ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Statybos valdymas

Kompleksiškoje statybų industrijoje, kelyje link projekto įgyvendinimo, kiekvienas netikslus žingsnis gali būti lemiamas. Statybos valdymo ekspertai užima esminę rolę kokybės procesų įgyvendinimo procese nuo pat projekto pradžios iki pabaigos. Tai – koordinatoriai, užtikrinantys sklandų susijusių organizacijų veikimą ir maksimalų užsakovo lūkesčių patenkinimą, taikantys statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS) žinias.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties;
ir iki 30 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties;
ir iki 45 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48-416, Kaunas
Tel. +370 683 27 736
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-424, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – pastatai, infrastruktūra, statybos procesai.
Technologijos – skaitmeninis modeliavimas (BIM), geoinformacinės sistemos (GIS).
Mokslinė veikla – metodai, tyrimai, techninis - ekonominis vertinimas.
Aplinka – rinka, darni plėtra, statybos įmonė, projektas, statybos aikštelė.
Valdymas – investicijos, strategija, optimizavimas.
Šiuolaikinės technologijos Strateginis ir kritinis mąstymas Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

 

 

Programos vertės

Žinios, nestovinčios vietoje

Studijuodami galėsite pasirinkti alternatyvius modulius ir įgytas žinias pritaikyti statybos projektų, procesų valdymo srityse.

Tradicinės technologijos? Tikrai ne

Šios studijų programos absolventai bus pasiruošę planuoti, organizuoti ir valdyti įvairiausius statybos procesus bei savarankiškai spręsti nestandartinius inžinerinius uždavinius, taikydami naujausias BIM ir GIS technologijas.

Tapsite profesionaliai kūrybiški

Statybos valdymo sprendimai reikalauja plataus požiūrio ir gebėjimo mąstyti iš esmės. Jūs būsite pasiruošę praktinėje aplinkoje taikyti mokslinius tyrimus ir kūrybiškai interpretuoti jų duomenis, vertinti aspektus ir generuoti naujus sprendimus bei idėjas. Puikiai prisitaikantys – būtent tokie specialistai yra ypač vertinami šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Studijuosite su savo verslo partneriais

Glaudūs ryšiai, kuriuos sukursite studijų metu, gali atverti duris į rinkos platumas. Šioje studijų programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Dėl santykinai nedidelės vietinės rinkos čia užmegzti santykiai neretai atveria plačias bendradarbiavimo galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

  • kūrybiškai taikyti naujausias statybos inžinerijos žinias nestandartinėms problemoms spręsti;
  • rengti pastatų ir inžinerinių statinių statybos projektinius sprendimus;
  • išmanyti įvairiapusius ekonominius, socialinius, aplinkos apsaugos ir verslo aspektus;
  • modeliuoti sudėtingus statybos procesus, kai informacija yra netiksli ar neapibrėžta;
  • užtikrinti standartinių ir nestandartinių statybos procesų kokybės valdymą projekto vykdymo metu.

 

 

Gali tapti

Statinio statybos vadovu (-e)*  

Tai specialistai, vadovaujantys statybos darbams ir atstovaujantys rangovo ar statytojo interesus. Jie rūpinasi statinio įgyvendinimu nuo statybos pradžios iki pabaigos, koordinuoja darbų vykdymą ir užtikrina statinio kokybės normatyvus.

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statinio projekto vadovu (-e)*

Šie žmonės koordinuoja sprendimus, susijusius su statinio projektu ir jo valdymu. Jie atstovauja statytojo interesus, organizuoja projektų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka, be to, užtikrina projekto rengimo, saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statybos techninės priežiūros vadovu (-e)*

Tai specialiosios statinio statybos priežiūros koordinatoriai, vadovaujantys statinio statybos techninei priežiūrai, atliekantys jo statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas.

*Reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija

Statybos valdytoju (-a)

Tai ekspertai, valdantys statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis ar juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys.

Statinio techniniu (-e) prižiūrėtoju (-a)

Tokie profesionalai, vykdantys statinio techninę ir naudojimo priežiūrą, pasitelkdami statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visumą.

Statybinių tyrimų inžinieriumi (-e)

Šie specialistai atlieka darbus dar prieš prasidedant statyboms. Tai – statinio sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinių geodezinių tyrimų darbai, inžinerinių geologinių, geotechninių, aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų atlikimas, taip pat esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimas.

Statybos padalinio ar įmonės vadovu (-e)

Tai vadovaujančios pozicijos specialistai, galintys planuoti, koordinuoti ir atlikti sprendimus beveik bet kokiame statybų techninio pasiruošimo ir įgyvendinimo etape.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Mindaugas  Daukšys

Mindaugas Daukšys

Statybos technologijos, suformuoto betono paviršiaus kokybė
Kęstutis  Zaleckis

Kęstutis Zaleckis

GIS panaudojimas urbanistinei analizei, miesto modeliavimas naudojant erdvės sintaksę
Arūnas Navickas

Arūnas Navickas

Statybos produktų skaitmeninimas, statinio gyvavimo ciklas ir ilgalaikiškumas

 

 

Atsiliepimai

Kęstutis Vanagas

Kęstutis Vanagas

Statybų ir darnios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „YIT Kausta“ vadovas

 

Mūsų įmonėje nemažą dalį kolegų sudaro būtent buvę KTU studentai. Jie puikiai dirba statybų aikštelėse, išmano skaitmeninės statybos procesus, yra linkę tobulėti ir todėl sparčiai kyla karjeros laiptais. Turime pavyzdžių, kai pradėję nuo pirmojo laiptelio KTU diplomus turintys specialistai šiandien užima vadovaujamas pozicijas. Tad jų visuomet laukiame savo kolektyve.

Rita Liaudanskienė

Rita Liaudanskienė

UAB „Avadi“ Direktoriaus pavaduotoja

 

Esu nuoširdžiai dėkinga už statybos valdymo programos išskirtinumą, kuri apjungia daug skirtingų sričių: inžineriją, ekonomiką, teisę, vadybą, psichologiją ir kt. Inovatyvus bei profesionalus studijų modelio pateikimas leido man profesinėje veikloje pasiekti savirealizaciją, užtikrinant šeimos gerovę. Įgytos žinios ir gebėjimas valdyti situacijas suformavo asmeninius įgūdžius, kurių dėka galiu drąsiai komunikuoti su visais statybų dalyviais, priimti globalius sprendimus lemiančius statybos projekto įgyvendinimą.
Statybos valdymo programos metu įdiegtos nuostatos nuolat atnaujinti savo turimas žinias ir įgūdžius sudarė tinkamas prielaidas sėkmingai, nemonotoniškai profesinei veiklai.
Dirbdama statybų sektoriuje matau kokias plačias karjeros galimybes jauniems žmonėms atveria statybos valdymo programa dėl savo plačiaspektriškumo.

Vidas Šlivinskas

Vidas Šlivinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“ technikos direktorius

 

„AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai bendradarbiauja su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu. Nemaža dalis absolventų, baigusių studijas, ateina dirbti pas mus. Esame patenkinti jų žiniomis ir parengimo kokybe“

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48-416, Kaunas
Tel. +370 683 27 736
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-424, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt