en

Skaitmeninė kultūra

Skaitmeninės kultūros studentai gilinasi į visuomenės ir medijų sąveiką, studijuoja ir kritiškai vertina aktualius skaitmeninės kultūros kritikų ir vizionierių tekstus, analizuoja medijų tyrimų ir praktikos sąsajas su kitais mokslais, formuluoja skaitmeninei kultūrai aktualius filosofiškai pagrįstus argumentus bei problemas, mokosi kurti komparatyvistinės analizės perspektyvą, lygina įvairių kultūrų medijas, remdamiesi integruojamąja filosofijos mokslo tradicija, modeliuoja medijų socialinius ir kultūrinius padarinius, prognozuoja medijų raidą.

 

Kodas 6211NX032
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Filosofija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė), Ištęstinė - 3 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Vladislav Berežok

Režisierius-animatorius

Rita Malikonytė-Mockus

Autumn House Press, Sampsonia Way (Pittsburgh, Pennsylvania)

Linas Kontrimas

Viešųjų ryšių ekspertas

Simona Stano

Turino universiteto (Italija) lektorė
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Įgyjama praktinių darbo su medijomis įgūdžių

Skaitmeninės kultūros analizės filosofinis pobūdis, galimybė įvairiais būdais interpretuoti medijas, įvairiomis raiškos formomis artikuliuoti filosofinius medijų srities argumentus, formuluoti klausimus ir įrodymus. Skaitmeninės kultūros tarpdalykiškumas, komparatyvistinė analizės perspektyva ir  galimybė palyginti įvairių kultūrų medijas integruojančioje analitinėje erdvėje. Skirtingų medijų jungimas į daugialypes terpes ir tinklaveikos scenarijai.

Studijos

Suteikiamos papildomos MA+ tarpkrypčio eksperto kompetencijos

Tarpdisciplininis ekspertas (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti). Vadovavimo ekspertas (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymosi metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizainu grįstas mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai, kurių metu sukuriami siūlymai (sprendimai) realioms įmonėms. Studijų programa baigiama 30 kreditų apimties baigiamuoju projektu.

Karjera

Itin plačios ir įvairios įsidarbinimo galimybės

Tarpdisciplinės Skaitmeninės kultūros studijos suteikia platų išsilavinimą, gilų šiuolaikinės kultūros procesų išmanymą, svarbiausius darbo su konkrečiomis medijomis įgūdžius, tad absolventas galės rinktis  tiriamąją, pedagoginę veiklą ir dirbti medijų analizės ir kūrimo srityse.

Infrastruktūra

Užsiėmimams naudojamasi KTU inovatyvių technologijų baze

Vykdant studijų programą bendradarbiaujama su Audiovizualinių menų ir Multimedijos inžinerijos katedromis, praktiniams užsiėmimams naudojamasi universiteto technologinėmis bazėmis ir laboratorijomis.

Erasmus+

Tarptautinių studijų galimybės

Studentai turi galimybę išvykti studijuoti pas Erasmus + partnerius: Heidelberg universitetą (Vokietijoje) ir Jawaharlal Nehru universitetą (Indijoje).

 

Įgūdžių aprašas

Filosofija – išmintis, vertybė, vizija, menas, visuomenė
Medijos – vaizdas, kinas, reklama, raštas, garsas, komunikacija
Veiksmas – kūryba, analizė, prognozė, eksperimentas, strategijų kūrimas, procesų valdymas
Skaitmeninė kultūra – mobilumas, globalizacija, informacija, kibernetinė erdvė
Skaitmeninės kultūros tarpdalykiškumas ir komparatyvistinė analizės perspektyva Filosofinė skaitmeninės kultūros interpretacija Skirtingų medijų jungimas į daugialypes terpes ir tinklaveikos scenarijai


Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Tomas Didžgalvis

TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas

 

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Skaitmeninė kultūra yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje

Bakalauro studijų programos studentų įžvalgos:

Karjera

Studento kompetencijos: turi medijų raštingumo žinių; atskiria realų turinį nuo nerealaus; supranta šaltinių svarbą; suvokia matomumo socialinėse medijose kanalus bei informacijos transliavimo procesus; turi skaitmeninių kūrybos ir redagavimo įgūdžių.

 

Studento gebėjimai
– gebės atskirti #filosofija ir filosofiją;
– gebės kurti skaitmeninį medijų turinį;
– gebės mąstyti kritiškai ir kūrybiškai.

 

 

Gali tapti

Socialinių medijų analitiku (-e)

 – socialinių medijų monitoringas ir naujausių kūrybinių tendencijų, vartotojų įpročių, funkcijų vertinimas ir pritaikymas klientų poreikiams;
 – konkurencinės aplinkos analizė, klientų poreikių analizė;
 – efektyvumo stebėsena ir veiksmų adaptavimas tikslams pasiekti.

Skaitmeninio turinio kūrėju (-a)

 – kūrybinių sprendimų derinimas su dizaineriais ir turinio rengimas;
 – tekstinio ir vizualaus turinio talpinimas naudojant tinkamus įrankius.

Kūrybinių industrijų projektų vadovu (-e)

 – skaitmeninės rinkodaros strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
 – biudžeto planavimas, sąnaudų optimizavimas ir vykdymo kontrolė;
 – darbo su turinio ir reklamos agentūromis koordinavimas bei kontrolė.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir  60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555 
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas 
Lekt. Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt 
tel. +370 (620) 45 335

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama