Pramoninė biotechnologija

Dviejų priešingų pasaulių – gamtos ir technologijų – sankirta, kurioje gimsta netikėčiausi sprendimai ir inovatyviausi bioproduktai. Štai kas slepiasi už šios studijų programos pavadinimo. Beje, renkantis šią studijų programą nereikalingas chemijos egzaminas, tinka ir biologijos egzaminas.

Biotechnologijos šiandien viena sparčiausiai augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, todėl baigusieji šias studijas veiklos nestokos dar ilgai.

Laukia labai kūrybiškas bei puikių analitinių įgūdžių reikalaujantis darbas: spręsite biotechnologines problemas, projektuosite technologijas ir įrengimus, kursite ir gaminsite naujus produktus. Gamindami aukštos pridėtinės vertės biotechnologinius produktus integruosite bioprocesų, inžinerijos praktinius įgūdžius ir gyvųjų ląstelių žinias.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Biotechnologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Fermentai – katalizatoriai, specifiškumas, panaudojimas pramonėje.
Bioaktyvūs junginiai – identifikavimas, sudėtis, analizė.
Mikroorganizmai – ląstelė, sandara, savybės, paplitimas.
Biotechnologijos – procesai, principai, taikymas, naudojimas.
Biologinių sistemų taikymas biotechnologijoje Biotechnologinių procesų supratimas ir analizė Modeliavimo metodų, projektavimo metodikų ir įrangos parinkimas biotechnologijoje Biotechnologinio produkto biosintezė, išskyrimas, gryninimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Trys mokslo sritys viename

Studijuodami ne tik suvoksite biologinių, technologinių ir inžinerinių mokslų subtilybes, bet ir suprasite tarp jų gimstančias sąsajas. Įgytų žinių dėka gebėsite parinkti ir taikyti kompiuterinio modeliavimo metodus biotechnologiniuose procesuose. Galėsite dirbti technologinį-inžinerinį darbą biotechnologijos pramonėje, taikydami bioprocesų inžinerijos ir gyvųjų ląstelių principus.

Įgūdžiai

Žinios profesionaliems sprendimams

Visa tai, ką sužinosite ir kokius įgūdžius įgysite studijų metu, padės tapti tikru profesionalu. Tyrimus su mikroorganizmais, augalų, dumblių ląstelėmis planuosite ir atliksite be jokio vargo. Taip pat kursite bioaktyvias medžiagas, gaminsite biochemikalus ir biopolimerus iš atsinaujinančių šaltinių, gebėsite dirbti su biotechnologine įranga bei gaminti biotechnologinius produktus.

Karjera

Tiesiai į darbo rinką

Baigus studijas daug sukti galvos nereikės, nes į darbo rinką įsiliesite lengvai – juk gebėsite ne tik kurti inovatyvias medžiagas, bet ir projektuoti produktų technologines linijas. Kūrybiškų specialistų išskėstomis rankomis laukia įvairios biotechnologijos, biofarmacijos, bioenergetikos, biopramonės įmonės.

Praktika

Tarptautinio lygio augimas

Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas net į 33 užsienio šalis.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:
 • Spęsti inžinerines ir biotechnologines problemas.
 • Dirbti su biotechnologine įranga bei įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje.
 • Analizuoti biologines sistemas ir nagrinėti bioproduktų gamybą.
 • Suvokti bioproduktų biosintezės etapus.
 • Parinkti biotechnologinės įrangos, analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Planuoti bioproduktų gamybą iš biologinių sistemų.
 

Gali tapti

Šie specialistai – technologijų ir inžinerijos guru: jie tobulina ir vertina biologines sistemas, modernizuoja technologinius procesus, projektuoja ir valdo bioprocesus, kuria bei gamina bioproduktus (biochemikalus, biopolimerus, bioplastikus, biokurą) ir biologiškai aktyvias medžiagas.

UAB TEVA Thermo Fisher Scientific

Šie žmonės rūpinasi gamybos techninėmis sąlygomis, vadovauja įrangos priežiūrai bei naujiems projektams pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles, konsultuoja naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais. Jie užtikrina naudojamų medžiagų kokybę, bioproduktų gamybą, tiria biologinius procesus, analizuoja ir integruoja tyrimų rezultatus į pramoninę gamybą.

Roquette Amilina Lifosa

Tai specialistai, kurie taiko naujausius biotehnologijos, molekulinės biologijos, genų inžinerijos  mokslinius pasiekimus įvairiuose biopramonės sektoriuose. Jie koordinuoja naujus technologinius procesus, modernizuoja gamybinius bioprocesus, į pramonę integruoja inovacijas, kuria ir gamina  naujus bioproduktus.

UAB TEVA Aconitum

Tai profesionalai, atsakingi už gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymą. Jie taip pat rūpinasi darbuotojų bei biotechnologinės gamybos operacijų saugumu, atlieka įvairius tyrimus ir bandymus, susijusius su bioproduktų gamybos procesu.

UAB KURANA Thermo Fisher Scientific

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Arūnas Sinkevičius

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius
Jolanta Kukurienė

Jolanta Kukurienė

UAB „KURANA“ gamyklos vadovė
Neringa Rasiukevičiūtė

Neringa Rasiukevičiūtė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto | LAMMC Vyresnioji mokslo darbuotoja
Ugnė Dirdaitė

Ugnė Dirdaitė

UAB „Continental Automotive Lithuania“ kokybės vadybininkė produktų gamyboje

 

 

Atsiliepimai

Ugnė Dirdaitė

Ugnė Dirdaitė

Magistrantūros pakopos studijų programoje „Biobased Sciences”, Wageningen Universitetas

 

Bakalauro programos „Pramoninė biotechnologija“ studijos man suteikė galimybę sužinoti daugiau apie biotechnologiją tiek teoriniu, tiek praktiniu būdu. Studijų metu turėjau galimybę pagal ERASMUS+ programą aplankyti Olandiją, Švediją, Didžiąją Britaniją. Gautos žinios ir patirtys suteikė daugiau drąsos padirbėti žinomose korporacijose (Thermo Fisher Scientific, Continental) ir kurti savo startuolį biotechnologijos srityje, taip prisidedant prie klimato kaitos klausimų.

Tomas Andriekus

Tomas Andriekus

Laboratorinės įrangos pardavimų vadovas

 

Darbe esu atsakingas už laboratorinės įrangos, skirtos gyvybės mokslų laboratorijoms ir gamybos įmonėms, pirkimų ir pardavimų vadybą. Taipogi atlieku įrangos instaliavimo ir validavimo darbus bei dirbančiojo personalo apmokymus.
Pramoninės biotechnologijos studijų programa suteikė tinkamas taikomosios biotechnologijos ir chemijos inžinerijos mokslų žinias, kurios kartu papildydamos viena kitą puikiai pritaikomos laboratorinės įrangos pardavimų versle.

Aušrinė Žiūkaitė

Aušrinė Žiūkaitė

KTU Doktorantė

 

Pabaigiau Pramoninės biotechnologijos tiek bakalauro, tiek ir magistro studijų programas. Studijų metu įgijau tarpdisciplininių žinių, kurios apėmė pakuotes, mikroorganizmus, bio-degalus, maisto ingredientus bei procesus. Įvairiapusis požiūris lėmė sėkmingą darbą prie projektinių veiklų, kuriant naujus maisto produktus. Po magistro studijų, toliau tęsiu mokslininkės kelią doktorantūros studijose Kauno Technologijos universitete ir sėkmingai dirbu projektinėse veiklose.

Gervydas Dienys

Gervydas Dienys

Lietuvos biotechnologijos asociacijos valdybos narys

 

Baigę šią studijų programą, į rinką ateina puikūs specialistai, kadangi absolventai yra įgiję įgūdžius, reikalingus atlikti praktinius biotechnologinius tyrimus, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.

 

 

 

D.U.K.

Baigę studijas tapsite gamybos biotechnologais, bioprocesų inžinieriais, biopramonės gamybos specialistais. Galėsite dirbti biotechnologijų inovacijų koordinatoriais, biotechnologinius procesus valdančiais inžinieriais, technologijų ir biopramonės gamybos specialistais.

Biotechnologija yra viena iš sparčiausiai pasaulyje augančių pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių, kurianti ir gaminanti aukštos pridėtinės vertės bioproduktus. Pramoninės biotechnologijos programos absolventai dirba “Roquette Amilina”, “Thermo Fisher Scientific”, “Sicor Biotech”, “Kurana”, “Bioenergy”, “Santonika” įmonėse.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
el. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt