Viešasis administravimas

Norėtumėte įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti lyderiais? Tam būtinas pasiruošimas, kurį suteikia ši studijų programa.

Programos misija – parengti aukštos kompetencijos magistrus, išmanančius viešojo administravimo teorijas ir suprantančius praktinius kontekstus, gebančius vertinti viešojo valdymo procesus lyginamojoje perspektyvoje bei derinant įvairias metodologijas analizuoti ir etiškai spręsti viešojo administravimo problemas.

Šios studijos programos ugdymo strategija yra grindžiama keturiais pagrindiniais principais:

 • Tarptautiškumu – programoje dirba pasaulyje pripažinti dėstytojai ir mokslininkai.
 • Tarpdiscipliniškumu – tai yra viešojo administravimo disciplinos išskirtinis bruožas,  įgyjama žinių iš politikos, vadybos, teisės, sociologijos, etikos ir pan. sričių.
 • Metodologine kompetencija –  empiriniais duomenis grindžiamas studijų turinys.
 • Šiuolaikiniu studijų dizainu – taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai (dizainu grįstas mąstymas, probleminis dėstymas, virtualaus mokymosi sistema ir pan.)

Pagal žurnalo „Reitingai“ studijų programų vertinimą, Viešojo administravimo kryptyje ši KTU magistrantūros studijų programa nuo 2016 m. kiekvienais metais yra pripažįstama geriausia Lietuvoje.

Yra galimybė šią studijų programą studijuoti ištęstine forma Kretingos ir Marijampolės regionų grupėse (paskaitos vyksta nuotoliniu būdu). Daugiau informacijos

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrusis), Ištęstinė - 2 m. (savaitgalinis; ciklinis, nuotolinis)
Laipsnis Viešojo administravimo magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4384 €
Ištęstinė - 2923 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, teisės ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥3 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį viešojo sektoriaus vadovaujamose pozicijose ir yra pagrindžiama dokumentu;

kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4384 €
Ištęstinė studijų forma 2923 €
Kredito kaina 73,07 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas


 

 

Programos vertės

Kokybė

Jungtinių Tautų / IASIA viešojo administravimo švietimo ir mokymo kompetencijų standartai

Viešojo administravimo studijų programa – vienintelė Lietuvoje turinti International Commission on Accreditation of Public Administration (ICAPA) kokybės sertifikatą.

Jungtinių Tautų / IASIA viešojo administravimo švietimo ir mokymo kompetencijų standartai
Studijos

Pirmoji ir pirmaujanti programa

Tai pirmoji viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje, vykdoma dar nuo 1993 metų.

Ilgametė  programos vykdymo patirtis leido pagal tarptautinius standartus išgryninti jos formatą,  suformuoti tarpdisciplininę ir tarptautinę kompetentingų dėstytojų komandą, kuri studijų procese perteikia naujausias viešojo administravimo žinias.

Įgūdžiai

Viešojo administravimo esmės išmanymas

Baigę viešojo administravimo magistrantūros studijų programą gebėsite etiškai, profesionaliai ir kūrybingai taikyti viešojo administravimo žinias vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje. Studijų metu suprasite viešojo sektoriaus vertybes ir jų sąlygojamą viešojo administravimo, kaip disciplinos, išskirtinumą. Gebėsite sistemiškai analizuoti viešojo administravimo institucijų veiklą ir kritiškai vertinti valstybės valdyme vykstančius procesus. Studijuodami galėsite atlikti savanorišką praktiką viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karjera

Ateitis – vadovo pozicijoje

Ateityje galėsite dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo valdymo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Infrastruktūra

Duomenimis grindžiamos studijos

Studijų procese naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos HSM duomenų archyvo „LiDA“, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kitų viešųjų institucijų duomenys. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Archyve pateikiami įvairių sričių tyrimų duomenys (visuomenė, politinės problemos, užimtumas, bendruomenės, viešoji nuomonė ir kt.).

Kolegos

Motyvuojanti aplinka

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys ir neretai darbo patirties viešajame sektoriuje jau turintys studentai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Atmosfera bus ne tik išradinga, bet ir itin darbinga.

 

Karjera

Karjera

Studento įgytos kompetencijos leis:

 • Tapti viešojo sektoriaus lyderiais, vadovauti, motyvuoti, dirbti komandoje.
 • Nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti išteklius jiems įgyvendinti.
 • Diegti viešojo valdymo pokyčius ir naujoves.
 • Atpažinti viešuosius interesus ir jais vadovautis sprendimų priėmime.
 • Lanksčiai ir kūrybiškai bendradarbiauti su piliečiais ar jų grupėmis.
 • Nustatyti, atskirti ir išmatuoti trumpalaikius viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes.
 • Vertinti viešųjų programų ir projektų rezultatyvumą ir veiksmingumą.
 

Gali tapti

Tai specialistai, kurie palaiko viešojo sektoriaus vertybes, rengia organizacijos strategijas ir planus, formuoja komandą ir rūpinasi jos darbo efektyvumu bei yra atsakingi už biudžeto sudarymą ir vykdymą.

Tai specialistai, dirbantys centrinės ar vietos valdžios institucijose, atstovaujantys viešąjį interesą, organizuojantys viešosios politikos įgyvendinimą, nustatantys ir vertinantys politikos kryptis bei iškeliantys organizacijos tikslus ir programas.

Tai žmonės, kurie stebi ir analizuoja viešojo sektoriaus procesus, numato ir prognozuoja viešojo sektoriaus plėtros kryptis ir rizikas. Jie padeda paruošti viešojo sektoriaus organizacijų tikslus, strategijas, planus. Atlieka taikomuosius tyrimus ir pateikia rekomendacijas ateities sprendimų tobulinimui.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai:

Eglė Vaidelytė

Eglė Vaidelytė

Etika ir vertybės viešajame sektoriuje
Michiel de Vries

Michiel de Vries

Viešojo valdymo teorijos
Rūta Petrauskienė

Rūta Petrauskienė

Viešojo sektoriaus strateginis valdymas
Eglė Butkevičienė

Eglė Butkevičienė

Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė
Rimantas Rauleckas

Rimantas Rauleckas

Socialinių tyrimų metodai
Raminta Pučėtaitė

Raminta Pučėtaitė  

Viešojo sektoriaus žmogiškieji ištekliai 
Audronė Telešienė

Audronė Telešienė

Tiriamasis projektas
Eglė Gaulė

Eglė Gaulė

Viešųjų paslaugų valdymas

 

 

Atsiliepimai

Donatas Jankauskas

Donatas Jankauskas

2004–2016 m. Seimo narys

 

Gerai, kad universitetas turi tokią studijų programą. Dinamiškame mūsų pasaulyje sprendimų priėmimo, įgyvendinimo procesų politikoje išmanymas yra svarbus žmogui, galvojančiam apie karjerą, ir ne tik viešajame sektoriuje. Siekiantiems būti šiuolaikiniais lyderiais ir įgyvendinti reikšmingas idėjas tokios žinios tiesiog būtinos.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

 

Studijų programos administratorė
Jovilė Boguševičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt