en

Cheminė technologija ir inžinerija

Technologijos ir inovacijos, drąsiai galima sakyti, varo žmoniją į priekį. Tačiau tam reikalingi kūrybiški ir puikiai inžinerijos procesus išmanantys specialistai. Domina chemija, inovacijos ir technologijos, o galvoje nuolat sukasi originalios idėjos – galbūt tai jūs?

Chemijos inžinerijos specialistai siekia sukurti industrines inovacijas, projektuoti ir valdyti technologines sistemas. Tuo pačiu augantys žmonijos troškimai darbo rinkoje didina kvalifikuotų chemijos inžinierių poreikį, gebančių analizuoti chemijos produktų paklausą, plėsti žinias bei formuoti visuomenės nuomonę inžinerijos srityje. Baigę šias studijas tokiais gebėjimais pasigirti galėsite ir jūs.

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Chemijos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Marius Brazlauskas

AB „Achema“

Kęstutis Čičinskas

UAB „IKEA Industry Lietuva“

Aurimas Urbutis

AB „ORLEN Lietuva“

Gojko Vladić

University of Novi Sad

Martin Palou

Slovak University of Technology in Bratislava
 

Programos vertės

Studijos

Šalia – ir pramonė, ir mokslas

Norintiems visapusiško tobulėjimo, ši studijų programa – puikus pasirinkimas. Čia įgysite ne tik praktinių gebėjimų, kurie padės užkariauti darbo rinką, bet ir fundamentalių gamtos mokslų žinių, reikalingų norintiems pradėti mokslininko karjerą.

Įgūdžiai

Žinios ateities produktų kūrybai

Užtikriname – po studijų puikiai išmanysite inžinerinius procesus ir produktų analizės subtilybes. Gautos žinios leis kurti ir gaminti reikšmingus neorganinės ir organinės chemijos produktus.

Karjera

Rinkoje graibstomi specialistai

Tikriausiai nereikia nei sakyti apie tai, koks didelis inžinierių ir technologų poreikis šiandieninėje darbo rinkoje. Šių specialistų įsidarbinamumas išlieka vienas aukščiausių ir siekia apie 70 proc. vos tik baigus studijas – tarp jų galite būti ir jūs.

Infrastruktūra

Moderni studijų aplinka

Šiuolaikiškos laboratorijos ir jose naudojama inovatyvi įranga suteiks jums ne tik praktinius įgūdžius – taip pat išmoksite modeliuoti bei projektuoti procesus panaudojant programinę įrangą.

Kolegos

Prieinama tarptautinė patirtis

Visų studijų metu turėsite galimybę išvykti studijoms arba praktikai į kitas valstybes. Be to, nuolat susitiksite su čia studijuojančiais studentais iš įvairių pasaulio šalių. Skirtingos patirtys jums leis tobulėti ir augti.

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

 

Didelė AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą, įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Cheminės technologijos ir inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

UAB „Norvegijos Kontaktai“, gamybos vadovas

 

Studijuodamas, dėstytojų dėka, pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

 • Spręsti kompleksines chemijos inžinerijos problemas.
 • Naudotis šiuolaikine analizės ir programine įranga.
 • Kurti naftos, polimerų, silikatų, trąšų, tekstilės produktus bei projektuoti jų gamybai skirtus procesus ir aparatus.
 • Modeliuoti chemijos inžinerijos procesus, taikant „Aspen HYSYS“ programą.
 • Valdyti įvairias produktų technologijas.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai nustato ir užtikrina gamybos metodus, medžiagų ir kokybės standartus, atsižvelgiant į technines sąlygas. Jie taip pat apibrėžia kontrolės standartus ir procedūras, kurie užtikrina cheminės gamybos operacijų eigą, jų veiksmingumą bei darbuotojų saugą.

Tokie specialistai atsakingi už gamybos techninių sąlygų rengimą bei sistemų išdėstymo numatymą. Šie profesionalai vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, vykdo naujus projektus pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles. Be to, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

Tai specialistai, kurie diegia, valdo ir prižiūri visus laboratorijos prietaisus ir įrangą, taip pat ruošia pavyzdžius ir ėminius, juos surenka, saugo, kataloguoja bei parengia eksperimentams. Dar viena jų atsakomybė – bandymų stebėjimas ir jų rezultatų analizė.

Šie žmonės puikiai pasikaustę savo srities žiniomis: jie atlieka chemijos mokslo tiriamuosius darbus, kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, vykdo eksperimentinius darbus, bandymus ir analizes. Taip pat su kitų sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
el.p. vaida.kitryte@ktu.lt
+37065038165

 

Studijų programos koordinatorius
Lekt. dr. Andrius Jaskūnas
el.p. andrius.jaskunas@ktu.lt
+37067119304