en

Taikomoji matematika

Dar platesnė erudicija ir dar kūrybiškesnis problemų sprendimas. Baigę tarptautiniu lygiu plačiai pripažįstamas taikomosios matematikos magistrantūros studijas tapsite specialistais, gebančiais prisitaikyti prie sudėtingiausių situacijų ir skirtingų veiklos sričių. Studijuodami tarp pačių pažangiausių ir motyvuočiausių studentų išmoksite dar tvirčiau savarankiškai tyrinėti, modeliuoti ir spręsti iškilusius matematinius uždavinius. O jų juk – kupinas visas pasaulis.

 

Kviestiniai lektoriai

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)

Antanas Mikšys

Investicijų valdymo analitikas
 

Programos vertės

Studijos

Pasaulinis pripažinimas

KTU Taikomosios matematikos magistrantūros studijų programa tarptautinių ekspertų įvertinta kaip unikali ir patraukli ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Paklausa darbo rinkoje

Darbai kone garantuoti

Biomedicina ar ekonomika – tai tik kelios sritys iš šimtų, kuriose šiandien kaip niekada yra išaugęs matematikos ekspertų poreikis. Prognozuojama, kad 5–10 metų bėgyje taikomosios matematikos specialistai bus paklausiausi visame pasaulyje.

Karjera

Vieni aukščiausių atlyginimų

Bankai, vertybinių popierių biržos, draudimo kompanijos – tai tik kelios iš sričių, kuriose mūsų absolventai pritaiko savo žinias ir uždirba bene aukščiausius atlyginimus šalyje. Tai – dėl itin glaudaus darbų ryšio su informacinėmis technologijomis.

 

Kolegos

Motyvuojantys kolegos

Kartu su jumis auditorijų suolais dalinsis aukščiausius rezultatus demonstravę studentai, kurie ateina į magistrantūros studijas vedami didelės motyvacijos ir kupini idėjų bei vilčių ateičiai. Atmosfera bus ne tik išradinga, bet ir itin darbinga.

 

Įgūdžių aprašas

Duomenų analizė – statistikos ir duomenų gavybos metodai, modeliai, prognozavimas, sprendimų priėmimas
Finansų matematika – finansinių rinkų modeliai, draudos matematinai modeliai, laiko eilučių analizė
Optimizavimo metodai – sistemų ir procesų optimizavimas
Sistemų modeliavimas – biosistemų, finansinių, kriptografinių, verslo, vibrotechninių sistemų modeliavimas
Finansų rinkų modeliavimas ir analizė Duomenų gavybos ir analizės metodai Sistemų funkcionavimo optimizavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Tomas Bagdonavičius

UAB „Vičiūnų grupė“ verslo planavimo ir analizės vadovas, Kauno miesto tarybos narys

 

Universitetas mane suformavo kaip žmogų, o įgytas išsilavinimas suteikė sparnus profesiniam skrydžiui. Esu dėkingas savo Alma mater už išugdytus gebėjimus: analizuoti, modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti, turėti savo nuomonę ir ją argumentuoti bei žvelgti į gyvenimą plačiau. Manau universitetinis išsilavinimas yra didelė vertybė šiuolaikiniam žmogui, kuris turi prisitaikyti nuolat tobulėjančiame pasaulyje.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Numatyti matematinio modeliavimo galimybes.
 • Kurti technologijos, finansų, ekonomikos, socialinių ir kitų sričių problemų sprendimo matematinius modelius.
 • Taikyti šiuolaikinius statistinius daugiamačių duomenų analizės metodus analizuojant ir modeliuojant realias sistemas.
 • Taikyti finansų ir draudos matematikos teoriją finansų rinkoms modeliuoti bei analizuoti.
 • Taikyti informacinių technologijų formaliuosius analizės metodus tiriant determinuotas ir stochastines sistemas.
 • Inicijuoti, rengti, vykdyti ir pristatyti tyrimų projektus.
 • Prognozuoti, daryti pagrįstas išvadas, parinkti optimalius sprendimus, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti rezultatus.
 • Dirbti savarankiškai ir tarpdalykinėje komandoje.

 

 

 

Gali tapti

Duomenų analitiku (-e)

Šie žmonės rengia analitinius ataskaitų ruošimo įrankius. Jie gali teikti verslo įžvalgas, koreguoti duomenų kokybę informacinėse sistemose bei reprezentuoti veiklos rodiklius savo vadovams.

 

Verslo analizės vadovu (-e)

Šie specialistai rengia vieningas duomenų valdymo, stebėsenos ir analizės politikų metodikas. Jie ruošia įmonių veiklos ataskaitas, teikia rezultatų analizę, savo įžvalgas ir koordinuoja analitikų komandos darbą.

 

Finansinės rizikos valdytoju (-e)

Tokių profesionalų rankose – proceso valdymo veiksmų plano kūrimas. Įmonėse jie kuria strategijas, skirtas sumažinti galimus nuostolius, atlieka rizikų, žalų, rezultatų ir atidėjinių analizę.

 

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovu (-e)

Šie vadovai planuoja, koordinuoja ir vadovauja moksliniams tyrimams ir plėtrai, kurdami naujus arba tobulindami technologinius procesus. Jie numato savo veiklos tikslus, biudžetus, valdo darbuotojus, užsiima kontrole.

 

 

Mokslo darbuotoju (-e)

Tai mokslininkai, kurie ruošia straipsnius leidiniams, rengia matematikos monografijas. Jie savarankiškai atlieka tyrimus bei konsultuoja inžinerijos, agronomijos, medicinos, verslo ir kitų sričių organizacijas matematinių principų ir metodų klausimais.

 

 

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovu (-e)

Tai profesionalai, kurie koordinuoja skyrių, tvarkančių finansinius arba draudimo duomenis, darbą. Jie konsultuoja klientus finansinių, draudimo ar teisinių pakeitimų klausimais. Taip pat – prižiūri grynųjų pinigų ir finansinių priemonių srautą, apie tai rengia ataskaitas.

 

 

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Matematikos ar statistikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 40 kr. papildomosios studijos.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas

Kęstutis Lukšys
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3320 €
Kredito kaina 55,33 €

 

Finansinė parama