en

Viešasis administravimas

Norėtumėte įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti lyderiais? Tam būtinas pasiruošimas, kurį suteikia ši studijų programa.

Programos misija – parengti aukštos kompetencijos magistrus, išmanančius viešojo administravimo teorijas ir suprantančius praktinius kontekstus, gebančius vertinti viešojo valdymo procesus lyginamojoje perspektyvoje bei derinant įvairias metodologijas analizuoti ir etiškai spręsti viešojo administravimo problemas.

Šios studijos programos ugdymo strategija yra grindžiama keturiais pagrindiniais principais:

 • Tarptautiškumu – programoje dirba pasaulyje pripažinti dėstytojai ir mokslininkai.
 • Tarpdiscipliniškumu – tai yra viešojo administravimo disciplinos išskirtinis bruožas,  įgyjama žinių iš politikos, vadybos, teisės, sociologijos, etikos ir pan. sričių.
 • Metodologine kompetencija –  empiriniais duomenis grindžiamas studijų turinys.
 • Šiuolaikiniu studijų dizainu – taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai (dizainu grįstas mąstymas, probleminis dėstymas, virtualaus mokymosi sistema ir pan.)

Pagal žurnalo „Reitingai“ studijų programų vertinimą, Viešojo administravimo kryptyje ši KTU magistrantūros studijų programa nuo 2016 m. kiekvienais metais yra pripažįstama geriausia Lietuvoje.

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Nuotolinė, Vakarinė), Ištęstinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė, Nuotolinė)
Laipsnis Viešojo administravimo magistras

Kviestiniai lektoriai

Thomas Bryer

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Michalis Christakis

Politologas, Viešojo administravimo ekspertas, Graikijos vietos savivaldos vadovų (Klesthenes) asociacijos prezidentas

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius

Caspar van den Berg

Leideno universiteto mokslų daktaras

Angela Bourbouli

Graikijos nacionalinio viešojo administravimo ir vietos valdžios instituto tyrimų ir studijų specialistė

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris
 

Programos vertės

Studijos

Pirmoji ir pirmaujanti programa

Tai pirmoji viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje, vykdoma dar nuo 1993 metų.

Ilgametė  programos vykdymo patirtis leido pagal tarptautinius standartus išgryninti jos formatą,  suformuoti tarpdisciplininę ir tarptautinę kompetentingų dėstytojų komandą, kuri studijų procese perteikia naujausias viešojo administravimo žinias.

Įgūdžiai

Viešojo administravimo esmės išmanymas

Baigę studijų programą gebėsite etiškai, profesionaliai ir kūrybingai taikyti viešojo administravimo žinias vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje. Studijų metu suprasite viešojo sektoriaus vertybes ir jų sąlygojamą viešojo administravimo, kaip disciplinos, išskirtinumą. Gebėsite sistemiškai analizuoti viešojo administravimo institucijų veiklą ir kritiškai vertinti valstybės valdyme vykstančius procesus. Studijuodami galėsite atlikti savanorišką praktiką viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karjera

Ateitis – vadovo pozicijoje

Ateityje galėsite dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo valdymo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Infrastruktūra

Duomenimis grindžiamos studijos

Studijų procese naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos HSM duomenų archyvo „LiDA“, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kitų viešųjų institucijų duomenys. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Archyve pateikiami įvairių sričių tyrimų duomenys (visuomenė, politinės problemos, užimtumas, bendruomenės, viešoji nuomonė ir kt.).

Kolegos

Motyvuojanti aplinka

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys ir neretai darbo patirties viešajame sektoriuje jau turintys studentai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Atmosfera bus ne tik išradinga, bet ir itin darbinga.

Atsiliepimai

Evaldas Gustas

2013–2016 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministras

 

Viešojo administravimo studijos buvo kitokios. Visi buvome jau su patirtimi, keturis kartus per savaitę susirinkdavome klausytis paskaitų. Dauguma dirbo viešajame sektoriuje, todėl buvo įdomu ir naudinga pasiklausyti vieniems kitų, pasidalyti mintimis ir sukaupta patirtimi. Mes su dėstytojais buvome kolegos – mokėmės iš jų, jie mokėsi iš mūsų kaip iš praktikų, vyko abipusis žinių pasidalijimas.

Donatas Jankauskas

2004–2016 m. Seimo narys

 

Gerai, kad universitetas turi tokią studijų programą. Dinamiškame mūsų pasaulyje sprendimų priėmimo, įgyvendinimo procesų politikoje išmanymas yra svarbus žmogui, galvojančiam apie karjerą, ir ne tik viešajame sektoriuje. Siekiantiems būti šiuolaikiniais lyderiais ir įgyvendinti reikšmingas idėjas tokios žinios tiesiog būtinos.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Būti viešojo sektoriaus lyderiais, vadovauti, motyvuoti, dirbti komandoje.
 • Nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti resursus jiems įgyvendinti.
 • Diegti viešojo valdymo pokyčius ir naujoves.
 • Atpažinti viešuosius interesus ir jais vadovautis sprendimų priėmime.
 • Lanksčiai ir kūrybiškai bendradarbiauti su piliečiais ar jų grupėmis.
 • Nustatyti, atskirti ir išmatuoti trumpalaikius viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes.
 • Vertinti viešųjų programų ir projektų rezultatyvumą ir veiksmingumą.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, kurie palaiko viešojo sektoriaus vertybes,rengia organizacijos strategijas ir planus, formuoja komandą ir rūpinasi jos darbo efektyvumu bei yra atsakingi už biudžeto sudarymą ir vykdymą.

Tai specialistai, dirbantys centrinės ar vietos valdžios institucijose. Jie  atstovauja viešąjį interesą, organizuoja viešosios politikos įgyvendinimą, nustato ir vertina politikos kryptis bei iškelia organizacijos tikslus ir programas.

Tai žmonės, kurie stebi ir analizuoja viešojo sektoriaus procesus, numato ir prognozuoja viešojo sektoriaus plėtros kryptis ir rizikas. Jie padeda paruošti viešojo sektoriaus organizacijų tikslus, strategijas, planus. Atlieka taikomuosius tyrimus ir pateikia rekomendacijas ateities sprendimų tobulinimui.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Viešojo administravimo, verslo ir vadybos, socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥ 3 m. praktinės veiklos patirtis viešojo sektoriaus vadovaujamose pozicijose (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Viešojo administravimo, verslo ir vadybos, socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA

Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos ir ≥ 1 m. praktinės veiklos patirtis viešajame sektoriuje (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

ARBA

Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Doc. dr. Rūta Petrauskienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama