Pedagogikos studijos

Pedagogikos studijos yra profesinių studijų programa, kurios absolventams suteikiama pedagogo kvalifikacija. Į programą priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, jau dirbantys arba savo karjerą planuojantys susieti su bendruoju ugdymu ir dirbti mokyklose. Programa rengia pedagogą, išmanantį pedagogikos pagrindines teorijas ir gebantį jomis grįsti savo praktinę veiklą. Apie galimybę studijuoti pedagogikos gretutines studijas greta studijuojamos bakalauro studijų programos skaitykite čia. Aktualiausia informacija apie priėmimo sąlygas, procedūras ir datas skelbiama čia »

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Profesinės studijos
Kryptis Pedagogika
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1 m. (dieninis; nuotolinis)
Laipsnis Pedagogas
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok
tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 Kaunas
Doc. dr. Edita Štuopytė
el. p. edita.stuopyte@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos, vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) V skyriuje aprašytą tvarką. Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – bendrasis priėmimas ir  minimalūs reikalavimai.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pedagogikos studijų programa pateikta Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Pedagogikos krypties profesines studijas baigusiems asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija, atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patvirtinama studijų pažymėjimu.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai:

Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas)

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai:

dirbantys mokytojais ir įgyvendinantys bendrojo ugdymo programą, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos

arba planuojantys savo karjerą susieti su bendruoju ugdymu ir ketinantys dirbti mokyklose

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 1 priedo 2 punktą, jeigu turi specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą

arba vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 2 priedo 2 punktą ir 3 priedo 2 punktą, jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą

 

priėmimo tvarka

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Vaikas – pažinimas, pagarba, auginimas.
Dalykas – prasmė, atradimai, didaktika ir mokymosi scenarijai.
Mokytojas – kūryba, profesionalumas, pašaukimas, atsakomybė.
Aplinkos – turtingos, įtraukiančios, motyvuojančios ir leidžiančios patirti.
Curriculum valdymas Pedagoginės karjeros planavimas ir veiklos tobulinimas Ugdymo proceso ir mokinių psichologinės charakteristikos

 

 

Programos vertės

Nuotolinės studijos

Teorinė dalis – nuotoliniu būdu

Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu. Moduliai vykdomi ciklais. Visa mokymosi medžiaga ir užduotys talpinamos Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje. Paskaitos transliuojamos taikant Adobe Connect technologiją, įrašus galima peržiūrėti tiek kartų, kiek reikia. Per studijų laikotarpį organizuojami penki tiesioginiai susitikimai, kurių metu studentai turi supervizijos sesiją ir pratybas.

Konsultacijos vyksta pagal poreikį, jos gali būti akivaizdžios ir nuotolinės.

Praktika

Pedagoginė praktika KTU vardo mokyklose

Pedagoginė praktika (30 kreditų) atliekama studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje. Praktikai vadovauja tos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas praktikos vadovas – mentorius. Pedagoginę praktiką galima atlikti ir užsienio ugdymo institucijose.

Projektas

Pedagoginės veiklos tyrimas ir kompetencijos portfelis

Pedagogikos studijos baigiamos 3 kreditų pedagoginių studijų baigiamuoju darbu, kuris rengiamas vadovaujantis pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo strategija.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos: ugdymo turinio kūrimas, tobulinimas ir įgyvendinimas, tikslingų integracinių ryšių su kitais mokomaisiais dalykais kūrimas; kūrimas turtingos edukacinės aplinkos, veiksmingo mokymosi scenarijaus, mokymosi strategijų taikymas; dialogo kultūros plėtojimas, ugdytinio ugdymosi poreikių atliepimas; savo veiklos analizavimas, tobulinimas, remiantis refleksijos ir veiklos tyrimo rezultatais.

Studento gebėjimai:

– gebės parengti ugdymo (mokymosi) programą įvairiems tikslams ir keisti ją pagal besimokančiųjų poreikius;

– gebės pažinti ugdytinius (nustatant specialius jų poreikius, teikiant papildomą paramą, vertinant ugdytinio vystymąsi, pažinimo gebėjimus, empatiškai nustatant emocinius sunkumus, priimant ugdytinio individualumą kaip vertę;

– gebės aktyviai mokytis ir reflektuoti savo ugdymo veiklą, tobulinti ugdymo sprendimus, veikti komandoje ir organizacijoje.

 

Gali tapti

Dalyko mokytoju (-a)

– bendrosiose ugdymo programose numatytų ugdymo rezultatų pasiekimas, sąlygų mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės brandos bei tautinės savimonės pamatus, įgyti integralius bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus ir išbandyti save įvairiose veiklos srityse sudarymas
– sąlygų mokiniui pasiekti asmenybinę brandą, įgyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, apsispręsti dėl savo profesinės karjeros sudarymas

Metodinės veiklos vadovu (-e) ir ekspertu (-e)

– nuolatinio dalyko mokytojų kvalifikacijos ir  kompetencijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida, skatinti kolegas plėtoti pedagogine saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas ir siekti ugdymo kokybės.

Edukatoriumi (-e) neformalaus švietimo institucijose

– ugdytinių kompetencijų, teikiančių galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius ugdymas,  pasitikėjimo savimi gebėjimų ir  motyvacijos stiprinimas, pritaikant neformalaus švietimo programą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Aritonė Plungienė

Aritonė Plungienė

KTU Inžinerinio licėjaus direktoriaus pavaduotoja
Iiris Happo

Iiris Happo

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentė
Tomas Kivaras

Tomas Kivaras

KTU Gimnazijos direktorius
Vygantas Kornejevas

Vygantas Kornejevas

Stakliškių gimnazijos direktorius

 

 

Atsiliepimai

Linas Adomaitis

Linas Adomaitis

Lietuvos atlikėjas ir kompozitorius

 

Studijų programą vertinu puikiai, visų pirma, dėl lanksčios mokymosi sistemos, kuri įgalina ir labai užimtus asmenis mokytis jiems patogiu laiku. Taip pat, studijų programą sudaro tikrai naudingi ir įdomūs moduliai, kurių metu įgijau naujų žinių ir patobulinau savo turimas kompetencijas. Labai norėčiau padėkoti dėstytojams, kurie buvo ne tik kompetentingi, bet ir visada nuoširdžiai padėjo ir konsultavo studijų metu. Ši programa unikali tuo, kad mokantis yra sukuriama kūrybinė aplinka, tokie metodai kaip refleksija, dienoraščio rašymas, atvejų analizės ir kiti, skatina kūrybiškumą, kas yra labai svarbu šiuolaikinio pedagogo veikloje.

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė

Absolventė

 

Laipsnio neteikiančias pedagogikos studijas pasirinkau, nes baigusi meno aspirantūros studijas (fortepijono specialybę) dar vis neturėjau pedagogo kvalifikacijos. Pirmiausia, labai apsidžiaugiau galėdama stoti į valstybės finansuojamą vietą ir turėti galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją vos per metus laiko. Taip pat šioje programoje dalyvavo įvairiausių specializacijų būsimieji mokytojai. Manau, kad šios studijos puikiai pritaikytos dirbantiems. Suteikiamos puikios galimybės lanksčiai priderinti darbo ir studijų grafikus, nes daugumą paskaitų galima stebėti net trimis skirtingais būdais: dalyvaujant paskaitose, tiesiogiai žiūrėti jas nuotoliniu būdu bei peržiūrėti paskaitų įrašus bet kuriuo kitu metu. Taip pat stebėjausi Pedagogikos katedros puikiai išvystytu partnerių tinklų, nes nedirbantiems studentams buvo surandama pedagoginės praktikos vieta. Taip pat džiugino tai, jog visų studijų metu pedagoginei praktikai skiriamas ypatingai didelis dėmesys, o tai tik įrodo, kad per metus laiko galima tapti pedagogikos praktiku.

Violeta Balčiūnienė

Violeta Balčiūnienė

Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė

 

Kauno Antano Smetonos gimnazijos pedagogų bendruomenė nuo 2004 metų dalyvauja ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) projekte, kurio nacionalinis koordinarorius – Kauno technologijos universitetas. Būtent ELOS projektas atvėrė naują dvikryptį KTU edukologų ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendradarbiavimą – partnerystę rengiant pedagogus. Gimnazija jau daugelį metų yra praktikos aikštelė KTU Pedagogikos studijų programos studentams. Be to, gimnazijoje sėkmingai dirba mokytojos, šios programos absolventės: informacinių technologijų mokytojos Elena Morkūnienė ir Inga Norkienė, dabartinė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė. Šių mokytojų studijų metu įgytos ir patobulintos kompetencijos, naujos idėjos, atlikti kokybiniai veiklos tobulinimo tyrimai gimnazijos veiklą praturtino naujais edukaciniais sprendimais. Ypač smagus partnerystės rezultatas – programos absolventė išaugusi iki mentorės. Jau minėta informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga Norkienė yra dabartinių programos studentų, atliekančių pedagoginę praktiką gimnazijoje, mentorė, besidalinanti sukaupta turtinga patirtimi.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok
tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 Kaunas
Doc. dr. Edita Štuopytė
el. p. edita.stuopyte@ktu.lt