en

Edukologija

Rinkoje paklausi studijų programa akcentuoja asmens mokymosi visą gyvenimą galias, suteikiamos šiuolaikinės ugdymo mokslo ir praktikos, ypač švietimo valdymo srities, žinios ir gebėjimai. Absolventai geba savarankiškai taikyti šiuolaikines ir aktualias ugdymo mokslo bei edukacines veiklas, tyrinėti edukacinius reiškinius ir tuo pagrindu plėtoti savo žinias, planuoti ir vystyti asmeninę karjerą ugdymo bei mokymosi srityse, o taip pat būti kompetentingu partneriu bendruose projektuose su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais/specialistais.

Programos absolventai dirba tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą organizacijose, kur reikia projektuoti ir diegti šiuolaikines edukacines sistemas ir procesus, akcentuojant naujojo mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.

Kodas 6211MX020
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Edukologija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Ugdymo mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dainius Žvirdauskas

KTU Inžinerijos licėjaus direktorius (Kaunas)

Rolandas Kučiauskas

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos vadovas

Virginija Rupainienė

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė

Blair Stevenson

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentas

Antanas Bagdonas

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovas

Haanan Alexander

Haifa universiteto (Izraelis) profesorius

Sigitas Alubauskas

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius

Iiris Happo

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentė

Olesė Kekienė

Kauno kolegijos Įvaizdžio dizaino katedros vedėja

Florbela de Sousa

Lisabonos universiteto (Portugalija) edukologijos profesorė
 

Programos vertės

Studijos

Įvairiapusiškos studijos

Studentai gali individualizuoti studijas ir rinktis eksperto tyrėjo kelią arba „MA +“ kompetencijas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje, o pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

Įgūdžiai

Išmokstama praktiškai taikyti gautas teorines žinias

Ugdomos kompetencijos – tyrėjas-analitikas valdo įrankius tyrinėti ir analizuoti sudėtingą ir dinamišką ugdymo tikrovę. Vadovas-lyderis geba sėkmingai kontroliuoti jam patikėtą ar paties sukurtą edukacinę (arba turinčią ir edukacinių tikslų) sistemą ir joje vykstančius ugdymo procesus. Turinio ekspertas-lyderis geba kurti ir vystyti turinį: dėstomo dalyko, ugdymo sistemos, edukacinės funkcijos, atliekamo vaidmens ir kitų.

Karjera

Plačios įsidarbinimo galimybės

Atsižvelgiant į tarptautinių tyrimų duomenis, analizuojant mokinių pasiekimų sėkmes, pastebima pedagogų II pakopos studijų būtinumas ir prasmė. Labai aktuali programa aukštųjų mokyklų dėstytojams, siekiantiems tobulinti didaktinę kompetenciją, gebėti atlikti dalyko mokymo ir mokymosi tyrimus.

Edukologijos magistrai švietimo rinkoje yra paklausūs: absolventai įsidarbina švietimo administravimo struktūrose, neformalaus švietimo institucijose, edukacinę veiklą vykdančiose kultūros organizacijose (muziejuose, bibliotekose ir kt.), absolventai taip pat sėkmingai integruojasi įvairiose verslo ir savivaldos įstaigose, jų žmonių išteklių valdymo padaliniuose, laimi konkursus ir dirba ne tik pedagogais, bet ir ugdymo projektų koordinatoriais, švietimo konsultantais, šiuolaikinio ugdymo proceso ir vadybos vadovais; tęsia studijas doktorantūroje.

Kolegos

Studijoms motyvuoti dėstytojai ir studentai

Programa veikia jau daugiau nei dvidešimt metų – edukologijos magistrai Kauno technologijos universitete rengiami nuo 1993 m.

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai. Programa naudoja labai stiprios edukologijos mokslo grupės potencialą, remiasi plataus tarptautinio bendradarbiavimo ir įvairių studijų pakopų (doktorantūros, magistrantūros, bakalauro) studijų organizavimo patirtimi.

 

Įgūdžių aprašas

Švietimo vadyba – švietimo sistemos tobulinimas, strateginis valdymas, vadovavimo psichologija
Edukacinės novacijos – diegimas, valdymas, vertinimas, sklaida
Mokymasis visą gyvenimą – darbo vietoje, veiklos bendruomenėje, savaiminis ir organizacinis mokymasis
Lyderiavimas – kūrybiškas problemų sprendimas , komandų vystymas, lyderiavimo stiliai
Vadovas-lyderis Turinio ekspertas-lyderis Tyrėjas-analitikas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Dainius Žvirdauskas

Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus direktorius

 

Vienas iš programos absolventų privalumų – platus išsilavinimas. Absolventai yra lyderiai, moka gerai komunikuoti, planuoti, kritiškai analizuoti informaciją ir gerai parašyti išskirtinę ugdymo programą, studijos suteikia jiems pasitikėjimo, kai argumentuoji, diskutuoji pokyčius ir kovoji su pasipriešinimu.

Lydija Merfeldienė

KTU Vaižganto progimnazijos direktorė

 

Edukologija - ugdymo, lavinimo, švietimo įstaigos vadybininko „stalo mokslas(knyga)“ – kompleksinio tobulinimo(si) įrankis – mokymosi visą gyvenimą provokacija (gerąja prasme), padedanti kurti ir vystyti žmogiškuosius santykius, siejant ugdymo teoriją su praktika.

