Medicinos fizika

Koks jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogui, aplinkai ir medžiagoms? Kaip dar labiau užtikrinti onkologinių pacientų apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos? Kaip efektyviai taikyti naujausias spindulines technologijas pacientų diagnostikai ir gydymui? Tai ypač svarbūs visuomenei klausimai, kurie sprendžiami šioje magistrantūros studijų programoje. Tarptautiniu lygiu reglamentuotos studijų programos kokybę užtikrina ir Europos Komisijos direktyvos. Baigę šias studijas tapsite pasaulinio lygio medicinos fizikais, turinčiais dideles karjeros perspektyvas.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medicinos technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Sveikatos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

medicinos technologijų krypties, inžinerijos mokslų (bioinžinerijos), technologijų mokslų (medžiagų technologijos, biotechnologijos), fizinių mokslų (fizikos, chemijos), gyvybės mokslų (biofizikos, biochemijos) studijų krypčių bakalauro laipsnis;

kitų fizinių mokslų, matematikos mokslų, technologijos mokslų, inžinerijos mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių bakalauro laipsnis
IR ≥12 kr. medicinos technologijų krypties papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

medicinos technologijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Jonizuojančioji spinduliuotė=radiacija – dalelių srautas, elektromagnetinės bangos
Spindulinė terapija – onkologinių ligų gydymo metodai, įranga, dozimetrija
Spindulinė diagnostika=radiologija – ligų diagnozavimo metodai, įranga, vaizdinimas
Branduolinė medicina – radioaktyviųjų medžiagų naudojimas diagnostikai ir gydymui
Radiacinė sauga – priemonių visuma apsaugai nuo spinduliuotės
Pacientų dozių planavimas Pacientų dozių optimizavimas spindulinėje diagnostikoje Kokybės užtikrinimo programų rengimas ir įgyvendinimas radiologijos sektoriuje Radiacinės saugos sistemos įstaigoje kūrimas ir įgyvendinimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Fizika ir medicina – viskas viename

Toks dviejų mokslo krypčių susidūrimas neišvengiamas be kompetentingos pagalbos. Todėl KTU šią studijų programą vykdo kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Jos turinys yra derinamas pagal Europos ir pasaulio universitetų Medicinos fizikos studijų programas (iomp.org), todėl aukščiausio tarptautinio lygio studijos  garantuotos!

Galingi IT įgūdžiai
Kolegos studijų metu

Darbdaviai ir kolegos šalia

Mūsų absolventai po studijų prisijungia prie gydytojų radioterapeutų, radiologų ir medicinos fizikų komandų. Todėl į studijų programą yra įtraukti ir būsimų kolegų bei darbdavių dėstomi dalykai: žmogaus anatomija, fiziologija, radiobiologija ar dozimetrija.

Įgūdžiai

Praktiškos kompetencijos

Studijų metu įgytas žinias galėsite panaudoti dirbdami klinikinėje aplinkoje: ligoninėse ir klinikose, vėžio tyrimų institutuose, mokslinėse medicinos technologijų laboratorijose. Gebėsite atlikti dozimetrinius matavimus, planuoti spindulines procedūras onkologiniams pacientams ir teikti jiems rekomendacijas šiais klausimais, o praktinius įgūdžius studijų metu galėsite lavinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) klinikose.

Karjera

Įsidarbinimas – iš karto

Tarptautiniuose IAEA ir IOMP standartuose nurodyta, kad Lietuvoje vis dar trūksta medicinos fizikų. Medicinos technologijos –  šiuo metu labai greitai besiplečianti sritis. Todėl natūralu, kad net 80-90 proc. mūsų absolventų įsidarbina pagal specialybę jau per pirmąjį pusmetį po studijų baigimo. Ir karjeros keliai astiveria ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Skamba perskpektyviai, tiesa?

Kolegos

Darbas su ekspertais

Studijuodami naudositės LSMU klinikine baze, o mokslinius tyrimus atliksite onkologiniuose skyriuose, kuriuose glaudžiai bendrausite su Lietuvoje dirbančiais medicinos fizikais. Studijų metu dirbsite unikaliose ir vienintelėse Lietuvoje Dozimetrijos ir radiometrijos bei Medicinos fizikos laboratorijose.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Taikyti spindulinėje medicinoje fizikinius metodus ir koncepcijas bei kurti naujus.
– Teikti rekomendacijas pacientams dozimetrijos klausimais.
– Dirbti su spinduline įranga saugiai ir kokybiškai.
– Dirbti komandoje kuriant apšvitos valdymo strategijas.
– Planuoti pacientų spindulinės terapijos dozes.

 

 

Gali tapti

Medicinos fiziku-ekspertu (-e)

Tai specialistai, kurie planuoja ir koordinuoja medicinos fizikų veiklas onkologijos centruose. Jie vadovauja jaunesniems kolegoms, dalyvauja rengiant ir atliekant spindulinį gydymą. Be to, rengia onkologinių susirgimų prevencijos programas.

Radiacinės saugos ekspertu (-e)

Šie profesionalai vadovauja radiacinės saugos padaliniams, užtikrina kokybišką ir saugų darbą rengdami radiacinės saugos ir kokybės strategijas ar apšvitos optimizavimo programas.

Medicinos diagnostikos įmonės vadovu (-e)

Tai žmonės, kurių rankose – įmonės veiklos organizavimas, vadovavimas personalui, vykdančiam radiacinę priežiūrą. Jie rengia medicininės apšvitos optimizavimo bei diagnostikos procedūrų kokybės patikros programas, konsultuoja įmones.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Elona Juozaitytė

Elona Juozaitytė

LSMU profesorė
Laimonas Jaruševičius

Laimonas Jaruševičius

LSMU ligoninės Kauno klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas
Jurgita Laurikaitienė

Jurgita Laurikaitienė

LSMU ligoninės Kauno klinikos filialo Onkologijos ligoninės mokslų daktarė
Nikolajus Medvedevas

Nikolajus Medvedevas

UAB „Rentgenas“ direktorius
Soren Mattsson

Soren Mattsson

Lundo universiteto (Švedija) profesorius
Europos medicinos fizikos organizacijų federacijos (EFOMP)  atstovai

Europos medicinos fizikos organizacijų federacijos (EFOMP) atstovai

atvykstantys į kasmetinę tarptautinė konferenciją „Medicinos fizika Baltijos šalyse“

 

 

Atsiliepimai

prof. hab. dr. Vinsas Janušonis

prof. hab. dr. Vinsas Janušonis

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojas

 

Medicinos fizikai reikalingi visose gydymo įstaigose, kur naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, tačiau klinikinių ligoninių spindulinės terapijos skyriuose be jų tiesiog neįmanoma išsiversti.

Evelina Jaselskė

Evelina Jaselskė

LSMU ligoninės Kauno klinikos medicinos fizikė

 

Tik pradėjusi dirbti įvertinau, kad viskas, ko mes mokėmės studijų metu, neišskiriant nei vieno, kartais ir nelabai mėgiamo dalyko, yra reikalinga kasdieninėje praktikoje ieškant geriausių būdų, kaip panaudojant sukauptas žinias suteikti profesionalią pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

 

 

 

D.U.K.

Medicinos fizikai – tai nedidelė profesionalų bendruomenė, dirbanti medicinos srityje ir padedanti medicinos personalui suprasti, panaudoti fizikinius metodus medicinoje ir apsisaugoti nuo nematomo, bet labai galingo fizikinio reiškinio – jonizuojančios spinduliuotės. Tai specialistai, kurie gali teikti klinikines bei mokslines rekomendacijas diagnozuojant ligas bei gydant onkologinius pacientus, konsultuoti techninių, technologinių ir metodinių spindulinės medicinos taikymo galimybių medicininėje praktikoje klausimais.

Daugiau nei 90 % medicinos fizikos programos absolventų dirba srityse, kur tiesiogiai naudoja studijų metu įgytas žinias ir patirtį. Programos absolventai dirba radiacinės saugos specialistais, dozimetrijos specialistais, pradeda savo startuolius jonizuojančios spinduliuotės srityje ir žinoma svarbiausia – medicinos fizikais gydymo įstaigose. Kiekviename Lietuvos spindulinės terapijos skyriuje dirba bent po vieną programos absolventą.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Dr. Benas Gabrielis Urbonavičius
el. p. benas.urbonavicius@ktu.lt