat finansinių ir reguliuojamųjų ataskaitų rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Matematikos ar statistikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 40 kr. papildomosios studijos.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas

Kęstutis Lukšys
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 3320 €
Kredito kaina 55,33 €

 

Finansinė parama