Pedagogikos profesinės studijos

Vyksta priėmimas į pedagogikos profesines studijas

Profesinės studijos yra profesinę kvalifikaciją suteikiančios studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena profesinių studijų programa – Pedagogikos studijos, kurios apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Studijos baigiamos profesinių studijų baigiamuoju projektu, absolventams suteikiama pedagogo kvalifikacija, suteikianti teisę dirbti ugdymo įstaigose.

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) V skyriuje aprašytą tvarką.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pedagogikos studijų programa pateikta Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Pedagogikos krypties profesines studijas baigusiems asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija, atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patvirtinama studijų pažymėjimu.

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas).
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai:
priėmimo konkurse gali dalyvauti dirbantys mokytojais ir įgyvendinantys bendrojo ugdymo programą, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos arba planuojantys savo karjerą susieti su bendruoju ugdymu ir ketinantys dirbti mokyklose
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 1 priedo 2 punktą, jeigu turi specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą arba vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 2 priedo 2 punktą ir 3 priedo 2 punkta, jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą

Konkursinio balo sandara

Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

 

Konkursinio balo dedamosios:

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas (k)
Pirma konkursinio balo dedamoji (V) bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis 0,6
Antra konkursinio balo dedamoji (F) motyvacinis pokalbis 0,2
Trečia konkursinio balo dedamoji kitos dedamosios* 0,2
* Kitos dedamosios:

A – ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija ir (ar) siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą;

B – skaityti pranešimai tarptautinėse, šalies, miesto, rajono ar ugdymo įstaigos konferencijose švietimo ir ugdymo temomis;

C – dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose;

D – dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas;

E – paskelbtos publikacijos.

 • Penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
 • Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
 • Privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka skiriami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą studijų vietą).
 • Motyvacijos įvertinimo 1 balas konvertuojamas į dešimtbalę sistemą prilyginant 5 balams, o motyvacijos įvertinimo 2 balai konvertuojami į 10 balų.
 • Ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą (3 balai).
 • Dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose (2 balai).
 • Dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas (1 balas).
 • paskelbtos publikacijos (1 balas).
 • Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=V×k1+(A+B+C+D+E)×k2, +F×k3

Priėmimo 2023 m. rezultatai

 

Stojimo žingsniai

Priėmimo prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis per Universiteto priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinę sistemą (PPIS).
 1. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 2. Prašyme iš viso galima nurodyti iki dviejų pageidavimų, nurodant skirtingą finansavimo pobūdį: valstybės finansuojama, valstybės nefinansuojama.
 3. Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 4. Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti pageidaujama studijuoti studijų programą pagal prioritetinį finansavimo pobūdį.
 5. Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba) ir įstaigos vadovų rekomendacijos;
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 6. Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų prašymas nebus vertinamas.

Informacija apie laisvas vietas

Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Kauno technologijos universitetui 2024 metais valstybės finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. gegužės 21 d. Nr. V-581 įsakymu.

Ugdymo dalykų grupė Valstybės finansuojamų vietų skaičius Valstybės nefinansuojamų vietų skaičius
matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, inžinerinių technologijų  dalykų mokytojai 26 yra
Kalbų (išskyrus rusų kalbą), istorijos, geografijos dalykų mokytojai 20
Kitų ugdymo dalykų mokytojai 5

Pedagogikos krypties profesinių studijų priėmimo procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu (Kauno technologijos universiteto profesinių pedagogikos studijų priėmimo informacinėje sistemoje) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-05-02
8 val.
2024-07-17
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas priėmimo komisijose ir atrinktų kandidatų informavimas 2024-07-18
8 val.
2024-07-19
16 val.
Atrinktų kandidatų motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2024-07-22
8 val.
2024-07-24
17 val.
Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas 2024-07-26
iki 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2024-07-26
14 val.
2024-07-29
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas  kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose) 2024-07-29
8 val.
2024-07-29
16 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų teikimas internetu (Kauno technologijos universiteto profesinių pedagogikos studijų priėmimo informacinėje sistemoje) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2024-08-01
8 val.
2024-08-16
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas priėmimo komisijose ir atrinktų kandidatų informavimas 2024-08-19
8 val.
2024-08-20
17 val.
Atrinktų kandidatų motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2024-08-21
8 val.
2024-08-23
16 val.
Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimų studijuoti paskelbimas 2024-08-27
iki 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2024-08-27
14 val.
2024-08-28
16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kontaktiniu būdu (fakultetų studijų centruose)
2024-08-28
8 val.
2024-08-28
16 val.

Motyvacijos vertinimas

Visi stojantieji privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris organizuojamas nuotoliniu būdu (naudojant nuotolinių susitikimų ir video konferencijų organizavimo platformą – zoom).

Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta neigiamai arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo į pedagogikos krypties profesines studijas prašymą leisti dalyvauti konkurse, mokama stojamoji studijų įmoka.
 2. Pradėjus pildyti prašymą leisti dalyvauti konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 3. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 4. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Priėmimo taisyklių 7 priede ir šio puslapio skilties „Finansinė informacija“ dalyje „Sąskaitų rekvizitai“.
 5. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami šio puslapio skilties „Finansinė informacija“ dalyje „Studijų kainos“.

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis yra skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 4. Sudarant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.
 7. Studijų sutartį galima sudaryti nuotoliniu būdu (rekomenduojama) arba kontaktiniu būdu.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Gavus kvietimą studijuoti į el. paštą, kurį nurodėte teikdami priėmimo prašymą, rasite aktyvią nuorodą ir galėsite prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti.
 3. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS) privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 4. Sudarius studijų sutartį, Universiteto darbuotojui kilus abejonių dėl dokumentų, kurių pagrindu asmuo priimtas studijuoti, autentiškumo, asmuo gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į Universitetą.
 1. Jei pasirašėte sutartį, bet per 1 darbo dieną (iki kol sutartį pasirašys KTU atstovas) nusprendėte ją nutraukti, vadovaukitės šia instrukcija.
Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Kontaktinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant kontaktiniu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą ir parodyti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelės ar paso originalą) arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
 2. Stojantieji pakviesti studijuoti studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 37-102, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre.

Konsultacijos profesinių (pedagogikos) studijų klausimais

Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Edita Štuopytė
El. p. edita.stuopyte@ktu.lt

Konsultacijas dėl priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras
A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Tel. +370 37 300 104
El. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

 1. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos nariai;
  • ne Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 3. Stojančiajam reikia turėti akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą.
 4. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: Studentų Infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas, tel. +370 37 300 037, el. p. academic.recognition@ktu.lt.
 5. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 6. Pateikus visus privalomus dokumentus, TRD akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra atliekama per 1 mėnesį. Išduodama atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo pažyma, kurią asmuo teikdamas prašymą studijuoti prideda prie stojančiojo prašymo.
 7. Jei asmuo jau turintis Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą, jis gali iš karto tiesiogiai teikti priėmimo prašymą internetu KTU pedagogikos priėmimo į profesines studijas informacinėje sistemoje (toliau – PPIS).
 8. Jei asmuo turi tik SKVC ar TRD išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, tai teikdamas priėmimo prašymą internetu PPIS nurodo, kad reikalinga pažymių pervedimo (konvertavimo) pažyma.
 9. Priėmimo komisija gavusi tokį prašymą kreipiasi tiesiogiai į TRD ir Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą per 1 savaitę.
 10. Priėmimo komisija gavusi iš TRD pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymos elektroninę kopiją, išsiunčia kopiją el. paštu stojančiajam, o stojantysis privalo PPIS pats pateikti šią kopiją. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 

Finansinė informacija

Studijų kainos

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijų krypčių grupė Metinė kaina
nuolatinės
Metinė kaina
ištęstinės
Kredito
kaina
Pedagogikos kryptis 3836€ 2557€ 63,93€

 

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji, pateikdami prašymą): įmokos dydis – 25 Eur, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT2X
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT2X

Mokantiems įmokas per Swedbank: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje Swedbank programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per SEB bankas: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje SEB Lietuva programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ e. parduotuvių).

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia:

 

Karjeros ir paslaugų centras
Studentų g. 50-168, Kaunas
Tel. +370 37 300 080
El. p. klausk@ktu.lt

 

D.U.K. Pedagogikos studijos

Priėmimas į profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) IV skirsnyje aprašytą tvarką. Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas. Konkursinio balo sandarą rasite šio puslapio dalies „Priėmimo reikalavimai“ skiltyje „Konkursinio balo sandara“.

Kuo aukštesnis konkursinis balas, tuo didesnė tikimybė įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Kuo daugiau pasiekimų ir kompetencijų esate sukaupęs, tuo daugiau dedamųjų skaičiuojasi konkursiniame bale. Dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje taip pat privalomas.

Studijos prasideda nuo rugsėjo mėnesio. Į valstybės nefinansuojamą (mokamą) vietą galima prisijungti ir nuo rugsėjo mėnesio vidurio. Pedagogikos krypties profesinių studijų priėmimo procedūrų datas rasite šio puslapio dalyje „Stojimo žingsniai“, skiltyje „Datos ir terminai“.

Apie atitiktį reikalavimams sprendžia mokyklos vadovas, tačiau įprastai, baigę studijas galite dirbti to dalyko mokytoju, kaip nurodyta Jūsų diplome. Plačiau tvarka aprašoma LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo prieduose.

Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas). Konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis.

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę. Prioritetas pagal dokumentų užpildymo laiką nėra teikiamas.

Tokia galimybė yra, tik turite įvertinti savo galimybes, ar pajėgsite susidoroti su studijų krūviu.

Taip, galima, reikalavimai tokie pat, kaip įgijusiems universitetinį išsilavinimą. Reikalavimus galite rasti profesinių studijų programos „Pedagogika“ dalies „Stojimo sąlygos“ punkte minimalūs reikalavimai.

 

Konsultacijos studijų klausimais

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.