en

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija – tai moksliniais tyrimais grįstos tarptautinio lygio studijos, kurių metu kuriamos ir perduodamos žinios bei novatoriškos technologijos darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtotei, čia  formuojama atvira talentams ir lyderiams, įkvepianti kūrybinė aplinka. Pažangios statybos technologijos, skaitmeninė statyba, Europos politika darnaus vystymosi ir energijos taupymo aspektais verčia statybos dalyvius tapti statybos eruditais, kurie turėtų ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokėtų analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus.

 

Kodas 6211EX008
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Rimas Vaičaitis

JAV Niujorko valstijos Kolumbijos universiteto profesorius

Akkelies van Nes

Technologijų universitetas (Olandija)
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Gautas žinias absolventai geba pritaikyti praktikoje

Įgytos kvalifikacinės žinios leidžia identifikuoti ir moksliškai pagrįsti sprendimus statybos inžinerijos studijų srities problemoms spręsti, rinkti ir interpretuoti duomenis statybos inžinerijos srityje, kurių reikia svarbioms socialinėms ir etinėms problemoms spręsti. Sukauptos žinios padės perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus statybos specialistų auditorijoms, priimti sprendimus ir praktiškai spręsti inžinerinio darbo uždavinius statybos procese ir kitose su ja susijusiose srityse, įgyti išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės kompiuterinės programos, laboratorinė įranga

Studijų metu studentai taiko Statinio informacinį modeliavimo (BIM) metodiką, kuri leidžia skaitiškai modeliuoti ir analizuoti netipinius statybos proceso atvejus. Eksperimentiniams tyrimams atviros visos KTU laboratorijos, prieinama įvairi laboratorinė įranga.

Karjera

Didelė įsidarbinimo galimybė

Statybos sektoriuje kvalifikuota inžinierių paklausa yra didelė. Dalis studentų įsidarbina dar nebaigę pagrindinių studijų. Oficialūs penkerių pastarųjų metų tyrimų, atliktų Lietuvoje, rezultatai rodo, kad įsidarbinusių pagal specialybę procentas svyravo nuo 96 iki 100 procentų.

Studijos

Studentams suteikiamos galimybės realizuoti savo idėjas

Studijų programa labiau nukreipta į ekspertinę veiklą, leidžiančią kūrybiškai orientuotis netipinėse statybos mokslo ir praktikos situacijose, apibrėžiant jų patikimumą ir funkcionalumą, įvertinti ir prognozuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus, taikant tinkamus metodus, programinę ir/ar laboratorinę įrangą, rengti statinio ar projekto ekspertizę.

Kokybė

Nuolatos stebima ir užtikrinama studijų proceso kokybė

Siekiant užtikrinti atnaujinamų studijų programų kokybę, taikoma KTU kokybės vadybos sistema, grįsta grįžtamojo ryšio užtikrinimu, studijų programos veiklos rezultatų vertinimu, dėstytojų kompetencijų tobulinimu, bendradarbiavimu su verslu.

Atsiliepimai

Rytis Mušauskas

UAB „INHUS engineering“ direktorius

 

Esu kito Lietuvos technikos universiteto bakalauro ir magistro studijų absolventas, todėl galiu objektyviau įvertinti KTU Statybos ir architektūros fakulteto valdymo politiką, personalo kompetenciją, studijų techninę bazę. KTU Statybos ir architektūros fakultetas man palieka labai gerą įspūdį dėl savo atvirumo verslui – administracija rodo didelę iniciatyvą bendraujant su įmonėmis (kitos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos čia labai atsilieka), kviečiant įmonių atstovus dalintis patirtimi su studentais, dalyvauti universiteto renginiuose. Administracija stengiasi išgirsti verslą ir lanksčiai priima siūlomas naujoves.
Mūsų įmonė yra konstrukcijų projektavimo paslaugų lyderė Lietuvoje. Įmonėje tiek Kauno, tiek Vilniaus padaliniuose dirba KTU absolventų, kurie pasižymi aukštu bendruoju išsilavinimu, yra gerai inžineriškai pasiruošę verslo keliamiems iššūkiams, yra ambicingi, greitai padaro karjerą įmonės viduje. Atsakingų darbuotojų dėka įmonės darbai yra puikiai vertinami tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Europos šalyse. Tikiuosi, kad mūsų bendras darbas prisidės prie to, kad Lietuva bus žinoma Europoje kaip aukštos kokybės inžinerinių paslaugų eksporto lyderė.

Mantas Raišys

„Immo-Invest“ įmonės vadovas

 

Studijuodamas žmogus išmoksta ne tik tam tikro „amato“, bet ir išlavina gebėjimą bendrauti su žmonėmis, kuris labai praverčia profesinėje veikloje. Mokslas duoda pamatus, o visa kita priklauso nuo asmeninių savybių – darbštumo, užsispyrimo, noro siekti žinių, judėti į priekį ir, be abejo, trupučio sėkmės.

Karjera

Studento kompetencijos

– statybinių konstrukcijų eksperimentiniai tyrimai ir būklės vertinimas, statybinių konstrukcijų stiprinimo priemonių ir optimizavimo sprendimų rengimas;
– fundamentaliųjų mokslinių tyrimų rezultatų naudojimas praktikoje, ruošiant mokslinės veiklos projektus, kuriant ir tobulinant statybos technologijas;
– statybos investicinių projektų efektyvumo, statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų išmanymo demonstravimas, atliekant mokslinius tyrimus;
– mokslinių tyrimų, orientuotų į novatoriškų technologijų panaudojimą, plėtojimas, rezultatų ir išvadų formulavimas;
– inovatyvių medžiagų kūrimas ir antrinių pramonės atliekų panaudojimas taikant darnaus vystymosi koncepciją.

 

Studento gebėjimai

– gebės parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus statybos inžinerijos projektinius sprendimus;
– gebės įvertinti ir prognozuoti pastatų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną novatoriškais metodais;
– gebės dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitos srities specialistais ir verslo atstovais bei prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už inžinerinės veiklos kokybę;
– gebės spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius, pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus.

 

 

Gali tapti

Statybos tyrėju (-a)

– taikomojo pobūdžio tyrimų atlikimas, konsultavimas statybos veiklos srityje;
– statybinės veiklos rezultatų analizė ir pristatymas; statybinės veiklos procesų organizavimas, valdymas ir tyrimas; veiklos modeliavimas, veiklos efektyvumo vertinimas;
– inovatyvių sprendimų, paremtų statybinės veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, priėmimas, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Statybos darbų prižiūrėtoju (-a)

– statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūra;
– riboto ir neriboto sudėtingumo aukštos patikimumo klasės statinių projektavimo darbų atlikimas, statybos ir statinių rekonstrukcijos sprendimų rengimas, įgyvendinimas ir priežiūra.

Statybos darbų ekspertu (-e)

– neriboto sudėtingumo pastatų techninės būklės vertinimas, atnaujinimo, konstrukcinės, inžinerinių sprendimų tobulinimas;
– metodinių rekomendacijų, projektinės, techninės dokumentacijos, susijusios su pastatų projektavimu, rengimas;
– projektinių sprendimų diegimas ir jų efektyvumo vertinimas.

Statybos darbų vadovu (-e)

– vadovavimas projektui ar pastatų statybos darbams, nukreipiant personalą reaguoti į besikeičiančius projektavimo veiksnius;
– technologinių, organizacinių, ekonominių sprendimų diegimo valdymas, grupės narių kompetencijų valdymas, užtikrinant jų tarpusavio darną, eksploatuojant neriboto ir riboto sudėtingumo pastatus;
– profesinių standartų, pripažįstančių įsipareigojimus visuomenei, profesijai, etikai, laikymasis, vadovaujantis tvirtais holistiniais, nepriklausomais inžineriniais technologiniais, organizaciniais, ekonominiais sprendimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama