Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Europa ir visas pasaulis šiuo metu žengia tvarumo keliu. Inžinieriai privalo vadovautis pastatų tvarumo standartais (BREEAM, LEED, LEVELs) ir užtikrinti, kad pastatuose gerai jaustumėmės, jie būtų energetiškai efektyvūs, atitiktų aukščiausią energetinę klasę ir kuo mažiau kenktų mūsų aplinkai. Tai užtikrinti išmoksite šioje programoje. Visgi pastatuose praleidžiame apie 90 proc. savo gyvenimo.

2023 metais atnaujintoje studijų programoje didelis dėmesys skiriamas strateginiam ES tikslui – poveikio aplinkai mažinimui. Žinių gilinimui energetinio efektyvumo srityje išskiriami du modulių tipai, kurie apims pasyvius sprendinius, tokius kaip sąnaudų modeliavimą, tinkamą projektavimą, atliekų ir antrinių žaliavų perdirbimo technologijas bei aktyvius sprendimus, tokius kaip energijos gamybą, išmanias ŠVOK sistemas ir duomenų mokslo pasitelkimą.

Šioje studijų programoje orientuojamasi į šias pastatų gyvavimo ciklo stadijas: konceptualų dizainą, projektavimą ir analizę, modeliuojant ir prognozuojant pastato energijos sąnaudas bei mikroklimatą, atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją.  Taip pat efektyvų pastatų valdymą ir priežiūrą – išmanias pastatų inžinerines sistemas, gyvavimo ciklo sąnaudas, pastatų renovaciją ir atnaujinimą.

Pirmieji šios programos studijų metai orientuoti į pastatų tvarumo aspektus – pristatomi naujausi pastatų tvarumo vertinimo standartai bei tendencijos, ugdomi gebėjimai projektuoti pastatų mikroklimato sistemas bei suprasti jo įtaką žmonėms, gilinamasi į pastatų poveikį aplinkai. Įgyjamas žinias magistrantai pritaiko atlikdami tiriamuosius projektus.

Antroje studijų dalyje gilinsitės į išmanias pastatų valdymo sistemas, tvarią vandentvarką, pastatų eksploatavimą bei renovaciją. Taip pat galėsite gilinti žinias duomenų analitikos, regeneracinio projektavimo ar žiedinės ekonomikos srityse.

Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Apie ką ši programa?

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos, energijos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų krypties bakalauro laipsnis;

inžinerijos mokslų ar technologijų mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Inžinerinės sistemos – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis ir nuotekų šalinimas.
Energinis efektyvumas – naujos technologijos, atsinaujinanti energija, renovacija.
Komfortas – darbi statyba ir architektūra, mikroklimatas pastatuose, darbo sąlygos, taršos mažinimas, vandens kokybė.
Kompiuterinis projektavimas – informacinis pastato inžinerinių sistemų modeliavimas (BIM), CFD skaičiavimo metodų taikymas.
ENERGETIŠKAI EFEKTYVŪS PASTATAI IR JŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS DARNUMO IR TVARUMO PRINCIPŲ DIEGIMAS STATYBŲ SEKTORIUJE INŽINERINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PAGRINDIMAS PASTATŲ VIDAUS APLINKOS SAUGA IR KOMFORTAS

 

 

Programos vertės

Mokslininko įgūdžiai

Studijų metu užtikrinama, kad absolventai įgis stiprias metodologines ir mokslinių tyrimų ir skaitmenines kompetencijas ne tik studijų procese, tačiau ir dalyvaudami mokslinėse konferencijose bei rengdami mokslines publikacijas.

Naujausi IT sprendimai

Programoje akcentuojamas statinio informacinio modeliavimo taikymas ir stiprinamos analitinės bei modeliavimo kompetencijos gilinant programinės įrangos naudojimo įgūdžius. Naudojamos programos: SCIA, IDEA Statica, Revit, Sensoneo, Python, Graphical Scripting, OneClickLCA ir kt.

Minkštosios kompetencijos

Studentams ugdomos komandinio darbo, darbo grupėse, tarpkultūriškumo, tarptautiškumo, derybiniai įgūdžiai.

Vieta geroms idėjoms

Studijų programa – kūrybiška ir paremta ekspertine veikla. Todėl čia skatinamas studentų netipiškas, progresyvus mąstymas, leidžiantis šiai sričiai augti ir tapti vis efektyvesne.

Beveik garantuota karjera

Šiandien sparčiu tempu didėja poreikis žmonių, išmanančių, tiriančių ir projektuojančių pažangius ir darnius pastatus bei jų inžinerines sistemas. Todėl baigę šią studijų programą neabejotinai sulauksite darbdavių dėmesio.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • kuriamiems statinių ir inžinerinių sistemų skaitmeniniams modeliams taikyti energetiškai efektyvius sprendinius;
 • rengti moksliškai pagrįstus ir konkurencingus statinių inžinerinių sistemų ir jų valdymo sprendimus;
 • planuoti ir atlikti energetinio efektyvumo tyrimus;
 • naudoti CAD, BIM, LCA, CFD programinę įrangą ir kompiuterinius metodus.
 

Gali tapti

Pastatų energinio naudingumo ekspertu (-e)

Analizuoti pastatų projektus, sertifikuoti jų energinį naudingumą, ruošti reikiamą dokumentaciją bei bendrauti su užsakovais ir kitų statinio dalių projektuotojais – tokia pagrindinė šių ekspertų rolė.

Tvarių pastatų ekspertu (-e)

Tvarumo principai yra vis besiplečiantys, tačiau šie ekspertai nuolat mokosi ir gali tinkamai juos diegti pastatuose bei konsultuoti atliekant būtinus pakeitimus.

Mikroklimato, tvaraus statinių vystymosi, pastatų energetinio efektyvumo srities tyrėju (-a)

Šios specializacijos mokslininkai planuoja bei atlieka tyrimus, vertina jų rezultatus, juos publikuoja, o galų gale – pristato mokslinėse konferencijose.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Andrius Jurelionis

Andrius Jurelionis

Pastatų energetika ir mikroklimatas, statybos procesų skaitmenizavimas
Jurgita Černeckienė

Jurgita Černeckienė

Šildymo sistemos, pastatų energinis efektyvumas
Lina Šeduikytė

Lina Šeduikytė

Patalpų mikroklimato kokybė, darnūs sprendimai

 

 

Atsiliepimai

Tautvydas Šimanauskas

Tautvydas Šimanauskas

"Hilti Group" (Lichtenšteinas) Global Product Manager

 

Šios studijos – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori pagilinti savo žinias apie energetiškai efektyvių pastatų kūrimą bei šiuolaikines tendencijas. Studijų metu turėjau galimybę sužinoti apie pastatų klasių sertifikavimą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą projektuojant pastato sistemas bei kitus aspektus, šiai dienai aktualius statybų rinkoje. Magistro studijos leido prie jau turimų žinių apie statybos procesus, įgyti ekspertinių kompetencijų, skatinančių novatorišką mąstymą ir norą ieškoti netradicinių sprendimų, atliepiančių rinkos poreikius. Be to, projektinės užduotys leido išsiugdyti kritinį mąstymą ir sugebėjimą nuodugniai išanalizuoti situaciją priimant bet kokius tolimesnius sprendimus projekto eigoje. Šios įgytos kompetencijos yra neatsiejamai naudingos mano dabartiniame darbe ir padeda į daugelį problemų pažvelgti kitu kampu!

Monika Dobrovolskytė

Monika Dobrovolskytė

BIM asistentė "YIT Lietuva"

 

Studijos darnių ir energetiškai efektyvių pastatų programos magistrantūroje suteikė įvairiapusiškų žinių ir praktinių įgūdžių. Augantis tvarių, energetiškai efektyvių pastatų poreikis bei susidomėjimas darnia statyba daro šią programą perspektyvia, todėl specialistų poreikis auga. Tai ir pastūmėjo rinktis šias studijas. Kompetentingi dėstytojai, įdomios paskaitos, kviestiniai lektoriai skatino tobulėti ir įtraukė į studijų procesą. Įgavau daugiau žinių apie tvarias statybas, pastato inžinerines sistemas, energinį efektyvumą, kompiuterinį modeliavimą. Šie įgūdžiai itin praverčia darbe, kurio pasiūlymo sulaukiau būtent studijuodama magistrą, taigi galiu sakyti, kad studijos atvėrė ir naujas karjeros galimybes.

Marius Bridikis

Marius Bridikis

„Arcadis LLP“ (Jungtinė Karalystė) vykdantysis technikos direktorius

 

Studijos Kauno Technologijos Universitete suteikė galimybę sėkmingai siekti užsibrėžtų profesinių tikslų tarptautinėje rinkoje.

Labai džiugu, kad KTU vardas yra atpažįstamas įtakingiausiose Europos inžinerinėse organizacijose, tokiose kaip ICE (Institution of Civil Engineers), CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) ir kitose. Nereikėjo jokių papildomų procedūrų tampant šių organizacijų nariu ir apsiginant Chartered Engineer statusą Didžiosiose Britanijos Engineering Council organizacijoje kaip ir tampant IMechE (Institution of Mechanical Engineers) mentoriumi.

Tai yra puikus KTU „Darnus ir energetiškai efektyvus pastatai“ magistro studijų programos vertes ir dėstytojų profesionalumo atspindys. Visos studijų metais įgytos žinios ir įgūdžiai yra labai naudingi dirbant didelėje, modernioje organizacijoje bei konkuruojant nuolat besikeičiančioje tarptautinėje statybų ir inžinerinių sistemų rinkoje.

Konstantinas Marcinkus

Konstantinas Marcinkus

UAB „Terma“ direktorius

 

Šiuo metu, sparčiai tobulėjant technologijoms, jaunų, veržlių ir gebančių nuolat keistis ir tobulėti specialistų poreikis vis didėja. Džiugu, kad KTU „Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai“ programos absolventai sklandžiai įsiliejo į mūsų kolektyvą. Tenka pastebėti, kad baigę magistrantūros studijas šie jauni specialistai drąsiau imasi sudėtingesnių užduočių, labiau pasitiki savimi. Manau, kad žinios įgytos magistrantūros studijų metu ne tik praplėtė jų žinių bagažą, bet ir išmokė ieškoti, analizuoti ir rasti originalius inžinerinius sprendimus, atitinkančius naujausias tendencijas.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt