en

Statybos valdymas

Kompleksiškoje statybų industrijoje kiekvienas netikslus žingsnis gali būti lemiamas, kelyje link projekto įgyvendinimo. Statybos valdymo ekspertai užima esminę rolę kokybės procesų įgyvendinime nuo pat projekto pradžios iki pabaigos. Tai – koordinatoriai, užtikrinantys sklandų susijusių organizacijų veikimą ir maksimalų užsakovo lūkesčių pateisinimą, taikantys statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS) žinias.

Pastaba:

  • Vakariniai ir savaitgaliniai užsiėmimai vyksta Panevėžyje.
  • Dieniniai – Kaune.
Kodas 6211EX007
Vieta Kaunas, Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Vida Malienė

Liverpool John Moores University lektorė (Didžioji Britanija)

Dalius Kriptavičius

UAB „PERI“ Technikos vadovas

Nerijus Kurcevicius

UAB „Infinite Loop” vadovas
Ernestas Beržanskis

Ernestas Beržanskis

UAB „Intelligent BIM Solutions“ vadovas
Aldona Luobikienė

Aldona Luobikienė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius vedėja
 

Programos vertės

Žinios, nestovinčios vietoje

Studijuodami galėsite pasirinkti alternatyvius modulius ir įgytas žinias pritaikyti statybos projektų, procesų ar nekilnojamojo turto valdymo srityse.

Tradicinės technologijos? Tikrai ne

Šios studijų programos absolventai bus pasiruošę planuoti, organizuoti ir valdyti įvairiausius statybos procesus bei savarankiškai spręsti nestandartinius inžinerinius uždavinius, taikydami naujausias BIM ir GIS technologijas.

Tapsite profesionaliai kūrybiški

Statybos valdymo sprendimai reikalauja plataus požiūrio ir gebėjimo mąstyti iš esmės. Jūs būsite pasiruošę praktinėje aplinkoje taikyti mokslinius tyrimus ir kūrybiškai interpretuoti jų duomenis, vertinti aspektus ir generuoti naujus sprendimus ir idėjas. Puikiai prisitaikantys – būtent tokie specialistai yra ypač vertinami šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Studijuosite su savo verslo partneriais

Glaudūs ryšiai, kuriuos sukursite studijų metu, gali atverti duris į rinkos platumas. Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Dėl santykinai nedidelės vietinės rinkos čia užmegzti santykiai neretai atveria plačias bendradarbiavimo galimybes.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – pastatai, infrastruktūra, statybos procesai.
Technologijos – skaitmeninis modeliavimas (BIM), geoinformacinės sistemos (GIS).
Mokslinė veikla – metodai, tyrimai, techninis - ekonominis vertinimas.
Aplinka – rinka, darni plėtra, statybos įmonė, projektas, statybos aikštelė.
Valdymas – investicijos, strategija, optimizavimas.
Šiuolaikinės technologijos Strateginis ir kritinis mąstymas Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

Atsiliepimai

Kęstutis Vanagas

Statybų ir darnios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „YIT Kausta“ vadovas

 

Mūsų įmonėje nemažą dalį kolegų sudaro būtent buvę KTU studentai. Jie puikiai dirba statybų aikštelėse, išmano skaitmeninės statybos procesus, yra linkę tobulėti ir todėl sparčiai kyla karjeros laiptais. Turime pavyzdžių, kai pradėję nuo pirmojo laiptelio KTU diplomus turintys specialistai šiandien užima vadovaujamas pozicijas. Tad jų visuomet laukiame savo kolektyve.

Vidas Šlivinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“ technikos direktorius

 

„AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai bendradarbiauja su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu. Nemaža dalis absolventų, baigusių studijas, ateina dirbti pas mus. Esame patenkinti jų žiniomis ir parengimo kokybe“

Karjera

 

 

Jūsų žinios leis:

  • Kūrybiškai taikyti naujausias statybos inžinerijos žinias nestandartinėms problemoms spręsti.
  • Rengti pastatų ir inžinerinių statinių statybos projektinius sprendimus.
  • Išmanyti daugiabriaunius ekonominius, socialinius, aplinkos apsaugos ir verslo aspektus.
  • Modeliuoti sudėtingus statybos procesus, kai informacija yra netiksli ar neapibrėžta
  • Užtikrinti standartinių ir nestandartinių statybos procesų kokybės valdymą projekto vykdymo metu.

 

 

Gali tapti

Statinio statybos vadovu (-e)*  

Tai specialistai, vadovaujantys statybos darbams ir atstovaujantys rangovo ar statytojo interesus. Jie rūpinasi statinio įgyvendinimu nuo statybos pradžios iki pabaigos, koordinuoja darbų vykdymą ir užtikrina statinio kokybės normatyvus.

 

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statinio projekto vadovu (-e)*

Šie žmonės koordinuoja sprendimus, susijusius su statinio projektu ir jo valdymu. Jie atstovauja statytojo interesus ir organizuoja projektų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka, be to, užtikrina projekto rengimo, saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statybos techninės priežiūros vadovu (-e)*

Tai specialiosios statinio statybos priežiūros koordinatoriai, vadovaujantys statinio statybos techninei priežiūrai, atliekantys jo statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas.

 

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statybos valdytoju (-a)

Tai ekspertai, valdantys statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys.

Statinio techniniu (-e) prižiūrėtoju (-a)

Profesionalai, vykdantys statinio techninę ir naudojimo priežiūrą, pasitelkiant statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visumą.

Statybinių tyrimų inžinieriumi (-e)

Šie specialistai atlieka darbus dar prieš pradedant statybos darbus. Tai – statinio sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinių geodezinių tyrimų darbai, inžinerinių geologinių, geotechninių, aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų atlikimas, taip pat esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimas.

Statybos padalinio ar įmonės vadovu (-e)

Tai vadovaujančios pozicijos specialistai, galintys planuoti, koordinuoti ir atlikti sprendimus beveik bet kokiame statybų techninio pasiruošimo ir įgyvendinimo etape.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama