en

Statybos valdymas

Statybos valdymas – statybos inžinerijos krypties programa, kurioje įgysite statybos projektų valdymo, įmonių valdymo, statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS) žinių; gebėjimų užtikrinti kokybės valdymą statybos procesų metu, taikyti BIM ir GIS technologijas vykdant statybos projektus, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant objekto statybos projektinius sprendimus.

 Pastaba: Užsiėmimai Kaune vyksta dienine tvarkaraščio forma, o Panevėžyje – vakarine ir savaitgaline.

Kodas 6211EX007
Vieta Kaunas, Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Vida Malienė

Liverpool John Moores University lektorė (Didžioji Britanija)

Dalius Kriptavičius

UAB „PERI“ Technikos vadovas

Nerijus Kurcevicius

UAB „Infinite Loop” vadovas
Ernestas Beržanskis

Ernestas Beržanskis

UAB „Intelligent BIM Solutions“ vadovas
Aldona Luobikienė

Aldona Luobikienė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius vedėja
 

Programos vertės

Pritaikomumas

Plataus profilio žinias teikiančios studijos

Galimybė studijuoti pasirinktus alternatyvius modulius ir pritaikyti įgytas žinias statybos projektų valdymo, statybos procesų valdymo ir nekilnojamojo turto valdymo srityse.

Įgūdžiai

Šiuolaikinių technologijų išmanymas

Programos absolventai geba planuoti, organizuoti ir valdyti statybos procesus bei savarankiškai spręsti nestandartinius inžinerinius uždavinius, taikydami naujausias BIM ir GIS technologijas.

Karjera

Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

Priimant statybos valdymo sprendimus reikalingas platus požiūris. Moksliniai tyrimai ir jų taikymas praktinėje veikloje ugdo kūrybiškumą, gebėjimus sujungti įvairius vertinimo aspektus į vieną visumą. Būtent tokie specialistai ir yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai.

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Dėl santykinai nedidelės vietinės rinkos studijų laikais užmegzti ryšiai atveria naujas būsimo bendradarbiavimo galimybes profesinėje veikloje.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – pastatai, infrastruktūra, statybos procesai.
Technologijos – skaitmeninis modeliavimas (BIM), geoinformacinės sistemos (GIS).
Mokslinė veikla – metodai, tyrimai, techninis - ekonominis vertinimas.
Aplinka – rinka, darni plėtra, statybos įmonė, projektas, statybos aikštelė.
Valdymas – investicijos, strategija, optimizavimas.
Šiuolaikinės technologijos Strateginis ir kritinis mąstymas Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

Atsiliepimai

Kęstutis Vanagas

Statybų ir darnios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „YIT Kausta“ vadovas

 

Mūsų įmonėje nemažą dalį kolegų sudaro būtent buvę KTU studentai. Jie puikiai dirba statybų aikštelėse, išmano skaitmeninės statybos procesus, yra linkę tobulėti ir todėl sparčiai kyla karjeros laiptais. Turime pavyzdžių, kai pradėję nuo pirmojo laiptelio KTU diplomus turintys specialistai šiandien užima vadovaujamas pozicijas. Tad jų visuomet laukiame savo kolektyve.

Vidas Šlivinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“ technikos direktorius

 

„AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai bendradarbiauja su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu. Nemaža dalis absolventų, baigusių studijas, ateina dirbti pas mus. Esame patenkinti jų žiniomis ir parengimo kokybe“

Karjera

Studento kompetencijos
– atlikti inžinerinę analizę ir kūrybiškai taikyti statybos inžinerijos studijų krypties principus ir naujausias žinias nestandartinėms statybos inžinerinėms problemoms spręsti;
– atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant pastatų ir inžinerinių statinių statybos projektinius sprendimus;
– suprasti statybos technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais, aplinkosauginiais ir socialiniais padariniais;
– veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus.

 

Studento gebėjimai
– gebės taikyti statinio informacinio modeliavimo (BIM) ir geoinformacines (GIS) technologijas statybos projektų / procesų valdyme;
– gebės modeliuoti sudėtingus statybos procesus, kai informacija yra netiksli ar neapibrėžta;
– gebės užtikrinti standartinių ir nestandartinių statybos procesų kokybės valdymą projekto vykdymo metu;
– gebės sujungti į visumą įvairių studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes statybos valdymo problemas, apjungiant skirtingus statybos projekto dalyvių interesus.

 

 

Gali tapti

Statinio statybos vadovu (-e)*  

– vadovavimas statybos darbams, atstovavimas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir statinio projekto įgyvendinimas nuo statybos pradžios iki užbaigimo;
– statinio statybos specialiųjų darbų vykdymo koordinavimas bei šių darbų vadovų veiklos koordinavimas;
– pastatyto statinio atitikties statinio projektui ir statinio normatyvinei kokybei užtikrinimas.

*reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statinio projekto vadovu (-e)*

– atstovavimas statytojo interesams, statinio projekto rengimo organizavimas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka;
– statinio projekto dalių sprendinių ir statinio projekto dalių vadovų veiklos koordinavimas;
– Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimų statinio projekte įgyvendinimas.

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statybos techninės priežiūros vadovu (-e)*

– atstovavimas statytojui (užsakovui), vadovavimas statinio statybos techninei priežiūrai, statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijų atlikimas;
– specialiosios statinio statybos priežiūros koordinavimas, jos vadovų veiklos koordinavimas;
– pastatyto statinio normatyvinės kokybės užtikrinimas.

*Rreikalinga SPSC statybos specialistų atestacija.

Statybos valdytoju (-a)

– veikia, kaip įgaliotojo-statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys.

Statinio techniniu (-e) prižiūrėtoju (-a)

– statinio techninės ir naudojimo priežiūros vykdymas, pasitelkiant statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visumą.

Statybinių tyrimų inžinieriumi (-e)

– statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinių geodezinių tyrimų atlikimas, inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų atlikimas, aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų atlikimas, kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimų atlikimas;
– esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimas.

Statybos padalinio / įmonės vadovu (-e)

– vienos, kelių ar visų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių planavimas, koordinavimas ir vadovavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama