Edukologija

Mokymasis visą gyvenimą – svarbiausias šiuolaikinio švietimo ir ugdymo principas. Tai ne tik veda į priekį visą edukologijos mokslą, bet ir padeda lanksčiai reaguoti į darbo rinkos, demografinių procesų pokyčius bei didinti socialinę įtrauktį.

Šios magistrantūros studijų programos suteikiami privalumai – tai geriausios ir naujausios švietimo vadybos ir ugdymo(si) žinios bei praktika.

Baigę studijas ne tik gebėsite savarankiškai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) žinias, tyrinėti edukacinius reiškinius, taikyti inovacijas, bet ir konstruoti ugdymo ir mokymosi programas.

Edukacijos poreikis tik didėja, todėl laukia įdomi ateitis, kupina prasmingų darbų ir, svarbiausia, šviesi!

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Edukologija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Ugdymo mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Edita Štuopytė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. edita.stuopyte@ktu.lt

 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Švietimo vadyba – švietimo sistemos tobulinimas, strateginis valdymas, vadovavimo psichologija
Edukacinės novacijos – diegimas, valdymas, vertinimas, sklaida
Mokymasis visą gyvenimą – darbo vietoje, veiklos bendruomenėje, savaiminis ir organizacinis mokymasis
Lyderiavimas – kūrybiškas problemų sprendimas , komandų vystymas, lyderiavimo stiliai
Vadovas-lyderis Turinio ekspertas-lyderis Tyrėjas-analitikas

 

 

Programos vertės

Galingi IT įgūdžiai
Studijos

Individualu ir įvairiapusiška

Didelis šių studijų privalumas – galimybė rinktis du kelius. Vienas – tapti „Krypties ekspertu“ ir gilinti žinias pagrindinėje studijų srityje. Kitas – papildyti savo išsilavinimą įvairiomis „MA+“ kompetencijomis ir tapti „Tarpkrypčiu ekspertu“.

Įgūdžiai

Teorija taikoma praktikoje

Gera teorija yra ta, kurią galėsite taikyti praktikoje. Todėl edukologijos magistrantūros studijų metu mokysitės, kaip naudoti analitinius tyrimų įrankius, kaip valdyti edukacinę sistemą ir kaip vystyti ugdymo turinį: tiek dėstomo dalyko, tiek integruotų dalykų.

Karjera

Platūs karjeros keliai

Tarptautiniai tyrimai rodo, jog pedagogų, turinčių magistro laipsnį, be galo reikia. Tai specialistai, kurie tobulins ir naujins švietimo sistemas, o tokie pokyčiai – neišvengiami. Todėl baigę studijas galėsite dirbti švietimo struktūrose, įstaigose bei organizacijose arba integruositės į verslo ar viešojo valdymo institucijas, kuriose reikalingos edukacinės kompetencijos. Tapsite konsultantais ir, galbūt, net mokslininkais bei tyrėjais.

Kolegos

Įkvepiantys žmonės

Edukologijos studijų programos istorija KTU – siekia jau tris dešimtmečius. Natūralu, kad čia studijas bei darbus renkasi tik patys motyvuočiausi edukologijos studentai ar ekspertai. Tokia aplinka įkvėps ir kasdien dar labiau žadins aistrą ugdyti bei ugdytis.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Valdyti tyrimo įrankius.
 • Kurti tyrimo dizainą.
 • Analizuoti sudėtingą ir dinamišką ugdymo tikrovę.
 • Kūrybiškai spręsti ugdymo problemas.
 • Kurti ir vystyti komandas.
 • Lyderiauti, vadovauti ugdymo įstaigai.
 • Kurti ir vystyti ugdymo (mokomojo dalyko, kvalifikacijos kėlimo, edukacinę) programą.
 

Gali tapti

Tai žmonės, kurie rengia ugdymo procesui reikalingus dokumentus bei strateginius planus ir juos įgyvendina. Jie bendradarbiauja su švietimo institucijomis, mezga naujus ryšius su partneriais ir valdo švietimo įstaigas.

Tai edukacijos ekspertai, kurie numato ugdymo rezultatus, mokymosi sąlygas, ieško galimybių, kaip diegti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus. Jie sudarinėja mokymo planus, juos koreguoja, parenka priemones. Taip pat – atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tobulinančius edukologijos mokslą.

Tai profesionalai, dirbantys neformalaus švietimo institucijose ir edukacinę veiklą vykdančiose kultūros organizacijose (muziejuose ar bibliotekose). Jie sudarinėja ugdymo programas, realizuoja ugdymo procesą bei vadovauja mokymams, kursams.

Šie specialistai kuria įstaigos personalo ugdymo strategiją ir ją įgyvendina. Jie organizuoja darbuotojų atrankas, jų kvalifikacijų kėlimą, vertinimo bei skatinimo programas.

Šių profesionalų rankose – tarptautinių ir nacionalinių ugdymo projektų administravimas. Jie konsultuoja tokių projektų dalyvius ir vykdytojus, rengia veiklos planus ir vykdomos veiklos ataskaitas, rūpinasi komunikacija su projekto partneriais.

Tai tyrėjo-mokslininko kelią pasirinkę žmonės, kurie po sėkmingai baigtų magistrantūros studijų stoja į doktorantūrą. Jie toliau gilinasi į edukologijos mokslą bei tiria su juo susijusias problemas, kelia naujus ugdymo teorijų iššūkius.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dainius Žvirdauskas

Dainius Žvirdauskas

KTU Inžinerijos licėjaus direktorius (Kaunas)
Rolandas Kučiauskas

Rolandas Kučiauskas

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos vadovas
Virginija Rupainienė

Virginija Rupainienė

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė
Blair Stevenson

Blair Stevenson

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentas
Antanas Bagdonas

Antanas Bagdonas

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovas
Hanan A. Alexander

Haanan Alexander

Haifa universiteto (Izraelis) profesorius
Sigitas Alubauskas

Sigitas Alubauskas

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius
Iiris Happo

Iiris Happo

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentė
Olesė Kekienė

Olesė Kekienė

Kauno kolegijos Įvaizdžio dizaino katedros vedėja
Florbela de Sousa

Florbela de Sousa

Lisabonos universiteto (Portugalija) edukologijos profesorė

 

 

Atsiliepimai

Dainius Žvirdauskas

Dainius Žvirdauskas

Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus direktorius

 

Vienas iš programos absolventų privalumų – platus išsilavinimas. Absolventai yra lyderiai, moka gerai komunikuoti, planuoti, kritiškai analizuoti informaciją ir gerai parašyti išskirtinę ugdymo programą, studijos suteikia jiems pasitikėjimo, kai argumentuoji, diskutuoji pokyčius ir kovoji su pasipriešinimu.

Lydija Merfeldienė

Lydija Merfeldienė

KTU Vaižganto progimnazijos direktorė

 

Edukologija - ugdymo, lavinimo, švietimo įstaigos vadybininko „stalo mokslas(knyga)“ – kompleksinio tobulinimo(si) įrankis – mokymosi visą gyvenimą provokacija (gerąja prasme), padedanti kurti ir vystyti žmogiškuosius santykius, siejant ugdymo teoriją su praktika.

Deimantė Karaliūtė

Deimantė Karaliūtė

Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

 

Mokymasis edukologijos magistrantūroje pakeitė požiūrį į švietimo sistemą Lietuvoje. Studijuodama supratau, kad mokyklų įvairovė skatina siekti pažangos, ieškoti savitumo ir unikalumo. Gera mokykla ta, kurioje visi švietimo subjektai patiria sėkmę. Tokią mokyklą stengiuosi kurti ir pati.

Aurimas Adomaitis

Aurimas Adomaitis

Edukologijos programos magistrantas

 

Man edukologijos studijos universitete - tai intelektualus prisilietimas prie visuomenėje vykstančių reiškinių ir procesų. Studijų metu studijuojant ir atliekant užduotis yra tyrinėjami ir analizuojami reiškiniai, kuriuos galiu aptikti ir pamatyt ne tik organizacijoje, kurioje dirbu, tačiau ir visoje mane supančioje aplinkoje. Tiesa, pamatęs ir atsikasęs reiškinio "locus nascendi" neišvengiamai pradedi žiūrėti į pasaulyje vykstančius procesus kitomis akimis. Šios studijos - tai neišvengiamas savo akiračio praplėtimas organizacijos, jos valdymo, pokyčių ir inovacijų kontekste.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Edita Štuopytė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. edita.stuopyte@ktu.lt