Skaitmeninė kultūra

Kokia yra visuomenės ir medijų sąveika? Studijuodami jūs kritiškai vertinsite aktualius skaitmeninės kultūros ir šiuolaikinių vizionierių tekstus. Analizuosite įvairias medijas ir jų sandūrą su kitais mokslais, gebėsite palyginti jas įvairių kultūrų kontekste. Taip pat gebėsite kelti aktualius klausimus bei gvildenti problemas, būdingas skaitmeninei kultūrai, mokysitės į jas pažvelgti filosofiškai. Tapsite skaitmeniniais architektais, kurie modeliuoja bei prognozuoja medijų raidą, nes puikiai išmano socialinius ir kultūrinius padarinius.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Filosofija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. vytautas.kederys@ktu.lt

 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Filosofija – išmintis, vertybė, vizija, menas, visuomenė
Medijos – vaizdas, kinas, reklama, raštas, garsas, komunikacija
Veiksmas – kūryba, analizė, prognozė, eksperimentas, strategijų kūrimas, procesų valdymas
Skaitmeninė kultūra – mobilumas, globalizacija, informacija, kibernetinė erdvė
Skaitmeninės kultūros tarpdalykiškumas ir komparatyvistinė analizės perspektyva Filosofinė skaitmeninės kultūros interpretacija Skirtingų medijų jungimas į daugialypes terpes ir tinklaveikos scenarijai

 

 

Programos vertės

Įgūdžiai

Praktiškos žinios

Čia turėsite galimybę įvairiais būdais interpretuoti medijas, formuluoti klausimus ir atsakymus bei pateikti jiems įrodymus, pasitelkdami įvairias raiškos formas. Moderniose filosofijos studijose sužinosite, kaip skirtingos medijos sąveikauja tarpusavyje ir kuo jos yra panašios.

Studijos

Ugdomi ekspertai

Baigę šią studijų programa išmanysite, kaip pritaikyti skirtingas žinias ir gebėjimus uždaviniams spręsti, taip pat turėsite reikalingų vadovavimo praktinių žinių. Mokydamiesi medijų filosofijos, problemų sprendimo, dizaino įgyvendinimo bei skirtingų atvejų palyginimo jūs pristatysite savo idėjas realioms įmonėms.

Karjera

Darbui atvira rinka

Skaitmeninės kultūros studijos suteiks platų bei gilų šiuolaikinių medijų procesų išmanymą. Turėsite įgūdžių darbui su konkrečiomis medijomis, tad galėsite laisvai rinktis labiausiai jus dominančią sritį – tiriamąją, pedagoginę, medijų analizės ar kūrimo.

Infrastruktūra

Inovatyvios technologijos šalia

Praktinių užduočių įgyvendinimui pasitelkiami naujausi technologiniai sprendimai. Filosofijos magistrantūros studentai skatinami naudotis inovatyviomis technologinėmis bazėmis ir laboratorijomis, tyrimams ir turinio kūrimui įdarbinti jau turimus skaitmeninius įrankius bei ieškoti naujų.

Erasmus+

Užsienio patirtys

Studijos neapsiribos Kaunu. Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviem semestrams į pasirinktą užsienio universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose. Ypač glaudus ryšys palaikomas su Heidelbergo universitetu Vokietijoje ir Jawaharlal Nehru universitetu Indijoje.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Būti raštingiems medijų srityje.
 • Suprasti ir įvertinti medijų svarbą visuomenės ir kultūros kontekste.
 • Atskirti aktualų turinį bei suprasti šaltinių svarbą jo kūrimui.
 • Efektyviai komunikuoti skaitmeninėmis medijomis.
 • Naudoti skirtingas komunikacijos platformas.
 • Apdoroti bei kūrybiškai pateikti skaitmeninį turinį.
 • Kritiškai bei kūrybiškai mąstyti.
 

Gali tapti

Socialinių medijų analitiku (-e)

Tai specialistai, kurie išmano naujausias socialinių medijų tendencijas, nes nuolat stebi virtualią erdvę ir jos ypatumus. Jie gilinasi į vartotojo įpročius, įvertina funkcijas ir pritaiko tai klientų poreikiams, analizuodami jų bei konkurencinę aplinką. Stebėdami (ne)efektyvumą, gali pritaikyti atitinkamus veiksmus siekiant tikslų.

Skaitmeninio turinio kūrėju (-a)

Tai žmonės, kurie geba kurti ir talpinti tekstinį bei vizualinį turinį naudodami tinkamus bei efektyvius įrankius. Jie gali bendradarbiauti su dizaineriais, rašytojais ir kitais kūrėjais.

Kūrybinių projektų vadovu (-e)

Tai ekspertai, kuriantys strateginius kūrybinių projektų planus ir gebantys juos įgyvendinti. Dažnai tai turi būti pagrįsta tam tikru biudžetu bei sąnaudų optimizavimu. Jie užtikrina sklandžią vykdymo kontrolę.

Medijų ir jų sąveikos su visuomene ekspertu (-e)

Tai mąstytojai, kurie turi žinių apie įvairių medijų vystymosi, veikimo ir sąveikos niuansus bei supranta ir gali kritiškai vertinti jų poveikį visuomenei. Kino, kompiuterinių žaidimų, virtualios erdvės ir kultūros išmanymas leidžia individualiai ar komandose kurti kokybišką skaitmeninį turinį ir jį analizuoti.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Nerijus Čepulis

Nerijus Čepulis

Šiuolaikinės medijų teorijos
Saulius Keturakis

Saulius Keturakis

Kompiuterinių žaidimų kultūra
Dario Martinelli

Dario Martinelli

Audiovizualinio meno istorija
Arvydas Grišinas

Arvydas Grišinas

Naujųjų medijų meno projektų rengimas
Šarūnas Paunksnis

Šarūnas Paunksnis

Skaitmeniškumas ir kultūra
Vilmantė Liubinienė

Vilmantė Liubinienė

Skaitmeniškumas ir vaikystė
Runa Chakraborty Paunksnis

Runa Chakraborty Paunksnis

Lyties filosofija ir medijos

 

 

Atsiliepimai

Tomas Didžgalvis

Tomas Didžgalvis

TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas

 

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Skaitmeninė kultūra yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje

Mindaugas Grajauskas

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. vytautas.kederys@ktu.lt