Deimantė Karaliūtė

Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

 

Mokymasis edukologijos magistrantūroje pakeitė požiūrį į švietimo sistemą Lietuvoje. Studijuodama supratau, kad mokyklų įvairovė skatina siekti pažangos, ieškoti savitumo ir unikalumo. Gera mokykla ta, kurioje visi švietimo subjektai patiria sėkmę. Tokią mokyklą stengiuosi kurti ir pati.

Aurimas Adomaitis

Edukologijos programos magistrantas

 

Man edukologijos studijos universitete - tai intelektualus prisilietimas prie visuomenėje vykstančių reiškinių ir procesų. Studijų metu studijuojant ir atliekant užduotis yra tyrinėjami ir analizuojami reiškiniai, kuriuos galiu aptikti ir pamatyt ne tik organizacijoje, kurioje dirbu, tačiau ir visoje mane supančioje aplinkoje. Tiesa, pamatęs ir atsikasęs reiškinio "locus nascendi" neišvengiamai pradedi žiūrėti į pasaulyje vykstančius procesus kitomis akimis. Šios studijos - tai neišvengiamas savo akiračio praplėtimas organizacijos, jos valdymo, pokyčių ir inovacijų kontekste.

Karjera

Studento kompetencijos

Tyrėjas-analitikas valdo įrankius tyrinėti ir analizuoti sudėtingą ir dinamišką ugdymo tikrovę; vadovas-lyderis geba sėkmingai valdyti jam patikėtą ar paties sukurtą edukacinę (arba turinčią ir edukacinių tikslų) sistemą ir joje vykstančius ugdymo procesus; turinio ekspertas-lyderis geba kurti ir vystyti ugdymo turinį: dėstomo dalyko, ugdymo sistemos, edukacinės funkcijos, atliekamo vaidmens ir kitų.

 

Studento gebėjimai

– gebės valdyti tyrimo įrankius, kurti tyrimo dizainą ir analizuoti sudėtingą ir dinamišką ugdymo tikrovę;

– gebės kūrybiškai spręsti ugdymo problemas, kurti ir vystyti komandas, lyderiauti, vadovauti ugdymo įstaigai;

– gebės kurti ir vystyti ugdymo (mokomojo dalyko, kvalifikacijos kėlimo, edukacinę) programą.

 

 

Gali tapti

Specialistu/vadovu (-e) švietimo administravimo struktūrose

 – ugdymo procesui užtikrinti reikalingų dokumentų bei strateginių planų  inicijavimas, derinimas, rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimo kontrolė.
 – bendradarbiavimo ryšių su švietimo institucijomis bei partneriais užmezgimas ir palaikymas ;
 – vadovavimas, administravimas.

 

Mokytoju (-a), ugdymo ekspertu (-e), tyrėju (-a)

 – bendrosiose ugdymo programose numatytų ugdymo rezultatų pasiekimo, sąlygų mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės brandos bei tautinės savimonės pamatų, įgyti integralius bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus ir išbandyti save įvairiose veiklos srityse, sąlygų sudarymas;
 – mokymo planų sudarymas ir keitimas, konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas;
 – konkrečių mokomųjų dalykų mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus, leidžiančius praktiškai taikyti žinias.

 

Specialistu (-e), vadovu (-e), edukatoriumi (-e) neformalaus švietimo institucijose ir edukacinę veiklą vykdančiose kultūros organizacijose (muziejuose, bibliotekose ir kt.)

 – ugdymo planų sudarymas, ugdymo programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus;
 – ugdymas, procese taikant  metodines priemones, siekiant plėsti ugdymo proceso dalyvių žinias ir lavinti gebėjimus;
 – vadovavimas tam tikro švietimo lygmens mokymams, kursams ar konsultacijoms, taip pat privatus mokymas.

 

Specialistu (-e) verslo ir savivaldos įstaigose

 – įmonės ar organizacijos personalo valdymo poreikių su vadovais išsigryninimas, personalo valdymo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, darbo funkcijų ir procesų tobulinimas;
 – darbuotojų atrankos proceso, adaptacijos, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo procedūrų planavimas ir organizavimas;
 – darbuotojų veiklos vertinimo, skatinimo ir ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas.

 

Ugdymo projektų koordinatoriumi (-e)

 – tarptautinių ar nacionalinių programų ar projektų administravimas, projektų vykdytojų ir dalyvių konsultavimas;
 – veiklos planų, ataskaitų bei kitų dokumentų susijusių su vykdomų projektų eiga rengimas, projektų veiklos ir finansinių dokumentų patikra ir vertinimas;
 – komunikacijos su projektų partneriais vykdymas ir plėtojimas.

 

Po doktorantūros studijų, akademiniu darbuotoju (-a)

 – mokslinių darbų, straipsnių rengimas, taikant tinkamus įrankius;
 – tyrimų organizavimas ir įgyvendinimas, tenkinant metodinius reikalavimus;
 – metodinių mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Edita Štuopytė

e. p. edita.stuopyte@ktu.lt

tel. +370 687 20774

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama