en

Viešasis administravimas

Programa skirta norintiems tapti viešojo administravimo ekspertais, gebančiais keisti viešąjį valdymą, įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti šiuolaikiniais lyderiais. Studijų metu studentai susipažins su viešojo sektoriaus strateginiu valdymu, viešojo valdymo teorijomis, viešojo sektoriaus etika ir vertybėmis, organizacijų vadyba ir viešuoju valdymu įvairiuose lygmenyse, įgis analitines kompetencijas vertinti viešąsias programas, atlikti sąnaudų naudos analizę.

Absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo valdymo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Remiantis žurnalo „Reitingai“ 2019 m. vertinimu, Viešojo administravimo kryptyje KTU magistrantūros studijų programa yra pirmoje vietoje Lietuvoje.

 

 

Kodas 6211LX040
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Vakarinė), Ištęstinė - 2 m. (Ciklinė, Dieninė)
Laipsnis Viešojo administravimo magistras

Kviestiniai lektoriai

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris

Caspar van den Berg

Leideno universiteto mokslų daktaras

Thomas Bryer

Fulbright profesorius iš Centrinės Floridos universiteto (JAV), Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro direktorius

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Ana Stankaitienė

LR Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento direktorė

Jurgita Domeikienė

LR kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Ilgametė studijų įgyvendinimo patirtis

Ši programa yra pirmoji Lietuvoje studijų programa Viešojo administravimo srityje, sėkmingai vykdoma nuo 1993 metų. Ilgametė patirtis leido suformuoti tarpdisciplininę ir tarptautinę kompetentingų darbuotojų komandą, kuri studijų procese taiko šiuolaikiškus didaktinius metodus (dizainu grindžiamo mąstymo, problemomis grįsto mokymo ir kt.). Programa organizuojama pagal tarptautinį Europos Viešojo administravimo mokyklų akreditavimo asociacijos standartą (EAPAA, European Association for Public Administration Accreditation).

 

Įgūdžiai

Puikus viešojo valdymo procesų išmanymas

Programos absolventai geba sistemiškai analizuoti viešojo administravimo institucijų veiklą ir kritiškai vertinti valstybės valdyme vykstančius procesus, geba etiškai, profesionaliai ir kūrybingai taikyti viešojo valdymo žinias vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje. Sudaromos galimybės atlikti savanorišką praktiką įvairaus lygmens viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo valdymo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Infrastruktūra

Studijų procesas praturtinamas išskirtiniais duomenimis

Studijų procese naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos HSM duomenų archyvo „LiDA“, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kitų viešųjų institucijų duomenys. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Archyve pateikiami įvairių sričių tyrimų duomenys (visuomenė, politinės problemos, užimtumas, bendruomenės, viešoji nuomonė ir pan.).

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys, motyvuoti, aktyvūs studentai

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys ir neretai darbo patirties viešajame sektoriuje jau turintys studentai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Studentai turi galimybę dalyvauti Akademinio mokslo pažinimo klubo, fakulteto studentų atstovybės ir kitose veiklose.

Atsiliepimai

Evaldas Gustas

2013–2016 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministras

 

Viešojo administravimo studijos buvo kitokios. Visi buvome jau su patirtimi, keturis kartus per savaitę susirinkdavome klausytis paskaitų. Dauguma dirbo viešajame sektoriuje, todėl buvo įdomu ir naudinga pasiklausyti vieniems kitų, pasidalyti mintimis ir sukaupta patirtimi. Mes su dėstytojais buvome kolegos – mokėmės iš jų, jie mokėsi iš mūsų kaip iš praktikų, vyko abipusis žinių pasidalijimas.

Donatas Jankauskas

2004–2016 m. Seimo narys

 

Gerai, kad universitetas turi tokią studijų programą. Dinamiškame mūsų pasaulyje sprendimų priėmimo, įgyvendinimo procesų politikoje išmanymas yra svarbus žmogui, galvojančiam apie karjerą, ir ne tik viešajame sektoriuje. Siekiantiems būti šiuolaikiniais lyderiais ir įgyvendinti reikšmingas idėjas tokios žinios tiesiog būtinos.

Karjera

Studento kompetencijos: išplėstinės žinios ir gebėjimai taikyti, adaptuoti, rengti viešojo valdymo instrumentus; viešosios politikos valdymo srities ekspertinės žinios ir gebėjimai; sąveikavimas su piliečiais, leidžiant jiems dalyvauti viešajame valdyme; gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus neaiškiose organizacinėse situacijose; kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų taikymas analizuojant informaciją, įrodymais grįstų rekomendacijų politikams ir vadovams, bendradarbiaujant su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis, teikimas.

 

Studento gebėjimai:

– gebės būti lyderiais, vadovauti, motyvuoti, dirbti komandoje;

– gebės nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti resursus jiems įgyvendinti;

– gebės diegti viešojo valdymo pokyčius ir naujoves;

– gebės atpažinti viešąjį interesą ir juo vadovautis sprendimų priėmime;

– gebės lanksčiai ir kūrybiškai bendradarbiauti su piliečiais ar jų grupėmis;

– gebės nustatyti, atskirti ir išmatuoti trumpalaikius viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes;

– gebės vertinti viešųjų programų ir projektų rezultatyvumą ir veiksmingumą.

 

 

Gali tapti

Vyresniuoju valstybės tarnautoju (-a)

– valstybės, regiono arba vietos valdžios ar bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų politikos krypčių nustatymas;
– viešųjų politikų įgyvendinimo organizavimas;
– organizacijų tikslų iškėlimas ir jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas;
– valstybės politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas.

Viešojo sektoriaus organizacijos ar jos padalinio vadovu (-e)

– strateginis vadovavimas;
– vadovavimas veiklai, darbuotojų atranka bei atleidimas;
 – biudžeto sudarymas ir vykdymo priežiūra.

Viešojo sektoriaus organizacijos vadybos analitiku (-e)

– pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas; veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;
– esamų viešojo sektoriaus sistemų ir struktūrų analizė bei vertinimas;
– socialinių tyrimų atlikimas, taikomų metodų peržiūra, naujų metodų siūlymas ir įgyvendinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Viešojo administravimo, verslo ir vadybos, socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥ 3 m. praktinės veiklos patirtis viešojo sektoriaus vadovaujamose pozicijose (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Viešojo administravimo, verslo ir vadybos, socialinių studijų, komunikacijos, švietimo ir ugdymo ar teisės krypčių grupės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA

Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos ir ≥ 1 m. praktinės veiklos patirtis viešajame sektoriuje (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

ARBA

Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Ištęstinė studijų forma 1968 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama