en

Maisto mokslas ir technologija

Kasdienis žmonių aprūpinimas kokybišku, saugiu ir sveikatai palankiu maistu yra vienas iš svarbiausių globalių iššūkių, kurį sprendžia maisto mokslininkai ir technologai. Maisto mokslas ir technologija – geriausiai šios srities specialistus Lietuvoje parengianti (žurnalas „Reitingai“ 2019-2020) bei vienintelė tarptautinio EQAS-Food Label kokybės ženklo bakalauro studijų programa Baltijos šalyse. Baigę šias studijas įgysite ateities maisto technologui būtinų tarpdisciplininių kompetencijų ir gebėjimų maisto chemijos, mikrobiologijos, mitybos, technologijų ir inžinerijos srityse, integruojant specialybės žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais.

Tapsite maisto technologijų, saugos ir kokybės specialistais, galėsite dirbti maisto inovacijas kuriančiose grupėse ir analizuoti maisto poreikių kaitos tendencijas, formuoti viešąją nuomonę maisto technologijų srityje bei kurti savo verslą.

Kodas 6121FX007
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Lukošius

UAB „Efis“ direktorius

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Tomas Rimydis

virėjas-ekspertas

Loreta Stonkienė

„Vičiūnų“ įmonių grupės gamybos direktorė
 

Programos vertės

Programos sandara

Sandūra tarp technologijų, inžinerijos ir gyvybės mokslų

Įgysite maisto kūrimui ir gamybai reikalingų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų. Integruosite specialybės (maisto chemijos ir analizės, mikrobiologijos, technologijų ir procesų inžinerijos, kokybės ir saugos valdymo) žinias su verslumo ir ekonomikos pagrindais.

Studijų procesas

Aktyvus praktikų dalyvavimas studijose

Bendrausite su žinomais maisto technologais, kokybės ir saugos ekspertais bei mokslininkais.

Praktinė ir tarptautinė patirtis

Geras visos maisto grandinės išmanymas ir galimybė stažuotis užsienio šalių universitetuose bei įmonėse

Ugdysite praktinius įgūdžius spręsdami realias problemas – nuo idėjos iki produkto. Gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai bei žmogui. Pagal studijų mainų programas galėsite išvykti studijuoti ir atlikti praktikas į 33 užsienio šalis.

Karjera

Absoventai paklausūs darbo rinkoje

Gausite tarptautinio „EQAS-Food Label“ kokybės ženklo diplomą, užtikrinantį kad būsite paklausūs maisto technologijų, saugos ir kokybės specialistai ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos maisto verslo įmonėse. Galėsite dirbti viešojo sektoriaus institucijose bei vystyti savo verslą. Galėsite kurti saugų, sveiką ir funkcionalų maistą ateities kartoms.

Infrasruktūra

Modernios laboratorijos ir įranga

Studijuosite šiuolaikinėse maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų ir tyrimų laboratorijose.

 

Įgūdžių aprašas

Maisto medžiagos – sandara, savybės, funkcijos maiste, funkcijos žmogaus organizme, analizės metodai.
Mikroorganizmai – sandara, savybės, paplitimas maiste, biocheminiai procesai.
Mityba – mitybos vaidmuo žmonių sveikatai, maisto virškinimas ir pasisavinimas, maistingumo ir energinės vertės įvertinimas.
Technologijos – projektavimas, organizavimas, gamyba, saugos ir kokybės užtikrinimas, maisto priedai.
Inžinerija – įrengimai, procesai, sistemos.
Maisto produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto fizikinė cheminė ir mikrobiologinė analizė

Atsiliepimai

Mindaugas Pocius

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ direktorius

 

KTU studijas baigę maisto mokslo ir technologijų specialistai reikalingi sparčiai besivystančioms maisto verslo įmonėms. Labai svarbu, kad KTU ruošia įvairiapusiškas žinias turinčius specialistus, išmanančius maisto chemiją, biochemiją, mikrobiologiją, maisto inžineriją, nes maisto technologai turi būti pasiruošę įvairiems iššūkiams. Džiugu, kad universitete susikūrė modernia pilotine įranga aprūpintos maisto technologijų laboratorijos, kuriose teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, būsimieji technologai gali išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Ričardas Barakūnas

UAB „Kalnapilio Tauro grupė“ vyriausias aludaris

 

Baigęs KTU maisto technologijų studijas savo karjerą susiejau su fermentacijos technologijomis. Daugiau nei dešimtmetį dirbu vienoje moderniausių Baltijos šalyse alaus daryklų vyriausiu aludariu. Norint sukurti nepriekaištingą alų reikia tiek gausybės žinių, tiek kūrybinio polėkio. Studijos KTU padėjo man susikrauti solidų žinių bagažą – technologinių procesų išmanymas, maisto chemijos ir mikrobiologijos žinios padeda kasdienėje veikloje, užtikrinant, kad mano sukurtas alus išlaikytų nekintančią kokybę ir skonį. Mielai grįžtu į savo alma mater pasidalinti su būsimaisiais maisto technologais savo patirtimi, padėti ugdyti jų kūrybiškumą.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės analizuoti, modeliuoti, projektuoti;
ir diegti maisto ir maitinimo produktų technologijas, organizuoti, vykdyti ir valdyti gamybos procesus bei užtikrinti produktų saugą ir kokybę;
– gebės sekti ir analizuoti naujoves maisto mokslo ir technologijų srityje, taikyti naujausias žinias bei projektavimo įgūdžius vystant ir įgyvendinant maisto technologijų projektus produktų maistinei vertei, kokybei ir saugai pagerinti;
– gebės suplanuoti, atlikti ir analizuoti maisto ir maitinimo produktų sudėties, kokybės bei saugos tyrimus, naudotis šiuolaikine technologine, analitine ir programine įranga;
– gebės taikyti geros laboratorinės praktikos principus, efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, pristatyti darbo rezultatus žodžiu ir raštu bei suvokti technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei bei aplinkai.

 

Studento kompetencijos:

– maisto fizikinė ir cheminė analizė: maisto medžiagos sandaros, savybių, funkcijos maiste, funkcijos žmogaus organizme analizavimas, pasitelkiant mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius;
– maisto mikrobiologinė analizė: mikroorganizmų sandaros, savybių, paplitimo maiste, biocheminių procesų išmanymas;
– maisto kokybės ir saugos valdymas: gamybos metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas;
– technologijos ir inžinerija: maisto ir maitinimo įmonių projektavimas, gamybos organizavimas, maisto pramonės įrengimų, procesų ir sistemų išmanymas.

 

 

Gali tapti

– technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė;
– technologinių dokumentų rengimas, įforminimo standartų, techninių sąlygų išmanymas;
– gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė.

– žaliavų, medžiagų, naudojamų gamyboje, technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolė;
– kontrolės standartų ir procedūrų vykdymas, darbuotojų bei gamybos operacijų saugumo užtikrinimas;
– laboratorijos dokumentų įforminimas vadovaujantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

– kokybės standartų ir procesų išmanymas, ženklinimo ir kitų reikalavimų užtikrinimas;
– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių vertinimas, rekomendacijų rengimas;
– sanitarinių higieninių normų laikymosi kontrolė.

– prevencinių programų ir strategijų, susijusių su maisto sauga,vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;

– mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena;

– mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimasgamyboje;

– gaminių kūrimo proceso derinimas su gamybos ir komercijos padaliniais;

– inovacijų paieška ir jų testavimas,–maisto poreikių kaitos tendencijų analizė.

– maisto mokslo tiriamųjų darbų atlikimas;

– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais;

–viešosios nuomonės maisto technologijų srityje formavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba biologija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, A-103
Dr. Vaida Kitrytė

tel. +370 (37) 300 150
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt