Maisto mokslas ir technologija

Kasdienis žmonių aprūpinimas kokybišku, saugiu ir sveikatai palankiu maistu – šiandien tai vienas svarbiausių globalių iššūkių, kurį sprendžia maisto mokslininkai ir technologai. Studijuodami šioje programoje įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse. Be to – integruosite specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais.

Tai geriausiai maisto technologijų srities specialistus parengianti bakalauro studijų programa Lietuvoje, kuriai suteiktas tarptautinis „EQAS-Food Label“ kokybės ženklas. KTU yra vienintelis universitetas Baltijos šalyse, vykdantis šiuo kokybės ženklu akredituotas tarptautinio lygio studijas.

Priimtieji į valstybės finansuojamas vietas pretenduoja gauti 200 Eur/mėn. skatinamąją stipendiją.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3727 €
Kredito kaina 62,12 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
Radvilėnų pl. 19-111, Kaunas
Tel. +370 698 70 938
el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Maisto medžiagos – sandara, savybės ir funkcijos, fizikinė ir cheminė analizė.
Mikroorganizmai – sandara, savybės, paplitimas maiste, biocheminiai procesai.
Biocheminiai procesai – maisto komponentų funkcijos žmogaus organizme, mitybos pagrindai, maisto virškinimas ir pasisavinimas, maistinės ir energinės vertės įvertinimas.
Technologijos ir inžinerija – maisto ir maitinimo produktai, gamybos procesai ir įrenginiai, projektavimas ir organizavimas, saugos ir kokybės užtikrinimas.
Maisto produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto fizikinė cheminė ir mikrobiologinė analizė

 

 

Programos vertės

Programos sandara

Ateities specialisto kompetencijos

Studijų taikinyje – technologijos, inžinerijos ir gyvybės mokslai, todėl įgysite maisto kūrimui ir gamybai reikalingų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų. Čia gautas profesines žinias be sunkumų integruosite su verslumo ir ekonomikos pagrindais, gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai bei žmogui.

Galingi IT įgūdžiai
Studijų procesas

Augti padedantys iššūkiai

Studijų metu lavinsite praktinius įgūdžius spręsdami realias organizacijų problemas, todėl įsiliejus į darbo rinką jau galėsite dalintis savo žiniomis. Tokių studijų rezultatas – puikus visos maisto grandinės išmanymas nuo žaliavos iki produkto.

Praktinė ir tarptautinė patirtis

Plėsite pažinčių ratą

Jau studijuodami susitiksite su būsimais darbdaviais ar kolegomis – bendrausite su žinomais maisto technologais, kokybės ir saugos ekspertais bei mokslininkais. Be to, pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į 33 užsienio šalis.

Karjera

Moderni studijų aplinka

Studijuodami gilinsite savo žinias ir ugdysite praktinius įgūdžius šiuolaikinėse maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų ir tyrimų laboratorijose.

Infrasruktūra

Puikios ateities perspektyvos

Jūsų turimas kompetencijas patvirtins nepaprastas pažymėjimas – gausite tarptautinio „EQAS-Food Label“ kokybės ženklo diplomą, užtikrinantį, kad būsite itin paklausūs maisto technologijų, saugos ir kokybės specialistai ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos maisto verslo įmonėse. Be to, galėsite dirbti viešojo sektoriaus institucijose ar vystyti savo verslą.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:
 • Atlikti maisto fizikinę, cheminę ir mikrobiologinę analizes.
 • Naudotis šiuolaikine technologine, analitine ir programine įranga.
 • Projektuoti ir diegti maisto ir maitinimo produktų technologijas.
 • Organizuoti, vykdyti ir valdyti gamybos procesus.
 • Užtikrinti produktų saugą ir kokybę.
 • Gerinti produktų maistinę vertę, kokybę ir saugą, remiantis naujausiais maisto mokslo ir technologijų pasiekimais.
 • Dirbti vienodai efektyviai – tiek savarankiškai, tiek ir komandoje.

 

 

Gali tapti

Šių specialistų pagrindinė rolė – technologinių gamybos procesų organizavimas, gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė. Jie taip pat rengia technologinius dokumentus, rūpinasi įforminimo standartais ir techninėmis sąlygomis.

Kauno grūdai

Tai žmonės, besirūpinantys sveika ir mums tinkama mityba – jie ruošia mitybos ir valgiaraščių planus, atlieka maisto ruošimo, jo pateikimo, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėseną. Mitybos specialistai taip pat įgyvendina su sveika mityba ir maisto sauga susijusias prevencines programas.

Volfas Engelman Mantinga

Šie specialistai spėja visur: kontroliuoti gamyboje naudojamų žaliavų, technologinio proceso ir pagamintos produkcijos kokybę, rūpintis darbuotojų bei gamybos operacijų saugumu, forminti laboratorijos dokumentus, remiantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

Aconitum Thermo Fisher Scientific

Aukščiausia produktų kokybė ir saugumas – svarbiausias šių specialistų siekis. Be to, jie užtikrina ženklinimo ir kitus reikalavimus, vertina įmonių veiklos kokybę, kontroliuoja sanitarinių higieninių normų laikymąsi, rengia rekomendacijas.

Mantinga SUPER GARDEN

Svarbiausia tokių specialistų pareiga – naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje. Jie derina gaminių kūrimo procesą su gamybos ir komercijos padaliniais, taip pat ieško inovacijų ir jas testuoja.

SUPER GARDEN BIRŠTONO MINERALINIAI VANDENYS

Šie profesionalai kartu su kitų sričių specialistais dalyvauja įvairaus pobūdžio projektuose. Taip pat jie gali prisidėti formuojant viešąją nuomonę maisto technologijų srityje.

FAZER SAUDA

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Gintaras Lukošius

Gintaras Lukošius

UAB „Efis“ direktorius
Vilimas Minkauskas

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius
Tomas Rimydis

Tomas Rimydis

virėjas-ekspertas
Loreta Stonkienė

Loreta Stonkienė

„Vičiūnų“ įmonių grupės gamybos direktorė

 

 

Atsiliepimai

Mindaugas Pocius

Mindaugas Pocius

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ direktorius

 

KTU studijas baigę maisto mokslo ir technologijų specialistai reikalingi sparčiai besivystančioms maisto verslo įmonėms. Labai svarbu, kad KTU ruošia įvairiapusiškas žinias turinčius specialistus, išmanančius maisto chemiją, biochemiją, mikrobiologiją, maisto inžineriją, nes maisto technologai turi būti pasiruošę įvairiems iššūkiams. Džiugu, kad universitete susikūrė modernia pilotine įranga aprūpintos maisto technologijų laboratorijos, kuriose teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, būsimieji technologai gali išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Ričardas Barakūnas

Ričardas Barakūnas

UAB „Kalnapilio Tauro grupė“ vyriausias aludaris

 

Baigęs KTU maisto technologijų studijas savo karjerą susiejau su fermentacijos technologijomis. Daugiau nei dešimtmetį dirbu vienoje moderniausių Baltijos šalyse alaus daryklų vyriausiu aludariu. Norint sukurti nepriekaištingą alų reikia tiek gausybės žinių, tiek kūrybinio polėkio. Studijos KTU padėjo man susikrauti solidų žinių bagažą – technologinių procesų išmanymas, maisto chemijos ir mikrobiologijos žinios padeda kasdienėje veikloje, užtikrinant, kad mano sukurtas alus išlaikytų nekintančią kokybę ir skonį. Mielai grįžtu į savo alma mater pasidalinti su būsimaisiais maisto technologais savo patirtimi, padėti ugdyti jų kūrybiškumą.

 

 

 

D.U.K.

KTU vykdoma Maisto mokslas ir technologija studijų programa yra vienintelė Lietuvoje technologijų krypties bakalauro programa, rengianti maisto technologijų srities specialistus ir suteikianti technologijų mokslų bakalauro laipsnį. Kitose aukštosiose mokyklose LSMU ir VDU siūlomos maisto studijų programos yra grįstos gamtamokslinėmis žiniomis ir suteikia žemės ūkio mokslų bakalauro laipsnį.

Baigę šias studijas įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse, integruojant specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais. Ugdysite praktinius įgūdžius spręsdami realias problemas – nuo idėjos iki produkto.

Viskas priklauso nuo darbo pobūdžio ir krūvio, studento motyvacijos ir gebėjimų derinti darbą su studijomis. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dalyvavimas praktiniuose užsiėmimuose, atsiskaitymuose (o pirmuosiuose kursuose – ir teorinėse paskaitose) yra privalomas tvarkaraštyje nurodytu laiku.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
Radvilėnų pl. 19-111, Kaunas
Tel. +370 698 70 938
el. p. loreta.basinskiene@ktu.lt