en

Medicinos fizika

Programos esmę sudaro jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio individui, aplinkai ir medžiagai studijos, akcentuojant spinduliuotės panaudojimą onkologiniams susirgimams gydyti ir diagnozuoti bei individo ir aplinkos apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos.  Žinias, gebėjimus ir kompetencijas reglamentuoja EK direktyva 2013/59/EURATOM,  todėl  absolventai  turi unikalias tarptautinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas.

Kodas 6213GX001
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medicinos technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Sveikatos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Elona Juozaitytė

LSMU profesorė

Laimonas Jaruševičius

LSMU ligoninės Kauno klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas

Jurgita Laurikaitienė

LSMU ligoninės Kauno klinikos filialo Onkologijos ligoninės mokslų daktarė

Nikolajus Medvedevas

UAB „Rentgenas“ direktorius

Soren Mattsson

Lundo universiteto (Švedija) profesorius

Europos medicinos fizikos organizacijų federacijos (EFOMP) atstovai

atvykstantys į kasmetinę tarptautinė konferenciją „Medicinos fizika Baltijos šalyse“
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp fizikos ir medicinos mokslų

Studijų programa yra vykdoma kartu su LSMU. Studijų turinys harmonizuotas su kitų Europos ir pasaulio universitetų Medicinos fizikos studijų programomis (www.iomp.org). Tiriamieji darbai siejami su nacionaliniais poreikiais / projektine veikla.

Kolegos studijų metu

Glaudūs ryšiai su potencialiais darbdaviais ir profesinėmis draugijomis (Medicinos fizikų draugija)

Absolventai yra integruojami į tarpdalykinę gydytojų radioterapeutų / radiologų, medicinos fizikų ir kitų specializacijų medikų komandą, kuri yra atsakinga už kvalifikuotų spindulinių paslaugų suteikimą pacientui bei personalo ir gyventojų, susijusių su spinduline aplinka, sveikatingumą. Dėl šios priežasties žmogaus anatomijos ir fiziologijos, radiobiologijos, dozimetrijos ir kitų specialybinių dalykų, įtrauktų į programą, žinios yra būtinas pagrindas priimant kolektyvinius sprendimus.

Įgūdžiai

Įgyjamos žinios pritaikomos praktikoje

Baigę studijas, studentai geba taikyti spindulines procedūras onkologinių ligų gydymui ir diagnostikai, geba atlikti dozimetrinius matavimus ir teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais. Dirbdamas klinikinėje aplinkoje medicinos fizikas yra atsakingas už spindulinio gydymo planavimą, kokybę ir optimizaciją diagnostikos procedūrose,  pacientų ir personalo dozimetriją bei radiacinę saugą.

Karjera

80–90 % absolventų per pirmąjį pusmetį po baigimo įsidarbina pagal specialybę

Medicinos fizikų skaičių sveikatos priežiūros institucijose lemia  pacientų skaičius ir turima įranga. Remiantis tarptautiniais standartais (IAEA, IOMP), 2018 m. duomenimis, Lietuvoje vis dar trūksta medicinos fizikų.

Absolventai dirba visuose Lietuvos onkologijos centruose ir ligoninėse, Radiacinės saugos centre, yra įkūrę privačias įmones.

Kolegos

Praktiniai darbai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvoje dirbančiais medicinos fizikais

Studijų procese naudojamasi LSMU klinikine baze, KTU įsteigta šiuolaikinės dozimetrijos ir spektrometrijos  laboratorija, moksliniai tyrimai atliekami visose Lietuvos onkologijos ligoninėse, Radiaciniame centre.

 

Įgūdžių aprašas

Jonizuojančioji spinduliuotė=radiacija – dalelių srautas, elektromagnetinės bangos
Spindulinė terapija – onkologinių ligų gydymo metodai, įranga, dozimetrija
Spindulinė diagnostika=radiologija – ligų diagnozavimo metodai, įranga, vaizdinimas
Branduolinė medicina – radioaktyviųjų medžiagų naudojimas diagnostikai ir gydymui
Radiacinė sauga – priemonių visuma apsaugai nuo spinduliuotės
Pacientų dozių planavimas Pacientų dozių optimizavimas spindulinėje diagnostikoje Kokybės užtikrinimo programų rengimas ir įgyvendinimas radiologijos sektoriuje Radiacinės saugos sistemos įstaigoje kūrimas ir įgyvendinimas

Atsiliepimai

prof. hab. dr. Vinsas Janušonis

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojas

 

Medicinos fizikai reikalingi visose gydymo įstaigose, kur naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, tačiau klinikinių ligoninių spindulinės terapijos skyriuose be jų tiesiog neįmanoma išsiversti.

Evelina Jaselskė

LSMU ligoninės Kauno klinikos medicinos fizikė

 

Tik pradėjusi dirbti įvertinau, kad viskas, ko mes mokėmės studijų metu, neišskiriant nei vieno, kartais ir nelabai mėgiamo dalyko, yra reikalinga kasdieninėje praktikoje ieškant geriausių būdų, kaip panaudojant sukauptas žinias suteikti profesionalią pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Karjera

Studento kompetencijos
– Spindulinių technologijų ir metodų taikymas bei tobulinimas medicinoje ir pramonėje;
– Pacientų dozių planavimas spindulinėje terapijoje ir rekomendacijų teikimas dozimetrijos klausimais;
– Radiacinės saugos strategijos, apsauginių veiksnių ir priemonių išmanymas bei taikymas;

 

Studento gebėjimai
– Gebės spindulinės medicinos praktikoje taikyti žinomus fizikinius metodus ir koncepcijas bei kurti naujus, teikti rekomendacijas pacientams dozimetrijos klausimais;
– Gebės savarankiškai dirbti su spinduline įranga ir technologijomis, laiduojant spindulinių medicinos paslaugų kokybę ir įgyvendinant radiacinės saugos optimizavimo priemones;
– Gebės dirbti komandoje kuriant ir įgyvendinti moksline-praktine veikla grįstas pacientų apšvitos valdymo strategijas bei prisiimti asmeninę atsakomybę.

 

 

Gali tapti

Medicinos fiziku-ekspertu (-e)

– praktinės ir mokslinės medicinos fizikų veiklos onkologijos centruose planavimas, organizavimas ir koordinavimas; vadovavimas jaunesniesiems fizikams;
– dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant onkologinių susirgimų gydymo ir diagnostikos spinduliniais metodais strategiją;
– dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant onkologinių susirgimų prevencijos programas.
– vadovavimas radiacinės saugos padaliniui;
– institucijos radiacinės saugos strategijos ir kokybės laidavimo programų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
– ilgalaikių medicininės apšvitos optimizavimo programų rengimas ir koordinavimas.
– dalyvavimas rengiant medicininės apšvitos optimizavimo programas;
– medicinos diagnostikos procedūrų kokybės patikros programų rengimas ir suinteresuotų įmonių konsultavimas;
– įmonės veiklos organizavimas ir vadovavimas personalui, vykdančiam radiacinę priežiūrą konsultuojamose įmonėse.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Diana Adlienė
e. p. diana.adliene@ktu.lt
tel. +370 (674) 23 325

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama