Strateginė komunikacija

Šių dienų visuomenėje efektyvi komunikacija vienas iš esminių įgūdžių bet kurioje darbo srityje. Nepamainomais gebėjimais tapo mokėjimas sėkmingai bendradarbiauti atsižvelgiant į kultūrinius ir kartos skirtumus, sistemiškai gauti ir įveiklinti informaciją, užtikrinti atgalinį ryšį, spręsti problemas ir iššūkius.

Šioje studijų programoje įgysite žinių apie komunikacijos teorijas, jos planavimo ir valdymo specifiką skirtinguose organizaciniuose kontekstuose, sudėtinę komunikacijos sampratą, gebėsite visa tai pritaikyti praktiškai. Išugdyti gebėjimai ir kompetencijos leis įvertinti bei suderinti skirtingų lygmenų komunikacijos strategijas, užtikrinti efektyvesnį jų ir pačios organizacijos veikimą. Taip pat susipažinsite su komunikacijos modeliais, reikalingais krizių ir nenumatytų atvejų valdymui bei pasiruošite savarankiškai vykdyti mokslo tyrimus.

Tai „MA+“ programa, todėl čia galėsite stiprinti turimas ekspertines žinias arba pasirinkti papildomus modulius ir plėsti savo, kaip projektų vadovo, komunikacijos eksperto ir kitas kompetencijas. Galėsite ugdyti tarpkryptines žinias teisės, projektų valdymo, kalbų, pokyčių valdymo, kompiuterinio vizualizavimo technologijų, lyderystės ar ekonomikos srityse, kurios glaudžiai siejasi su strateginės komunikacijos sritimi.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Komunikacija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Jurgita Jurkevičienė

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jurgita.jurkeviciene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių ar ugdymo mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos;

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Studijos

Sėkmingai veikiančios organizacijos garantas

Organizacijų reputacija ir vidinis mikroklimatas – tai dvi esminės sėkmingos veiklos dedamosios. Studijų programa formuoja ateities specialistų kompetencijas, grindžiamas komunikacijos, psichologijos, organizacijų valdymo (vadybos) ir kitų susijusių studijų krypčių bei mokslų sąsajomis. Absolventai gebės kompleksiškai analizuoti organizacijos komunikacijos kanalus, įveikti iššūkius ir problemas, pritaikydami aktualias tarpdisciplinines žinias.

Reikalingi įvairiapusiški specialistai

Šiuolaikinės bendrovės ieško specialistų ne tik gebančių kalbėti užsienio kalbomis ar turinčių reikiamus techninius įgūdžius, bet ir galinčių užtikrinti organizacijos, kaip bendruomenės, veiksnumą. Sėkmingas bendradarbiavimas, komandinis darbas, sistemiškas informacijos gavimas, paskirstymas ir atgalinis ryšys padeda spręsti iššūkius ir sudaro sąlygas veikti efektyviau.

Praktiškai pritaikomos žinios

Absolventai gali dirbti verslo, viešojo sektoriaus, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose bei kitose institucijose organizacinės ar verslo komunikacijos srityse. Jie geba teikti viešosios komunikacijos organizavimo konsultacines paslaugas, taikyti modernias informacijos ir komunikacijos technologijas, efektyviai valdyti konfliktus, krizes ir derybas, taip pat gali dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Kompetencijos iš viso pasaulio

Lyderiaujančių pasaulio universitetų modeliais ir praktika paremta studijų programa atliepia esamus ir numatomus rinkos poreikius. Tarptautinių dėstytojų suteikiamas žinias galima papildyti ir „Erasmus+“ mainų programos patirtimi. Be to, studentai dalį studijų gali praleisti pasirinktame užsienio universitete, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Norintiems daugiau

Ši programa tinkama įvairių sričių atstovams, siekiantiems sustiprinti savo žinias ir įgūdžius komunikacijos, psichologijos, lyderystės ir vadybos srityse. Ugdomas analitinis, strateginis ir kūrybinis mąstymas yra tik dalis motyvų pasirinkti šią studijų programą.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • integruoti komunikacijos, psichologijos, valdymo ir kitų glaudžiai susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų žinias realioje organizacijų veikloje;
 • pasirinkti tinkamas komunikacijos strategijas, modelius ir kanalus rizikos ir saugumo problemoms organizacijose suvaldyti bei spręsti;
 • analizuoti teisinio reglamentavimo kontekstą bei korporatyvinės socialinės atsakomybės principus ir juos taikyti praktikoje;
 • apdoroti, vertinti ir interpretuoti komunikacijos tyrimų rezultatus socialiniame ir tarpkultūriniame kontekste;
 • kritiškai vertinti, argumentuotai komunikuoti ir pristatyti atliktų tyrimų bei projektų rezultatus;
 • taikyti tarpasmeninio bendravimo principus ir įgūdžius kuriant organizaciją kaip efektyviai veikiančią ir pridėtines vertes generuojančią bendruomenę. 
 

Gali tapti

Tai žmonės, planuojantys, organizuojantys ir koordinuojantys komunikaciją, jos strategiją ir procesus. Jie darbuojasi valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose (NVO) arba vadovauja savo pačių verslui, teikia konsultacijas.

Tai specialistai, pasirinkę tiriamąjį darbą. Jie atlieka šiuolaikinėmis komunikacijos tyrimo teorijomis grįstus tyrimus, analizuoja, sistemina informaciją ir vertina skirtingus komunikacijos procesus, strategijas ir valdymą.

Komunikacijos procesų išmanymas, kaip papildoma horizontali kompetencija, praturtina žinias esamoje srityje ir padidina karjeros galimybes – absolventai gali siekti vadovaujančių pozicijų organizacijoje.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

Rūta Visocnik

Rūta Visocnik

Teisė, dėstytoja-praktikė
Eglė Butkevičienė

Eglė Butkevičienė

Organizacijų informacijos valdymas ir komunikacija
Dr. Andreas Werner Huber

Dr. Andreas Werner Huber

Pokyčių valdymas, dėstytojas-praktikas
Aistė Balžekienė

Aistė Balžekienė

Rizikos ir saugumo valdymas
Saulius Keturakis

Saulius Keturakis

Rizikos ir saugumo valdymas
Rosita Lekavičienė

Rosita Lekavičienė

Lyderystės ir vadovavimo psichologija
Loreta Huber

Loreta Huber

Pokyčių valdymo komunikacijos strategijos
Mónica Marchesi

Mónica Marchesi

Strateginė politinė komunikacija

 

 

Atsiliepimai

Asta Bačkienė

Asta Bačkienė

Head of Global SSC Centre of Excellence for Sales "Festo Lithuania"

 

Kaip tarptautinės įmonės atstovė, noriu labai pasidžiaugti rengiama „Strateginės komunikacijos“ programos idėja KTU, nes tai neabejotinai puiki galimybė paruošti specialistus-praktikus, kurie sėkmingai dirbtų tarptautinėse organizacijose.
Šiai dienai ypač pastebimas trūkumas specialistų/vadovų, gebančių taikyti modernias komunikacijos technologijas, spręsti kritines komunikacijos problemas, pritaikyti netipinius vadovavimo/komunikavimo metodus.
Manau programos turinio akcentai ties vadovavimo psichologija, konfliktų, kritinės komunikacijos valdymo, greito prisitaikymo prie naujų informacinių/komunikacinių technologijų yra neišvengiamai reikalingos kompetencijos specialistams/vadovams dirbant tarptautinėse organizacijose.
Tai ne tik akiračio praplėtimas, bet sakyčiau kertinės ateities kompetencijos norint prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų, sudėtingėjant komunikacijos kanalams, tobulėjant technologijoms.
Verslą kuria žmonės, todėl gebėjimai ne tik komunikuoti, bet ir valdyti su tuo susijusius procesus „visumos“ principu yra būtini šiai dienai ir ateityje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Jurgita Jurkevičienė

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jurgita.jurkeviciene@ktu.lt