en

Pramoninė biotechnologija

Bakalauro studijų programa „Pramoninė biotechnologija“ orientuota parengti kvalifikuotus biotechnologijos specialistus, išmanančius technologijas biopramonėje, taikant biologinių ir inžinerijos mokslų inovacijas. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas praktiniams užsiėmimams ir sudaromis ypač palankios studijų sąlygos. Baigę studijas absolventai yra konkurencingi darbo rinkoje ir lengvai įsilieja į tokias pramonės šakas kaip farmacija, maisto pramonė ar žemės ūkis.

Teikti prašymą
Kodas 6121FX006
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Sigutė Kuusienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo miškų instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius
 

Programos vertės

Struktūra

Sandūra tarp inžinerinių ir biologinių mokslų

Įgysite inžinerinių ir šiuolaikinės biotechnologijos žinių bei praktinių įgūdžių.

Žinios

Studijų metu suteikiamos pagrindinės žinios reikalingos biotechnologo darbe

Projektuosite, tobulinsite ir vertinsite biotechnologines sistemas bei produktus.

Praktika

Teorinių žinių taikymas praktikoje

Kursite ir tirsite bioaktyvias medžiagas, skirtas biotechnologijų, farmacijos, aplinkosaugos, maisto, bei chemijos pramonės įmonėms.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Baigę studijas lengvai įsiliesite į darbo rinką bei gabėsite kurti inovatyvias medžiagas ir technologijas.

Galimybės

Studijų metu suteikiama galimybė išvykti į užsienį

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į 33 užsienio šalis.

 

Įgūdžių aprašas

Fermentai – katalizatoriai, specifiškumas, panaudojimas pramonėje.
Bioaktyvūs junginiai – identifikavimas, sudėtis, analizė.
Mikroorganizmai – ląstelė, sandara, savybės, paplitimas.
Biotechnologijos – procesai, principai, taikymas, naudojimas.
Biologinių sistemų taikymas biotechnologijoje Biotechnologinių procesų supratimas ir analizė Modeliavimo metodų, projektavimo metodikų ir įrangos parinkimas biotechnologijoje Biotechnologinio produkto biosintezė, išskyrimas, gryninimas

Atsiliepimai

Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologijos asociacijos prezidentas

 

Baigę šią studijų programą, į rinką ateina puikūs specialistai, kadangi absolventai yra įgiję įgūdžius, reikalingus atlikti praktinius biotechnologinius tyrimus, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.

Tomas Andriekus

Laboratorinės įrangos pardavimų vadybininkas

 

Darbe esu atsakingas už laboratorinės įrangos, skirtos gyvybės mokslų laboratorijoms ir gamybos įmonėms, pirkimų ir pardavimų vadybą. Taipogi atlieku įrangos instaliavimo ir validavimo darbus bei dirbančiojo personalo apmokymus.
Pramoninės biotechnologijos studijų programa suteikė tinkamas taikomosios biotechnologijos ir chemijos inžinerijos mokslų žinias, kurios kartu papildydamos viena kitą puikiai pritaikomos laboratorinės įrangos pardavimų versle.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant bioprocesų problemas;
– gebės dirbti biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje;
– gebės analizuoti, tirti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą;
– gebės apibendrinti pramoninės biotechnologijos pasiekimus ir inovacijas.

 

Studento kompetencijos:

– žinių taikymas formuluojant ir sprendžiant inžinerines ir biotechnologines problemas;
– bioproduktų biosintezės etapų suvokimas, biotechnologinės įrangos, analitinių ir modeliavimo metodų parinkimas;
– biologinės sistemos bioproduktų gamyboje išmanymas, charakterizavimas.

 

 

Gali tapti

– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas bei gaminius;
– medicinos procedūrų, vaizdo gavimo sistemų, prietaisų projektavimas;

– gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, užtikrinant atitikimą techninėms sąlygoms;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas.

– laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
– pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas, saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas bei parengimas eksperimentams;
– bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus;

– gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
– konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė

tel. +370 (37) 300 156
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt