Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Iš ko statysime ateities namus? Be tradicinio plieno ir gelžbetonio vis daugiau kalbame apie kompozitines ir organines medžiagas, įskaitant inžinerinę medieną. Darbas statybvietėse yra imlus resursams, todėl nuolat populiarėja surenkami statinių elementai, o statinių informacinio modeliavimo (BIM) metodologija leidžia iki smulkiausių konstrukcinių elementų sumodeliuoti būsimus statinius, todėl pažangius produktus gaminančių Lietuvos statybos įmonių eksportas nuolat auga.

2023 metais atnaujinome studijų programą. Ji skirta parengti aukštos kvalifikacijos inžinierius, gebančius taikyti pažangius skaitmeninius įrankius ne tik konstrukcijų ir gaminių projektavimui, bet ir jų analizei.

Pirmojo pusmečio studijų metu suteiksime Jums žinių apie pažangias gelžbetonines, plienines konstrukcijas, inovacijas statybos produktų gamybos technologijose, statybinių gaminių ir konstrukcijų tyrimo metodus, bei išsamiau susipažinsite su baigtinių elementų metodu.

Antroje studijų dalyje sužinosite daugiau apie naujas kompozitines medžiagas bei medienos savybes ir išmoksite užtikrinti statinių konstrukcijų patikimumą,  sužinosite kaip stiprinamos esamos konstrukcijos, bei gausite žinių apie statinio gyvavimo ciklą ir ilgalaikiškumą. Priklausomai nuo savo poreikių, žinias gilinsite atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo technologijų, modulinės statybos ir regeneracinio projektavimo bei duomenų mokslo išmaniuosiuose pastatuose srityse.

Studijuojant dėmesio skirsite ir inovacijoms bei moksliniams tyrimams, kuriuos galėsite vystyti kartu su partneriais iš verslo įmonių ir fakulteto mokslininkais.

Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Apie ką ši programa?

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro laipsnis;

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Mokslininko įgūdžiai

Studijų metu užtikrinama, kad absolventai įgis stiprias metodologines ir mokslinių tyrimų kompetencijas ne tik studijų procese, tačiau ir dalyvaudami mokslinėse konferencijose bei rengdami mokslines publikacijas.

Naujausi IT sprendimai

Programoje taikomas statinio informacinis modeliavimas ir stiprinamos analitinės bei modeliavimo kompetencijos gilinant programinės įrangos naudojimo įgūdžius (CFD, IDA-ICE, OneClickLCA, Civil3D, WaterGEMS, Sensoneo, Therm, NRGPro, Ansys, Polysun ir kt.).

Minkštosios kompetencijos

Studentams ugdomos komandinio darbo, darbo grupėse, tarpkultūriškumo, tarptautiškumo, derybiniai įgūdžiai.

Rinkoje – specialistų poreikis

Tokių inžinierių paklausa – milžiniška, tad šios KTU studijų programos studentai įsidarbina dar studijų metu. Tyrimai rodo, jog po studijų pagal specialybę įsidarbina nuo 96 iki 100 proc. absolventų.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • kurti erdvinius statinių ir inžinerinių sistemų matematinius modelius;
 • parengti ir pasiūlyti tikslingus bei konkurencingus statybos inžinerijos projektinius sprendimus;
 • įvertinti ir prognozuoti pastatų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną;
 • dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitos srities specialistais ir verslo atstovais inžinerinės veiklos kokybės klausimais;
 • spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius, pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus.
 

Gali tapti

Statybos tyrėju (-a)

Šie specialistai atlieka įvairiausius taikomojo pobūdžio tyrimus, konsultuoja statybų klausimais, atlieka veiklos analizę, prižiūri proceso organizavimą, vertina statybų efektyvumą bei skatina inovatyvius sprendimus.

Statybos darbų prižiūrėtoju (-a)

Tokie žmonės prižiūri statinio projektavimą ir jo įgyvendinimą. Jie projektuoja aukštos patikimumo klasės statinius, planuoja jų rekonstrukcijas bei prižiūri šių projektų vykdymo darbus.

Statybos darbų ekspertu (-e)

Tai ekspertai, kurie rūpinasi pastatų techninės būklės vertinimu, tobulina konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus, ruošia technines dokumentacijas.

Statybos darbų vadovu (-e)

Šie profesionalai rūpinasi statybos darbų projekto (arba jo dalies) įgyvendinimu. Jie koordinuoja darbus, paskirsto atsakomybes, derina procesus su užsakovais bei visa tai stengiasi atlikti laikantis profesinių, etinių ir aplinkosauginių standartų.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Žymantas Rudžionis

Žymantas Rudžionis

Statybos procesų kokybės valdymas, betono technologijos
Ernestas Ivanauskas

Ernestas Ivanauskas

Statybos produktų kokybės vertinimas ir CE ženklinimas
Vitoldas Vaitkevičius

Vitoldas Vaitkevičius

Statybinių konstrukcijų tyrimo metodai ir kokybės kontrolė
Danutė Vaičiukynienė

Danutė Vaičiukynienė

Šarmu aktyvuotos, geopolimerinės sistemos

 

 

Atsiliepimai

Rytis Mušauskas

Rytis Mušauskas

UAB „INHUS engineering“ direktorius

 

Esu kito Lietuvos technikos universiteto bakalauro ir magistro studijų absolventas, todėl galiu objektyviau įvertinti KTU Statybos ir architektūros fakulteto valdymo politiką, personalo kompetenciją, studijų techninę bazę. KTU Statybos ir architektūros fakultetas man palieka labai gerą įspūdį dėl savo atvirumo verslui – administracija rodo didelę iniciatyvą bendraujant su įmonėmis (kitos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos čia labai atsilieka), kviečiant įmonių atstovus dalintis patirtimi su studentais, dalyvauti universiteto renginiuose. Administracija stengiasi išgirsti verslą ir lanksčiai priima siūlomas naujoves.
Mūsų įmonė yra konstrukcijų projektavimo paslaugų lyderė Lietuvoje. Įmonėje tiek Kauno, tiek Vilniaus padaliniuose dirba KTU absolventų, kurie pasižymi aukštu bendruoju išsilavinimu, yra gerai inžineriškai pasiruošę verslo keliamiems iššūkiams, yra ambicingi, greitai padaro karjerą įmonės viduje. Atsakingų darbuotojų dėka įmonės darbai yra puikiai vertinami tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Europos šalyse. Tikiuosi, kad mūsų bendras darbas prisidės prie to, kad Lietuva bus žinoma Europoje kaip aukštos kokybės inžinerinių paslaugų eksporto lyderė.

Mantas Raišys

Mantas Raišys

„Immo-Invest“ įmonės vadovas

 

Studijuodamas žmogus išmoksta ne tik tam tikro „amato“, bet ir išlavina gebėjimą bendrauti su žmonėmis, kuris labai praverčia profesinėje veikloje. Mokslas duoda pamatus, o visa kita priklauso nuo asmeninių savybių – darbštumo, užsispyrimo, noro siekti žinių, judėti į priekį ir, be abejo, trupučio sėkmės.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt