Profesinės studijos

Bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, kviečiami stoti į

Aktuali informacija

 • Universitete vykdomas priėmimas į  profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos, vykdomą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis.
 • Visi stojantieji turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris vykdomas Kaune, A. Mickevičiaus g. 37-110. Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta nuliu arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo konkurse į valstybės finansuojamą vietą.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37–102, Kaunas
tel. +370 (37) 300 124
e. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt

Studijų vertės

 • Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu;
 • Modernūs dėstymo metodai atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • Pedagoginę praktiką (30 kreditų) KTU vardo mokyklose arba užsienio ugdymo institucijose. Praktiką galima atlikti studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje.
 

Priėmimo tvarka

Bendros taisyklės

 

 • Priėmimas į pedagogikos krypties profesines studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2020 m. taisyklių  IV skyriuje aprašytą tvarką.

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas).
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai:
priėmimo konkurse gali dalyvauti dirbantys mokytojais ir įgyvendinantys bendrojo ugdymo programą, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos arba planuojantys savo karjerą susieti su bendruoju ugdymu ir ketinantys dirbti mokyklose
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 1 priedo 2 punktą, jeigu turi specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą arba vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 2 priedo 2 punktą, jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą
Papildomi priėmimo reikalavimai visiems dalyvaujntiems priėmimo konkurse:
privaloma dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete Kaune (A. Mickevičiaus g. 37-110). Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta nuliu arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Priėmimo prašymo pateikimas

 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis per Universiteto priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinę sistemą (PPIS).
 • Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Prašyme iš viso galima nurodyti iki trijų pageidavimų, nurodant skirtingą finansavimo pobūdį: valstybės finansuojama, valstybės nefinansuojama (finansuojama projekto “Tęsk” lėšomis), valstybės nefinansuojama studijų vieta.
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti pageidaujama studijuoti studijų programą pagal prioritetinį finansavimo pobūdį.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų prašymas nebus vertinamas.
Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Berita Simonaitienė
Tel. +370 (687) 87 888
El. p. berita.simonaitiene@ktu.lt

Konsultacijas dėl  priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras
A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Tel. +370 (37) 300 124
El. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt

Konkursinio balo sandara

 • Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 • Konkursinio balo dedamosios:
Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas (k)
Pirma konkursinio balo dedamoji (V) bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis

0,6

Antra konkursinio balo dedamoji (F) motyvacinis pokalbis

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji kitos dedamosios*

0,2

* Kitos dedamosios:

A – ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą;

B – skaityti pranešimai konferencijose švietimo ir ugdymo temomis;

C – dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose;

D – dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas;

E – paskelbtos publikacijos.

 • Penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
 • Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
 • Privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka skiriami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą studijų vietą).
 • Motyvacijos įvertinimo 1 balas konvertuojamas į dešimtbalę sistemą prilyginant 5 balams, o motyvacijos įvertinimo 2 balai konvertuojami į 10 balų.
 • Ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą (3 balai).
 • Dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose (2 balai).
 • Dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas (1 balas).
 • paskelbtos publikacijos (1 balas).
 • Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:KB=V×k1+(A+B+C+D+E)×k2, +F×k3
 

Datos ir terminai

Pedagogikos krypties profesinių studijų priėmimo procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-04-01
8 val.
2020-07-03
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas priėmimo komisijose 2020-07-07
12 val.
2020-07-07
16 val.
Atrinktų kandidatų motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2020-07-08
8 val.
2020-07-08
16 val.
Konkursinio balo bei kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-07-09
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2020-07-09
14 val.
2020-07-12
17 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakulteto studijų centre 2020-07-09
14 val.
2020-07-10
15 val.

Antras* etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-07-15
8 val.
2020-08-20
12 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas priėmimo komisijose 2020-08-24
8 val.
2020-08-24
15 val.
Atrinktų kandidatų motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2020-08-25
8 val.
2020-08-25
16 val.
Konkursinio balo bei kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-08-26
15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuotoliniu būdu (Kauno technologijos universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo sistemoje) 2020-08-26
16 val.
2020-08-27
17 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakulteto studijų centre
2020-08-27
8 val.
2020-08-27
17 val.
* – Antras etapas organizuojamas, jei po Pirmo etapo lieka laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų, bei finansuojamų „Tęsk“ projekto lėšomis vietų.
 

Projektas "Tęsk"

Projektas “Tęsk” – galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą specializaciją ar gauti pagalbą pirmus metus dirbant ugdymo įstaigoje 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Atranka į studijas bus vykdoma 2018–2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į “Tęsk” projekto ekspertę Liną Vosyliūtę

Studijos norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Asmenys, baigę bakalauro studijas ir ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos, kviečiami ją įgyti projekto „Tęsk“ lėšomis studijuojant profesinių studijų programą Pedagogikos studijos.

 • Šių studijų trukmė – 1 metai;
 • Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu;
 • Pedagoginę praktiką (30 kreditų) galima atlikti KTU vardo mokyklose, studento-mokytojo darbovietėje, užsienio ugdymo institucijose.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai įgyti pedagogo kvalifikaciją ir dalyvauti studijose);
 • išsamiau mimimalūs reikalavimai pateikti čia.

Prašymų studijuoti pateikimas

Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis per Universiteto priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinę sistemą (PPIS). Išsamiau  apie prašymo teikimą rasite čia.

Motyvacinis pokalbis

Motyvacinis pokalbis priėmimo komisijose vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37-110, Kaunas)  liepos 8 d.  Motyvaciniame pokalbyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Rezultatų paskelbimas

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti PPIS registracijos metų nurodytu elektroniniu paštu.

 

Įmokos

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji, pateikdami prašymą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Studijų krypčių grupė Metinė kaina
nuolatinės
Metinė kaina
ištęstinės
Kredito
kaina
Ugdymo mokslai (Pedagogika) 2951€ 1967€ 49,18€

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos ir paslaugų centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis yra skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 4. Sudarant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.
 7. Studijų sutartį galima sudaryti:

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Gavus kvietimą studijuoti į el. paštą, kurį nurodėte teikdami priėmimo prašymą, rasite aktyvią nuorodą ir galėsite prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti.
 3. Rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti fakulteto studijų centre, privaloma pateikti dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) sugojimui:
 • asmens tapatybės kortelės ar paso;
 • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
 • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
 • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
 • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
 • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas);
 • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 1. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS) privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 2. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą pakviestieji privalo turėti su savimi visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas);
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji pakviesti studijuoti studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 37-102, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre.