Cheminė technologija ir inžinerija

Technologijos ir inovacijos, drąsiai galima sakyti, varo žmoniją į priekį. Tačiau tam reikalingi kūrybiški ir puikiai inžinerijos procesus išmanantys specialistai. Specialistai, kurie supranta, ne tik terminus „neorganinė chemija“ ir „organinė chemija“.

Domina chemija, inovacijos ir technologijos, o galvoje nuolat sukasi originalios idėjos – galbūt tai jūs?

Chemijos inžinerijos specialistai siekia sukurti industrines inovacijas, projektuoti ir valdyti technologines sistemas. Tuo pačiu augantys žmonijos troškimai darbo rinkoje didina kvalifikuotų chemijos inžinierių poreikį, gebančių analizuoti chemijos produktų paklausą, plėsti žinias bei formuoti visuomenės nuomonę inžinerijos srityje. Baigę šias studijas tokiais gebėjimais pasigirti galėsite ir jūs.

konsultuokis ir studijuok teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Neorganinių medžiagų technologija,
Organinių medžiagų technologija
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Studijos

Šalia – ir pramonė, ir mokslas

Norintiems visapusiško tobulėjimo, ši studijų programa – puikus pasirinkimas. Čia įgysite ne tik praktinių gebėjimų, kurie padės užkariauti darbo rinką, bet ir fundamentalių gamtos mokslų žinių, reikalingų norintiems pradėti mokslininko karjerą.

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Žinios ateities produktų kūrybai

Užtikriname – po studijų puikiai išmanysite inžinerinius procesus ir produktų analizės subtilybes. Gautos žinios leis kurti ir gaminti reikšmingus neorganinės ir organinės chemijos produktus.

Karjera

Rinkoje graibstomi specialistai

Tikriausiai nereikia nei sakyti apie tai, koks didelis inžinierių ir technologų poreikis šiandieninėje darbo rinkoje. Šių specialistų įsidarbinamumas išlieka vienas aukščiausių ir siekia apie 70 proc. vos tik baigus studijas – tarp jų galite būti ir jūs.

Infrastruktūra

Moderni studijų aplinka

Šiuolaikiškos laboratorijos ir jose naudojama inovatyvi įranga suteiks jums ne tik praktinius įgūdžius – taip pat išmoksite modeliuoti bei projektuoti procesus panaudojant programinę įrangą.

Kolegos

Prieinama tarptautinė patirtis

Visų studijų metu turėsite galimybę išvykti studijoms arba praktikai į kitas valstybes. Be to, nuolat susitiksite su čia studijuojančiais studentais iš įvairių pasaulio šalių. Skirtingos patirtys jums leis tobulėti ir augti.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Spręsti kompleksines chemijos inžinerijos problemas.
 • Naudotis šiuolaikine analizės ir programine įranga.
 • Kurti naftos, polimerų, silikatų, trąšų, tekstilės produktus bei projektuoti jų gamybai skirtus procesus ir aparatus.
 • Modeliuoti chemijos inžinerijos procesus, taikant „Aspen HYSYS“ programą.
 • Valdyti įvairias produktų technologijas.
 

Gali tapti

Šie specialistai nustato ir užtikrina gamybos metodus, medžiagų ir kokybės standartus, atsižvelgiant į technines sąlygas. Jie taip pat apibrėžia kontrolės standartus ir procedūras, kurie užtikrina cheminės gamybos operacijų eigą, jų veiksmingumą bei darbuotojų saugą.

AB Achema Orlen Lietuva

Tokie specialistai atsakingi už gamybos techninių sąlygų rengimą bei sistemų išdėstymo numatymą. Šie profesionalai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, vykdo naujus projektus pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles. Be to, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Tai specialistai, kurie diegia, valdo ir prižiūri visus laboratorijos prietaisus ir įrangą, taip pat ruošia pavyzdžius ir ėminius, juos surenka, saugo, kataloguoja bei parengia eksperimentams. Dar viena jų atsakomybė – bandymų stebėjimas ir jų rezultatų analizė.

Roquette Amilina Lifosa

Šie žmonės puikiai pasikaustę savo srities žiniomis: jie atlieka chemijos mokslo tiriamuosius darbus, kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, vykdo eksperimentinius darbus, bandymus ir analizes. Taip pat su kitų sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Kasmonta Igis

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Marius Brazlauskas

Marius Brazlauskas

AB „Achema“
Kęstutis Čičinskas

Kęstutis Čičinskas

UAB „IKEA Industry Lietuva“
Aurimas Urbutis

Aurimas Urbutis

AB „ORLEN Lietuva“
Assist. prof. dr. Gojko Vladić

Assist. prof. dr. Gojko Vladić

University of Novi Sad
Martin Palou

Prof. dr. Martin Palou

Slovak University of Technology in Bratislava

 

 

Atsiliepimai

Eglė Peciukonė

Eglė Peciukonė

AB „ORLEN Lietuva“ vyresnioji inžinierė technologė

 

Studijos, kurios išpildė mano lūkesčius ir dar daugiau... Puikiai vertinu „Cheminė technologijos ir inžinerijos“ studijų programą, kuri ne tik įdomi, bet ir vertinga tolimesniuose darbuose (studentams siūlau išsisaugoti savo užrašus!). Su gerų emocijų banga prisimenu paskaitas ir kvalifikuotus dėstytojus, kurie įvertino bei laikė savo kolega. Džiaugiuosi ir tariu AČIŪ, kad universitetas surado įmonę, kuri ir padėjo pamatus tolimesniame karjeros kelyje. Dar studijų metu atlikau praktiką, kuri ne tik leido kokybiškai parašyti baigiamąjį darbą, bet ir suteikė galimybę būti pastebėtai – skaičiuoju jau 9-tus metus šioje įmonėje kaip vertinga komandos dalis.

Šarūnas Purvinis

Šarūnas Purvinis

AB „Achema“ vyresnysis projekto inžinierius

 

Jau mokykloje žinojau, jog noriu būti chemikas, to kryptingai siekiau ir ruošiausi stoti į KTU Cheminės technologijos fakultetą. Išlaikęs chemijos valstybinį egzaminą apsisprendžiau, jog labiau domina techniškoji chemijos pusė – chemijos inžinerija ir išankstiniu stojimu įstojau į Cheminės technologijos ir inžinerijos programą. Galiu pasakyti, jog pasirinkimas buvo puikus, nes kaip niekur kitur, Cheminės technologijos fakultete augau kaip kritiškai mąstanti asmenybė ir gavau neįkainojamų procesų inžinerijos žinių. Tai padėjo įsidarbinti pagal specialybę dar studijų laikais. Fakulteto dėstytojų kolektyvas, šilta atmosfera ir noras dalintis patirtimi paskatino įstoti į KTU Alumnų asociaciją.

Edvinas Butkevičius

Edvinas Butkevičius

AB „ORLEN Lietuva“ inžinierius technologas

 

Programos dėstytojai – profesionalūs ir paslaugūs, suinteresuoti, kad studentas pasisavintų kuo daugiau naudingos informacijos. Jų ir programos dėka yra padedamas tvirtas žinių pamatas, kuris leidžia toliau kryptingai gilinti žinias tampant specialistu. Pati programa gana įvairi, todėl, manau, kad kiekvienas gali rasti mėgstamą specializaciją chemijos inžinerijos programoje. Svarbiausia tai, jog pabaigus šią programą, tikrai lengva susirasti darbą pagal specialybę.

Marius Baltakys

Marius Baltakys

UAB „Norvegijos Kontaktai“ gamybos vadovas

 

Studijuodamas, dėstytojų dėka, pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

 

 

 

D.U.K.

Cheminė technologija ir inžinerija – lyderiaujanti programa Lietuvoje chemijos inžinerijos kryptyje (Reitingai 2019).

II kurso pabaigoje studentai renkasi vieną iš dviejų pagrindinių specializacijų, o IV semestre pasirenka konkrečią kryptį: 1. Organinių medžiagų technologija (plastikai ir elastomerai, naftos perdirbimo technologija, popieriaus technologija, tekstilės chemija ir technologija). 2. Neorganinių medžiagų technologija (mineralinių rūgščių gamyba, azoto ir fosforo trąšos, keramikos ir stiklo technologija, rišamųjų medžiagų technologija.)

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt